logo
Karta przedmiotu
logo

Technologia chemiczna

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

Kod zajęć: 2670

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 5 / W30 L45 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: prof. dr hab. inż. Wiktor Bukowski

Terminy konsultacji koordynatora: wtorek- 15.00-16.30 środa- 15.00-16.30

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr hab. inż. prof. PRz Jaromir Lechowicz

Terminy konsultacji koordynatora: wtorki: 8:45 - 10:15 czwartki: 10:30 - 12:00

semestr 5: dr hab. inż. prof. PRz Beata Mossety-Leszczak , termin konsultacji Środa: 9.30-11.00 Czwartek: 8.30-10.00

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie studentów z bazą surowcową przemysłu chemicznego i petrochemicznego, metodami wytwarzania paliw oraz podstawowych produktów wielkotonażowej syntezy nieorganicznej i organicznej.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł realizowany jest w piątym semestrze. Obejmuje 30 godzin wykładu i 45 godzin ćwiczeń laboratoryjnych.

Materiały dydaktyczne: Instrukcje do zajęć laboratoryjnych

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Grzywa E., Molenda J., Technologia podstawowych syntez organicznych (t. 1 i 2) WNT, Warszawa. 2009
2 Bogoczek R., Kociolek-Balawejder E. Technologia chemiczna organiczna Wyd. Akad. Ekonom, Wrocław. 1992
3 Arpe H.-J Industrial Organie Chemistry, Forth. Edition, Wiley- VCH. 2010.
4 Bukowska A., Bukowski W. Przemysłowa chemia organiczna. Monomery nasycone Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2012
5 Bukowska A., Bukowski W. Przemysłowa chemia organiczna. Monomery nienasycone Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2013

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na piąty semestr.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość podstawowych związków nieorganicznych i organicznych (nomenklatury i wzorów chemicznych) i ich właściwości chemicznych, a także znajomość podstawowych pojęć i operacji technologicznych.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń chemicznych (obliczeń stechiometrycznych, przeliczania stężeń), a także wykonania podstawowych czynności laboratoryjnych. Wymagana umiejętność posługiwani

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Świadomość konieczności pracy indywidualnej i w zespołach 2-3 osobowych.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Zna podstawową bazę surowcową dla przemysłu chemicznego, w tym surowce mineralne, kopalne wykład zaliczenie pisemne K_W06+
K_W07+
P6S_WG
02 Zna główne metody wytwarzania podstawowych surowców dla przemysłu chemicznego: etylenu, propylenu, węglowodorów aromatycznych oraz gazu syntezowego wykład zaliczenie pisemne K_W08+
P6S_WG
03 Ma wiedzę na temat głównych metod otrzymywania podstawowych produktów wielkotonażowej syntezy organicznej i nieorganicznej wykład zaliczenie pisemne K_W07+
P6S_WG
04 Ma wiedzę na temat perspektywicznych metod wytwarzania wielkotonażowych produktów syntezy organicznej i nieorganicznej. wykład zaliczenie pisemne K_W08+
P6S_WG
05 Potrafi pracować w zespole przeprowadzając syntezy wybranych związków organicznych o znaczeniu przemysłowym w skali laboratoryjnej laboratorium obserwacja wykonawstwa K_U08+
K_U19+
P6S_UU
P6S_UW
06 Potrafi zaplanować i kontrolować syntezę wybranych związków organicznych, o znaczeniu przemysłowym, wykonywać obliczenia wydajności produktu i wyciągnąć poprawne wnioski i przygotować końcowe sprawozdanie. laboratorium raport pisemny K_U06+
K_U10+
P6S_UW
07 Przestrzega przepisy ochrony przeciwpożarowej i BHP, a w szczególności używania odzieży ochronnej i przestrzegania zasad postępowania ze związkami trującymi, żrącymi i palnymi laboratorium obserwacja wykonawstwa K_U19+
P6S_UU
08 Potrafi zastosować odpowiednie metody analityczne do oceny jakości wyodrębnianych surowców naturalnych i produktów z nich otrzymywanych. laboratorium raport pisemny, obserwacja wykonawstwa K_K01+
P6S_KK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
5 TK01 Wiadomości wstępne. Zasady zielonej chemii. Aktualne trendy w technologii chemicznej. W01 MEK01 MEK02
5 TK02 Baza surowcowa przemysłu chemicznego i petrochemicznego - surowce odtwarzalne, mineralne i kopalne. Przeróbka podstawowych surowców odnawialnych. W02 MEK01
5 TK03 Wybrane procesy przemysłu chemicznego nieorganicznego. W03-W06 MEK02 MEK04
5 TK04 Podstawowe procesy przeróbki węgla kamiennego, W07 MEK02 MEK03
5 TK05 Przeróbka gazu ziemnego. Gaz syntezowy i kierunki jego wykorzystania. W08 MEK02 MEK03 MEK04
5 TK06 Przeróbka zachowawcza i destrukcyjna ropy naftowej. Wytwarzanie paliw, olefin i związków aromatycznych. W09-W10 MEK02 MEK03 MEK04
5 TK07 Wybrane procesy wielkotonażowej syntezy organicznej. Wytwarzanie metanolu, chlorku winylu, styrenu, kwasu tereftalowego, glikolu etylenowego i innych. W11-W15 MEK03 MEK04
5 TK08 Wykonanie sześciu ćwiczeń z grupy: Synteza ważnych technicznie związków organicznych, jak np. kaprolaktamu oraz oksymu cykloheksanolu, Przerobka surowców naturalnych: produkcja cukru z buraków cukrowych, paliwa biodiesel, furfuralu z otręb, skrobii z ziemniaków, celulozy z waty celulozowej, olejków eterycznych z wybranych surowców. Kaustyfikacja sody Ekstrakcja kwasu fosforowego z rudy Wyodrębnianie chlorku potasu z sylwinitu Otrzymywanie sody kalcynowanej Uzyskiwanie siarki z rudy siarkowej L01-L06 MEK05 MEK06 MEK07 MEK08

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 5) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 2.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 5) Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 8.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 45.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 8.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 5) Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 5) Przygotowanie do zaliczenia: 18.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego. Skala ocen podawana jest na arkuszu zaliczenia. Ocena z II terminu - 0,9 uzyskanej oceny.
Laboratorium Warunkiem zaliczenia laboratorium jest wykonanie wszystkich ćwiczeń praktycznych, zaliczenie wszystkich sprawozdań z wykonania ćwiczeń praktycznych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium. Kolokwium zaliczeniowe zorganizowane jest dla całego roku w tym samym terminie. Warunkiem jego zaliczenia jest uzyskanie 50% punktów. W przypadku niezaliczenia kolokwium pisemnego w I turze, ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich kolejnych terminów. Ocena z laboratorium liczona jest wg algorytmu:0,5*ocena z kolokwium, 0,3*ocena ze sprawozdań+0,2*ocena z przygotowania do zajęć
Ocena końcowa Ocena końcowa (K): K = 0,6wW + 0,4L; gdzie: W i L oznaczają odpowiednio pozytywną ocenę zaliczenia z wykładu i laboratorium w - współczynnik uwzględniający termin zaliczenia z wykładu; pierwszy termin, w = 1 - pierwszy termin, w = 0,9 - drugi termin

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie