logo
Karta przedmiotu
logo

Podstawy technologii chemicznej

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Kod zajęć: 272

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / W30 C30 / 5 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: prof. dr hab. inż. Roman Petrus

Terminy konsultacji koordynatora: czw. 10.00 - 12.00 piąt. 10.00 - 12.00

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr hab. inż. prof. PRz Mirosław Szukiewicz

semestr 4: dr Tomasz Rozwadowski

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Student uzyskuje wiedzę z zakresu opracowania technologii chemicznych, metod obliczania własności gazów i cieczy oraz termodynamiki reakcji.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł jest realizowany w semestrze czwartym. Obejmuje 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń. Moduł kończy się zaliczeniem.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Petrus R., Szukiewicz M. Reaktory chemiczne. Izotermiczne reaktory idealne Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2014
2 Szarawara J., Piotrowski J. Podstawy teoretyczne technologii chemicznej WNT. 2010
3 Bretsznajder S. Własności gazów i cieczy WNT. 1972
4 Pohorecki R., Wroński S. Kinetyka i termodynamika procesów inżynierii chemicznej WNT. 1979
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Burghardt A., Palica M. Zbiór zadań z inżynierii reaktorów chemicznych Politechnika Śląska. 1980
2 Bretsznajder S. Własności gazów i cieczy WNT. 1972
3 Reid C.R., Sherwood T.K. The properties gases and liquids McGraw-Hill Book Company. 1966
4 Biń A., Machnowski P. Przykłady I zadania z termodynamiki procesowej Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. 1995
5 Wroński S., Pohorecki R., Siwiński J. Przykłady obliczeń z termodynamiki i kinetyki procesów inżynierii chemicznej WNT. 1979

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: rejestracja na dany senestr

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Posiada ogólną wiedzę z chemii, fizyki i matematyki

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Potrafi napisać równanie stechiometryczne reakcji.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: brak

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 ma wiedzę dotyczącą podstawowych metod obliczania własności substancji i ich mieszanin wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium K_W03++
K_U01++
K_U06+
P6S_UW
P6S_WG
02 ma podstawową wiedzę na temat metodyki opracowania nowej technologii chemicznej wykład kolokwium K_W05+
K_W07+
P6S_WG
03 zna zasady opracowywania koncepcji chemicznej procesu wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium K_W05+
K_U08+
K_U19+
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
04 ma podstawową wiedzę dotyczącą bilansowania procesów chemicznych wykład,ćwiczenia rachunkowe kolokwium K_W05++
K_U06+
K_K01+
P6S_KK
P6S_UW
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Podstawowe definicje. Zasady projektowania nowych technologii. Teoria podobieństwa i jej wykorzystanie do opracowania wyników badań i przy projektowaniu. W01-W07 MEK02
4 TK02 Własności gazów i cieczy. Podobieństwo zmian własności . Metody obliczania własności gazów i cieczy. W08-W16, C01-C16 MEK01
4 TK03 Chemiczna koncepcja metody. Stechiometria reakcji. Obliczanie składu mieszaniny reakcyjnej. Efekt cieplny reakcji. W17-W23, C17-C23 MEK03
4 TK04 Powinowactwo chemiczne. Równowaga chemiczna - koncepcja i zagadnienia. Skład równowagowy mieszaniny reakcyjnej. W24-W30, C24-C30 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 4) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 10.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 15.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 4) Przygotowanie do ćwiczeń: 10.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 10.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 4)
Zaliczenie (sem. 4) Przygotowanie do zaliczenia: 15.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Kolokwium z wykładu: 47,0-60%=3,0; 60,1-70%=3,5; 70,1-80%=4,0; 80,1-90%=4,5; 90,1-100%=5,0
Ćwiczenia/Lektorat Kolokwium z ćwiczeń: 47,0-60%=3,0; 60,1-70%=3,5; 70,1-80%=4,0; 80,1-90%=4,5; 90,1-100%=5,0
Ocena końcowa ocena końcowa: (0,4W+0,6C)w, w=waga (pierwszy termin 1,0; drugi 0,9; trzeci 0,8)

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie