logo
Karta przedmiotu
logo

Projekt technologiczny

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Kod zajęć: 2682

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 7 / W15 P30 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Roman Bochenek

Terminy konsultacji koordynatora: wtorek: 12:15-13:45 środa: 14:00- 15:30

semestr 7: dr inż. Mateusz Przywara , termin konsultacji wtorek 13-15, piątek 12-14

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem zajęć jest nauczenie zasad projektowania procesów i systemów oraz posługiwania się programami symulacyjnymi takimi jak Aspen Plus, czy Hysys. Tematyka obejmuje: wprowadzenie do metod projektowania zintegrowanych systemów technologicznych, zasady sporządzania bilansów energetycznych i masowych, wprowadzenie do obliczeń symulacyjnych procesów technologicznych (przepływ informacji, analizę stopni swobody, klasyfikację metod symulacji), charakterystykę programów symulacyjnych, podstawowe zasady integracji energii cieplnej.

Ogólne informacje o zajęciach: Student otrzymuje podstawowe informacje n.t. projektowania i symulacji pojedynczych procesów i całych systemów procesowych, stosowania programów flowsheetingowych, oraz integracji procesów. Tematy realizowane w ramach wykładu: 1) Wprowadzenie do metod projektowania zintegrowanych systemów technologicznych. 2) Kryteria oceny projektu – „czysta” technologia chemiczna. 3) Metoda hierarchiczna, przykład zastosowania. Podstawy metody równoczesnej. 4) Wprowadzenie do obliczeń symulacyjnych procesów technologicznych (przepływ informacji, analiza stopni swobody, klasyfikacja metod symulacji). 5) Charakterystyka programów symulacyjnych. 6) Podstawy Pinch Technology jako metody projektowania zintegrowanych cieplnie systemów procesowych. Tematy realizowane w ramach projektu: Podstawy posługiwania się programami symulacyjnymi ASPEN PLUS lub HYSYS. Obliczanie właściwości fizykochemicznych mieszanin wieloskładnikowych. Obliczanie: reaktorów, wymienników ciepła, rozdzielaczy, sieci rurociągów i ich elementów, operacji transportu płynów (pompy, sprężarki, rozprężarki, zawory). Obliczanie podstawowych operacji jednostkowych i analiza wyników (destylacja równowagowa, rektyfikacja, destylacja ekstrakcyjna, absorpcja). Analiza czułości jako narzędzie projektowania aparatów i procesów. Obliczanie złożonych ciągów technologicznych i układów ze sprzężeniem zwrotnym przepływu strumieni masy.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Jacek Jeżowski Wprowadzenie do projektowania systemów technologii chemicznej. Cz. I. Teoria, skrypt, Oficyna Wydawnicza PRz. 2001
2 W.T. Kacperski, J. Kruszewski, R. Marcinkowski Inżynieria systemów procesowych Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa . 1992
3 W.D. Seider, J.D. Seader, D.R. Lewin Product & Process Design Principles John Wiley & Sons, Inc. . 2004
4 R. Smith Chemical process design and integration John Wiley and Sons Ltd. 2005
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 A. Jeżowska, J. Jeżowski Wprowadzenie do projektowania systemów technologii chemicznej. Cz.II. Przykłady, skrypt, Oficyna Wydawnicza PRz. 2002
2 A. Jeżowska Projekt Technologiczny, materiały pomocnicze Oficyna Wydawnicza PRz. 2012

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na dany semestr

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: podstawowa znajomość procesów jednostkowych inżynierii i technologii chemicznej, a także podstaw termodynamiki

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: umiejętność sporządzania bilansów masy i ciepła, obsługi komputera

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: umiejętność pracy zespołowej przy rozwiązywaniu problemów

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 ma elementarną wiedzę dotycząca podstawowych zasad doboru metod i modeli termodynamicznych. Posiada umiejętność obliczania właściwości fizykochemicznych roztworów. wykład, projekt indywidualny sprawdzian pisemny, prezentacja projektu
02 posiada umiejętności pozwalające na dokonanie wyboru procesów i parametrów pracy aparatów (wybór reaktora i parametrów prowadzenia reakcji, procesy rozdzielania – podstawy). Potrafi też przeprowadzić obliczenia procesów z reakcją chemiczną i reaktorów, także obliczenia wymienników ciepła. wykład, projekt indywidualny sprawdzian pisemny, prezentacja projektu
03 posiada umiejętności pozwalające na obliczanie rozdzielaczy z dwoma fazami ciekłymi. wykład, projekt indywidualny sprawdzian pisemny, prezentacja projektu
04 posiada umiejętności pozwalające na obliczanie podstawowych operacji jednostkowych, a także dokonanie analizy uzyskanych wyników obliczeń (destylacja równowagowa, rektyfikacja, destylacja ekstrakcyjna, absorpcja). wykład, projekt indywidualny sprawdzian pisemny, prezentacja projektu
05 Posiada umiejętności pozwalające na obliczanie sieci rurociągów i ich elementów, obliczanie podstawowych operacji transportu płynów (pompy, sprężarki, rozprężarki, zawory). wykład, projekt indywidualny sprawdzian pisemny, prezentacja projektu
06 Posiada umiejętności pozwalające na wykonanie analizy wrażliwości, jako narzędzia doboru parametrów pracy aparatów. wykład, projekt indywidualny sprawdzian pisemny, prezentacja projektu
07 ma elementarną wiedzę w zakresie obliczeń optymalizacyjnych kolumny rektyfikacyjnej. wykład, projekt indywidualny sprawdzian pisemny, prezentacja projektu

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
7 TK01 Wprowadzenie do metod projektowania zintegrowanych systemów technologicznych. Charakterystyka programów symulacyjnych i strategii symulacji. Definicje i organizacja obliczeń. Podstawowe zasady doboru modeli termodynamicznych. W01, W02, P01 MEK01
7 TK02 Wprowadzenie do obliczeń symulacyjnych procesów technologicznych (przepływ informacji, analiza stopni swobody, modele wybranych procesów, klasyfikacja metod symulacji, obliczenia numeryczne, użyteczne opcje – żądanie projektowe, analiza wrażliwości. Obliczenia właściwości fizykochemicznych roztworów. W03, W04, W05, P02 MEK01
7 TK03 Zasady doboru procesów i parametrów pracy aparatów, wybór reaktora i parametrów prowadzenia reakcji, procesy rozdzielania – podstawy. Obliczanie procesów z reakcją chemiczną i reaktorów. Obliczanie wymienników ciepła. W06, W07, P03, P04, P05 MEK02
7 TK04 Kryteria oceny projektu – „czysta” technologia chemiczna. Metoda hierarchiczna, przykład zastosowania. Podstawy metody równoczesnej. Obliczanie rozdzielaczy z dwoma fazami ciekłymi. W08, W09, W10, P06 MEK03
7 TK05 Heurystyki projektowe Obliczanie podstawowych operacji jednostkowych i analiza wyników (destylacja równowagowa, rektyfikacja, destylacja ekstrakcyjna, absorpcja). W11, W12, P07, P08, P09 MEK04
7 TK06 Projektowanie systemów procesowych – podstawy, zakres projektu wstępnego, organizacja procesu projektowania, kryteria oceny systemu technologicznego, podstawowe strategie projektowania systemów Obliczanie sieci rurociągów i ich elementów. Obliczanie podstawowych operacji transportu płynów (pompy, sprężarki, rozprężarki, zawory). W13, W14, W15, P10, P11, P12 MEK05
7 TK07 Zastosowanie analizy wrażliwości jako narzędzia doboru parametrów pracy aparatów. P13 MEK06
7 TK08 Obliczenia optymalizacyjne kolumny rektyfikacyjnej. P14, P15 MEK07

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 7) Przygotowanie do kolokwium: 2.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 7) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..
Konsultacje (sem. 7) Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 7) Przygotowanie do zaliczenia: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie ustne: 3.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Sprawdzian pisemny obejmujący zagadnienia z zakresu wykładanego materiału.
Projekt/Seminarium Wymagane jest wykonanie wszystkich projektów i opracowanie raportu na ocenę pozytywną. Ocena końcowa z zajęć projektowych jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych ze wszystkich 4 projektów. Wytyczne opracowania raportu są udostępniane przez koordynatora.
Ocena końcowa Współczynniki do oceny końcowej: sprawdzian z wykładu 0,4; zaliczenie laboratorium 0,6

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie