tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Podstawy zarządzania

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji

Kod zajęć: 2806

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Samoloty, Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W15 C15 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr Katarzyna Korzyńska

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L, pokój 143a, tel. , kk@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: zostaną podane podczas pierwszych zajęć, wywieszone obok drzwi pokoju, dostępne on-line w "wizytówce pracownika"

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Student powinien posiąść podstawową wiedzę teoretyczną dotyczącą zarządzania w organizacjach, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Przedmiot obowiązkowy dla programu

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN., 2018
 2. Zakrzewska-Bielawska A., Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Nieoczywiste, Łódź., 2019
 3. Stoner R. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R., Kierowanie, PWE, Warszawa., 2001

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Stoner R. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R., Kierowanie. , PWE, Warszawa ., 2001
 2. Korzeniowski Leszek F., Podstawy zarządzania organizacjami, Difin, Warszawa., 2019
 3. Stabryła A., Podstawy organizacji i zarządzania, wybrane problemy i przykłady praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków., 2013

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. red. A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka., PWN, Wa-wa ., 2006
 2. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa., 2018

Literatura uzupełniająca

 1. Zimmewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania. , PWE, Warszawa ., 2003

Materiały dydaktyczne: Będą udostępniane studentom on-line

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na sem 3

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: brak specyficznych wymagań.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Wskazana umiejętność pracy w zespole

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność samodzielnego poszerzania swej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Ma wiedzę dotyczącą zarządzania przedsiębiorstwem w przedsiębiorstwach lotniczych i prowadzenia działalności gospodarczej wykład kolokwium zaliczeniowe K_W15+
P6S_WK
02. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł , integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie.Potrafi założyć hipotetyczną firmę. ćwiczenia problemowe ocena zrealizowanych ćwiczeń K_U01+
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Wprowadzenie do zarządzania. Istota, pojęcie, cechy, funkcje i płaszczyzny procesu zarządzania. Organizacja i jej otoczenie; cechy, typy i formy organizacji. W01 MEK01
3 TK02 Ewolucja nauk o zarządzaniu. Szkoły w naukach o zarządzaniu. Klasyczne, przejściowe i nowoczesne koncepcje zarządzania. W02 MEK01
3 TK03 Planowanie: istota, funkcje, etapy, zasady, modele. Rodzaje planów w organizacji. Strategia i podstawy analizy strategicznej. Istota procesu podejmowania decyzji; rodzaje decyzji, techniki podejmowania decyzji. Organizowanie działalności przedsiębiorstwa. Pojęcie, elementy, funkcje i zasady budowy struktur organizacyjnych. W03 MEK01
3 TK04 Przewodzenie. Źródła i zasady sprawowania władzy. Przywództwo, cechy przywódcy i sytuacyjne modele przywództwa. Style kierowania. Role i zadania kierownicze, kompetencje i umiejętności. W04 MEK01
3 TK05 Motywacja i motywowanie pracowników, teorie motywacji i motywowania, elementy procesu motywowania. Wybrane metody i narzędzia motywowania pracowników. Kontrola i controlling. Istota kontroli. Proces kontroli. Zadania i funkcje kontroli. Rodzaje kontroli. Controlling w zarządzaniu organizacjami. Audyt - istota i rodzaje. W05 MEK01
3 TK06 Pojęcie, rodzaje i modele komunikacji w zarządzaniu. Kultura organizacyjna i etyka w biznesie. Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem. Pojęcie jakości. Rozwój zarządzania jakością, pętla Deminga. Podstawy prawne zarządzania jakością. Kompleksowe zarządzanie jakością TQM. W06 MEK01
3 TK07 Podstawy prawne zarządzania środowiskiem. Systemy zarządzania środowiskiem. Badanie zagrożeń i ocena ryzyka. Istota i zasady Lean Manufacturing. Metody i narzędzia doskonalenia procesów. W07 MEK01
3 TK08 Podsumowanie zajęć, kolokwium zaliczeniowe i wystawienie ocen. W08 MEK01
3 TK09 Analiza form organizacji - case study. Określenie misji, wizji i celów danej organizacji, analiza otoczenia. C01 MEK02
3 TK10 Wykorzystanie narzędzi zarządzania - doskonalenia według koncepcji kaizen i reengineering. C02 MEK02
3 TK11 Raport A3 i diagram Ishikawy - definiowanie przyczyn problemów i planowanie działań naprawczych C03 MEK02
3 TK12 Opracowanie miesięcznego planu produkcji danego wyrobu po wykonaniu grafu/drzewa produktu i analizie zapotrzebowania. C04 MEK02
3 TK13 Projektowanie struktury organizacyjnej - case study. Opracowanie założeń biznes planu dla wybranego przedsięwzięcia. C05 MEK02
3 TK14 Analiza SWOT - case study. "Mapa myśli" - case study. C06 MEK02
3 TK15 Projekt systemu kafeteryjnego motywowania i wynagradzania pracowników - case study C07 MEK02
3 TK16 Trening asertywności, skuteczna pochwała, konstruktywna krytyka. Podsumowanie zajęć i wystawienie ocen C08 MEK02
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 3)

Przygotowanie do kolokwium: 4.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 8.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 3)

Przygotowanie do ćwiczeń: 2.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 3)
Zaliczenie
(sem. 3)

Przygotowanie do zaliczenia: 4.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Na zaliczeniu pisemnym wykładu sprawdzana jest realizacja efektu modułowego (MEK01). Kolokwium ma formę pisemnego testu i składa się z 25 pytań jednokrotnego wyboru. Kryteria weryfikacji efektu MEK01: ocenę 3.0 uzyskuje student, który na kolokwium uzyska 13 do 15 punktów, ocenę 3.5 jeśli 16 do 18 punktów, ocenę 4.0 jeśli uzyska 19 do 21 punktów, ocenę 4.5: jeśli uzyska 22 do 23 punktów, ocenę 5.0 jeśli uzyska 24 do 25 punktów.
Ćwiczenia/Lektorat Sprawdzenie umiejętności obejmuje poprawność wykonania wszystkich ćwiczeń (punktacja - ćwiczenie z: TK09 - 1 pkt., TK10 - 1 pkt. TK11 - 1 pkt, TK12 - 2 pkt. TK13 - 2 pkt. (w tym: Projektowanie struktury organizacyjnej - 1pkt. , Opracowanie założeń biznes planu - 1 pkt.), TK14 - 1 pkt., TK15 -1 pkt., TK16 - 1 pkt.). Łącznie za poprawną realizację wszystkich ćwiczeń można uzyskać 9 pkt. Ocena z ćwiczeń w zależności od uzyskanej liczby punktów: cena 3,0 - 5 pkt., ocena 3.5 - 6 pkt, ocena 4.0 - 7 pkt, ocena 4.5 - 8 pkt., ocena 5.0 - 9 pkt.
Ocena końcowa Warunkiem zaliczenia modułu jest osiągnięcie wszystkich efektów modułowych (MEK01 i MEK02) i zaliczenie wszystkich form zajęć. Ocena końcowa wyznaczana jest jako średnia ważona oceny z wykładu z wagą 0,5 i ćwiczeń z wagą 0,5. Przeliczenie uzyskanej średniej na ocenę końcową: 4,75-5,00 bdb, 4,5-4,74 +db, 4,00-4,49 db, 3,50-3,99 ddb, 3,00-3,49 dst.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. K. Korzyńska; B. Kruczek; A. Palczak, Elektroimpulsowa głowica do wygniatania wgłębień w powierzchni otworów, ., 2021
 2. K. Korzyńska; M. Korzyński, Pasta polerska, ., 2020
 3. M. Drabczyk; K. Korzyńska; M. Korzyński; B. Kruczek, Głowica do wygniatania wgłębień w powierzchni otworów, zwłaszcza jako kieszeni smarnych, ., 2020
 4. M. Drabczyk; K. Korzyńska; M. Korzyński; W. Zeglicki, Flow burnishing with glass microspheres and its impact on the surface condition of 2017A alloy elements, ., 2020
 5. K. Korzyńska; B. Kruczek, Narzędzie do nagniatania otworów w blachach, ., 2019
 6. K. Korzyńska; M. Korzyński; W. Zielecki, Relationship between residual stress and strength of single lap joints made of Ti6Al4V alloy, adhesively bonded and treated using pneumatic ball peening, ., 2018
 7. K. Korzyńska; W. Zielecki, Analiza wpływu parametrów pneumokulowania na wytrzymałość zakładkowych połączeń klejowych stopu tytanu Ti6Al4V, ., 2018
 8. K. Korzyńska; W. Zielecki, Analiza wpływu wybranych parametrów pneumokulowania na nośność jednozakładkowych połączeń klejowych stopu tytanu Ti6Al4V, ., 2017