logo
Karta przedmiotu
logo

Podstawy programowania

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Biotechnologii i Bioinformatyki

Kod zajęć: 2671

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / L30 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Lucjan Dobrowolski

Terminy konsultacji koordynatora: Poniedziałek: 11.00 - 12.30 Czwartek: 12.15 - 13.45

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Opanowanie języka C++ w zakresie pozwalającym na rozwiązywanie zadań z inżynierii chemicznej i procesowej.

Ogólne informacje o zajęciach: Student uzyskuje wiedzę o podstawach programowania w języku C++.

Materiały dydaktyczne: Materiały dydaktyczne opublikowane na stronach portalu www.e-chemia.pl

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 B. Dębska Podstawy programowania : materiały pomocnicze Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. 2011
Literatura do samodzielnego studiowania
1 J.Grębosz Symfonia C++ Oficyna Kallimach, Kraków. 1999
2 S.Prata Język C++. Szkoła programowania Wyd. Helion, Gliwice. 2006
3 R.Sokół Wstęp do programowania w języku C++ Wyd. Helion, Gliwice. 2005
4 E. Slavicek Technika obliczeniowa dla chemików WNT, Warszawa. 1991

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Wymagane zaliczenie przedmiotów: matematyka

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Zna: reguły zapisu złożonych wyrażeń arytmetycznych, metody rozwiązywania równań, pojęcie całki oznaczonej oraz przybliżone metody numerycznego poszukiwania pierwiastków równań

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Posiada umiejętność słownego opisu kolejnych kroków przetwarzania danych podczas rozwiązywania zadań chemicznych

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy indywidualnej oraz w zespole 2-3 osób

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 ma podstawową wiedzę z zakresu korzystania z środowiska programistycznego i zasad programowania w języku C++. laboratorium zaliczenie cz. praktyczna, obserwacja wykonawstwa K_U02+++
K_U19+
P6S_UU
P6S_UW
02 ma umiejętność ukierunkowanego samokształcenia się na poznanie zasad programowania w języku C++ w celu rozwiązywania zadań z dziedziny inżynierii chemicznej. laboratorium, e-learning zaliczenie cz. praktyczna, prezentacja projektu K_U02+++
K_U19+
P6S_UU
P6S_UW
03 potrafi budować programy komputerowe w języku C++ wspomagające projektowanie, obliczenia i inne zadania inżynierskie. laboratorium obserwacja wykonawstwa, zaliczenie cz. praktyczna K_U02+++
K_U19+
P6S_UU
P6S_UW
04 potrafi budować, implementować i testować algorytmy obliczeniowe. laboratorium, e-learning zaliczenie cz. praktyczna, obserwacja wykonawstwa K_U02+++
K_U19+
P6S_UU
P6S_UW
05 potrafi wykorzystywać wiedzę matematyczną i informatyczną do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich laboratorium zaliczenie cz. praktyczna, obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu K_U02+++
K_U19+
P6S_UU
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Zapoznanie się z elementami środowiska programowego i kompilatora. Utworzenie przykładowego programu w celu zapoznania z strukturami , typami danych oraz z głównymi instrukcjami sterującymi w języku C++. L01-L06 MEK01 MEK02 MEK03
3 TK02 Przygotowanie projektu własnego programu oraz opracowanie algorytmu.Zaimplementowanie programu z wykorzystaniem elementów programowania obiektowego. Uruchamianie i testowanie programu.Opracowanie dokumentacji oraz zaliczanie projektu. L07-L10 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Laboratorium (sem. 3) Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 3) Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 3) Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Laboratorium
Ocena końcowa Ocena końcowa jest równoważna ocenie zaliczającej laboratorium OK=OL

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 L. Dobrowolski; K. Hęclik; M. Jaromin; I. Zarzyka A Practical Test of Distance Learning During the COVID-19 Lockdown 2023
2 M. Chmiela; A. Czerniecka-Kubicka; L. Dobrowolski; W. Gonciarz; K. Hęclik; M. Longosz; A. Szyszkowska; D. Trzybiński; K. Woźniak; A. Wróbel; I. Zarzyka Molecular Modeling of 3-chloro-3-phenylquinoline-2,4-dione, Crystal Structure and Cytotoxic Activity for developments in a potential new drug 2023
3 M. Bakar; A. Białkowska; A. Czerniecka-Kubicka; L. Dobrowolski; K. Hęclik; B. Krzykowska; I. Zarzyka Biobased poly(3-hydroxybutyrate acid) composites with addition of aliphatic polyurethane based on polypropylene glycols 2022
4 M. Bakar; A. Białkowska; A. Czerniecka-Kubicka; L. Dobrowolski; K. Hęclik; K. Leś; M. Pyda; M. Walczak; I. Zarzyka Thermally stable biopolymer composites based on poly(3-hydroxybutyrate) modified with linear aliphatic polyurethanes – preparation and properties 2021
5 A. Białkowska; L. Dobrowolski; L. Wianowski; I. Zarzyka Physical blowing agents for polyurethanes 2020
6 A. Czerniecka-Kubicka; L. Dobrowolski; K. Hęclik; I. Zarzyka Biodegradowalne kompozyty polimerowe na osnowie P3HB 2020
7 R. Bartosik; L. Dobrowolski; K. Hęclik; A. Klasek; A. Lycka; I. Zarzyka New mono- and diesters with imidazoquinolinone ring- synthesis, structure characterization and molecular modeling 2020
8 B. Dębska; L. Dobrowolski; M. Inger; M. Jaromin; M. Wilk Komputerowo-wspomagane obliczanie bilansu masowego i cieplnego instalacji chemicznej 2019
9 B. Dębska; B. Dębska; L. Dobrowolski Experiment-design methods in innovative polymer material planning 2018
10 B. Dębska; L. Dobrowolski; M. Jaromin Opracowanie i implementacja algorytmów przeznaczonych do stworzenia oprogramowania automatyzującego laboratoryjne pomiary klasy czystości cieczy przemysłowych 2018