tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Grafika inżynierska i zapis konstrukcji 2

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Konstrukcji Maszyn

Kod zajęć: 2800

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Samoloty, Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W15 L30 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Piotr Połowniak

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L-27, pokój 200c, tel. 17 865 1643, piotrp@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: wg harmonogramu

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 2: dr inż. Adam Kalina , termin konsultacji wg harmonogramu

semestr 2: mgr inż. Mariusz Dębski , termin konsultacji wg harmonogramu

semestr 2: mgr inż. Małgorzata Gontarz , termin konsultacji wg harmonogramu

semestr 2: dr inż. Tomasz Kudasik , termin konsultacji wg harmonogramu

semestr 2: dr inż. Łukasz Przeszłowski , termin konsultacji wg harmonogramu

semestr 2: mgr inż. Mateusz Przytuła , termin konsultacji wg harmonogramu

semestr 2: dr inż. Patrycja Jagiełowicz , termin konsultacji wg harmonogramu

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Efektem kształcenia jest zdobycie przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu wykonywania dokumentacji technicznej wyrobu oraz nabycie umiejętności posługiwania się programem AutoCad.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: W module przedstawiono treści i efekty kształcenia oraz formę i warunki zaliczenia przedmiotu.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Dobrzański T., Rysunek techniczny maszynowy, WNT Warszawa., 2013
 2. Burcan J., Podstawy rysunku technicznego, WNT Warszawa., 2016
 3. Bajkowski J., Podstawy zapisu konstrukcji, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa ., 2014

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Jaskulski A., AutoCAD 2018 / LT 2018 / 360 + : kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D, PWN, Warszawa ., 2017
 2. Kurmaz L., Kurmaz O., Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn : podręcznik konstruowania, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej Kielce., 2011
 3. Pikoń A., AutoCAD 2018 PL, Helion, Gliwice., 2018
 4. Bober A., Dudziak M., Zapis konstrukcji, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.., 1999

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. , Zbiór Polskich Norm, .,

Inne: Wykład

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na drugi semestr studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość zagadnień z przedmiotu Grafika inżynierska semestr 1

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność obsługi komputera klasy PC. Umiejętność przyborów rysunkowych w celu wykonywania rysunków technicznych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy w zespole i jasnego prezentowania swojej wiedzy. Rozumienie potrzeby ciągłego kształcenia się.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Widzi i rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych. W tym celu wykorzystuje podstawową wiedzę w zakresie geometrii wykreślnej i rysunku technicznego dla przeprowadzenia zadanych prac projektowych, także z zastosowaniem właściwych aplikacji komputerowych. wykład test pisemny K_W05+++
K_K01+++
P6S_KR
P6S_WG
02. Potrafi poprawnie wykonać rysunki zawierające: wymiary, tolerancje wymiarów, tolerancje powierzchni, tolerancje geometryczne, oznaczenie obróbki cieplnej, elementów takich jak: tarcze, tuleje, elementy z gwintem, korpusy, koła zębate, pokrywy, wały na podstawie modelu rzeczywistego lub rysunku złożeniowego. Posiada umiejętność posługiwania się programem AutoCAD w zakresie 2D. projekt indywidualny obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu K_U12+
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Wykorzystanie grafiki komputerowej w zapisie konstrukcji: AutoCAD. Podstawowe konstrukcje geometryczne. Gwinty i połączenia gwintowe. Śruby i połączenia śrubowe. Połączenia wielowypustowe. W01, W02 MEK01
2 TK02 Sprzęgła, hamulce, tarcze, pokrywy, korpusy. W03, W04 MEK01
2 TK03 Wały maszynowe. Połączenia wpustowe. Uszczelnienia. W05, W06 MEK01
2 TK04 Koła zębate i przekładnie zębate. Przekładnie pasowe i łańcuchowe. W07, W08 MEK01
2 TK05 Rysunek złożeniowy – dodatkowe wymiary, tabliczki. Łożyska toczne i ślizgowe. W09, W10 MEK01
2 TK06 Rysowanie połączeń nitowych, spawanych, zgrzewanych, lutowanych, klejonych. W11, W12 MEK01
2 TK07 Schematy mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne, cieplne, chemiczne. W13, W14 MEK01
2 TK08 Zaliczenie treści wykładowych. W15 MEK01
2 TK09 Wykonanie rysunku na podstawie modelu lub rysunku w rzutach prostokątnych: przekrój złożony z wymiarowaniem. Praca kontrolna nr 1 - krzywe płaskie. P01, P02 MEK02
2 TK10 Wykonanie rysunku na podstawie modelu rzeczywistego. Wprowadzenie chropowatości powierzchni. Wprowadzenie tolerancji wymiarowych. P03, P04 MEK02
2 TK11 Wykonanie rysunku na podstawie modelu: element z gwintem. Praca kontrolna nr 2 - połączenia śrubowe. P05, P06 MEK02
2 TK12 Wykonanie rysunku na podstawie modelu: tarcza/tuleja. Wprowadzenie tolerancji geometrycznych. P07, P08 MEK02
2 TK13 Wykonanie rysunku na podstawie modelu lub rysunku w rzutach prostokątnych: korpus. P09, P10 MEK02
2 TK14 Wykonanie rysunku wykonawczego na podstawie modelu lub rysunku złożeniowego: wał maszynowy. Wprowadzenie oznaczania obróbki cieplnej. Praca kontrolna nr 3 - rysunek złożeniowy zespołu zawierającego takie części, jak: wał, łożyska, koła zębate (koła pasowe). P11, P12 MEK02
2 TK15 Wykonanie rysunku wykonawczego na podstawie modelu lub rysunku złożeniowego: koło zębate. P13, P14 MEK02
2 TK16 Wykonanie rysunku wykonawczego na podstawie rysunku złożeniowego: pokrywa. P15, P16 MEK02
2 TK17 Wykonanie rysunku wykonawczego na podstawie rysunku złożeniowego: wybrana część. P17, P18 MEK02
2 TK18 Rysunek zaliczeniowy. P19, P20 MEK02
2 TK19 AutoCAD: Wprowadzenie do programu AutoCAD. Ustawienia rysunku. Sposoby wprowadzania poleceń (menu, myszka, linia poleceń, skróty klawiszowe). Podstawowe elementy rysunku: linia, łuk, okrąg, elipsa, prostokąt, wielobok. Modyfikacje rysunku – wybór elementu do modyfikacji – usuwanie obiektów. Układy współrzędnych: prostokątny i biegunowy, bezwzględny i względny. Polecenia grupy Zoom. Warstwy, rodzaje linii, kolory. Punkty charakterystyczne obiektów. Ustawienia rysunkowe: skok i siatka, śledzenie biegunowe, lokalizacja względem obiektu. Polecenia grupy zmiany. Wymiarowanie. Napisy. Bloki, bloki z atrybutami (np. znak chropowatości). Kreskowanie. Obszar modelu i papieru. Rysowanie części maszyn z zastosowaniem widoków i przekrojów. Rysunek zaliczeniowy – przerysowanie wskazanego rysunku. P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30 MEK02
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 2)

Przygotowanie do kolokwium: 3.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 2.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 2)

Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 10.00 godz./sem.

Inne: 8.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 2)

Udział w konsultacjach: 5.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 2)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Test pisemny z wykładów weryfikuje osiągnięcie modułowego efektu kształcenia MEK01. Ocenę dostateczną uzyskuje student, który uzyska 51-60%, ocenę plus dostateczny 61-70% punktów, ocenę dobry 71-80% punktów, ocenę plus dobry 81-90%, ocenę bardzo dobry powyżej 90% punktów. Szczegóły podaje prowadzący na pierwszych zajęciach.
Laboratorium Sprawdzenie osiągniętych modułowych efektów kształcenia (MEK02) obejmuje zaliczenie prac wykonywanych podczas zajęć laboratoryjnych na oceny pozytywne, odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie zajęć oraz zaliczenie prac kontrolnych. Końcowa ocena z zajęć laboratoryjnych jest uśrednioną oceną z wszystkich uzyskanych ocen. Skala ocen: 3-3,399 - dostateczny (3,0); 3,4-3,799 - plus dostateczny (3,5); 3,8-4,199 - dobry (4,0); 4,2-4,599 - plus dobry (4,5); 4,6-5,0 - bardzo dobry (5,0). Szczegóły podaje prowadzący na pierwszych zajęciach.
Ocena końcowa Warunkiem zaliczenia modułu jest osiągnięcie wszystkich modułowych efektów kształcenia (MEK01, MEK02) i zaliczenie wszystkich form zajęć. Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen: 75% - ocena z laboratorium (MEK02), 25% - ocena z zaliczenia wykładu (MEK01). Skala ocen: dostateczny (3,0) przy wyniku: 3,000÷3,399, plus dostateczny (3,5) przy wyniku: 3,400÷3,799, dobry (4,0) przy wyniku: 3,800÷4,199, plus dobry (4,5) przy wyniku: 4,200÷4,599, bardzo dobry (5,0) przy wyniku: 4,600÷5,00. Szczegóły podaje prowadzący podczas omawiania karty modułu i modułowych efektów kształcenia na pierwszych zajęciach wykładowych.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. A. Marciniec; P. Połowniak; M. Sobolak, Graphical method for the analysis of planetary gear trains, ., 2022
 2. A. Marciniec; P. Połowniak; M. Sobolak, Double enveloping worm gear modelling using CAD environment, ., 2021
 3. A. Marciniec; P. Połowniak; M. Sobolak, Mathematical model of the worm wheel tooth flank of a double-enveloping worm gear, ., 2021
 4. A. Marciniec; P. Połowniak; M. Sobolak, Determination of contact pattern for double enveloping worm gear, ., 2020
 5. A. Marciniec; P. Połowniak; M. Sobolak, Modelowanie wyjścia zwoju ślimaka globoidalnego z użyciem modyfikacji linii zęba, ., 2020
 6. K. Bulanda; M. Cieplak; M. Oleksy; P. Połowniak; M. Sobolak, Application of polymeric materials for obtaining gears with involute and sinusoidal profile, ., 2020
 7. P. Jagiełowicz; A. Marciniec; P. Połowniak; M. Sobolak, Approximating curve by a single segment of B-Spline or Bézier curve directly in CAD environment, ., 2020
 8. P. Połowniak, Modelowanie boku zęba ślimacznicy przekładni ślimakowej globoidalnej w środowisku CAD na podstawie modelu matematycznego, ., 2018
 9. P. Połowniak; M. Sobolak, Analiza śladu styku zębów w przekładni ślimakowej globoidalnej w środowisku CAD, ., 2018
 10. P. Połowniak; Ł. Przeszłowski; M. Sobolak, Zastosowanie druku 3D PolyJet w badaniach przekładni ślimakowej globoidalnej, ., 2018
 11. P. Połowniak, Mathematical model of tooth flank of worm wheel with arc profile in globoid worm gear, ., 2017
 12. P. Połowniak; M. Sobolak, Matematyczny model boku zęba ślimacznicy przekładni ślimakowej globoidalnej, ., 2017
 13. P. Połowniak; M. Sobolak, Matematyczny model ślimaka globoidalnego o wklęsłym i wypukłym zarysie zęba, ., 2017
 14. P. Połowniak; M. Sobolak, Mathematical description of tooth flank surface of globoidal worm gear with straight axial tooth profile, ., 2017
 15. P. Połowniak; M. Sobolak, Metodyka analizy śladu styku w przekładni ślimakowej globoidalnej w środowisku MES, ., 2017