logo
Karta przedmiotu
logo

Materiały inżynierskie

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Kompozytów Polimerowych

Kod zajęć: 2675

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 5 / W30 L30 / 4 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: prof. dr hab. inż. Mariusz Oleksy

Terminy konsultacji koordynatora: czwartek 10-13

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr hab. inż. prof. PRz Rafał Oliwa

Terminy konsultacji koordynatora: Poniedziałek 15:00-16:30 Czwartek 8:00-9:30

semestr 5: mgr inż. Dariusz Krajewski

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Poznanie podstawowych typów materiałów i ich właściwosci użytkowych.

Ogólne informacje o zajęciach: Uzyskanie przez studentów wiedzy dotyczącej elementów nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

Materiały dydaktyczne: Instrukcje laboratoryjne

Inne: Normy przedmiotowe

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 M. F. Ashby, D.R.H. Jones Materiały inżynierskie. Właściwości i zastosowania WNT Warszawa . 1993
2 M. Blicharski Wstęp do inżynierii materiałowej WNT Warszawa . 1998
3 G. Jankowska, W. Przygocki, A. Włochowicz Palność polimerów i materiałów polimerowych WNT, Warszawa. 2007
4 A. Boczkowska, J. Kapuściński i inni Kompozyty Ofic.Wydaw.Politech.Warsz. 2003
5 W. Szlezyngier Metody badań tworzyw polimerowych Ofic.Wydaw.Politech.Rzesz.. 1992
6 D. Żuchowska Polimery konstrukcyjne: Wprowadzenie do technologii i stosowania WNT, Warszawa. 1995
7 K. Kurzydłowski, M. Lewandowska Nanomateriały inżynierskie, konstrukcyjne, funkcjonalne Wydaw.Nauk.PWN. 2015
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 M. F. Ashby, D.R.H. Jones Materiały inżynierskie. Właściwości i zastosowania WNT Warszawa . 1993
2 M. Blicharski Wstęp do inżynierii materiałowej WNT Warszawa . 1998
3 W. Szlezyngier Metody badań tworzyw polimerowych Ofic.Wydaw.Politech.Rzesz.. 1992
4 M. Heneczkowski, M.Oleksy Technologia przetwórstwa tworzyw sztucznych Ofic.Wydaw.Politech.Rzesz.. 2014
5 A. Boczkowska A., J. Kapuściński i inni Kompozyty Ofic.Wydaw.Politech.Warsz. 2003

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Zaliczony semestr IV.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Ma wiedzę na temat podstawowych procesów fizycznych.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Posiada umiejętności pracy w laboratorium instrumentalnym oraz umiejętność wykonywania obliczeń i interpretacji wyników.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Zna przepisy BHP oraz przepisy przeciwpożarowe. Ma umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Posiada wiedzę w zakresie stosowanych surowców i produktów w procesach technologicznych stosowanych w przemyśle chemicznym. wykład, laboratorium egzamin cz. pisemna, kolokwium K_W07++
K_W08+
P6S_WG
02 Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych problemów inżynierskich związanych z procesami inżynierii i technologii chemicznej. wykład, laboratorium egzamin cz. pisemna, kolokwium K_U08++
K_U10++
P6S_UW
03 Potrafi wykonywać w ograniczonym zakresie eksperymenty z zakresu technologii i inżynierii chemicznej oraz przeprowadzać za pomocą prostych programów komputerowych symulacje procesów chemicznych i obliczenia właściwości materiałów inżynierskich. wykład, laboratorium egzamin cz. pisemna, kolokwium K_U03+++
K_U19++
K_K01+
P6S_KK
P6S_UU
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
5 TK01 Wprowadzenie do nauki o materiałach W01-W02 MEK01 MEK02
5 TK02 Materiały metaliczne W04 MEK01 MEK02
5 TK03 Materiały ceramiczne W05 MEK01 MEK02
5 TK04 Materiały polimerowe W06 MEK01 MEK02
5 TK05 Kompozyty, właściwości użytkowe kompozytów W07-W08 MEK01 MEK02
5 TK06 Moduł sprężystości W09 MEK01 MEK02
5 TK07 Granica plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie, twardość i ciągliwość W10 MEK01 MEK02
5 TK08 Nagłe pękanie, wiązkość i zmęczenie materiałów W11 MEK01 MEK02
5 TK09 Odkształcenie i pękanie w wyniku pełzania W12 MEK01 MEK02
5 TK10 Palność materiałów konstrukcyjnych W13 MEK01 MEK02
5 TK11 Metody ograniczania palności materiałów konstrukcyjnych W14 MEK01 MEK02
5 TK12 Dobór materiałów W15 MEK01 MEK02
5 TK13 Określenie właściwości wytrzymałościowych kompozytów włóknistych (1) i metalowych (2) przy statycznym rozciąganiu. Otrzymywanie wyrobów z tworzyw sztucznych metodą odlewania i oznaczenie właściwości gotowych produktów. Analiza ziarnowa proszków. Oznaczanie porowatości otwartej, gęstości pozornej i nasiąkliwości wodnej materiałów ceramicznych. Oznaczenie właściwości reologicznych kompozycji polimerowych. L01-L06 MEK01 MEK02 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 5) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 5) Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 5) Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 5) Przygotowanie do egzaminu: 30.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena z egzaminu pisemnego - W1 (do zaliczenia wymagane 51% maksymalnej liczby punktów)
Laboratorium Zaliczenie wszystkich ćwiczeń - W2. Ogólna ocena z danego ćwiczenia jest ocena ze sprawdzianu pisemnego. Warunkiem zaliczenia ćwiczenia jest również poprawne wykonanie doświadczenie oraz raportu pisemnego. Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną ocen z poszczególnych ćwiczeń objętych harmonogramem - W2
Ocena końcowa Ocena końcowa (K) z przedmiotu: K = w 60% W1 + 40% W2; gdzie: W1, W2 oznacza odpowiednio pozytywną ocenę z wykładu i laboratorium, w - współczynnik uwzględniający termin zdania egzaminu, w = 1,0 pierwszy termin, w = 0,9 drugi termin, w = 0,8 trzeci termin. Ocena jest zaokrąglona zgodnie z WKZJK.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 K. Bulanda; D. Grzęda; M. Oleksy; J. Ryszkowska; G. Węgrzyk A new method for determining the parameters of mechanical mixing using the example of polyurethane rigid foam synthesis 2024
2 K. Bulanda; J. Fal; M. Oleksy; G. Żyła Effect of Bentonite on the Electrical Properties of a Polylactide-Based Nanocomposite 2024
3 K. Bulanda; K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; M. Oleksy; R. Oliwa Samogasnąca kompozycja żywicy epoksydowej o zwiększonym przewodnictwie elektrycznym oraz sposób otrzymywania samogasnącej kompozycji żywicy epoksydowej o zwiększonym przewodnictwie elektrycznym 2024
4 K. Bulanda; M. Oleksy; R. Oliwa The Influence of Selected Fillers on the Functional Properties of Polycarbonate Dedicated to 3D Printing Applications 2024
5 K. Czech; M. Oleksy Innovative method for studying impact energy absorption of hybrid polymer composites used in the defence industry 2024
6 O. Markowska; T. Markowski; M. Oleksy Wiórkownik krążkowy oraz sposób obróbki, zwłaszcza kół zębatych, z wykorzystaniem tego wiórkownika krążkowego 2024
7 A. Bazan; G. Budzik; J. Cebulski; M. Dębski; T. Dziubek; J. Józwik; A. Kawalec; M. Kiełbicki; Ł. Kochmański; I. Kuric; M. Oleksy; A. Paszkiewicz; P. Poliński; P. Turek Geometrical Accuracy of Threaded Elements Manufacture by 3D Printing Process 2023
8 A. Leśniak; M. Mrówczyńska; M. Oleksy; G. Oleniacz; M. Rymar; I. Skrzypczak A practical hybrid approach to the problem of surveying a working historical bell considering innovative measurement methods 2023
9 D. Głowacz-Czerwonka; M. Kuźnia; M. Oleksy; K. Pielichowska; T. Telejko; P. Zakrzewska The influence of biowaste-based fillers on the mechanical and fire properties of rigid polyurethane foams 2023
10 K. Balawender; K. Bulanda; K. Kroczek; B. Lewandowski; M. Oleksy; S. Orkisz; M. Potoczek; J. Szczygielski; Ł. Uram Polylactide-based composites with hydroxyapatite used in rapid prototyping technology with potential for medical applications 2023
11 K. Balawender; M. Oleksy; A. Pliszka The Intrapelvic Pressure during Retrograde Intrarenal Surgery in the Setting of Ureteral Access Sheath Size: Experimental Study on 3D Printed Model 2023
12 K. Bulanda; D. Krajewski; K. Kroczek; M. Oleksy; R. Oliwa Hybrid polymer composites used in medicine 2023
13 K. Bulanda; D. Krajewski; K. Kroczek; M. Oleksy; R. Oliwa Polymer composites used in rapid prototyping technology 2023
14 K. Bulanda; D. Krajewski; M. Oleksy; R. Oliwa Epoxy composites with improved flame resistance and electrical conductivity 2023
15 K. Bulanda; K. Czech; D. Krajewski; K. Kroczek; M. Oleksy; R. Oliwa Nowoczesne materiały kompozytowe – cz. 1 2023
16 K. Bulanda; K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; M. Oleksy; R. Oliwa Stanowisko probierczo-pomiarowe do badań wysokonapięciowych impedancji, rezystywności i odporności materiałów kompozytowych oraz sposób badania wysokonapięciowych impedancji, rezystywności i odporności materiałów kompozytowych 2023
17 K. Bulanda; M. Oleksy; R. Oliwa Polymer Composites Based on Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Used in Rapid Prototyping Technology 2023
18 K. Bulanda; T. Markowski; Ł. Molter; M. Oleksy; R. Oliwa Polymer composites used to manufacturing Naturacustic® acoustic screens 2023
19 L. Bichajło; R. Oliwa; P. Ostyńska; J. Ryszkowska Sposób wytwarzania elastycznej pianki poliuretanowej z recyklingu PET 2023
20 R. Oliwa; A. Pacana; J. Pacana Possibilities of Using Selected Additive Methods for the Production of Polymer Harmonic Drive Prototypes 2023
21 G. Budzik; H. Majcherczyk; M. Oleksy; J. Pisula; T. Sanocki; B. Sobolewski; M. Zajdel Geometrical accuracy of injection-molded composite gears 2022
22 G. Budzik; J. Cebulski; M. Dębski; T. Dziubek; J. Jóźwik; A. Kawalec; M. Kiełbicki; Ł. Kochmański; I. Kuric; M. Oleksy; A. Paszkiewicz; P. Poliński; P. Turek Strength of threaded connections additively produced from polymeric materials 2022
23 G. Budzik; K. Bulanda; D. Filip; J. Jabłoński; A. Łazorko; M. Oleksy; A. Paszkiewicz; Ł. Przeszłowski; J. Sęp; S. Snela; P. Turek; S. Wolski Manufacturing Polymer Model of Anatomical Structures with Increased Accuracy Using CAx and AM Systems for Planning Orthopedic Procedures 2022
24 G. Budzik; L. Nędza; M. Oleksy; J. Oliwa; R. Oliwa Sposób modyfikacji bentonitu 2022
25 G. Budzik; M. Oleksy; R. Oliwa; A. Paszkiewicz; Ł. Przeszłowski; B. Sobolewski; M. Wieczorowski; J. Woźniak The Place of 3D Printing in the Manufacturing and Operational Process Based on the Industry 4.0 Structure 2022
26 K. Balawender; R. Brodowski; G. Budzik; J. Cebulski; D. Filip; K. Kroczek; B. Lewandowski; A. Mazur; D. Mazur; M. Oleksy; S. Orkisz; Ł. Przeszłowski; J. Szczygielski; P. Turek Characterisation of Selected Materials in Medical Applications 2022
27 K. Bulanda; K. Czech; D. Krajewski; G. Masłowski; D. Mazur; M. Oleksy; R. Oliwa Methods for Enhancing the Electrical Properties of Epoxy Matrix Composites 2022
28 K. Bulanda; K. Czech; D. Krajewski; M. Oleksy; R. Oliwa Modyfikacja osnowy i wzmocnienia przekładkowych kompozytów polimerowych stosowanych w przemyśle zbrojeniowym 2022
29 K. Bulanda; K. Filik; G. Karnas; J. Królczyk; G. Masłowski; M. Oleksy; R. Oliwa A new method to electrical parameters identification of carbon fiber reinforced composites using lightning disturbances corresponding to subsequent return strokes 2022
30 K. Bulanda; M. Oleksy; R. Oliwa Hybrid Polymer Composites Based on Polystyrene (PS) Used in the Melted and Extruded Manufacturing Technology 2022
31 K. Bulanda; M. Oleksy; R. Oliwa Polymer Composites Based on Glycol-Modified Poly(Ethylene Terephthalate) Applied to Additive Manufacturing Using Melted and Extruded Manufacturing Technology 2022
32 K. Czech; A. Domańska; M. Oleksy; R. Oliwa Hybrid polymer composites with enhanced energy absorption 2022
33 R. Oliwa Funkcjonalne kompozyty epoksydowe wzmocnione włóknami 2022
34 A. Kalina; A. Mazurkow; M. Oleksy; B. Wierzba; W. Witkowski Properties of Elasto-Hydrodynamic Oil Film in Meshing of Harmonic Drive Gears 2021
35 A. Kalina; A. Mazurkow; M. Oleksy; B. Wierzba; W. Witkowski The effect of oil feeding type and oil grade on the oil film bearing capacity 2021
36 G. Budzik; J. Mirowski; M. Oleksy; R. Oliwa; J. Ryszkowska; J. Tomaszewska Poly(vinyl chloride) Composites with Raspberry Pomace Filler 2021
37 G. Budzik; K. Bulanda; J. Fal; T. Jesionowski; M. Oleksy; R. Oliwa; Ł. Przeszłowski Polymer Composites Based on Polycarbonate (PC) Applied to Additive Manufacturing Using Melted and Extruded Manufacturing (MEM) Technology 2021
38 G. Budzik; K. Bulanda; K. Czech; D. Krajewski; A. Mazurkow; M. Oleksy; R. Oliwa Hybrid Polymer Composites Used in the Arms Industry: A Review 2021
39 G. Budzik; K. Bulanda; K. Czech; D. Krajewski; M. Oleksy; R. Oliwa; Ł. Przeszłowski Właściwości użytkowe kompozytów polimerowych stosowanych w technologii szybkiego prototypowania 2021
40 G. Budzik; K. Bulanda; M. Magniszewski; M. Oleksy; R. Oliwa; A. Paszkiewicz; Ł. Przeszłowski Torsional strength tests of spline connections made of polymer materials (Rapid communication) 2021
41 G. Budzik; M. Heneczkowski; T. Jesionowski; M. Oleksy; R. Oliwa; R. Pietryka; W. Pietryka; W. Pietryka Hybrydowe kompozycje poliestrowych farb proszkowych 2021
42 G. Budzik; O. Markowska; M. Oleksy; R. Oliwa; P. Ostyńska; T. Żółkoś Sposób otrzymywania kompozycji na osnowie polipropylenu z dodatkiem recyklatu MDF 2021
43 J. Mirowski; K. Mizera; M. Oleksy; R. Oliwa; E. Rój; J. Ryszkowska; J. Tomaszewska Composites of Poly(vinyl chloride) with Residual Hops after Supercritical Extraction in CO2 2021
44 K. Bulanda; K. Czech; D. Krajewski; M. Oleksy; R. Oliwa Wpływ modyfikacji materiału osnowy stosowanej do wyrobu kompozytów polimerowych na jej przewodnictwo elektryczne oraz wybrane właściwości mechaniczne 2021
45 K. Bulanda; K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; M. Oleksy; R. Oliwa Testing of Conductive Carbon Fiber Reinforced Polymer Composites Using Current Impulses Simulating Lightning Effects 2021
46 M. Auguścik-Królikowska; J. Bartoń; G. Budzik; M. Gzik ; M. Oleksy; R. Oliwa; J. Ryszkowska Effects of Various Types of Expandable Graphite and Blackcurrant Pomace on the Properties of Viscoelastic Polyurethane Foams 2021
47 R. Oliwa Ognioodporne kompozyty polimerowowłókniste stosowane w kolejnictwie 2021
48 S. Boncel; K. Bulanda; J. Fal; M. Liu; M. Oleksy; J. Shi; J. Sobczak; G. Żyła High AC and DC Electroconductivity of Scalable and Economic Graphite–Diamond Polylactide Nanocomposites 2021
49 A. Ambroziak; M. Auguścik-Królikowska; M. Oleksy; R. Oliwa; J. Ryszkowska; L. Szczepkowski The structure and properties of viscoelastic polyurethane foams with fillers from coffee grounds 2020
50 G. Budzik; H. Majcherczyk; M. Oleksy; R. Oliwa; M. Sobczyk; M. Strącel Polymers in gearbox production 2020
51 G. Budzik; J. Jóźwik; M. Oleksy; A. Paszkiewicz; P. Turek; J. Woźniak; D. Żelechowski Analysis of Wear of the Polymer Mold in the Production of Wax Casting Models of Aircraft Engine Blades 2020
52 G. Budzik; J. Jóźwik; Ł. Kochmański; M. Oleksy; A. Paszkiewicz; Ł. Przeszłowski; J. Sęp; P. Turek; D. Żelechowski An Analysis of the Casting Polymer Mold Wear Manufactured Using PolyJet Method Based on the Measurement of the Surface Topography 2020
53 G. Budzik; K. Bulanda; A. Mazurkow; M. Oleksy; R. Oliwa; Ł. Przeszłowski Biodegradable polymer composites used in rapid prototyping technology by Melt Extrusion Polymers (MEP) 2020
54 G. Budzik; K. Bulanda; J. Fal; K. Grąz; R. Kuzioła; M. Oleksy; J. Sobczak; J. Traciak; G. Żyła Electrical and Optical Properties of Silicon Oxide Lignin Polylactide (SiO2-L-PLA) 2020
55 G. Budzik; K. Bulanda; M. Gontarz; M. Oleksy; R. Oliwa Biodegradable polymer composites based on polylactide used in selected 3D technologies 2020
56 G. Budzik; K. Bulanda; M. Oleksy; P. Turek Polymer materials used in medicine processed by additive techniques 2020
57 G. Budzik; K. Bulanda; M. Oleksy; R. Oliwa; I. Skrzypczak; R. Szałajko Phenol-formaldehyde resin composites filled with modified phlogopite reinforced with hybrid glass and basalt fiber meshes used as grinding wheels 2020
58 G. Budzik; K. Bulanda; S. Krauze; M. Oleksy; R. Oliwa Analysis of mechanical properties and distribution of deformation during the shear of polymer-fiber composites containing flame retardants 2020
59 G. Budzik; K. Bulanda; S. Krauze; M. Oleksy; R. Oliwa; P. Ostyńska; M. Płocińska Fire resistance and mechanical properties of powder-epoxy composites reinforced with recycled glass fiber laminate 2020
60 G. Budzik; K. Bulanda; T. Markowski; M. Oleksy; R. Oliwa Polymer Composites Used in Rapid Prototyping Technology 2020
61 G. Budzik; T. Dziubek; T. Markowski; M. Oleksy Place of Designing and Machine Construction Basics in Industry 4.0 Structure 2020
62 K. Bulanda; M. Cieplak; M. Oleksy; P. Połowniak; M. Sobolak Application of polymeric materials for obtaining gears with involute and sinusoidal profile 2020
63 K. Dudek; L. Gałda; R. Oliwa; J. Sęp Surface layer analysis of helical grooved journal bearings after abrasive tests 2020
64 M. Bolanowski; G. Budzik; M. Oleksy; A. Paszkiewicz; T. Pisz; Ł. Przeszłowski; P. Sowa Remote Design and Manufacture through the Example of a Ventilator 2020
65 M. Bolanowski; G. Budzik; M. Oleksy; A. Paszkiewicz; Ł. Przeszłowski Process of Creating an Integrated Design and Manufacturing Environment as Part of the Structure of Industry 4.0 2020
66 R. Oliwa Compositions of unsaturated polyester resins used for facing layers of laminates 2020
67 R. Oliwa Epoxy resin compositions containing liquid phosphorus flame retardants used in infusion technology 2020
68 R. Oliwa The Mechanical Properties of Kevlar Fabric/Epoxy Composites Containing Aluminosilicates Modified with Quaternary Ammonium and Phosphonium Salts 2020
69 Ł. Byczyński; Z. Florjańczyk; M. Heneczkowski; R. Oliwa; B. Pilch-Pitera; A. Plichta; G. Rokicki; J. Wadas Synthesis and characterization of one-component, moisture curing polyurethane adhesive based on Rokopol D2002 2020
70 A. Białek; G. Budzik; M. Oleksy; B. Sarna Kompozycja do otrzymywania biodegradowalnej taśmy spieniającej 2019
71 E. Chmiel; J. Lubczak; R. Oliwa Boron-containing non-flammable polyurethane foams 2019
72 G. Budzik; J. Fal; M. Oleksy; M. Wanic; G. Żyła Electrical Conductivity and Dielectric Properties of Ethylene Glycol-Based Nanofluids Containing Silicon Oxide–Lignin Hybrid Particles 2019
73 G. Budzik; K. Bulanda; M. Nędza; M. Oleksy; J. Oliwa; R. Oliwa The use of a mixer with built-in Parshall’s venturi for modification of bentonite designed for the filling of polymer resins 2019
74 G. Budzik; K. Bulanda; M. Oleksy; J. Oliwa; R. Oliwa Effect of modified bentonites on the crosslinking process of epoxy resin with alifphatic amine as curing agent 2019
75 G. Budzik; L. Nędza; M. Oleksy; J. Oliwa; R. Oliwa Sposób modyfikacji bentonitu 2019
76 G. Budzik; M. Heneczkowski; M. Oleksy; A. Szeliga; S. Szeliga Wielowarstwowa folia typu stretch 2019
77 H. Galina; M. Heneczkowski; M. Oleksy; J. Oliwa; R. Oliwa; P. Szałański A method of modification of bentonite and a method of the application 2019
78 J. Czech-Polak; M. Heneczkowski; M. Oleksy; R. Oliwa Elastyczna pianka poliuretanowa o ograniczonej palności i sposób jej wytwarzania 2019
79 J. Czech-Polak; M. Kowalski; S. Krauze; M. Oleksy; R. Oliwa; M. Płocińska Powder-epoxy resin/glass fabric composites with reduced flammability 2019
80 J. Fal; M. Malicka; M. Oleksy; M. Wanic; G. Żyła Experimental Investigation of Electrical Conductivity of Ethylene Glycol Containing Indium Oxide Nanoparticles 2019
81 M. Bolanowski; G. Budzik; D. Mazur; M. Oleksy; A. Paszkiewicz Analysis of possible SDN use in the rapid prototyping process as part of the Industry 4.0 2019
82 M. Bolanowski; G. Budzik; M. Oleksy; A. Paszkiewicz Przemysł 4.0 cz. II. Uwarunkowania w obszarze technologii wytwarzania i architektury systemu informatycznego w przetwórstwie tworzyw polimerowych 2019
83 M. Kowalski; S. Krauze; M. Oleksy; J. Oliwa; R. Oliwa; A. Węgier Fire resistant glass fabric-epoxy composites with reduced smoke emission 2019
84 M. Oleksy Materiały polimerowe stosowane na elementy maszyn 2019
85 R. Oliwa; J. Pacana Use of rapid prototyping technology in complex plastic structures Part I. Bench testing and numerical calculations of deformations in harmonic drive made from ABS copolymer 2019
86 R. Oliwa; J. Pacana Use of rapid prototyping technology in complex plastic structures. Part II. Impact of operating conditions on functional properties of polymer harmonic drives 2019
87 S. Krzemińska; L. Lipińska; M. Oleksy; W. Rzymski; A. Smejda-Krzewicka; M. Woluntarski Kompozycja elastomerowa z karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego 2019