tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Matematyka 3

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Modelowania Matematycznego

Kod zajęć: 2798

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Samoloty, Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W30 C15 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr Katarzyna Wilczek

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L, pokój 8, tel. 178651495, kwil@prz.edu.pl, wilczek@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: zgodnie z godzinami konsultacji na bieżący semestr

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie się z podstawowymi wiadomościami i metodami z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Zakres materiału obejmuje elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. J. Stankiewicz, K. Wilczek, Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Teoria, przykłady, zadania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.,., 2000
  2. M. Startek, Podstawy rachunku prawdopodobieństwa z elementami statystyki matematycznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.,., 2005

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. M. Startek, Podstawy rachunku prawdopodobieństwa z elementami statystyki matematycznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.,., 2005
  2. J. Stankiewicz, K. Wilczek, Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Teoria, przykłady, zadania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.,., 2000

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, WNT Warszawa., 2003

Literatura uzupełniająca

  1. A. i E. Plucińscy, Probabilistyka, WNT, Warszawa., 2003

Materiały dydaktyczne: Zestawy zadań przygotowujących do zaliczenia poszczególnych partii materiału

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Matematyka 1, Matematyka 2.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: podstawowa wiedza z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki opisowej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej oraz rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Potrafi samodzielnie rozwiązywać proste (na poziomie maturalnym) problemy z zakresu rachunku prawdopodobieństwa oraz rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki oraz potrzebę jego podnoszenia. Stara się uzupełniać ewentualne braki.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Zna pojęcia prawdopodobieństwa klasycznego, potrafi rozwiązywać typowe problemy probabilistyczne. wykład, ćwiczenia rachunkowe, kolokwium, egzamin cz. pisemna, K_W01+++
K_U01+
K_U04+
K_U08+
K_K01+
P6S_KR
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
02. Zna pojęcie oraz parametry zmiennej losowej. Zna podstawowe rozkłady zmiennych losowych. wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium, egzamin cz. pisemna K_W01+++
K_U01+
K_U04+
K_U08+
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
03. Zna podstawowe metody statystyki opisowej wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium, egzamin cz. pisemna K_W01+++
K_U01+
K_U04+
K_U08+
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
04. Zna podstawowe metody statystyki matematycznej, w tym weryfikacja podstawowych hipotez statystycznych dotyczących wartości średniej i odchylenia standardowego wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium, egzamin cz. pisemna K_W01+++
K_U01+
K_U04+
K_U08+
K_K01+
P6S_KR
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Kombinatoryka i prawdopodobieństwo klasyczne – przypomnienie. Zdarzenia losowe, prawdopodobieństwo warunkowe i zupełne. W01-W15 MEK01
3 TK02 Pojęcie zmiennej losowej, gęstość rozkładu, dystrybuanta. Parametry zmiennej losowe, średnia, wariancja, odchylenie standardowe. Przegląd zmiennych skokowych i ciągłych. Korzystanie z tablic rozkładów: Poissona, normalnego, Chi-kwadrat, t-studenta. W01-W15 MEK02
3 TK03 Elementy statyki opisowej. Szereg rozdzielczy, wyznaczanie podstawowych parametrów próby statystycznej. Wizualizacja danych statystycznych. W01-W15 MEK03
3 TK04 Estymacja punktowa i przedziałowa podstawowych parametrów, weryfikacja hipotez statystycznych. W01-W15 MEK04
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 3)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 3)

Przygotowanie do ćwiczeń: 15.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 30.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 15.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 3)
Zaliczenie
(sem. 3)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Warunkiem zaliczenia wykładu jest otrzymanie pozytywnej oceny z ćwiczeń
Ćwiczenia/Lektorat aby uzyskać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej 50% punktów z każdego z dóch kolokwiów. Ocena 3.5 - minimum 60%, ocena 4,0 - minimum 75%, ocena 4,5 - minimum 85%, ocena 5,0 - minimum 95% łącznych punktów;
Ocena końcowa Ocen z zaliczenia
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: tak

Dostępne materiały: Kalkulator, z funkcjami statystycznymi

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie