logo
Karta przedmiotu
logo

Wychowanie fizyczne

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Centrum Sportu Akademickiego

Kod zajęć: 2679

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3, 4 / C60 / 0 ECTS / Z,Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr Ewa Polak

Terminy konsultacji koordynatora: http://ewpol.v.prz.edu.pl/

Imię i nazwisko koordynatora 2: mgr Przemysław Biskup

semestr 3: mgr inż. Grzegorz Sowa

semestr 4: mgr Marzena Świątek

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Kształtowanie nawyków dbania o sprawność i kondycję fizyczną oraz stymulowanie do aktywnego uczestnictwa w wybranych formach aktywności fizycznej.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł wychowanie fizyczne realizowany jest w formie obligatoryjnych ćwiczeń grupowych, podczas których studenci pod opieką nauczyciela specjalisty rozwijają swoje umiejętności z zakresu realizowanego sportu lub rekreacyjnej formy aktywności fizycznej.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Wosko-Cordas E. Zacznij biegać: marsz, bieg, zawody, maraton Warszawa: SBM. 2009
2 Delavier F. Modelowanie sylwetki: atlas ćwiczeń dla kobiet Warszawa: PZWL. 2009
3 Chmura J. Rozgrzewka. Podstawy fizjologiczne i zastosowanie praktyczne. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL . 2014
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Kuński H. Poradnik lekarski aktywności ruchowej osób w wieku średnim Warszawa: PZWL. 1985
2 Osiński W. Nadwaga i otyłość. Aktywność fizyczna w profilaktyce i terapii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL . 2016

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Status studenta Politechniki Rzeszowskiej. Odpowiedni strój i obuwie sportowe.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Brak

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Elementarna sprawność fizyczna.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność współpracy w grupie.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 potrafi dobrać odpowiednią dla siebie formę aktywności fizycznej i wykonywać ćwiczenia fizyczne zgodnie z techniką wykonania. ćwiczenia problemowe, realizacja zleconego zadania obserwacja wykonawstwa K_U17++
K_U18++
P6S_UO
02 wzbogaca zasób umiejętności ruchowych, zwiększa wydolność organizmu i poprawia kondycję fizyczną. ćwiczenia problemowe, realizacja zleconego zadania obserwacja wykonawstwa K_U17+++
P6S_UO
03 posiada umiejętność pracy w grupie, pełniąc w niej różną rolę oraz rozumie i akceptuje poziom sprawności innych osób. ćwiczenia problemowe obserwacja wykonawstwa K_U17++
K_U18+++
P6S_UO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Zapoznanie z zasadami udziału w zajęciach i warunkami uzyskania zaliczenia. Omówienie zasad bezpiecznego korzystania z obiektów i urządzeń sportowych oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie zajęć. C01 - C02 MEK03
3 TK02 Realizacja różnych zestawów ćwiczeń rozgrzewkowych i ćwiczeń ukierunkowanych na rozwijanie podstawowych zdolności motorycznych studenta. C03 - C28 MEK01 MEK02
3 TK03 Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej, wytrzymałości, gibkości, szybkości poprzez indywidualny wybór aktywności sportowej (np.: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, tenis stołowy) lub rekreacyjnej aktywności fizycznej (np.: badminton, ćwiczenia na siłowni). C03 - C28 MEK01 MEK02 MEK03
3 TK04 Test sprawności fizycznej: Bieg wahadłowy (Beep test - 20 m). C29 - C30 MEK02 MEK03
4 TK01 Zapoznanie z zasadami udziału w zajęciach i warunkami zaliczenia. Omówienie warunków korzystania z pływalni oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie ćwiczeń w środowisku wodnym. C01 - C02 MEK03
4 TK02 Wstępna adaptacja do środowiska wodnego: - zanurzanie twarzy, otwieranie oczu i orientacja pod powierzchnią wody, - opanowanie oddychania w środowisku wodnym, zapoznanie z wyporem wody, - opanowanie leżenia na piersiach i grzbiecie, - zabawy i gry ruchowe w wodzie. Ćwiczenia rozgrzewkowe, przygotowujące do ćwiczeń w wodzie. Nauka zachowania się w wodzie w sytuacjach trudnych i nietypowych: zachłyśnięcie, skurcz, przytopienie, itp. C03 - C28 MEK01 MEK02
4 TK03 Nauka stylu grzbietowego: leżenie na grzbiecie, poślizg, prawidłowa praca NN z deską na biodrach i bez deski, prawidłowa praca RR. Doskonalenie prawidłowej koordynacji NN i RR. Nauka stylu dowolnego: poślizg na piersiach, prawidłowa pracy NN połączona z oddechem, ćwiczenia z deską i bez deski. Nauka prawidłowej pracy RR (pływanie dokładanką z prawidłowym wdechem i wydechem). Nauka koordynacji pracy RR i NN z ustaleniem prawidłowego oddechu. Nauka stylu klasycznego: prawidłowa praca NN z deską i bez deski na piersiach i na grzbiecie, prawidłowa praca RR w stylu klasycznym. Koordynacja pracy RR i NN i oddechu w stylu klasycznym. Nauka skoku do wody na NN i na głowę. C03 - C28 MEK01 MEK02 MEK03
4 TK04 Test sprawności: próba przepłynięcia 25 m wybranym przez studenta stylem. C29 - C30 MEK02 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 3) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 3)
Zaliczenie (sem. 3)
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 4) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 4)
Zaliczenie (sem. 4)

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Ćwiczenia/Lektorat Ocena wystawiana na podstawie aktywności studenta na zajęciach, obecności oraz zaliczenia testu sprawnościowego. Dla studentów ze zwolnieniem lekarskim - na podstawie zaangażowania podczas ćwiczeń usprawnienia ruchowego i obecności.
Ocena końcowa Ocena wystawiana na podstawie aktywności studenta na zajęciach, obecności oraz zaliczenia testu sprawnościowego. Dla studentów ze zwolnieniem lekarskim - na podstawie zaangażowania podczas ćwiczeń usprawnienia ruchowego i obecności.
Ćwiczenia/Lektorat Ocena wystawiana na podstawie aktywności studenta na zajęciach, obecności oraz zaliczenia testu sprawnościowego. Dla studentów ze zwolnieniem lekarskim - na podstawie zaangażowania podczas ćwiczeń usprawnienia ruchowego i obecności.
Ocena końcowa Ocena wystawiana na podstawie aktywności studenta na zajęciach, obecności oraz zaliczenia testu sprawnościowego. Dla studentów ze zwolnieniem lekarskim - na podstawie zaangażowania podczas ćwiczeń usprawnienia ruchowego i obecności.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Beep test normy.pdf
Beep test charakterystyka.pdf

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie