tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Wytrzymałość materiałów i konstrukcji 2

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej

Kod zajęć: 2802

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Samoloty, Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / W30 C30 L15 / 5 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Tomasz Kopecki

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L-30, pokój 14, tel. 178651923, tkopecki@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: Każdy wtorek 12.00-13.30

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 4: dr hab. inż. prof. PRz Lucjan Witek

semestr 4: dr inż. Łukasz Święch

semestr 4: dr inż. Arkadiusz Bednarz

semestr 4: dr inż. Tomasz Lis

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Przygotowanie do uczestnictwa w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z projektowaniem lotniczych struktur nośnych

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: W module przedstawiono treści i efekty kształcenia oraz formę i warunki zaliczenia przedmiotu

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. M. Niezgodziński, T. Niezgodziński, Wytrzymałość Materiałów, WNT., 1997
 2. Z. Dyląg, A.Jakubowicz, Z. Orłoś, WytrzymałośćMateriałów, WNT., 1997
 3. M. Bijak-Żochowski, A. Jaworski, G. Krzesiński, T. Zagrajek, Wytrzymałość konstrukcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej., 2004

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. M. Niezgodziński, T. Niezgodziński, Zadania z wytrzymałości materiałów, WNT., 1997
 2. M. Niezgodziński, T. Niezgodziński, Wzory, wykresy i tablice wytrzymałośćiowe, WNT., 1996

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Z.Brzoska, Wytrzymałość materiałów, PWN., 1979

Literatura uzupełniająca

 1. M. Banasiak, Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów, PWN., 2000
 2. M. Kopkowicz, Metody doświadczalne badań konstrukcji, Oficyna wydawnicza PRz., 2003

Materiały dydaktyczne: Własne notatki z wykładów

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na czwarty semestr studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wiadomości z przedmiotów: Matematyka, Fizyka, Mechanika Ogólna, Wytrzymałość materiałów i konstrukcji 1

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Wymagania jak w 1 części przedmiotu, umiejętność rozwiązywania problemów omawianych w ramach 1 części przedmiotu Umiejętność pozyskiwania informacji z literatury

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Rozumie konieczność uczenia się przez całe życie oraz pogłębiania wiedzy. Potrafi pracować w zespole prowadzącym prace konstrukcyjne.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw wytrzymałości materiałów Wykład egzamin cz. pisemna K_W06+
K_K01+
P6S_KR
P6S_WG
02. Posiada umiejętności w zakresie obliczeń wytrzymałościowych elementarnych przypadków struktur nośnych ćwiczenia rachunkowe egzamin cz. pisemna K_W06+
K_U08+
K_K01+
P6S_KR
P6S_UW
P6S_WG
03. Umiejętność korzystania z katalogów i norm ćwiczenia rachunkowe, laboratorium egzamin cz. pisemna K_U08+
K_U12+
K_K01+
P6S_KR
P6S_UW
04. Umiejętność posługiwania się urządzeniami do badań wytrzymałościowych Posiada wiedzę umożliwiającą wykonywanie podstawowych eksperymentów wytrzymałościowych laboratorium zaliczenie cz. pisemna K_U07+
K_U08+
K_K01+
P6S_KR
P6S_UO
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Zginanie proste: czyste zginanie, zginanie z udziałem sił poprzecznych, wykresy momentów gnących i sił tnących, analiza naprężeń i odkształceń, zginanie ukośne. W01, W02, W03, W04 MEK01
4 TK02 Równanie różniczkowe linii ugięcia belki zginanej, wyznaczanie przemieszczeń belek – metoda analityczna. W05 MEK01
4 TK03 Wyznaczanie przemieszczeń belek zginanych - metoda Clebscha, metoda analityczno-wykreślna. W06, W07 MEK01
4 TK04 Sprężyste wyboczenie pręta: zagadnienie stateczności, ścieżka równowagi, wzór Eulera, techniczne metody obliczeń prętów na wyboczenie. W08, W09 MEK01
4 TK05 Metody energetyczne, energia sprężysta w prętach rozciąganych, skręcanych i zginanych, energia sprężysta od sił tnących. Siły uogólnione i uogólnione współrzędne – układy Clapeyrona, Twierdzenie Castigliano, wzór Wereszczagina, metoda Maxwella-Mohra, wyznaczanie przemieszczeń belek. Zasada najmniejszej pracy Menabrei, równania Maxwella-Mohra, wyznaczanie reakcji w belkach statycznie niewyznaczalnych. W10, W11, W12 MEK01
4 TK06 Ramy: klasyfikacja ram, przypadki statycznie wyznaczalne i niewyznaczalne, ramy otwarte i zamknięte, symetria i antysymetria. W13 MEK01
4 TK07 Wytrzymałość złożona: zginanie z udziałem sił poprzecznych, zginanie ze skręcaniem. Skręcanie prętów o przekrojach niekołowych. W14, W15 MEK01
4 TK08 Zginanie proste: wykresy momentów gnących i sił tnących, warunek wytrzymałościowy - projektowanie przekrojów belek, sprawdzian wiadomości. C01, C02, C03, C04 MEK02 MEK03
4 TK09 Linie ugięcia belek: metoda analityczna – sposób Clebscha, metoda analityczno-wykreślna, sprawdzian wiadomości. C05, C06, C07 MEK02 MEK03
4 TK10 Wyboczenie sprężyste prętów prostych, sprawdzian wiadomości. C08, C09 MEK02 MEK03
4 TK11 Metoda Maxwella-Mohra, wyznaczanie przemieszczeń belek, sprawdzian wiadomości. C10, C11, C12 MEK02 MEK03
4 TK12 Zasada najmniejszej pracy Menabrei, równania Maxwella-Mohra, wyznaczanie reakcji w belkach statycznie niewyznaczalnych. Definicje i klasyfikacja ustrojów ramowych, sprawdzian wiadomości C13, C14, C15 MEK02 MEK03
4 TK13 Statyczna próba rozciągania L01 MEK04
4 TK14 Ścisła próba rozciągania L02 MEK04
4 TK15 Statyczna próba ściskania, próba udarności L03 MEK04
4 TK16 Badania twardości metali L04 MEK04
4 TK17 Tensometria oporowa L05 MEK04
4 TK18 Modelowe badania elastooptyczne L06 MEK04
4 TK19 Próba sztywnościowa płatowców L07 MEK04
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 4)

Przygotowanie do kolokwium: 6.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 4.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 4)

Przygotowanie do ćwiczeń: 4.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 6.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 4.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 4)

Przygotowanie do laboratorium: 2.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 2.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 6.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 4)

Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 10.00 godz./sem.

Egzamin
(sem. 4)

Przygotowanie do egzaminu: 25.00 godz./sem.

Egzamin pisemny: 3.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Na podstawie części teoretycznej egzaminu
Ćwiczenia/Lektorat Na podstawie zaliczenia ćwiczeń rachunkowych
Laboratorium Na podstawie wyników kolokwiów i sprawozdań z ćwiczeń
Ocena końcowa Na podstawie wyniku egzaminu oraz ocen z ćwiczeń i laboratorium. Uwaga! Do egzaminu dopuszczone są wyłącznie osoby, które uzyskały zaliczenie ćwiczeń oraz laboratorium!
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. T. Kopecki, Selected Methods of Obtaining Adequate Forms of Deformation of Supercritical Thin-Walled Flat Plates, ., 2021
 2. T. Kopecki, Analysis of the Post-Critical Deformation State of Curvilinear Integral Stiffening of a Thin-Walled Structure Subjected to Torsion, ., 2020
 3. T. Kopecki; P. Mazurek; Ł. Święch, The Impact of 3D Printing Parameters on the Post-Buckling Behavior of Thin-Walled Structures, ., 2020
 4. T. Kopecki; T. Lis; P. Mazurek, Experimental and Numerical Analysis of a Composite Thin-Walled Cylindrical Structures with Different Variants of Stiffeners, Subjected to Torsion, ., 2019
 5. J. Bakunowicz; M. Kalwara; T. Kopecki; A. Kucaba-Piętal; Ł. Święch, Zasobnik na aparaturę pomiarową, ., 2018
 6. J. Bakunowicz; T. Kopecki; T. Lis; P. Mazurek, Buckling deformation of thin layer coverings of small curvatures used in aircraft construction, ., 2018
 7. T. Kopecki; T. Lis; P. Mazurek, Post-critical deformation of thin-walled load-bearing aircraft structure representing fragment of the one-way torsion box, ., 2018