tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Mechanika ogólna 2

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki

Kod zajęć: 2801

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Samoloty, Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W30 C15 / 4 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Piotr Gierlak

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L, pokój 230, tel. 17 865 18 54, pgierlak@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: wtorek 8:45-10:15, czwartek 8:45-10:15,

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 3: mgr inż. Wojciech Łabuński

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Głównym celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie opisu dynamiki nieodkształcalnych ciał materialnych.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł kształcenia "Mechanika ogólna 2" obejmuje zagadnienia dynamiki nieodkształcalnych ciał materialnych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Hendzel Z., Żylski W., Mechanika ogólna. Dynamika, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., 2009

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Hendzel Z., Żylski W., Mechanika ogólna. Dynamika, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., 2009

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. J. Nizioł, Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki, WNT Warszawa., 2002

Literatura uzupełniająca

 1. G.K. Susłow, Mechanika Teoretyczna, PWN Warszawa., 1960
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student zarejestrowany na semestr trzeci.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość aparatu matematycznego z zakresu algebry liniowej, geometrii, trygonometrii. Wiedza w zakresie statyki i kinematyki nieodkształcalnych ciał materialnych.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, samokształcenia się, rozwiązywania układów równań algebraicznych. Umiejętność opisu statyki i kinematyki nieodkształcalnych ciał materialnych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Rozumienie potrzeby ciągłego dokształcania się.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. zna metody opisu dynamiki punktu materialnego, bryły i układu brył i umie za ich pomocą poprawnie opisać ruchu punktu materialnego, bryły i układu brył. wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium K_W06+
K_U08+
P6S_UW
P6S_WG
02. zna energetyczne metody opisu dynamiki punktu materialnego, bryły i układu brył i umie za ich pomocą poprawnie opisać ruchu punktu materialnego, bryły i układu brył. wykład, ćwiczenia rachunkowe egzamin K_W06+
K_U08+
P6S_UW
P6S_WG
03. potrafi pozyskiwać informacje z literatury, posiada umiejętność samokształcenia się i rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie mechaniki ogólnej. ćwiczenia rachunkowe aktywność podczas ćwiczeń K_K01+
K_K04+
P6S_KO
P6S_KR

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Dynamika ruchu punktu, zasady Newtona, dynamiczne równania ruchu punktu w różnych układach, zadanie proste i odwrotne dynamiki, przykłady. Pęd i popęd, przykłady. Zasada d'Alemberta opisu ruchu punktu, przykłady. W01-W04, C01-C02 MEK01 MEK03
3 TK02 Dynamika układów punktów materialnych, środek masy, zasady ruchu środka masy, dynamiczne równania ruchu środka masy układu, przykłady. Kręt układu względem bieguna i osi. W05-W08, C03-C04 MEK01 MEK03
3 TK03 Geometria mas, masowe momenty bezwładności i dewiacji, główne centralne osie bezwładności. W09 MEK01
3 TK04 Dynamika ruchu obrotowego bryły. Dynamiczne równania ruchu obrotowego. Dynamika ruchu toczącego się krążka, ruch płaski. W10-W12, C05-C08 MEK01 MEK03
3 TK05 Dynamika układu brył, przykłady. W13-W16, C05-C08 MEK01 MEK03
3 TK06 Ruch względny, przykłady. W17-W18 MEK01
3 TK07 Żyroskop, teoria uproszczona. W19-W20 MEK01
3 TK08 Kolokwium z zakresu treści kształcenia TK01-TK05 C09-C10 MEK01 MEK03
3 TK09 Metody energetyczne opisu zjawiska ruchu punktu, energia kinetyczna punktu, praca układu sił, moc układu, pole potencjalne, zasady energetyczne, przykłady W21-W22, C11-C13 MEK02 MEK03
3 TK10 Energia kinetyczna bryły, układu brył, przykłady. W23-W24, C11-C13 MEK02 MEK03
3 TK11 Zasady energetyczne opisu ruchu bryły i układu brył, przykłady. W25-W28, C11-C13 MEK02 MEK03
3 TK12 Równania Lagrange'a drugiego rodzaju, przykłady W29-W30, C14-C15 MEK02 MEK03
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 3)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 3)

Przygotowanie do ćwiczeń: 10.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 20.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 10.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 3)

Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 0.10 godz./sem.

Egzamin
(sem. 3)

Przygotowanie do egzaminu: 20.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Do egzaminu może przystąpić student posiadający zaliczenie z ćwiczeń. Tematyka egzaminu dotyczy treści kształcenia TK09-TK12. Egzamin sprawdza osiągnięcie efektu MEK02 a ocena z egzaminu zależy od spełnienia przez studenta podanych warunków. Podczas pisemnego egzaminu student otrzymuje do rozwiązania trzy zadania, za każde poprawnie rozwiązane może otrzymać maksymalnie 5 pkt. Ocena egzaminu jest wyznaczana na podstawie sumy punktów P w następujący sposób: P co najmniej 7.5 i poniżej 9 - ocena dst (3,0); P co najmniej 9 i poniżej 10.5 - ocena +dst (3,5); P co najmniej 10.5 i poniżej 12 - ocena db (4,0); P co najmniej 12 i poniżej 13.5 - ocena +db (4,5); P 13.5 lub powyżej 13.5 - ocena bdb (5,0). Każdy student może przystąpić do egzaminu poprawkowego, z którego ocena jest wyznaczana jak powyżej. W przypadku oceny negatywnej z egzaminu poprawkowego student może przystąpić do części ustnej egzaminu, którego wynik rozstrzyga o negatywnym lub pozytywnym (maksymalnie 3,0) wyniku egzaminu. Oceną z wykładu jest ocena z ostatniego egzaminu.
Ćwiczenia/Lektorat W semestrze odbywa się jedno kolokwium z zakresu treści kształcenia TK01-TK05, które sprawdza osiągnięcie efektu MEK01, a ocena z kolokwium zależy od spełnienia przez studenta podanych warunków. Podczas pisemnego kolokwium student otrzymuje do rozwiązania trzy zadania, za każde poprawnie rozwiązane może otrzymać maksymalnie 5 pkt. Ocena kolokwium jest wyznaczana na podstawie sumy punktów P w następujący sposób: P co najmniej 7.5 i poniżej 9 - ocena dst (3,0); P co najmniej 9 i poniżej 10.5 - ocena +dst (3,5); P co najmniej 10.5 i poniżej 12 - ocena db (4,0); P co najmniej 12 i poniżej 13.5 - ocena +db (4,5); P 13.5 lub powyżej 13.5 - ocena bdb (5,0). Każdy student może przystąpić do poprawy kolokwium. W przypadku przystąpienia studenta do poprawy kolokwium, wcześniejsza ocena z kolokwium nie jest już brana pod uwagę, znaczenie ma jedynie ocena z poprawy kolokwium. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium. Aktywność podczas ćwiczeń sprawdza osiągnięcie przez studenta efektu MEK03. Ocena z zaliczenia jest wyznaczana na podstawie średniej ocen S=1/2*K+1/2*A, gdzie K - ocena z Kolokwium, A - ocena z Aktywności. Średnia ocen S jest zaokrąglana do stopni zgodnych z regulaminem studiów w następujący sposób: S co najmniej 2.5 i poniżej 3.25 - ocena dst (3,0); S co najmniej 3.25 i poniżej 3.75 - ocena +dst (3,5); S co najmniej 3.75 i poniżej 4.25 - ocena db (4,0); S co najmniej 4.25 i poniżej 4.75 - ocena +db (4,5); S 4.75 lub powyżej 4.75 - ocena bdb (5,0). W przypadku oceny negatywnej student może przystąpić do kolokwium zaliczeniowego obejmującego tematykę kolokwium, a ocena z kolokwium zaliczeniowego jest oceną z zaliczenia ćwiczeń.
Ocena końcowa Student uzyskuje pozytywną ocenę końcową, jeśli posiada pozytywne oceny końcowe z wszystkich form zajęć. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie średniej ocen z wykładu i ćwiczeń. Średnia jest obliczona wg wzoru S=0.5*OW+0.5*OC, gdzie OW to ocena końcowa z wykładu, OC to ocena końcowa z ćwiczeń. Średnia ocen S jest zaokrąglana do stopni zgodnych z regulaminem studiów w następujący sposób: S co najmniej 3.00 i poniżej 3.25 - ocena dst (3,0); S co najmniej 3.25 i poniżej 3.75 - ocena +dst (3,5); S co najmniej 3.75 i poniżej 4.25 - ocena db (4,0); S co najmniej 4.25 i poniżej 4.75 - ocena +db (4,5); S 4.75 lub powyżej 4.75 - ocena bdb (5,0).
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. A. Burghardt; P. Gierlak; K. Kurc; M. Muszyńska; D. Szybicki, Robotic Grinding Process of Turboprop Engine Compressor Blades with Active Selection of Contact Force, ., 2022
 2. A. Burghardt; P. Gierlak; W. Skwarek, Modeling of dynamics of cooperating wheeled mobile robots, ., 2021
 3. G. Bomba; P. Gierlak; A. Ornat, Geometric Measurements on a CNC Machining Device as an Element of Closed Door Technology, ., 2021
 4. P. Gierlak, Adaptive Position/Force Control of a Robotic Manipulator in Contact with a Flexible and Uncertain Environment, ., 2021
 5. P. Gierlak, Force Control in Robotics: A Review of Applications, ., 2021
 6. P. Gierlak; P. Obal, EGM Toolbox-Interface for Controlling ABB Robots in Simulink, ., 2021
 7. S. Duda; G. Gembalczyk ; P. Gierlak, Control System Design of an Underactuated Dynamic Body Weight Support System Using Its Stability, ., 2021
 8. S. Duda; G. Gembalczyk ; P. Gierlak, Modeling and Control of an Underactuated System for Dynamic Body Weight Support, ., 2021
 9. A. Burghardt; J. Giergiel; P. Gierlak; K. Kurc; W. Łabuński; M. Muszyńska; D. Szybicki, Robotic machining in correlation with a 3D scanner, ., 2020
 10. A. Burghardt; P. Gierlak; K. Kurc; D. Szybicki, Automatic Detection of Industrial Robot Tool Damage Based on Force Measurement, ., 2020
 11. A. Burghardt; P. Gierlak; K. Kurc; D. Szybicki, Device for Contact Measurement of Turbine Blade Geometry in Robotic Grinding Process, ., 2020
 12. A. Burghardt; P. Gierlak; K. Kurc; M. Muszyńska; D. Szybicki, The Use of VR to Analyze the Profitability of the Construction of a Robotized Station, ., 2020
 13. A. Burghardt; R. Cygan; P. Gierlak; K. Kurc; P. Pietruś; D. Szybicki, Programming of Industrial Robots Using Virtual Reality and Digital Twins, ., 2020
 14. G. Bomba; P. Gierlak, Assessment of Geometric Accuracy of a 5-axis CNC Machine in the Context of Machining Aircraft Transmission Housings, ., 2020
 15. A. Burghardt; P. Gierlak; K. Kurc; D. Szybicki, Eliminating the Inertial Forces Effects on the Measurement of Robot Interaction Force, Springer., 2019
 16. A. Burghardt; P. Gierlak; K. Kurc; D. Szybicki, Non-contact Robotic Measurement of Jet Engine Components with 3D Optical Scanner and UTT Method, Springer., 2019
 17. A. Burghardt; P. Gierlak; K. Kurc; D. Szybicki, Robot-Assisted Quality Inspection of Turbojet Engine Blades, Springer., 2019
 18. A. Burghardt; P. Gierlak; K. Kurc; M. Muszyńska; D. Szybicki; M. Uliasz, Application of Virtual Reality in Designing and Programming of Robotic Stations, Springer., 2019
 19. A. Burghardt; P. Gierlak; K. Kurc; M. Muszyńska; D. Szybicki; M. Uliasz, Application of Virtual Reality in the Training of Operators and Servicing of Robotic Stations, Springer., 2019
 20. A. Burghardt; P. Gierlak; K. Kurc; P. Obal; D. Szybicki, Monitoring the Parameters of Industrial Robots, Springer., 2019
 21. A. Burghardt; P. Gierlak; M. Goczał; K. Kurc; R. Sitek; D. Szybicki; D. Wydrzyński, Pasywna redukcja drgań wózków kolejki górskiej, ., 2019
 22. G. Bomba; P. Gierlak, Dimensional Control of Aircraft Transmission Bodies Using CNC Machines and Neuro-Fuzzy Systems, ., 2019
 23. P. Gierlak, Position/Force Control of Manipulator in Contact with Flexible Environment, ., 2019
 24. A. Burghardt; P. Gierlak; K. Kurc; P. Obal; D. Szybicki, Detection of damage of machine tools in robot systems with the use of a 3D scanner, ., 2018
 25. A. Burghardt; P. Gierlak; L. Hawro; Z. Hendzel; K. Kurc; M. Szuster; D. Szybicki; D. Wydrzyński, Pomiar i analiza drgań wózka roller-coastera z kołami jezdnymi posiadającymi system tłumienia drgań, ., 2018
 26. A. Burghardt; P. Gierlak; M. Goczał; K. Kurc; R. Sitek; D. Szybicki; D. Wydrzyński, Design and dynamic testing of a roller coaster running wheel with a passive vibration damping system, ., 2018
 27. P. Gierlak, Combined strategy for control of interaction force between manipulator and flexible environment, ., 2018
 28. P. Gierlak, Singularity robust trajectory generator for robotic manipulator based on genetic algorithm with dynamic encoding of solution, ., 2018
 29. P. Gierlak, Synteza ruchu robota manipulacyjnego z uwzględnieniem interakcji z otoczeniem, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2018
 30. P. Gierlak, The manipulator tool state classification based on inertia forces analysis, ., 2018
 31. A. Burghardt; P. Gierlak; K. Kurc; M. Szuster; D. Szybicki; D. Wydrzyński, Badania dynamiczne rolki z systemem antywibracyjnym, ., 2017
 32. A. Burghardt; P. Gierlak; M. Muszyńska; M. Szuster; D. Szybicki, On-line manipulator tool condition monitoring based on vibration analysis, ., 2017
 33. P. Gierlak; K. Kurc; D. Szybicki, Mobile crawler robot vibration analysis in the contexts of motion speed selection, ., 2017
 34. P. Gierlak; M. Szuster, Adaptive position/force control for robot manipulator in contact with a flexible environment, ., 2017