tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Fizyka 2

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Nauki o Materiałach

Kod zajęć: 2700

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Samoloty, Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W30 L15 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Łukasz Kolek

Dane kontaktowe koordynatora: budynek C, pokój 304, tel. 17 865 11 43, kolek@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: wtorek 8.00-9.30, środa 11.00-12.30

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 2: mgr inż. Kamil Ochał

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Powiazanie wlasciwości metali z ich budową i zjawiskami fizycznymi w nich zachodzacymi

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Zapoznanie studentow z budową ciał stałych. Podstawy elektronowej teorii ciała stałego, mechanika kwantowa, budowa atomu, powierzchnia Fermiego, strefy Brillouine'a, teoria pasmowa. Wpływ struktury na właściwości materiałów: przewodnictwo cieplne i elektryczne. Równowaga fazowa, wykresy równowagi fazowej.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. Sieniawski J., Cyunczyk A., Struktura ciał stałych, Oficyna Wydawnicza PRz., 2008
  2. Sieniawski J., Cyunczyk A, Fizykochemia przemian fazowych, Oficyna Wydawnicza PRz., 2008
  3. Cyunczyk A., Fizyka metali, Wyd. Pol. Rzeszowskiej., 1999
  4. Cyunczyk A., Fizyka metali - laboratorium, Wyd. Pol. Rzeszowskiej., 1999

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. Kittel C., Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN, Warszawa., 1999

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Przybyłowicz K., Podstawy teoretyczne metaloznawstwa, WNT, Warszawa., 1999

Literatura uzupełniająca

  1. Richard P. Feynman, Michael A. Gottlieb, Ralph Leighton, Feynmana wykłady z fizyki, Wydawnictwo Naukowe PWN., 2012
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: zaliczony I semestr

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: K_W002 Posiada wiedzę podstawową z fizyki i chemii pozwalająca na formułowanie i rozwiązywanie zagadnień technicznych dotyczących materiałów, technologii ich wytwarzania i przetwarzania

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: T1A_U05 Obszarowe Umiejętności Ma umiejętność samokształcenia się.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: umiejętność pracy w zespole

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Student posiada umiejętność określenia wpływu budowy krystalicznej na właściwości metali i stopów. wykład zaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna K_W02+
P6S_WG
02. Student poznał podstawowe właściwości metali i ich stopów - przewodność elektryczną i cieplną, magnetyzm oraz podstawowe przemiany fazowe. laboratorium zaliczenie cz. ustna K_W02+
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Podstawy elektronowej teorii ciała stałego. Klasyczny gaz elektronowy. Teoria Drudego W01. MEK01 MEK02
2 TK02 Podstawy eksperymentalne mechaniki kwantowej; zjawisko fotoelektryczne W02. MEK01 MEK02
2 TK03 Efekt Comptona, fale de Broglie’a, zasada nieoznaczoności Heisenberga, równanie Schrödingera, budowa atomu W03. MEK01 MEK02
2 TK04 Gaz elektronowy Fermiego; powierzchnia Fermiego W04. MEK01 MEK02
2 TK05 Wiązania krystaliczne. Sieć krystaliczna. Kryształy rzeczywiste W05. MEK01 MEK02
2 TK06 Elektrony w potencjale okresowym (sieci krystalicznej). W06. MEK01 MEK02
2 TK07 Dyfrakcja elektronów – strefy Brillouina W07. MEK01 MEK02
2 TK08 Teoria pasmowa ciała stałego. Pasma energetyczne W08. MEK01 MEK02
2 TK09 Wpływ struktury elektronowej na właściwości materiałów W09. MEK01 MEK02
2 TK10 Przewodniki, półprzewodniki, izolatory W10. MEK01 MEK02
2 TK11 Fazy krystaliczne; równowaga fazowa, wykresy równowagi fazowej W11. MEK01 MEK02
2 TK12 Regula faz Gibbsa, wyznaczanie ilości stopni swobody W12. MEK01 MEK02
2 TK13 Wykresy fazowe stopów dwuskładnikowych z przemianą eutektyczną i perytektyczną W13. MEK01 MEK02
2 TK14 Wykresy fazowe stopów trójskładnikowych. W14. MEK01 MEK02
2 TK15 Nadprzewodnictwo W15. MEK01 MEK02
2 TK16 Zajęcia organizacyjne L01
2 TK17 przepływ ciepła w metalach i stopach - pomiar przewodnictwa cieplnego L02 MEK01 MEK02
2 TK18 Przewodnictwo elektryczne metali i stopów L03 MEK01 MEK02
2 TK19 zjawiska termoelektryczne L04 MEK02
2 TK20 Przemiany fazowe w metalach i stopach L05 MEK02
2 TK21 Właściwości magnetyczne metali i stopów L06 MEK02
2 TK22 Widma atomowe L07 MEK02
2 TK23 Zajęcia zaliczeniowe L08 MEK01
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 2)

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 2)

Przygotowanie do laboratorium: 10.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 10.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 2)

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 2)

Przygotowanie do zaliczenia: 10.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena wystawiona na podstawie zaliczenia z wykładu
Laboratorium Ocena zostanie wystawiona na podstawie średniej ocen z odpowiedzi z każdego tematu zajęć laboratoryjnych (wszystkie oceny muszą być pozytywne)
Ocena końcowa Ocena końcowa - średnia z ocen z wykładu i laboratorium
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia Microsoft Word - pytania wykl-fiz..doc.pdf
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych Microsoft Word - pyt.lab.fiz..doc.pdf
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie