logo
Karta przedmiotu
logo

Procesy mechaniczne i aparatura procesowa, intensyfikacja procesów

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Kod zajęć: 274

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4, 5 / W45 C30 L15 P15 / 8 ECTS / Z,E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Wojciech Zapała

semestr 5: dr inż. Renata Muca , termin konsultacji Wtorek 12.15-13.45 Środa 10.30-12

semestr 4: dr inż. Karolina Leś

semestr 5: dr inż. Karolina Leś

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Przekazanie wiedzy umożliwiającej zrozumienie i nabycie umiejętności z zakresu intensyfikowania oraz projektowania procesów mechanicznych i aparatury procesowej w przemyśle chemicznym i pokrewnych

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł realizowany jest w semestrze 4 i 5. W semestrze 4 obejmuje 30 godz. wykładu i 15 godz. ćwiczeń. W sem. 5 obejmuje 15 godz. wykładu, 15 godz. ćwiczeń, 15 godz. zajęć projektowych oraz 15 godz. laboratorium. Semestr 4 kończy się zaliczeniem, a semestr 5 egzaminem pisemnym.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 I. Opaliński, M. Chutkowski, K. Leś Procesy mechaniczne w przemyśle chemicznym i pokrewnych Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2013
2 I. Opaliński, M. Chutkowski, K.Leś Aparatura procesowa do wymiany ciepła i masy Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2014
3 R. Koch Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej WNT Warszawa. 1992
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Cz. Bryszewski, H. Firewicz Przykłady i zadania z procesów mechanicznych w inżynierii chemicznej Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej. 1980
2 Praca zbiorowa pod red. R. Petrusa Inżynieria chemiczna – Laboratorium Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej. 1990
Literatura do samodzielnego studiowania
1 M. Serwiński Zasady inżynierii chemicznej WNT, Warszawa. 1982
2 J. Ciborowski Podstawy inżynierii chemicznej WNT Warszawa. 1965

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Pierwsza część modułu - rejestracja na semestr 4. Druga część modułu - rejestracja na semestr 5.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Posiada podstawową wiedzę z zakresu kinematyki, dynamiki, właściwości gazów i cieczy, zjawisk na powierzchni cieczy, materiałów konstrukcyjnych i podstawowych części aparatury chemicznej

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Posiada umiejętność obsługi komputerowych programów obliczeniowych i graficznych oraz obsługi laboratoryjnej aparatury pomiarowej

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Posiada umiejętność pracy w zespole

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Ma podstawową wiedzę z aparatury i urządzeń do realizacji procesów w przemyśle chemicznym i pokrewnych Wykład Sprawdzian pisemny, egzamin pisemny K_W03+++
K_W04+++
K_U05++
P6S_UW
P6S_WG
02 Zna zasady budowy i doboru aparatów i urządzeń do realizacji procesów w przemyśle chemicznym i pokrewnych Wykład Sprawdzian pisemny, egzamin pisemny K_W03+++
K_W04+++
K_U05++
P6S_UW
P6S_WG
03 Ma wiedzę na temat głównych etapów cyklu życia produktów i urządzeń przemysłu chemicznego Wykład Zaliczenie pisemne, egzamin pisemny K_W03+++
K_W04+++
K_U05++
P6S_UW
P6S_WG
04 Potrafi wykonywać obliczenia oraz interpretować otrzymane wyniki dotyczące procesów mechanicznych Ćwiczenia rachunkowe, ćwiczenia projektowe Sprawdzian pisemny, sprawozdanie z projektu K_W09++
K_U04+
K_U06+++
K_K01+
P6S_KK
P6S_UW
P6S_WG
05 Potrafi dokonać identyfikacji aparatury procesowej stosowanej w przemyśle chemicznym i pokrewnych oraz podać jej przeznaczenie Zajęcia laboratoryjne, zajęcia projektowe Sprawozdanie z laboratorium, sprawozdanie z projektu K_U09++
K_U19+
P6S_UU
P6S_UW
06 Potrafi ocenić przydatność procesów/operacji jednostkowych do realizacji przebiegu procesów technologicznych przemysłu chemicznego Wykład Egzamin pisemny K_W03+++
K_W04+++
K_U05++
P6S_UW
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Kryteria podziału procesów jednostkowych i klasyfikacja aparatury procesowej. Wprowadzenie do projektowania oraz zasady intensyfikacji przebiegu procesów. W005, W012 MEK01
4 TK02 Intensyfikcja procesów przepływowych w układach prostych: parametry charakterystyczne; wpływ burzliwości przepływu na efektywność przebiegu i koszt realizacji procesów. W005, W012 MEK01
4 TK03 Transport cieczy i gazów. Zasada działania pomp tłokowych i wirowych. Wysokość ssania i pompowania. Charakterystyki, warunki i punkt pracy pomp. Łączenie pomp. W005, W012, U017 MEK01 MEK02
4 TK04 Pompy tłokowe i wirowe. Sprężarki tłokowe i wirowe. Pompy i sprężarki specjalne. Pompy próżniowe W005, W012, U016, U017 MEK04 MEK05 MEK06
4 TK05 Wprowadzenie do przepływów w układach złożonych z udziałem fazy rozdrobnionej. Charakterystyka materiałów rozdrobnionych. Rozdrabnianie ciał stałych; praca rozdrabniania, urządzenia do rozdrabniania. Metody kontaktu faz: w złożu nieruchomym materiału rozdrobnionego, fluidyzacji, transporcie pneumatycznym. W005, W012, U016, U017 MEK01 MEK05 MEK06
4 TK06 Podstawy mechanicznych procesów rozdziału zawiesin: opór ośrodka, prędkość opadania. W005, W012, U017 MEK04 MEK05 MEK06
4 TK07 Metody rozdziału faz: sedymentacja, klasyfikacja, flotacja, filtracja i wirowanie, odpylanie gazów. Aparatura do sedymentacji, klasyfikacji, flotacji, filtracji i wirowania, odpylania gazów. W005, W012, U016, U017 MEK01 MEK05 MEK06
5 TK01 Mieszanie cieczy. Zużycie mocy podczas mieszania cieczy. Mieszalniki i mieszadła. W005, W012, U016, U017 MEK01 MEK05 MEK06
5 TK02 Aparatura do wymiany ciepła i masy - zasady intensyfikacji przebiegu procesów oraz ocena funkcjonalności i nowoczesności konstrukcji: wymienników ciepła, wyparek, krystalizatorów, aparatów do destylacji i kolumn rektyfikacyjnych, absorberów i adsorberów, ekstraktorów i suszarek. W005, W012, U016, U017 MEK01 MEK05 MEK06
5 TK03 Cykl życia produktu, aparatu i instalacji produkcyjnej W005, U016 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 4) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 10.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 4) Przygotowanie do ćwiczeń: 20.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 5.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 4) Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 4) Przygotowanie do zaliczenia: 10.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.
Wykład (sem. 5) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 5) Przygotowanie do ćwiczeń: 5.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 5) Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 5) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 2.00 godz./sem.
Przygotowanie do prezentacji: 2.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 5) Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 5) Przygotowanie do egzaminu: 20.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Zaliczenie (W) na podstawie oceny z ćwiczeń
Ćwiczenia/Lektorat Zaliczenie kolokwium pisemnego - C. 90-100% pkt - ocena 5,0; 80-90%pkt - ocena 4,5; 70-80%pkt - ocena 4.0; 60-70%pkt - ocena 3,5; 50-60%pkt - ocena 3,0; poniżej 50%pkt - ocena 2.0.
Ocena końcowa Semestr 4: Ocena końcowa: K=0,5wC+0,5wW Semestr 5: Ocena końcowa: K= 0,2wL+0,2wP+0,2wC+0,4wE. Współczynnik w=1,0 dla zaliczenia w pierwszym terminie; 0,9 w drugim i 0,8 w trzecim terminie
Wykład Egzamin pisemny (E) obejmujący materiał 4 i 5 semestru
Ćwiczenia/Lektorat Zaliczenie kolokwium pisemnego - C. 90-100% pkt - ocena 5,0; 80-90%pkt - ocena 4,5; 70-80%pkt - ocena 4.0; 60-70%pkt - ocena 3,5; 50-60%pkt - ocena 3,0; poniżej 50%pkt - ocena 2.0. Ocena wyższa niż 3,0 wymaga komentarza/dyskusji otrzymanych wyników; zależy również od aktywności studenta na zajęciach.
Laboratorium Zaliczenie laboratorium - L. Wykonanie wszystkich, przewidzianych harmonogramem laboratorium ćwiczeń, opracowanie sprawozdań, Pisemne zaliczenie dwóch kolokwiów. 90-100% pkt - ocena 5,0; 80-90%pkt - ocena 4,5; 70-80%pkt - ocena 4.0; 60-70%pkt - ocena 3,5; 50-60%pkt - ocena 3,0; poniżej 50%pkt - ocena 2.0.
Projekt/Seminarium Poprawne, pisemne wykonanie zadania projektowego i jego zaliczenie przez wykazanie się zrozumieniem opisu ilościowego zagadnień objętych zadaniem projektowym - P.
Ocena końcowa Semestr 4: Ocena końcowa: K=0,5wC+0,5wW Semestr 5: Ocena końcowa: K= 0,2wL+0,2wP+0,2wC+0,4wE. Współczynnik w=1,0 dla zaliczenia w pierwszym terminie; 0,9 w drugim i 0,8 w trzecim terminie

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie