logo
Karta przedmiotu
logo

Technologie informacyjne

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Biotechnologii i Bioinformatyki

Kod zajęć: 277

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W15 L30 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr inż. Lucjan Dobrowolski

Terminy konsultacji koordynatora: Poniedziałek: 11.00 - 12.30 Czwartek: 12.15 - 13.45

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr inż. Karol Hęclik

semestr 2: mgr inż. Marcin Jaromin

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Nabycie umiejętności wykorzystania komputera do realizacji zadań związanych z kierunkiem studiów

Ogólne informacje o zajęciach: Student uzyskuje wiedzę o systemie komputerowym, podstawowych programach narzedziowych oraz podstawach budowy algorytmów obliczeniowych i ich implementacji komputerowej.

Materiały dydaktyczne: Materiały dydaktyczne opublikowane na stronach portalu www.e-chemia.pl

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 B. Dębska, G. Fic Technologie informacyjne: materiały pomocnicze Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskie, Rzeszów. 2011
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 B. Dębska, G. Fic Technologie informacyjne: materiały pomocnicze Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskie, Rzeszów. 2011
Literatura do samodzielnego studiowania
1 D. Mendrala Windows 7 PL Wyd. Helion, Gliwice. 2010
2 S. Sagman Po prostu Office 2000 PL Wyd. Helion, Gliwice. 2000
3 W. Ufnalski, K. Mądry Excel dla chemików ... i nie tylko WNT, Warszawa. 2000
4 K. Krysiak Sieci komputerowe - kompendium Wyd. Helion, Gliwice. 2003
5 J. Barta, R. Markiewicz Główne problemy prawa komputerowego WNT, Warszawa . 1993
6 E. Slavicek Technika obliczeniowa dla chemików WNT, Warszawa. 1991

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Wymagane zaliczenie przedmiotów: matematyka

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość definicji podstawowych pojęć z dziedziny informatyki

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność korzystania z komputera w zakresie wymaganym przez szkoły ponadgimnazjalne

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy indywidualnej i w zespołach 2-3 osobowych

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 nabył podstawową wiedzę pozwalającą na dobranie odpowiedniego narzędzia informacyjnego do rozwiązania postawionego problemu z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej wykład kolokwium K_W08+
K_U02+++
P6S_UW
P6S_WG
02 nabył wiedzę dotyczącą podstawowych metod, technik i narzędzi informatycznych stosowanych przy rozwiązywaniu podstawowych zadań związanych z inżynierią chemiczną i procesową wykład, laboratorium, e-learning kolokwium K_W08+
K_U02+++
P6S_UW
P6S_WG
03 posiada umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technikami komunikacji za pomocą wybranych narzędzi informatycznych oraz Internetu. laboratorium, e-learning kolokwium K_W08+
K_U02+++
P6S_UW
P6S_WG
04 Nabycie umiejętności obsługiwania programów komputerowych wspomagających pracę w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej laboratorium obserwacja wykonawstwa K_W08+
K_U02+++
P6S_UW
P6S_WG
05 ma wyrobiony nawyk systematycznego dokształcania się celem likwidacji luki edukacyjnej e-learning, laboratorium obserwacja wykonawstwa K_W08+
K_U02+++
P6S_UW
P6S_WG
06 Posiada umiejętność obsługi programów pakietu Office: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint laboratorium, e-learning kolokwium K_W08+
K_U02+++
P6S_UW
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 System operacyjny Windows XP. Sieci komputerowe. Poczta elektroniczna. Podstawy Internetu. Wyszukiwanie informacji w Internecie. Grupy dyskusyjne. Kształcenie z wykorzystaniem Internetu. L01-L03 MEK01 MEK03
2 TK02 Pakiet Office: Word, Excel, PowerPoint – opracowanie danych laboratoryjnych. L04-L06 MEK06
2 TK03 Edytory struktur chemicznych L07 MEK04
2 TK04 Opracowanie witryny internetowej L08-L09 MEK04
2 TK05 Definicje podstawowych pojęć: algorytm, program komputerowy, system komputerowy, system informatyczny, system operacyjny. Główne elementy składowe komputera i ich funkcje. Komputer wieloprocesorowy. W01 MEK01 MEK05
2 TK06 Systemy operacyjne i ich rodzaje. Programy narzędziowe i użytkowe. MS-Office: Word, Excel, PowerPoint. W02 MEK06
2 TK07 Wirusy komputerowe, zabezpieczanie i profilaktyka. Sieci komputerowe (Internet, Intranet). Systemy telekomunikacyjne. Budowa stron internetowych. Zagadnienia prawne, etyczne i społeczne wynikające z rozwoju informatyki. W03 MEK03 MEK05
2 TK08 Formalizmy reprezentacji algorytmów: sieć przepływu informacji, sieć działania programu. Cykl tworzenia programu komputerowego: specyfikacja, projektowanie, kodowanie, testowanie, dokumentowanie. W04 MEK02 MEK05
2 TK09 Podstawowe elementy konfiguracji środowiska programowego i kompilatora języka C++. Budowa programu w języku C++. Deklaracje zmiennych i procedur oraz ich implementacja. Typy danych zdefiniowane w języku C++. Pojęcie obiektu. W05 MEK02 MEK04
2 TK10 Główne instrukcje sterujące w języku C++. Zmienne statyczne, dynamiczne oraz zarządzanie pamięcią komputera. Programowanie rozgałęzień i cykli. Definicja procedur i funkcji. Budowa procedur zagnieżdżonych. Testowanie programu zgodnie z zasadami inżynierii oprogramowania. W06-W07 MEK02 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 2) Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Inne: 10.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2) Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 2) Przygotowanie do zaliczenia: 4.00 godz./sem.
Inne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Wykład: zaliczenie przedmiotu na podstawie oceny z kolokwium - OW
Laboratorium Laboratorium komputerowe: zaliczenie na podstawie oceny wykonanych zadań - OL
Ocena końcowa Ocena końcowa przedmiotu obliczana jest według następującego wzoru: OK = 50%OW+ 50%OL

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 L. Dobrowolski; K. Hęclik; M. Jaromin; I. Zarzyka A Practical Test of Distance Learning During the COVID-19 Lockdown 2023
2 M. Chmiela; A. Czerniecka-Kubicka; L. Dobrowolski; W. Gonciarz; K. Hęclik; M. Longosz; A. Szyszkowska; D. Trzybiński; K. Woźniak; A. Wróbel; I. Zarzyka Molecular Modeling of 3-chloro-3-phenylquinoline-2,4-dione, Crystal Structure and Cytotoxic Activity for developments in a potential new drug 2023
3 K. Hęclik; M. Jacquet; J. Kargul; S. Kozdra; P. Michałowski; A. Wójcik Insight into structure-property relationship of organometallic terpyridine wires: Combined theoretical and experimental study 2022
4 M. Bakar; A. Białkowska; A. Czerniecka-Kubicka; L. Dobrowolski; K. Hęclik; B. Krzykowska; I. Zarzyka Biobased poly(3-hydroxybutyrate acid) composites with addition of aliphatic polyurethane based on polypropylene glycols 2022
5 K. Hęclik; K. Hęclik; I. Zarzyka Metal-Humus Acid Nanoparticles - Synthesis, Characterization and Molecular Modeling 2021
6 M. Bakar; A. Białkowska; A. Czerniecka-Kubicka; L. Dobrowolski; K. Hęclik; K. Leś; M. Pyda; M. Walczak; I. Zarzyka Thermally stable biopolymer composites based on poly(3-hydroxybutyrate) modified with linear aliphatic polyurethanes – preparation and properties 2021
7 A. Białkowska; L. Dobrowolski; L. Wianowski; I. Zarzyka Physical blowing agents for polyurethanes 2020
8 A. Czerniecka-Kubicka; L. Dobrowolski; K. Hęclik; I. Zarzyka Biodegradowalne kompozyty polimerowe na osnowie P3HB 2020
9 R. Bartosik; L. Dobrowolski; K. Hęclik; A. Klasek; A. Lycka; I. Zarzyka New mono- and diesters with imidazoquinolinone ring- synthesis, structure characterization and molecular modeling 2020
10 B. Dębska; J. Duliban; K. Hęclik; J. Lubczak Analysis of the Possibility and Conditions of Application of Methylene Blue to Determine the Activity of Radicals in Model System with Preaccelerated Cross-Linking of Polyester Resins 2019
11 B. Dębska; L. Dobrowolski; M. Inger; M. Jaromin; M. Wilk Komputerowo-wspomagane obliczanie bilansu masowego i cieplnego instalacji chemicznej 2019
12 K. Hęclik; A. Klasek; S. Pawlędzio; A. Szyszkowska; D. Trzybiński; K. Woźniak; I. Zarzyka Unprecedented reaction course of 1-phenyl-2H,6H-imidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-dione with an excess of ethylene oxide 2019
13 K. Hęclik; A. Szyszkowska; I. Zarzyka Spatial packing of diols and esters with imidazoquinazoline ring - quantum-mechanical modelling 2019
14 B. Dębska; B. Dębska; L. Dobrowolski Experiment-design methods in innovative polymer material planning 2018
15 B. Dębska; L. Dobrowolski; M. Jaromin Opracowanie i implementacja algorytmów przeznaczonych do stworzenia oprogramowania automatyzującego laboratoryjne pomiary klasy czystości cieczy przemysłowych 2018
16 K. Hęclik; A. Szyszkowska; I. Zarzyka New esters with thioxoimidazoquinazoline ring - Synthesis, spectral characterization and quantum mechanical modelling 2018