logo
Karta przedmiotu
logo

Seminarium dyplomowe

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Kod zajęć: 2794

Status zajęć: obowiazkowy dla programu z możliwością wyboru Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 7 / L15 / 1 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: prof. dr hab. inż. Dorota Antos

Terminy konsultacji koordynatora: poniedziałek 10-12, czwartek 10-12

semestr 7: dr hab. inż. prof. PRz Renata Lubczak

semestr 7: dr inż. Dorota Naróg

semestr 7: dr inż. Marcin Chutkowski

semestr 7: dr inż. Izabela Poplewska

semestr 7: dr hab. inż. prof. PRz Beata Mossety-Leszczak

semestr 7: prof. dr hab. inż. Piotr Król

semestr 7: dr inż. Rafał Oliwa

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Merytoryczne przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej inżynierskiej i nabycie umiejętności zaprezentowania wyników tej pracy.

Ogólne informacje o zajęciach: W ramach realizacji pracy dyplomowej student uczy się jak krótko i rzeczowo przedstawić analizowany problem i omówić techniki jego rozwiązania.

Materiały dydaktyczne: Prezentacja multimedialna z wykładu dostęna na stronie domowej prowadzącego

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 A. Dudziak, A. Żejmo Redagowanie prac dyplomowych Difin, Warszawa. 2008
2 K. Wisłocki Metodologia i redakcja prac naukowych Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań. 2013
3 M. Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Wydawnictwo UP w Poznaniu, Poznań. 2013
4 S. Urban, W. Ładoński Jak napisać dobrą pracę magisterską Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław. 2006
5 G. Gambarelli, Z Łucki Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską Universitas, Kraków. 2001
6 J. Boć Jak pisać pracę magisterską? Wrocław, Kolonia Limited. 2008
7 A. Pułło Prace magisterskie i licencjackie LexisNexis, Warszawa. 2003

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na 7 semestr studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Szczegółowa wiedza w zakresie problematyki badawczej, której dotyczy praca dyplomowa.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność formułowania problemu naukowego i posługiwania się odpowiednimi programami komputerowymi.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Ogólne kompetencje społeczne w zakresie studiów inżynierskich.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Wie jak i gdzie szukać potrzebnej literatury naukowej. Potrafi zaproponować sposób wykonania eksperymentu. Umie przygotować prezentację w formie elektronicznej. Potrafi zaprezentować wyniki realizacji zadania inżynierskiego. seminarium referat ustny, prezentacja K_W07+
K_U01+++
K_U16+++
K_K01+
K_K03++
P6S_KK
P6S_KO
P6S_UK
P6S_UW
P6S_WG
02 Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o osiągnięciach techniki i innych aspektach działalności inżyniera i potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały. seminarium referat ustny, prezentacja K_W07+
K_U01+
K_U16+++
K_K01+
K_K03+++
P6S_KK
P6S_KO
P6S_UK
P6S_UW
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
7 TK01 Komunikacja interpersonalna: podstawowe aspekty, budowanie wiarygodności i zaufania. Zasady komunikacji werbalnej, techniki argumentacji. Rola głosu. Zasady komunikacji niewerbalnej: mimika, kontakt wzrokowy, gestykulacja, postawa i ruchy ciała, dystans interpersonalny. Rola wyglądu zewnętrznego. Wystąpienia publiczne: rodzaje, przygotowanie, radzenie sobie ze stresem. Wybrane sytuacje autoprezentacyjne: zdawanie egzaminów, obrona pracy dyplomowej, rozmowa kwalifikacyjna. seminarium dyplomowe MEK01 MEK02
7 TK02 Zakres i tematyka pracy inżynierskiej. Gromadzenie danych literaturowych, ich ocena i selekcja. Omówienie konstrukcji i zasad pisania pracy dyplomowej. Omówienie sposobu przygotowania prezentacji multimedialnej. Konsultacje podczas realizacji pracy. Dyskusje po wygłoszeniu prezentacji multimedialnej. seminarium dyplomowe, spotkania z opiekunem pracy MEK01 MEK02

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Laboratorium (sem. 7) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Inne: 10.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 7)
Zaliczenie (sem. 7) Zaliczenie ustne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Laboratorium Ocena prezentacji multimedialnej, referatu i dyskusji wyników realizowanej pracy inżynierskiej. Ocena z prezentacji multimedialnej i wygłoszenia referatu jest średnią arytmetyczną wystawianą przez nauczycieli akademickich obecnych na seminarium. Poprawność odpowiedzi w trakcie dyskusji ocenia nauczyciel akademicki zadający pytanie. Poprawność odpowiedzi na pytania zadane przez studentów oceniają nauczyciele akademiccy obecni na seminarium. Ocena z dyskusji jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez nauczycieli akademickich.
Ocena końcowa Ocena końcowa (K) jest średnią arytmetyczną ocen z prezentacji (M), referatu (R) i dyskusji wyników (D) realizowanej pracy inżynierskiej. K = (M + R + D)/3

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 D. Antos; M. Balawejder; J. Gumieniak; P. Mruc; M. Olbrycht; W. Piątkowski Separation of non-racemic mixtures of enantiomers by achiral chromatography 2023
2 D. Antos; M. Kołodziej; W. Piątkowski; T. Rumanek Preferential precipitation of acidic variants from monoclonal antibody pools 2023
3 D. Antos; M. Kołodziej; W. Piątkowski; T. Rumanek; P. Zimoch Coupling of chromatography and precipitation for adjusting acidic variant content in a monoclonal antibody pool 2023
4 D. Antos; R. Bochenek; B. Filip; W. Marek Flow behavior of protein solutions in a lab-scale chromatographic system 2023
5 D. Antos; R. Dürr; A. Kienle; E. Otto; M. Przywara Modeling of particle formation in pan granulators with sieve-mill recycle 2023
6 D. Antos; R. Muca Protein association on multimodal chromatography media 2023
7 D. Antos; W. Piątkowski Kinetic and Thermodynamic Aspects of Hydrophobic Interaction Chromatography 2023
8 D. Antos; I. Poplewska; P. Zimoch Dissociation events during processing of monoclonal antibodies on strong cation exchange resins 2022
9 D. Antos; A. Bajek-Bil; M. Balawejder; M. Olbrycht; W. Piątkowski Sposób otrzymywania stereoizomeru szczawianu nafronylu o konfiguracji absolutnej (2S, 2\'R) 2021
10 D. Antos; A. Bajek-Bil; M. Balawejder; M. Olbrycht; W. Piątkowski; I. Poplewska Development of a Route to the Most Active Nafronyl Stereoisomer by Coupling Asymmetric Synthesis and Chiral Chromatography Separation 2021
11 D. Antos; K. Baran; R. Bochenek; B. Filip; D. Strzałka Influence of the geometry of extra column volumes on band broadening in a chromatographic system. Predictions by computational fluid dynamics 2021
12 D. Antos; K. Baran; W. Piątkowski; A. Stańczak; P. Zimoch Separation of charge variants of a monoclonal antibody by overloaded ion exchange chromatography 2021
13 D. Antos; P. Antos; M. Balawejder; R. Bochenek; J. Gorzelany; K. Kania; M. Kołodziej; N. Matłok; M. Olbrycht; W. Piątkowski; M. Przywara; G. Witek Sposób wytwarzania nawozu wieloskładnikowego o kontrolowanym uwalnianiu składników 2021
14 D. Antos; R. Dürr; A. Kienle; E. Otto; M. Przywara Population Balance Modelling of Pan Granulation Processes 2021
15 D. Antos; R. Dürr; A. Kienle; E. Otto; M. Przywara Process Behavior and Product Quality in Fertilizer Manufacturing Using Continuous Hopper Transfer Pan Granulation—Experimental Investigations 2021
16 D. Antos; W. Piątkowski; I. Poplewska A case study of the mechanism of unfolding and aggregation of a monoclonal antibody in ion exchange chromatography 2021
17 D. Antos; A. Górak; M. Jaworska Review on the application of chitin and chitosan in chromatography 2020
18 D. Antos; G. Carta; M. Kołodziej; R. Muca; W. Piątkowski Effects of negative and positive cooperative adsorption of proteins on hydrophobic interaction chromatography media 2020
19 D. Antos; J. Beck; A. Durauer; R. Hahn; A. Jungbauer; M. Kołodziej; W. Marek; W. Piątkowski; D. Sauer Scale up of a chromatographic capture step for a clarified bacterial homogenate - Influence of mass transport limitation and competitive adsorption of impurities 2020
20 D. Antos; K. Baran; A. Stańczak A high-throughput method for fast detecting unfolding of monoclonal antibodies on cation exchange resins 2020
21 D. Antos; P. Antos; M. Balawejder; R. Bochenek; M. Kołodziej; N. Matłok; M. Olbrycht; W. Piątkowski; M. Przywara Mechanism of nutrition activity of a microgranule fertilizer fortified with proteins 2020
22 D. Antos; K. Baran; W. Marek; W. Piątkowski Effect of flow behavior in extra-column volumes on the retention pattern of proteins in a small column 2019
23 D. Antos; M. Balawejder; H. Lorenz; M. Olbrycht; W. Piątkowski; I. Poplewska; A. Seidel-Morgenstern Cooperative Kinetic Model to Describe Crystallization in Solid Solution Forming Systems 2019
24 D. Antos; M. Kołodziej; A. Łyskowski; W. Piątkowski; I. Poplewska; P. Szałański Determination of protein crystallization kinetics by a through-flow small-angle X-ray scattering method 2019
25 D. Antos; P. Antos; M. Balawejder; R. Bochenek; J. Gorzelany; K. Kania; M. Kołodziej; N. Matłok; M. Olbrycht; W. Piątkowski; M. Przywara; G. Witek Sposób wytwarzania nawozu wieloskładnikowego o kontrolowanym uwalnianiu składników 2019
26 D. Antos; A. Bajek; M. Balawejder; M. Olbrycht; W. Piątkowski Sposób otrzymywania stereoizomeru szczawianu nafronylu o konfiguracji absolutnej (2S, 2\'R) 2018
27 D. Antos; A. Durauer; A. Jungbauer; W. Marek; W. Piątkowski; D. Sauer Prediction tool for loading, isocratic elution, gradient elution and scaling up of ion exchange chromatography of proteins 2018
28 D. Antos; M. Kołodziej; M. Olbrycht; W. Piątkowski; I. Poplewska Forced Convection Evaporation for Bulk Protein Crystallization 2018
29 D. Antos; M. Kołodziej; W. Piątkowski; I. Poplewska Design of Bulk Protein Crystallization Based on Phase Diagrams Accounting for the Presence of Interfacial Water 2018
30 D. Antos; W. Marek; W. Piątkowski Retention Behavior of Polyethylene Glycol and Its Influence on Protein Elution on Hydrophobic Interaction Chromatography Media 2018