logo
Karta przedmiotu
logo

Praktyka zawodowa

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Wydział Chemiczny

Kod zajęć: 2793

Status zajęć: obowiazkowy dla programu z możliwością wyboru Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 7 / I160 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Paweł Błoniarz

Terminy konsultacji koordynatora: poniedziałki 13.15-14.45 środy 9.45-11.15

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Poszerzenie w sposób praktyczny zdobytej w toku kształcenia wiedzy. Zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania zakładu/firmy/placówki oraz ich wewnętrznymi procedurami. Przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł realizowany jest w 7 semestrze i obejmuje 4 tygodnie praktyki w zakładzie/firmie/placówce. Moduł kończy się oceną kompetencji studenta przez upoważnionego pracownika zakładu/firmy/placówki.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na dany semestr.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wiedza z zakresu podstaw chemii ogólnej, analitycznej, organicznej i fizycznej.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejetność wykonywania podstawowych obliczeń chemicznych i przygotowywania roztworów, obsługi podstawowego sprzętu laboratoryjnego do analiz chemicznych i pomiarowego oraz komputera.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Znajomość zasad bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, umiejetność pracy w zespole, rozumienie potrzeby praktycznego stosowania nabytej wiedzy.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Rozumie potrzebę praktycznego stosowania nabytej wiedzy teoretycznej z danego obszaru kształcenia praktyka obserwacja wykonawstwa K_U19+
K_K02+
P6S_KO
P6S_UU
02 Jest gotowy i zdolny do stałego podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności praktyka obserwacja wykonawstwa K_U19+++
K_K01+++
P6S_KK
P6S_UU
03 Rozumie potrzebę zachowań profesjonalnych i przestrzegania zasad etyki, w tym uczciwości praktyka obserwacja wykonawstwa K_U11+
K_K05+++
P6S_KR
P6S_UW
04 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji podjętego zadania praktyka obserwacja wykonawstwa K_U17++
P6S_UO
05 Jest odpowiedzialny za pracę własną i skutki podejmowanych decyzji praktyka obserwacja wykonawstwa K_U11++
K_U17++
K_U18+++
K_K01++
P6S_KK
P6S_UO
P6S_UW
06 Jest przygotowany do pracy w zespole pełniąc w nim różne role i funkcje, jest odpowiedzialny za wspólnie realizowane zadania praktyka obserwacja wykonawstwa K_U14++
K_U17+++
K_U18++
K_K01+
P6S_KK
P6S_UK
P6S_UO
07 Potrafi zadbać o jakość i staranność wykonywanych zadań praktyka obserwacja wykonawstwa K_U14+
K_K01+
P6S_KK
P6S_UK
08 Potrafi zadbać o poprawność językową formułowanych wniosków i opinii praktyka obserwacja wykonawstwa K_U13++
P6S_UK
09 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy praktyka obserwacja wykonawstwa K_K02+
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
7 TK01 Instruktaż z przepisów bhp i ppoż. obowiązujących na terenie przedsiębiorstwa. Poszerzenie w sposób praktyczny zdobytej w toku kształcenia wiedzy. Zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania zakładu/firmy/placówki oraz ich wewnętrznymi procedurami. Przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej. praktyka wakacyjna MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07 MEK08 MEK09

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Praktyka (sem. 7) Udział w praktyce: 160.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Praktyki i staże studenckie Zgodnie z zarządzeniem Rektora.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie