tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Ochrona dziedzictwa i konserwacja

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Konserwacji Zabytków

Kod zajęć: 29

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 5 / W30 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: prof. dr hab. inż. Marek Gosztyła

Dane kontaktowe koordynatora: budynek V, pokój V/D.-121, tel. 17 865 1939, gosztyla@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: poniedziałek: godz. 14.00-15.00 środa: 10.30-11.30

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie z historią i rozwojem ochrony zabytków, wykształcenie umiejętności prawidłowej interpretacji procesów konserwatorskich.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami z zakresu przedmiotu. Wykładnia podstawowej terminologi. Scharakteryzowanie rozwoju ochrony zabytków od starożytności do współczesności. Poznanie metodologii prac konserwatorskich. Zapoznanie z historią ochrony zabytków w Polsce.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Andrzej Kadłuczka, Ochrona zabytków architektury, T. I, Zarys doktryn i teorii, Kraków., 2000
 2. Bogusław Szmygin, Kształtowanie koncepcji zabytku i doktryny konserwatorskiej w Polsce w XX wieku, Lublin., 2000
 3. Edmund Małachowicz, Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie, Wrocław., 1994
 4. Marek Gosztyła, Peter Pasztor, Konserwacja i ochrona zabytków architektury , Ofic.Wydaw.Politech.Rzesz.., 2011

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Andrzej Kadłuczka, Ochrona zabytków architektury, T. I, Zarys doktryn i teorii, Kraków., 2000
 2. Bogusław Szmygin, Kształtowanie koncepcji zabytku i doktryny konserwatorskiej w Polsce w XX wieku, Lublin., 2000
 3. Edmund Małachowicz, Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie, Wrocław., 1994
 4. Marek Gosztyła, Peter Pasztor, Konserwacja i ochrona zabytków architektury, Ofic.Wydaw.Politech.Rzesz.., 2011

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Marek Gosztyła, Przemiany idei i metod konserwatorskich w latach 1863-2003 na przykładzie zabytków architektury woje, Rzeszów ., 2006
 2. Władysław Borusewicz, Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Warszawa ., 1985
 3. , Ustawa z 23. 07. 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z dnia 23 lipca 2003r, Dz. U. z dn, ., 2003

Literatura uzupełniająca

 1. Marek Gosztyła, Przemiany idei i metod konserwatorskich w latach 1863-2003 na przykładzie zabytków architektury woje, Rzeszów., 2006
 2. Władysław Borusewicz, Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Warszawa., 1985
 3. , Ustawa z 23. 07. 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z dnia 23 lipca 2003r, Dz. U. z dn, ., 2003

Materiały dydaktyczne: prezentacje multimedialne

Inne: wzorcowe dokumentacje konserwatorskie

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Ukończenie kursu z zakresu historii architektury powszechnej, historii architektury polskiej, architektury i urbanistyki.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Posiada podstawową wiedzę z zakresu metod działań konserwatorskich

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Projektuje strategię badawczą i programy konserwatorskie

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Zachowuje ostrożność interpretując wyniki badań, pracuje w zespole badawczym

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. B.W1. zna i rozumie teorię architektury i urbanistyki przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego oraz planowania przestrzennego wykład zaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna K_W03++
K_W07++
K_W14+
P6S_WG
P6S_WK
02. B.W2. zna i rozumie historię architektury i urbanistyki, architekturę współczesną, ochronę dziedzictwa, w zakresie niezbędnym w twórczości architektonicznej, urbanistycznej i planistycznej wykład zaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna K_W03+++
K_W07+
K_W09+++
K_W14++
P6S_WG
P6S_WK
03. B.W3. zna i rozumie znaczenie środowiska przyrodniczego w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i planowaniu przestrzennym wykład zaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna K_W03++
K_W07+
K_W09++
K_W14+++
P6S_WG
P6S_WK
04. B.U1. potrafi integrować wiedzę z zakresu różnych obszarów nauki m.in. historii, historii architektury, historii sztuki i ochrony dóbr kultury podczas rozwiązywania zadań inżynierskich wykład egzamin cz. pisemna, egzamin cz. ustna K_U01++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05. B.S1. jest gotów do formułowania opinii dotyczących osiągnięć architektury i urbanistyki, ich uwarunkowań oraz innych aspektów działalności architekta, a także przekazywania informacji i opinii wykład zaliczenie cz. ustna K_K01+
K_K02+
K_K03+++
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR
06. B.S2. jest gotów do rzetelnej samooceny, formułowania konstruktywnej krytyki dotyczącej działań architektonicznych i urbanistycznych wykład zaliczenie cz. ustna K_K02++
K_K03+++
P6S_KK
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
5 TK01 Zarys rozwoju opieki i ochrony nad zabytkami od starożytności do współczesności. W1-W10 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06
5 TK02 Ochrona pamiątek narodowych na ziemiach historycznie należących do Polski w okresie zaborów. W11-W13 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06
5 TK03 Restauracje zabytków w Polsce w okresie międzywojennym. W14-W16 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06
5 TK04 Ochrona zabytków i dzieł sztuki po II wojnie światowej. W17-W19 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06
5 TK05 Akty prawne normujące opiekę i ochronę zabytków w Polsce. W20-W22 MEK02 MEK05
5 TK06 Szkoły narodowe i regionalne. Powojenne problemy ochrony dziedzictwa kulturowego. W23-W24 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06
5 TK07 Podstawowe konwencje międzynarodowe z zakresu ochrony pamiątek historycznych. Współczesna problematyka konserwatorska W25-W30 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 5)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 5)

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 5)

Przygotowanie do zaliczenia: 8.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie ustne: 0.50 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne
Ocena końcowa Średnia ważona z części pisemnej i ustnej.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia Przykładowe pytania.pdf
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. M. Gosztyła; B. Motyl, Historyczne centra logistyczne Podkarpacia od XVI do XVII wieku, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2021
 2. M. Gosztyła; K. Sikorski, Rotunda św. Mikołaja w Przemyślu — badanie struktur materiału budowli, ., 2021
 3. M. Gosztyła; T. Gosztyła; S. Łukasik, Therapeutic Facility for Individuals with Autism Spectrum Disorder, ., 2021
 4. M. Gosztyła; K. Sikorski, Badania i renowacja murów kościoła i klasztoru Karmelitów Bosych w Przemyślu, ., 2020
 5. M. Gosztyła; P. Pásztor; K. Sikorski, Problematika zachovávania konzervátorskej substancie na príklade obnovy múrov ZÁMKU LIGĘZOVCOV V PRZECŁAWI, MESTO BARDEJOV., 2020
 6. M. Gosztyła; A. Mikrut, Badania dawnej dzielnicy żydowskiej w Przemyślu, ., 2019
 7. M. Gosztyła; B. Motyl, Architektura, infrastruktura kolejnictwa Przemyśla i okolic, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2019
 8. M. Gosztyła; M. Janda, Problematyka budowy średniowiecznych miast Podkarpacia – ze stanu badań (State of research on the construction of medieval cities in the Podkarpacie region), ., 2019
 9. M. Gosztyła; M. Janda; E. Jaracz; T. Jaworski; J. Malczewska; A. Martyka; A. Mikrut; M. Szarata; Z. Zuziak, Węzły i Korytarze Rozwoju Funkcji Metropolitalnych Rzeszowa, ., 2019
 10. M. Gosztyła; P. Pásztor; K. Sikorski, Obnova priečeli paláca Jablonowských v Podhorciach na Ukrajine, MESTO BARDEJOV., 2019
 11. M. Gosztyła; T. Gosztyła, Parish church as an element of cultural heritage, social identity and landmark of local space, ., 2019
 12. M. Gosztyła, Dziedzictwo Zarzecza w powiecie przeworskim, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2018
 13. M. Gosztyła; A. Mikrut, Contemporary conservation doctrine - issues of conservation protection zones based on the example of Tarnobrzeg, ., 2018
 14. M. Gosztyła; M. Wazio, Wooden architecture of sieve farmsteads in Biłgoraj on the example of the farmstead at Nadstawna 32 St., ., 2018
 15. M. Gosztyła; P. Pásztor; M. Wazio, Symbolika náhrobkov, MESTO BARDEJOV., 2018
 16. M. Gosztyła; R. Lichołai, Analysis of Gothic Revival churches designed by Stanislaw Majerski located in Podkarpacie District, ., 2018
 17. M. Gosztyła; R. Lichołai, Analysis of the Results of the Design Process Performed on the Historic Architectural Structure Based on the Example of the Extension of Historical Didactic Complex in Rzeszów, ., 2018
 18. M. Gosztyła; A. Mikrut, Badania budownictwa ludowego na wybranych przykładach historycznych miejscowości łemkowskich, ., 2017
 19. M. Gosztyła; A. Mikrut, Urbanistyka miasta Rzeszowa w aspektach historycznych, ., 2017
 20. M. Gosztyła; A. Mikrut, Wyniki badań przeprowadzonych na wybranych planach łemkowskich chyż, ., 2017
 21. M. Gosztyła; P. Pásztor; M. Wazio, Pevnost' Przemyśl v plánoch a programoch miestnej samosprávy, MESTO BARDEJOV., 2017
 22. M. Gosztyła; R. Lichołai, Nieistniejąca zabudowa przyrynkowa w Krasiczynie, ., 2017
 23. M. Gosztyła; S. Leś; K. Sikorski, Preliminaria nad stanem badań praktyki konserwatorskiej w Rzeszowie, ., 2017
 24. M. Gosztyła; S. Leś; K. Sikorski, Stary Rynek w Rzeszowie - tynki stosowane w procesie renowacji obiektów zabytkowych. Aspekty technologiczne, ., 2017