logo
Karta przedmiotu
logo

Termodynamika techniczna

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Kod zajęć: 278

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / W30 C30 / 5 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: prof. dr hab. inż. Dorota Antos

Terminy konsultacji koordynatora: Poniedziałek 10-12, czwartek 10-12

semestr 4: dr inż. Roman Bochenek , termin konsultacji Wtorek 10-12, Piatek 10-12

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem kształcenia jest zaznajomienie studentów z podstawami termodynamiki technicznej i chemicznej.

Ogólne informacje o zajęciach: Student uzyskuje wiedzę na temat równań stanu, funkcji termodynamicznych i przemian charakterystyczne płynów rzeczywistych oraz podstaw równowag w układach wielofazowych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 E Kuciel Termodynamika Procesowa, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław . 1987
2 S. Michałowski, K. Wańkowicz Termodynamika Procesowa WNT, Warszawa . 1993
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 S. Wroński, R. Pohorecki, J. Siwiński Przykłady obliczeń z termodynamiki i kinetyki inżynierii chemicznej WNT, Warszawa. 1979
Literatura do samodzielnego studiowania
1 J. Gmehling, B. Kolbe, M. Kleuber, J. Rarey Chemical Thermodynamics Wiley-VCH. 2012

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Zaliczenie trzeciego semetsru

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wiedza z zakresu termodynamiki płynów idealnych - podstawowe funkcje termodynamiczne

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność wyznaczania parametrów płynu idealnego

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy w grupie

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Student zna równania stanu płynów, wybrane funkcje termodynamiczne, przemiany charakterystyczne płynów rzeczywistych, podstawy termodynamiczne obiegów chłodniczych i cieplnych, zna równania stanu dla roztworów rzeczywistych, umie obliczyć funkcje termodynamiczne dla roztworów rzeczywistych. Zna podstawy równowag w układach wielofazowych. wykład egzamin cz. pisemna K_W03+
K_W06+
K_U06+
K_U19+
K_K01+
P6S_KK
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
02 Student umie obliczyć parametry płynu rzeczywistego. Umie wyznaczyć funkcje termodynamiczne dla gazu rzeczywistego ćwiczenia rachunkowe kolokwium K_W03+
K_U06+
K_K01+
P6S_KK
P6S_UW
P6S_WG
03 Student umie obliczyć aktywność i fugatywność w roztworach Student umie wyznaczyć parametry równowagi fazowej. ćwiczenia rachunkowe kolokwium K_W03+
K_W06+
K_K01+
P6S_KK
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Równania stanu płynów, wybrane funkcje termodynamiczne. Przemiany charakterystyczne płynów rzeczywistych. Podstawy termodynamiczne obiegów chłodniczych i cieplnych. Równania stanu dla roztworów rzeczywistych, obliczanie funkcji termodynamicznych dla roztworów rzeczywistych. Podstawy równowag w układach wielofazowych: fugatywności, aktywności i metody ich obliczania. Równowaga fazowa układu ciecz-ciecz, ciecz-para, ciecz- ciało stałe. wykład 30h ćwiczenia 30 h MEK01 MEK02 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 4) Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 15.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 4) Przygotowanie do ćwiczeń: 10.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 5.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 4) Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 4) Przygotowanie do egzaminu: 20.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Na podstawie oceny z egzaminu
Ćwiczenia/Lektorat Na podstawie oceny z kolokwium
Ocena końcowa 60% oceny z egzaminu (wykładu) 40% oceny z ćwiczeń drugi termin - 90% oceny z I terminu, trzeci termin 80%

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : tak

Dostępne materiały : dane fizyko-chemiczne

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 D. Antos; M. Balawejder; J. Gumieniak; P. Mruc; M. Olbrycht; W. Piątkowski Separation of non-racemic mixtures of enantiomers by achiral chromatography 2023
2 D. Antos; M. Kołodziej; W. Piątkowski; T. Rumanek Preferential precipitation of acidic variants from monoclonal antibody pools 2023
3 D. Antos; M. Kołodziej; W. Piątkowski; T. Rumanek; P. Zimoch Coupling of chromatography and precipitation for adjusting acidic variant content in a monoclonal antibody pool 2023
4 D. Antos; R. Bochenek; B. Filip; W. Marek Flow behavior of protein solutions in a lab-scale chromatographic system 2023
5 D. Antos; R. Dürr; A. Kienle; E. Otto; M. Przywara Modeling of particle formation in pan granulators with sieve-mill recycle 2023
6 D. Antos; R. Muca Protein association on multimodal chromatography media 2023
7 D. Antos; W. Piątkowski Kinetic and Thermodynamic Aspects of Hydrophobic Interaction Chromatography 2023
8 D. Antos; I. Poplewska; P. Zimoch Dissociation events during processing of monoclonal antibodies on strong cation exchange resins 2022
9 D. Antos; A. Bajek-Bil; M. Balawejder; M. Olbrycht; W. Piątkowski Sposób otrzymywania stereoizomeru szczawianu nafronylu o konfiguracji absolutnej (2S, 2\'R) 2021
10 D. Antos; A. Bajek-Bil; M. Balawejder; M. Olbrycht; W. Piątkowski; I. Poplewska Development of a Route to the Most Active Nafronyl Stereoisomer by Coupling Asymmetric Synthesis and Chiral Chromatography Separation 2021
11 D. Antos; K. Baran; R. Bochenek; B. Filip; D. Strzałka Influence of the geometry of extra column volumes on band broadening in a chromatographic system. Predictions by computational fluid dynamics 2021
12 D. Antos; K. Baran; W. Piątkowski; A. Stańczak; P. Zimoch Separation of charge variants of a monoclonal antibody by overloaded ion exchange chromatography 2021
13 D. Antos; P. Antos; M. Balawejder; R. Bochenek; J. Gorzelany; K. Kania; M. Kołodziej; N. Matłok; M. Olbrycht; W. Piątkowski; M. Przywara; G. Witek Sposób wytwarzania nawozu wieloskładnikowego o kontrolowanym uwalnianiu składników 2021
14 D. Antos; R. Dürr; A. Kienle; E. Otto; M. Przywara Population Balance Modelling of Pan Granulation Processes 2021
15 D. Antos; R. Dürr; A. Kienle; E. Otto; M. Przywara Process Behavior and Product Quality in Fertilizer Manufacturing Using Continuous Hopper Transfer Pan Granulation—Experimental Investigations 2021
16 D. Antos; W. Piątkowski; I. Poplewska A case study of the mechanism of unfolding and aggregation of a monoclonal antibody in ion exchange chromatography 2021
17 D. Antos; A. Górak; M. Jaworska Review on the application of chitin and chitosan in chromatography 2020
18 D. Antos; G. Carta; M. Kołodziej; R. Muca; W. Piątkowski Effects of negative and positive cooperative adsorption of proteins on hydrophobic interaction chromatography media 2020
19 D. Antos; J. Beck; A. Durauer; R. Hahn; A. Jungbauer; M. Kołodziej; W. Marek; W. Piątkowski; D. Sauer Scale up of a chromatographic capture step for a clarified bacterial homogenate - Influence of mass transport limitation and competitive adsorption of impurities 2020
20 D. Antos; K. Baran; A. Stańczak A high-throughput method for fast detecting unfolding of monoclonal antibodies on cation exchange resins 2020
21 D. Antos; P. Antos; M. Balawejder; R. Bochenek; M. Kołodziej; N. Matłok; M. Olbrycht; W. Piątkowski; M. Przywara Mechanism of nutrition activity of a microgranule fertilizer fortified with proteins 2020
22 D. Antos; K. Baran; W. Marek; W. Piątkowski Effect of flow behavior in extra-column volumes on the retention pattern of proteins in a small column 2019
23 D. Antos; M. Balawejder; H. Lorenz; M. Olbrycht; W. Piątkowski; I. Poplewska; A. Seidel-Morgenstern Cooperative Kinetic Model to Describe Crystallization in Solid Solution Forming Systems 2019
24 D. Antos; M. Kołodziej; A. Łyskowski; W. Piątkowski; I. Poplewska; P. Szałański Determination of protein crystallization kinetics by a through-flow small-angle X-ray scattering method 2019
25 D. Antos; P. Antos; M. Balawejder; R. Bochenek; J. Gorzelany; K. Kania; M. Kołodziej; N. Matłok; M. Olbrycht; W. Piątkowski; M. Przywara; G. Witek Sposób wytwarzania nawozu wieloskładnikowego o kontrolowanym uwalnianiu składników 2019
26 D. Antos; A. Bajek; M. Balawejder; M. Olbrycht; W. Piątkowski Sposób otrzymywania stereoizomeru szczawianu nafronylu o konfiguracji absolutnej (2S, 2\'R) 2018
27 D. Antos; A. Durauer; A. Jungbauer; W. Marek; W. Piątkowski; D. Sauer Prediction tool for loading, isocratic elution, gradient elution and scaling up of ion exchange chromatography of proteins 2018
28 D. Antos; M. Kołodziej; M. Olbrycht; W. Piątkowski; I. Poplewska Forced Convection Evaporation for Bulk Protein Crystallization 2018
29 D. Antos; M. Kołodziej; W. Piątkowski; I. Poplewska Design of Bulk Protein Crystallization Based on Phase Diagrams Accounting for the Presence of Interfacial Water 2018
30 D. Antos; W. Marek; W. Piątkowski Retention Behavior of Polyethylene Glycol and Its Influence on Protein Elution on Hydrophobic Interaction Chromatography Media 2018