tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Inżynieria transportu

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Dróg i Mostów

Kod zajęć: 27

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 5 / W15 / 1 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Mateusz Szarata

Dane kontaktowe koordynatora: budynek , pokój , tel. , matsza@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Charakterystyka współczesnego transportu w kontekście urbanistyki i architektury

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Rodzaje współczesnego transportu i uwarunkowania techniczne ich funkcjonowania.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. Basiewicz T., Gołaszewski A., Rudziński L., Infrastruktura transportu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej., 1998

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Drogi: lądowe, powietrzne, wodne, , Media-Pro.,
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na semestr i specjalność

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wiedza w zakresie podstawowych zasad zagospodarowania i planowania przestrzennego. Podstawowe zasady projektowania otoczenia obiektów budowlanych

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Właściwie odczytywanie i sporządzanie rysunków technicznych z wykorzystaniem programów do grafiki inżynierskiej

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student rozumie konieczność samokształcenia i dokształcania oraz funkcjonowania w zespołach ludzkuich, w tym kierowania zespołami ludzkimi

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. B.W1. zna i rozumie teorię architektury i urbanistyki przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego oraz planowania przestrzennego wykład zaliczenie cz. pisemna K_W02+++
K_W03+++
K_W05++
K_W11++
P6S_WG
P6S_WK
02. B.W7. zna i rozumie sposoby komunikowania idei projektów architektonicznych, urbanistycznych i planistycznych oraz ich opracowywania wykład zaliczenie cz. pisemna K_W02+++
K_W03+
K_W05++
K_W11+++
P6S_WG
P6S_WK
03. B.S1. jest gotów do formułowania opinii dotyczących osiągnięć architektury i urbanistyki, ich uwarunkowań oraz innych aspektów działalności architekta, a także przekazywania informacji i opinii wykład obserwacja wykonawstwa, zaliczenie cz. pisemna K_K02+
K_K04++
P6S_KK
04. B.S2. jest gotów do rzetelnej samooceny, formułowania konstruktywnej krytyki dotyczącej działań architektonicznych i urbanistycznych wykład obserwacja wykonawstwa, zaliczenie cz. pisemna K_K02+++
K_K04++
P6S_KK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
5 TK01 Polityka transportowa miast i podstawowe narzędzia służącej jej realizacji. W01-W04 MEK01 MEK02 MEK03
5 TK02 Zasady kształtowania stref uspokojenia ruchu W05-W08 MEK01 MEK02 MEK03
5 TK03 Elementy infrastruktury drogowej a przepustowość. Inteligentne systemy sterowania ruchem drogowym W09-W12 MEK01 MEK02 MEK04
5 TK04 Planowanie rozwoju układów drogowych w oparciu o modele ruchu. W13-W15 MEK01 MEK02 MEK04
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 5)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 5)
Zaliczenie
(sem. 5)

Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Zaliczenie testu - 100% oceny
Ocena końcowa
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie