logo
Karta przedmiotu
logo

Reaktory chemiczne

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Kod zajęć: 2672

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 7 / W30 C30 / 5 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: prof. dr hab. inż. Roman Petrus

Terminy konsultacji koordynatora: poniedziałek 10-12, środa 10-12

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr hab. inż. prof. PRz Mirosław Szukiewicz

Terminy konsultacji koordynatora: poniedziałek 10-12, środa 10-12

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Student uzyskuje wiedzę z zakresu podstawowych reaktorów chemicznych

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł realizowany jest w semestrze siódmym. Obejmuje 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń. Moduł kończy się egzaminem.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Petrus R., Szukiewicz M. Reaktory chemiczne. Izotermiczne reaktory idealne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2014
2 Burghardt A., Bartelmus G. Inżynieria reaktorów chemicznych, t. I , Reaktory dla układów homogenicznych Wydawnictwo Naukowe PWN. 2001
3 Szarawara J., Skrzypek J., Gawdzik A. Podstawy inżynierii reaktorów chemicznych Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. 1991
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Levensiel O. Chemical reaction engineering J. Wiley & Sons. 1999
2 Burghardt A., Palica M. Zbiór zadań z inżynierii reaktorów chemicznych Politechnika Śląska. 1980
3 Smirnov H.I., Wolżinskij A.I. Chimiczeskije reaktory w primierach i zadaczach Chimija. 1977
4 Palica M., Burghardt A. Obliczeniowe zagadnienia inżynierii reaktorów chemicznych Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 2009

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: rejestracja na dany semestr

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Posiada ugruntowaną wiedzę z matematyki. Zna podstawy chemii fizycznej oraz podstawy technologii chemicznej, a w szczególności termodynamikę i kinetykę reakcji

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Potrafi zapisać bilans masowy i cieplny dla prostych procesów.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: brak

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Zna wyrażenia opisujące kinetykę reakcji chemicznych. wykład egzamin cz. pisemna K_W03++
K_W05+
P6S_WG
02 Ma wiedzę dotyczącą podstawowych typów idealnych reaktorów chemicznych. wykład egzamin cz. pisemna K_W05++
K_W07+
P6S_WG
03 Ma wiedzę dotyczącą doboru typu reaktora dla reakcji prostych. wykład egzamin cz. pisemna K_W05+
P6S_WG
04 Potrafi wyznaczyć równanie kinetyczne dla dowolnej reakcji prostej nieodwracalnej oraz obliczyć skład mieszaniny poreakcyjnej. ćwiczenia rachunkowe zaliczenie cz. pisemna K_U05+
K_U06+
P6S_UW
05 Potrafi napisać bilans materiałowy dla dowolnego reaktora. ćwiczenia rachunkowe zaliczenie cz. pisemna K_U06+
K_U19+
K_K01+
P6S_KK
P6S_UU
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
7 TK01 Kinetyka reakcji chemicznych. Zależność szybkości reakcji od stężenia i temperatury. Obliczanie składu mieszaniny poreakcyjnej. W01-W06, C01-C06 MEK01
7 TK02 Reaktory chemiczne – bilans materiałowy. Reaktor okresowy. Metody analizy danych kinetycznych. Reakcje proste i złożone w reaktorze okresowym. W07-W14, C07-C14 MEK01 MEK04
7 TK03 Reaktor przepływowy z mieszaniem. Kaskada reaktorów przepływowych. Reaktor rurowy. Reaktor półokresowy. Reaktor rurowy z recyklem. W15-W23, C15-C23 MEK02 MEK04 MEK05
7 TK04 Porównanie reaktorów dla reakcji prostych. Porównanie reaktorów dla reakcji złożonych. W24-W30, C24-C30 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 7) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 15.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 7) Przygotowanie do ćwiczeń: 10.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 15.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 7) Udział w konsultacjach: 4.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 7) Przygotowanie do zaliczenia: 10.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Egzamin pisemny: 45,0-60%=3,0; 60,1-70%=3,5; 70,1-80%=4,0; 80,1-90%=4,5; 90,1-100%=5,0
Ćwiczenia/Lektorat Kolokwium zaliczeniowe: 45,0-60%=3,0; 60,1-70%=3,5; 70,1-80%=4,0; 80,1-90%=4,5; 90,1-100%=5,0
Ocena końcowa ocena końcowa: (0,6W+0,4C)w, w=waga (pierwszy termin 1,0; drugi 0,9; trzeci 0,8)

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 J. Gumnitsky; R. Petrus; V. Sabadash Extraneous diffusion kinetics of ammonium ions adsorption in the presence of other ions 2022
2 A. Szałek; M. Szukiewicz Application of transfer function for quick estimation of gas flow parameters—A useful model‐based approach to enhancing measurements 2021
3 E. Chmiel-Szukiewicz; A. Szałek; M. Szukiewicz Kinetic investigations of heterogeneous reactor processes – Optimization of experiments 2021
4 K. Kaczmarski; M. Szukiewicz An efficient and robust method for numerical analysis of a dead zone in catalyst particle and packed bed reactor 2021
5 K. Kaczmarski; M. Szukiewicz Modeling of a Real-Life Industrial Reactor for Hydrogenation of Benzene Process 2021
6 R. Petrus; P. Sobolewska; W. Tylus; J. Warchoł Fixed-Bed Modification of Zeolitic Tuffs and Their Application for Cr(VI) Removal 2021
7 M. Szukiewicz Differential quadrature method for some diffusion-reaction problems 2020
8 M. Szukiewicz Study of reaction - diffusion problem: modeling, exact analytical solution, and experimental verification 2020
9 E. Chmiel-Szukiewicz; K. Kaczmarski; A. Szałek; M. Szukiewicz Dead zone for hydrogenation of propylene reaction carried out on commercial catalyst pellets 2019
10 M. Chutkowski; G. Król; M. Szukiewicz Formation of dead zone in catalytic particles in catalysis and biocatalysis - New alternative method of determination 2019
11 M. Szukiewicz; M. Wójcik A simple method of determination of the degree of gas mixing by numerical Laplace inversion and Maple 2019
12 G. Król; M. Szukiewicz Conditions of dead zone forming in porous catalyst pellets 2018
13 M. Szukiewicz; M. Wójcik Mathematical modelling of gas flow and determination of axial gas dispersion coefficients using numerical inverse Laplace transform and Maple in a typical commercial apparatus 2018
14 W. Próchniak; M. Szukiewicz; P. Wiercioch; M. Wójcik A Simple Method for the Estimation of the Axial Dispersion Coefficient in Gas Flow 2018