logo
Karta przedmiotu
logo

Chemia i technologia polimerów

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Polimerów i Biopolimerów

Kod zajęć: 2673

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / W30 L30 / 5 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: prof. dr hab. inż. Piotr Król

semestr 6: dr inż. prof. PRz Joanna Wojturska

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Uzyskanie wiedzy na temat przebiegu i mechanizmów reakcji polimeryzacji oraz podstawowych metod syntezy polimerów, stosowanych w przemyśle.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł dostarcza informacji o chemii i technologii polimerów i materiałów polimerowych wraz z praktycznym poznaniem podstawowych metod syntezy i aplikacji polimerów.

Materiały dydaktyczne: Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Z. Florjańczyk, St. Penczek (redaktorzy) Chemia polimerów t. 1-3 Oficyna Wyd. Polit. Warszawskiej. 1995
2 J. Pielichowski, A. Puszyński Technologia tworzyw sztucznych WNT Warszawa. 1994
3 W. Szlezyngier Tworzywa sztuczne Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej . 1996
4 J. Pielichowski, A. Puszyński Preparatyka polimerów TEZA Wydawnictwo naukowe . 2005
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 J.F. Rabek Współczesna wiedza o polimerach PWN, Warszawa. 2008
2 J. Pielichowski, A. Puszyński Preparatyka polimerów TEZA Wydawnictwo naukowe . 2005
Literatura do samodzielnego studiowania
1 P. Czub, Z. Bończa-Tomaszewski, P. Penczek, J. Pielichowski Chemia i technologia żywic epoksydowych WNT Warszawa . 2002
2 M. Obłój-Muzaj, B. Świerz-Motysia, B. Szabłowska Polichlorek winylu WNT. 1997
3 Z. Wirpsza Technologia ogólna polimerów Politechnika radomska- skrypty. 1997

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Zaliczone moduły chemii organicznej i chemii fizycznej

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Posiada podstawową wiedzę z zakresu rodnikowych i jonowych reakcji organicznych, ich uwarunkowań termodynamicznych i kinetycznych.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Posiada umiejętności pracy w laboratorium chemii organicznej oraz interpretacji wyników.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Zna przepisy BHP i p-poż. Ma umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Ma wiedzę z zakresu reaktywności typowych grup funkcyjnych stosowanych w syntezie polimerów wykład sprawdzian pisemny K_W06++
P6S_WG
02 Ma wiedzę z zakresu historii rozwoju przemysłu tworzyw polimerowych i najważniejszych tonażowo produktach tego przemysłu wykład sprawdzian pisemny K_W07++
P6S_WG
03 Ma wiedzę o głównych mechanizmach reakcji chemicznych towarzyszących syntezie makrocząsteczek wykład sprawdzian pisemny K_W06++
K_U01+
P6S_UW
P6S_WG
04 Ma wiedzę o metodach produkcji, właściwościach i zastosowaniach podstawowych tworzyw polimerowych wykład sprawdzian pisemny K_U01++
K_U10+++
K_U11++
P6S_UW
05 Potrafi dokonać niezbędnych obliczeń i przeprowadzić syntezę wybranych grup polimerów oraz zinterpretować uzyskane wyniki laboratorium raport pisemny, sprawdzian ustny K_W06+
K_W08++
K_U06++
P6S_UW
P6S_WG
06 Umie stosować się do zasad bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, w szczególności pracy z toksycznymi i palnymi substancjami chemicznymi laboratorium obserwacja wykonawstwa K_U03++
K_U08++
K_U18++
P6S_UO
P6S_UW
07 Potrafi ocenić możliwości prowadzenia procesu polimeryzacji i dobrać odpowiednie warunki techniczne wykład, laboratorium sprawdzian pisemny, sprawdzian ustny K_U06+++
P6S_UW
08 Jest odpowiedzialny za pracę zespołową i w otoczeniu innych eksperymentatorów; potrafi podporządkować się zasadom pracy w laboratorium chemii polimerów laboratorium obserwacja wykonawstwa K_U17+++
K_U19+++
K_K01+++
P6S_KK
P6S_UO
P6S_UU

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 Wprowadzenie; podział typów polimerów wg Carothersa i Flory'ego; przykłady grup polimerów, nomenklatura W01 MEK01
6 TK02 Zarys historii rozwoju przemysłu tworzyw polimerowych i najważniejszych tonażowo produktach tego przemysłu. W01 MEK02
6 TK03 Termodynamiczne i kinetyczne uwarunkowania procesów polimeryzacji. Budowa makrocząsteczek a właściwości fizyczne polimerów W02 MEK03
6 TK04 Polimery kondensacyjne. Mechanizmy polimeryzacji. Główne typy polimerów kondensacyjnych wytwarzane w skali przemysłowej. W03, W04 MEK02 MEK03
6 TK05 Polimeryzacja rodnikowa. Typy polimerów wytwarzanych na skalę techniczną metodą polimeryzacji rodnikowej W05, W06, W07, W08 MEK03 MEK04
6 TK06 Polimeryzacja jonowa monomerów nienasyconych W09, W10 MEK03
6 TK07 Kopolimeryzacja. Kopolimery produkowane na skalę przemysłową W11 MEK04
6 TK08 Polimeryzacja oksiranów. Polimery komercyjne wytwarzane w polimeryzacji z otwarciem pierścienia oksiranów. W12 MEK03 MEK04
6 TK09 Taktyczność polimerów. Polimeryzacja koordynacyjna. Poliolefiny. W13 MEK03 MEK04
6 TK10 Reakcje polimerów. Modyfikacja chemiczna polimerów. W14 MEK04 MEK07
6 TK11 Polimery naturalne. Biopolimery W15 MEK04
6 TK12 Zapoznanie z przepisami bezpieczeństwa pracy w laboratorium L01 MEK06
6 TK13 Synteza wybranych grup polimerów L02, L03, L04, L05, L06 MEK05 MEK06 MEK07 MEK08
6 TK14 Modyfikacja polimerów. Identyfikacja głównych grup polimerów W07, W08, W09, W10 MEK05 MEK06 MEK07 MEK08

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 6) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 6) Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 2.50 godz./sem.
Konsultacje (sem. 6) Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 6) Przygotowanie do egzaminu: 25.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 1.00 godz./sem.
Egzamin ustny: 0.50 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena z egzaminu pisemnego z wykładów - W1
Laboratorium Ocena z zajęć laboratoryjnych, jako średnia ocen z zaliczenia pisemnego oraz sporządzonego raportu pisemnego z każdego ćwiczenia z uwzględnieniem obserwacji przebiegu ćwiczeń - W2.
Ocena końcowa W I= 0,6W1 + 0,4W2 w I terminie W II= 0,9 W I w II terminie W III= 0,8 WI w III terminie

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Zagadnienia wymagane do egzaminu.pdf

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 Ł. Byczyński; P. Król; M. Sochacka-Piętal Hydrophilic polyurethane films containing gastrodin as potential temporary biomaterials 2023
2 P. Król; K. Pielichowska; M. Szlachta Hydrophilic and hydrophobic films based on polyurethane cationomers containing TiO2 nanofiller 2022
3 Ł. Byczyński; P. Król; B. Pilch-Pitera; J. Wojturska Sposób wytwarzania blokowanych poliizocyjanianów do poliuretanowych powłok proszkowych 2022
4 M. Kowal; B. Król; P. Król; K. Nowicka; K. Pielichowska; M. Walczak Polyurethane cationomers containing fluorinated soft segments with hydrophobic properties 2021
5 Ł. Byczyński; P. Król; B. Pilch-Pitera; J. Wojturska Blokowane poliizocyjaniany, ich zastosowanie oraz poliuretanowe lakiery proszkowe 2021
6 Ł. Byczyński; P. Król; B. Pilch-Pitera; J. Wojturska Blokowane poliizocyjaniany, sposób ich wytwarzania i zastosowanie 2021
7 B. Król; P. Król Structures, properties and applications of the polyurethane ionomers 2020
8 B. Król; P. Król; K. Pielichowska; M. Sochacka-Piętal; Ł. Uram; M. Walczak Synthesis and property of polyurethane elastomer for biomedical applications based on nonaromatic isocyanates, polyesters, and ethylene glycol 2020
9 M. Kędzierski; B. Król; P. Król; K. Pielichowska Polyurethane cationomer films as ecological membranes for building industry 2019
10 B. Król; P. Król; K. Pielichowska; M. Sochacka-Piętal Physicochemical and antibacterial properties of polyurethane coatings modified by ZnO 2018
11 B. Król; P. Król; K. Pielichowska; Ł. Uram; M. Walczak Study of chemical, physico-mechanical and biological properties of 4,4\'-methylenebis(cyclohexyl isocyanate)-based polyurethane films 2018