logo
Karta przedmiotu
logo

Statystyka i opracowanie wyników

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Biotechnologii i Bioinformatyki

Kod zajęć: 276

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W15 L15 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Lucjan Dobrowolski

Terminy konsultacji koordynatora: Poniedziałek: 11.00 - 12.30 Czwartek: 12.15 - 13.45

semestr 3: mgr inż. Marcin Jaromin

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Poznanie metod statystycznej oceny wyników eksperymentu

Ogólne informacje o zajęciach: Student uzyskuje wiedzę o podstawowych metodach analizy statystycznej wyników badań eksperymentalnych, a także zapoznaje się z systemem STATISTICA.

Materiały dydaktyczne: Materiały dydaktyczne opublikowane na stronach Zakładu Informatyki Chemicznej

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 B. Dębska, B.Guzowska-Świder Statystyka i opracowanie wyników Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2011
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 B. Dębska, B.Guzowska-Świder Statystyka i opracowanie wyników Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2011
2 StatSoft Manual System STATISTICA for Windows Wyd. Stat Soft Polska Sp. z.o.o., Kraków . 2012
Literatura do samodzielnego studiowania
1 J. Czermiński Metody statystyczne dla chemików PWN, Warszawa. 1992
2 STATISTICA w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki Wyd. Stat Soft Polska Sp. z. o.o., Kraków . 2010
3 B. Dębska, B. Guzowska-Świder kurs Statystyka www.e-chemia.pl. 2011

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Wymagane zaliczenie przedmiotów: matematyka, technologie informacyjne

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z rachunku prawdopodobieństwa

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność obsługi komputera

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy indywidualnej i grupowej

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 posiada umiejętność wykorzystania metod statystycznych do opisu procesów chemicznych wykład interaktywny, laboratorium kolokwium K_W08++
K_U02+++
K_U19+
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
02 posiada podstawową umiejętność posługiwania się programami przydatnymi w działalności inżynierskiej laboratorium obserwacja wykonawstwa K_W08++
K_U02+++
K_U19+
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
03 umie wykorzystać praktycznie podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu podstawowych zadań związanych z inżynierią chemiczną i procesową laboratorium obserwacja wykonawstwa K_W08++
K_U02+++
K_U19+
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
04 posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu statystyki matematycznej do stawiania i weryfikacji hipotez z zakresu eksperymentów chemicznych i interpretowania ich wyników. wykład interaktywny kolokwium K_W08++
K_U02+++
K_U19+
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
05 posiada umiejętność zastosowania metod obliczeniowych do rozwiązywania zadań z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej wykład interaktywny, laboratorium obserwacja wykonawstwa K_W08++
K_U02+++
K_U19+
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
06 ma wyrobiony nawyk systematycznego samokształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych skutkującej aktualizacją wiedzy kierunkowej wykład interaktywny, laboratorium problemowe obserwacja wykonawstwa K_W08++
K_U02+++
K_U19+
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 LIMS (Laboratory Information Management System) - wybrane problemy zarządzania wynikami badań w laboratorium. W01 MEK01 MEK06
3 TK02 Baza danych doświadczalnych. Odrzucanie obserwacji odstających i selektywne wykorzystanie danych. W02 MEK03 MEK06
3 TK03 Metody analizy eksploracyjnej danych analitycznych, statystyki opisowe i przekroje danych, testy normalności, wykresy statystyczne. Szeregi szczegółowe i rozdzielcze. W03 MEK02
3 TK04 Testowanie hipotez statystycznych. Testy nieparametryczne i parametryczne. W04 MEK04
3 TK05 Metody regresji wielokrotnej. Badanie korelacji między zmiennymi. W05 MEK05
3 TK06 Jedno- i wielokrotna analiza wariancji. Analiza dyskryminacyjna, analiza czynnikowa i analiza składowych głównych. W06 MEK03
3 TK07 Dopasowanie rozkładu danej zmiennej do rozkładu teoretycznego. W07 MEK02
3 TK08 Zarządzanie danymi w programie STATISTICA. Charakterystyki liczbowe rozkładu zmiennej. L01 MEK02 MEK06
3 TK09 Badanie empirycznego rozkładu zmiennej. Szeregi rozdzielcze. Wnioskowanie statystyczne - testy nieparametryczne. L02 MEK03
3 TK10 Wnioskowanie statystyczne - testy nieparametryczne. L03 MEK04
3 TK11 Analiza zależności zjawisk: regresja liniowa i nieliniowa. L04 MEK05
3 TK12 Analiza wariancji. L05 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 3) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 4.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 7.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 3) Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 3)
Zaliczenie (sem. 3) Przygotowanie do zaliczenia: 3.00 godz./sem.
Inne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Wykład: zaliczenie przedmiotu na podstawie oceny z kolokwium - OW
Laboratorium Laboratorium komputerowe: zaliczenie na podstawie oceny wykonanych zadań - OL
Ocena końcowa Ocena końcowa przedmiotu obliczana jest według następującego wzoru: OK = 50%OW+ 50%OL

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie