logo
Karta przedmiotu
logo

Mechanika techniczna i maszynoznawstwo

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Kod zajęć: 268

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1, 2 / W60 C30 P15 / 7 ECTS / Z,Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr inż. Grzegorz Poplewski

Terminy konsultacji koordynatora: środa 8:45 - 10:15, czwartek 10:15 - 11:00, piątek 9:30 - 10:15

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr inż. Marcin Chutkowski

Terminy konsultacji koordynatora: 4 godziny tygodniowo, wtorki 10-12, piątki 10-12

semestr 1: dr inż. Izabela Poplewska , termin konsultacji poniedziałek 8.00-8.45, 10.15-11.00 środa 12.00-13.30

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: W I-wszym semestrze zajęć student powinien opanować podstawowe wiadomości oraz umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu wytrzymałości materiałów i statyki bryły sztywnej. W II-gim semestrze student uzyskuje wiedzę nt. norm i przepisów prawnych dotyczących projektowania i konstruowania aparatury chemicznej, podstawowych materiałów konstrukcyjnych oraz budowy i działania podstawowych elementów maszyn spotykanych w aparaturze chemicznej.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł jest realizowany w pierwszym i drugim semestrze. W 1-wszym semestrze obejmuje 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń, w 2-gim semestrze 30 godzin wykładu i 15 godzin projektu. Zarówno w 1-szym jak i w 2-gim semestrze moduł kończy się zaliczeniem. Rysunki użyte w procesie dydaktycznym wykonano w programie AutoCAD oraz Autodesk Inventor Professional.

Materiały dydaktyczne: Prezentacje z prowadzonych wykładów dostępne poprzez stony domowe koordynatorów

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 W. Siuta Mechanika techniczna : podręcznik dla technikum WSiP. 1995
2 J. Misiak Mechanika Techniczna. Statyka i wytrzymałość materiałów T1 WNT, Warszawa. 2014
3 W. Lewandowski Maszynoznawstwo chemiczne Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku. 1998
4 J. Pikoń Podstawy konstrukcji aparatury chemicznej PWN. 1979
5 L. Dobrzański Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo WNT. 2004
6 Warunki Urzędu Dozoru Technicznego UDT. 2005
7 W. Biały Maszynoznawstwo dla niemechaników Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego. 2010
8 G. Poplewski, M. Chutkowski Mechanika techniczna i maszynoznawstwo Oficyna wydwnicza PRz, Rzeszów. 2014
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 W. Siuta, S. Rososiński, Kozak Bogusław Zbiór zadań z mechaniki technicznej WSiP, Warszawa. 2007
2 J. Bandrowski, M. Palica Materiały pomocnicze do ćwiczeń i projektów z inzynierii chemicznej Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 2005
3 G. Filipczak, L. Troniewski, S. Witczak Tablice do obliczeń projektowo-konstrukcyjnych aparatury procesowej Wydawnictwo Politechniki Opolskiej. 1997
4 Polskie Normy .
5 Warunki Urzędu Dozoru Technicznego UDT. 2005
6 G. Poplewski, M. Chutkowski Mechanika techniczna i maszynoznawstwo Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów. 2014
7 M. Palica, J. Raczek, H. Merta Pomoce projektowe z inżynierii chemicznej i procesowej Wydwnictwo PŚ, Gliwice. 2010
Literatura do samodzielnego studiowania
1 J. Misiak Zadania z mechaniki ogólnej. Statyka cz. I WNT. 2014
2 J. Misiak Mechanika Ogólna. Statyka i kinematyka T1 WNT. 2014
3 A. Dudek, S. Łaczek Zbiornik ciśnieniowy spawany Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. 2006

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: rejestracja na dany semestr

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: matematyka i mechanika na poziomie podstawowym

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: umiejętność rozwiązywania i analizy prostych zadań

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: umiejętność współpracy podczas zajęć problemowych, kultura osobista

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Student rozumie potrzebę standardyzacji wyrobów i procesów oraz potrafi korzystać z norm i przepisów prawnych podczas projektowania aparatury chemicznej wykład, projekt zespołowy zaliczenie cz. pisemna, prezentacja projektu, test pisemny K_W04+++
K_U04++
K_U06+++
K_U17+
K_U18+
K_U19++
K_K02++
P6S_KO
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
02 Student posiada podstawową wiedzę na temat materiałów konstrukcyjnych stosowanych do budowy aparatury chemicznej oraz zna kryteria doboru materiału konstrukcyjnego wykład, projekt zespołowy zaliczenie cz. pisemna, prezentacja projektu K_W04++
K_U04+
K_U06++
K_U17+
K_U18+
K_U19++
K_K02+
P6S_KO
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
03 Student posiada podstawową wiedzę z maszynoznawstwa ogólnego obejmującą połączenia części maszyn, wały i osie, łożyska, hamulce, sprzęgła i napędy wykład zaliczenie cz. pisemna K_W04+++
K_U04+
K_U06+
K_K02+
P6S_KO
P6S_UW
P6S_WG
04 Student posiada wiedzę na temat podstawowych części aparatury chemicznej tj. powłoki, dna, króćce, uszczelnienia, pokrywy i włazy, rurociągi i ich elementy, elementy regulujące przepływ, osprzęt aparatów wykład, projekt zespołowy zaliczenie cz. pisemna, test pisemny, prezentacja projektu K_W04+++
K_U04+++
K_U06++
K_U17+
K_U18++
K_U19+
K_K02+
P6S_KO
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
05 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i wielkości z zakresu statyki i wytrzymałości materiałów. wykład, ćwiczenia rachunkowe test pisemny, kolokwium K_U06+++
K_U19++
K_K02+
P6S_KO
P6S_UU
P6S_UW
06 Student potrafi zastosować nabytą wiedzę i rozwiązać podstawowe zadania dotyczące statyki i wytrzymałości materiałów. wykład, ćwiczenia rachunkowe, ćwiczenia problemowe kolokwium K_W04+
K_U06+++
K_U18+
K_U19++
K_K02+
P6S_KO
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Podstawowe określenia i pojęcia z zakresu mechaniki technicznej. W01, C01 MEK03 MEK06
1 TK02 Płaski, zbieżny układ sił. W02, C02 MEK05 MEK06
1 TK03 Moment siły. W03, C03 MEK05 MEK06
1 TK04 Redukcja i równowaga płaskich układów sił zbieżnych i dowolnych. W02, W04, C02, C04 MEK05 MEK06
1 TK05 Tarcie ślizgowe i toczne. W05, C05 MEK05 MEK06
1 TK06 Środki ciężkości. W04, C04 MEK05 MEK06
1 TK07 Momenty bezwładności. W11, C11 MEK05 MEK06
1 TK08 Podstawowe określenia i pojęcia z zakresu wytrzymałości materiałów. W07, C07 MEK02 MEK06
1 TK09 Właściwości mechaniczne materiałów konstrukcyjnych. W07, W08 MEK02
1 TK10 Podstawowe przypadki wytrzymałościowe: ściskanie, rozciąganie, ścinanie, skręcanie, zginanie, wyboczenie, wytrzymałość złożona. W09-W15, C09-C15 MEK05 MEK06
1 TK11 Kratownice płaskie. W05 MEK05 MEK06
2 TK01 Ogólne zasady projektowania i konstruowania aparatów chemicznych W01-W04, P01 MEK01
2 TK02 Normy i normalizacja oraz przepisy Urzędu Dozoru Technicznego W01-W06, P01-P15 MEK01
2 TK03 Podstawowe materiały konstrukcyjne wykorzystywane w budowie aparatury chemicznej: stopy żelaza, inne metale i ich stopy, tworzywa sztuczne, szkło i ceramika, minerały, drewno. Zasady i kryteria ich doboru. W07-W12 MEK02 MEK05
2 TK04 Podział i podstawowe części maszyn ogólnego przeznaczenia: połączenia, wały i osie, łożyska, sprzęgła, hamulce, przekładnie i napędy wraz z zasadami ich obliczeń i doboru W13-W20 MEK03
2 TK05 Podstawowe części aparatury chemicznej: powłoki, dna, króćce, włazy, osprzęt aparatów, rurociągi i ich elementy, uszczelnienia, elementy regulujące przepływ wraz z zasadami ich obliczeń i doboru W21-W30, P01-P15 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 1) Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 4.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 3.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 1) Przygotowanie do ćwiczeń: 8.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 4.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 15.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 1) Udział w konsultacjach: 3.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 1) Przygotowanie do zaliczenia: 4.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.
Wykład (sem. 2) Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 2.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 2) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 15.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2) Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 2) Przygotowanie do zaliczenia: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Wykład: kolokwium zaliczeniowe obejmujące treści wykładu - OW
Ćwiczenia/Lektorat Ćwiczenia: 2 pisemne sprawdziany, odpowiedzi uzyskane w trakcie semestru - OC. Za każdy sprawdzian pisemny student uzyskuje 0-20 punktów. Za każdą poprawną odpowiedź na zajęciach student uzyskuje: +1 punkt za poprawną odpowiedź, -1 punkt za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi. Punkty za odpowiedź doliczane są do punktów z kolokwium z danego działu i sumarycznie nie mogą przekroczyć 20. Aby zaliczyć dany dział student musi uzyskać 10 punktów. Aby zaliczyć moduł student musi zaliczyć obydwa sprawdziany. Student w trakcie semestru może uzyskać maksymalnie 40 punktów. OC: <40-36> pkt. - bdb (5.0), (36-32> pkt. - +db (4.5), (32-28> pkt. - db (4.0), (28-24> pkt. - +dst (3.5), (24-20> pkt. - dst (3.0), (20-0> pkt. - ndst (2.0).
Ocena końcowa Ocena końcowa przedmiotu obliczana jest według następującego wzoru: OK = 0,3*w*OW + 0,7*w*OC; gdzie: w - współczynnik uwzględniający termin zaliczenia lub egzaminu, w = 1,0 pierwszy termin, w = 0,9 drugi termin, w = 0,8 trzeci termin. Przy zaokrąglaniu średnich stosuje się następujące zasady: do 2,99 (2.0), 3,0 do 3,30 – dst (3,0), 3,31 do 3,75 – +dst (3,5), od 3,76 do 4,25 – db (4,0), od 4,26 do 4,70 – +db (4,5), od 4,71 – bdb (5,0).
Wykład Student otrzymuje 0 - 64pkt. za sprawdzian pisemny z teorii prezentowanej na wykładzie.
Projekt/Seminarium Student otrzymuje 0-18 pkt. za sprawdzian z toku projektowania oraz 0 - 18 pkt. za dokumentację projektu. Sumaryczna liczba punktów nie przekracza 36.
Ocena końcowa Ocena końcowa przedmiotu obliczana jest według następującego wzoru: OK = 0,3*w*OW + 0,7*w*OC; gdzie: w - współczynnik uwzględniający termin zaliczenia lub egzaminu, w = 1,0 pierwszy termin, w = 0,9 drugi termin, w = 0,8 trzeci termin. Przy zaokrąglaniu średnich stosuje się następujące zasady: do 2,99 (2.0), 3,0 do 3,30 – dst (3,0), 3,31 do 3,75 – +dst (3,5), od 3,76 do 4,25 – db (4,0), od 4,26 do 4,70 – +db (4,5), od 4,71 – bdb (5,0).

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie