tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Wychowanie fizyczne 2

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Centrum Sportu Akademickiego

Kod zajęć: 2718

Status zajęć: obowiazkowy dla programu z możliwością wyboru Samoloty, Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / C30 / 0 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr Ewa Polak

Dane kontaktowe koordynatora 1: budynek Ł, pokój 101 B, tel. 17 865 1595, e.polak@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: http://ewpol.v.prz.edu.pl/

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr Adrianna Gardzińska

Dane kontaktowe koordynatora 2: budynek Ł, pokój 101B, tel. 17 865 1594, agardz@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: http://agardz.v.prz.edu.pl/

Imię i nazwisko koordynatora 3: mgr Maciej Lutak

Dane kontaktowe koordynatora 3: budynek Ł, pokój 9, tel. 17 865 1595, mlutak@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: https://mlutak.v.prz.edu.pl/

Imię i nazwisko koordynatora 4: mgr Przemysław Biskup

Dane kontaktowe koordynatora 4: budynek Ł, pokój 9, tel. 17 865 1595, bisprzem@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Oswojenie ze środowiskiem wodnym. Nauka techniki prawidłowego oddychania. Nauczanie techniki pływania stylem grzbietowym, stylem dowolnym, stylem klasycznym

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Obejmuje zagadnienia, dzięki którym student nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w wodzie. Zdobędzie wiedzę umożliwiającą mu w przyszłości w sposób aktywny i bezpieczny spędzać czas nad wodą.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. Gifford Clive, Tajniki sportu, pływanie , IBIS ., 2010
  2. Terry Laughlin, Pływanie dla każdego , Book Rover ., 2007
  3. Chmura J., Rozgrzewka. Podstawy fizjologiczne i zastosowanie praktyczne. , Warszawa: PZWL ., 2014

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Kuński H., Poradnik lekarski aktywności ruchowej osób w wieku średnim, Warszawa: PZWL., 1985
  2. Osiński W., Nadwaga i otyłość. Aktywność fizyczna w profilaktyce i terapii., Warszawa: PZWL ., 2016
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach na pływalni. (środowisko wodne). Obowiązek uczestnictwa w zajęciach w odpowiednim stroju.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Brak

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Elementarna sprawność fizyczna.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność współpracy w grupie.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. zna zasady bezpiecznego korzystania z pływalni, posiada wiedzę dotyczącą warunków panujących w środowisku wodnym. ćwiczenia problemowe, realizacja zleconego zadania obserwacja wykonawstwa K_K01++
K_K04++
P6S_KO
P6S_KR
02. zna techniki pływania stylem: dowolnym, grzbietowym i klasycznym, potrafi przepłynąć minimalnie 25m trzema stylami oraz wykonać skok do wody na NN lub na głowę i dopłynąć do brzegu. ćwiczenia problemowe, realizacja zleconego zadania obserwacja wykonawstwa K_K01++
K_K04++
P6S_KO
P6S_KR
03. posiada umiejętność pracy w grupie, pełniąc w niej różną rolę oraz rozumie i akceptuje poziom sprawności innych osób. ćwiczenia problemowe obserwacja wykonawstwa K_K01++
K_K04+++
P6S_KO
P6S_KR

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Propozycje różnych zestawów ćwiczeń rozgrzewkowych i ćwiczeń ukierunkowanych na rozwijanie podstawowych zdolności motorycznych studenta.Oswojenie ze środowiskiem wodnym, zabawy, nauka prawidłowego sposobu oddychania. C01 - C28 MEK01 MEK02 MEK03
4 TK02 Nauka stylu grzbietowego (pokaz, objaśnienie), leżenie na grzbiecie, poślizg, nauka prawidłowej prac NN (z deską na biodrach, bez deski), nauka prawidłowej pracy RR. Doskonalenie stylu grzbietowego z uwzględnieniem prawidłowej koordynacji NN i RR. Nauka stylu dowolnego (pokaz, objaśnienie), poślizg na piersiach. Nauka prawidłowej pracy NN połączona z oddechem, ćwiczenia z deską i bez deski. Nauka prawidłowej pracy RR (pływanie dokładanką z prawidłowym wdechem i wydechem). Nauka koordynacji pracy RR i NN z ustaleniem prawidłowego oddechu.Doskonalenie posiadanych umiejętności pływackich. C01 - C20 MEK01 MEK02 MEK03
4 TK03 Nauka stylu klasycznego (pokaz, objaśnienie), nauka prawidłowej pracy NN z deską i bez deski na piersiach i na grzbiecie. Nauka prawidłowej prac RR w stylu klasycznym. Koordynacja pracy RR i NN i oddechu w stylu klasycznym. Doskonalenie posiadanych umiejętności pływackich. C15-C28 MEK01 MEK02 MEK03
4 TK04 Nauka skoku na NN i na głowę. C20-C28 MEK01 MEK03
4 TK05 Test sprawności: próba przepłynięcia 25m każdym z trzech stylów pływackich. C29-C30 MEK02 MEK03
4 TK06 Dla studentów posiadających zwolnienie lekarskie: usprawnienie ruchowe - indywidualne zestawy ćwiczeń wg. zaleceń lekarza lub fizjoterapeuty. C01-C30 MEK01 MEK02 MEK03
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 4)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 4)
Zaliczenie
(sem. 4)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Ćwiczenia/Lektorat Ocena wystawiana na podstawie aktywności studenta na zajęciach, obecności oraz zaliczenia testu sprawnościowego. Dla studentów ze zwolnieniem lekarskim - na podstawie zaangażowania podczas ćwiczeń usprawnienia ruchowego i obecności.
Ocena końcowa Ocena wystawiana na podstawie aktywności studenta na zajęciach, obecności oraz zaliczenia testu sprawnościowego. Dla studentów ze zwolnieniem lekarskim - na podstawie zaangażowania podczas ćwiczeń usprawnienia ruchowego i obecności.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie