logo
Karta przedmiotu
logo

Mechanika płynów

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Kod zajęć: 267

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W30 C30 / 5 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaczmarski

Terminy konsultacji koordynatora: Poniedziałek 9-11, Środa 8-10

Imię i nazwisko koordynatora 2: prof. dr hab. inż. Dorota Antos

Terminy konsultacji koordynatora: Poniedziałek 10-12, Czwartek 10-12

semestr 3: dr inż. Roman Bochenek

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Przekazanie studentom wiedzy niezbędnej do zrozumienia operacji jednostkowych inżynierii chemicznej.

Ogólne informacje o zajęciach: Student uzyskuje wiedzę z zakresu mechaniki płynów.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Michałowski; Cz. Strumiłło; R. Zarzycki Teoretyczne podstawy inżynierii chemicznej WNT. 1985
2 E. Tuliszka Mechanika płynów WNT. 1980
3 Praca zbiorowa pod red. Zdzisława Ziółkowskiego Podstawowe procesy inżynierii chemicznej. Przenoszenie pędu, ciepła i masy, PWN. 1982
4 R. Gryboś Podstawy mechaniki płynów PWN. 1989
5 K.Kaczmarski Mechanika płynów - materiały pomocnicze Polit. Rzeszowska., . 2011
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Roman Zarzycki Zadania rachunkowe z inżynierii chemicznej PWN. 1980
2 praca zbiorowa pod redakcją T.Kudry Zbiór zadań z podstaw teoretycznych inżynierii chemicznej i procesowej WNT. 1985
3 Zdzisław Kawala; Maksymilian Pająk; Jan Szust Zbiór zadań z podstawowych procesów inżynierii, część I,II,III Pol. Wrocławska., . 1980

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: rejestracja na dany semestr

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: T1A_W01 - Ma wiedzę z zakresu matematyki na poziomie podstawowych kursów matematyki na studiach.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: T1A_U05 - Ma umiejętność samokształcenia się.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: BRAK WYMAGAŃ

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Ma wiedzę elementarną na temat praw rządzących równowagą oraz przepływem płynów doskonałych i rzeczywistych, newtonowskich i nie newtonowskich, w zakresie laminarnym jak i burzliwym, z uwzględnieniem przepływów przez złoża porowate a także przy powierzchniach ciał stałych. wykład egzamin K_W01+
K_W03+
K_W08+
K_U05+
K_U19+
K_K01+
P6S_KK
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
02 Potrafi użyć podstawowe zależności matematyczne do obliczeń prędkości, spadków ciśnień dla prostych, najczęściej spotykanych, zagadnień przepływu lub statyki płynów. ćwiczenia kolokwium K_W01+
K_W03+
K_W08+
K_U05+
K_U06+
P6S_UW
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Przypomnienie i uzupełnienie wybranych zagadnień z matematyki. Pola skalarne i wektorowe, operatory gradientu, dywergencji, rotacji, laplasjan. Współrzędne ortogonalne, krzywoliniowe. Całkowanie wybranych typów równań różzniczkowych i cząstkowych. Całki po łukach i powierzchniach. Struktura płynów. Płyny doskonałe i rzeczywiste, siły działające w płynach, statyka płynów. Prawo Pascala, Eulera, Archimedesa. Warunek równowagii płynu. Parcie cieczy na powierzchnie płaskie i zakrzywione. Kinematyka przepływów. Analityczne metody kinematyki płynów. Ogólny bilans masy, równanie ciągłości i równanie ruchu Eulera. Przepływ laminarny i burzliwy płynów rzeczywistych. Warstwa przyścienna. Ogólny i różniczkowy bilans pędu. Równanie Naviera-Stokesa. Niektóre rozwiązania analityczne równania Naviera-Stokesa. Elementy teorii burzliwości. Czynniki wpływające na opór ciał. Elementy reologii. Przepływ przez złoże porowate. Analiza wymiarowa, metoda Rayleigha, Buckinghama, równań różniczkowych. W30, C30 MEK01 MEK02

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 3) Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 10.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 3) Przygotowanie do ćwiczeń: 15.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 3) Udział w konsultacjach: 5.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 3) Przygotowanie do egzaminu: 20.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład egzamin - ocena końcowa - na podstawie sumarycznej liczba punków z pytań.
Ćwiczenia/Lektorat Kolokwium
Ocena końcowa ((ocena z egzaminu)*0.7+(ocena z ćwiczeń)*0.3)*w, ale nie mniej niż 3 w - współczynnik uwzględniający termin otrzymania oceny końcowej, w = 1,0 pierwszy termin, w = 0,9 drugi termin, w = 0,8 trzeci termin.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 D. Antos; M. Korbetskyy; P. Mruc; M. Olbrycht Altering the mobile phase composition to enhance self-disproportionation of enantiomers in achiral chromatography 2024
2 D. Antos; W. Piątkowski Equilibria and kinetics of ion-exchange 2024
3 K. Kaczmarski; M. Szukiewicz Analytical and numerical solutions of linear and nonlinear chromatography column models 2024
4 T. Fornstedt; K. Kaczmarski; M. Leśko; J. Samuelsson Prediction of overloaded concentration profiles under ultra-high-pressure liquid chromatographic conditions 2024
5 D. Antos; M. Balawejder; J. Gumieniak; P. Mruc; M. Olbrycht; W. Piątkowski Separation of non-racemic mixtures of enantiomers by achiral chromatography 2023
6 D. Antos; M. Kołodziej; W. Piątkowski; T. Rumanek Preferential precipitation of acidic variants from monoclonal antibody pools 2023
7 D. Antos; M. Kołodziej; W. Piątkowski; T. Rumanek; P. Zimoch Coupling of chromatography and precipitation for adjusting acidic variant content in a monoclonal antibody pool 2023
8 D. Antos; R. Bochenek; B. Filip; W. Marek Flow behavior of protein solutions in a lab-scale chromatographic system 2023
9 D. Antos; R. Dürr; A. Kienle; E. Otto; M. Przywara Modeling of particle formation in pan granulators with sieve-mill recycle 2023
10 D. Antos; R. Muca Protein association on multimodal chromatography media 2023
11 D. Antos; W. Piątkowski Kinetic and Thermodynamic Aspects of Hydrophobic Interaction Chromatography 2023
12 W. Czechtizky; T. Fornstedt; M. Jora; K. Kaczmarski; T. Leek; M. Leśko; J. Samuelsson; K. Stavenhagen Strategies for predictive modeling of overloaded oligonucleotide elution profiles in ion-pair chromatography 2023
13 D. Antos; I. Poplewska; P. Zimoch Dissociation events during processing of monoclonal antibodies on strong cation exchange resins 2022
14 K. Kaczmarski; E. Lorenc-Grabowska; M. Przywara Advanced modelling of adsorption process on activated carbon 2022
15 T. Fornstedt; K. Kaczmarski; M. Leśko; J. Samuelsson A closer study of overloaded elution bands and their perturbation peaks in ion-pair chromatography 2022
16 D. Antos; A. Bajek-Bil; M. Balawejder; M. Olbrycht; W. Piątkowski Sposób otrzymywania stereoizomeru szczawianu nafronylu o konfiguracji absolutnej (2S, 2\'R) 2021
17 D. Antos; A. Bajek-Bil; M. Balawejder; M. Olbrycht; W. Piątkowski; I. Poplewska Development of a Route to the Most Active Nafronyl Stereoisomer by Coupling Asymmetric Synthesis and Chiral Chromatography Separation 2021
18 D. Antos; K. Baran; R. Bochenek; B. Filip; D. Strzałka Influence of the geometry of extra column volumes on band broadening in a chromatographic system. Predictions by computational fluid dynamics 2021
19 D. Antos; K. Baran; W. Piątkowski; A. Stańczak; P. Zimoch Separation of charge variants of a monoclonal antibody by overloaded ion exchange chromatography 2021
20 D. Antos; P. Antos; M. Balawejder; R. Bochenek; J. Gorzelany; K. Kania; M. Kołodziej; N. Matłok; M. Olbrycht; W. Piątkowski; M. Przywara; G. Witek Sposób wytwarzania nawozu wieloskładnikowego o kontrolowanym uwalnianiu składników 2021
21 D. Antos; R. Dürr; A. Kienle; E. Otto; M. Przywara Population Balance Modelling of Pan Granulation Processes 2021
22 D. Antos; R. Dürr; A. Kienle; E. Otto; M. Przywara Process Behavior and Product Quality in Fertilizer Manufacturing Using Continuous Hopper Transfer Pan Granulation—Experimental Investigations 2021
23 D. Antos; W. Piątkowski; I. Poplewska A case study of the mechanism of unfolding and aggregation of a monoclonal antibody in ion exchange chromatography 2021
24 K. Kaczmarski; M. Szukiewicz An efficient and robust method for numerical analysis of a dead zone in catalyst particle and packed bed reactor 2021
25 K. Kaczmarski; M. Szukiewicz Modeling of a Real-Life Industrial Reactor for Hydrogenation of Benzene Process 2021
26 M. Chutkowski; K. Kaczmarski Impact of changes in physicochemical parameters of the mobile phase along the column on the retention time in gradient liquid chromatography. Part A – temperature gradient 2021
27 T. Fornstedt; E. Glenne; K. Kaczmarski; M. Leśko; J. Samuelsson Predictions of overloaded concentration profiles in supercritical fluid chromatography 2021
28 T. Fornstedt; K. Kaczmarski; M. Leśko; J. Samuelsson Experimental and theoretical investigation of high- concentration elution bands in ion-pair chromatography 2021
29 D. Antos; A. Górak; M. Jaworska Review on the application of chitin and chitosan in chromatography 2020
30 D. Antos; G. Carta; M. Kołodziej; R. Muca; W. Piątkowski Effects of negative and positive cooperative adsorption of proteins on hydrophobic interaction chromatography media 2020
31 D. Antos; J. Beck; A. Durauer; R. Hahn; A. Jungbauer; M. Kołodziej; W. Marek; W. Piątkowski; D. Sauer Scale up of a chromatographic capture step for a clarified bacterial homogenate - Influence of mass transport limitation and competitive adsorption of impurities 2020
32 D. Antos; K. Baran; A. Stańczak A high-throughput method for fast detecting unfolding of monoclonal antibodies on cation exchange resins 2020
33 D. Antos; P. Antos; M. Balawejder; R. Bochenek; M. Kołodziej; N. Matłok; M. Olbrycht; W. Piątkowski; M. Przywara Mechanism of nutrition activity of a microgranule fertilizer fortified with proteins 2020
34 D. Asberg; T. Fornstedt; K. Kaczmarski; M. Leśko; J. Samuelsson Evaluating the advantages of higher heat conductivity in a recently developed type of core-shell diamond stationary phase particle in UHPLC 2020
35 M. Chutkowski; K. Kaczmarski Note of solving Equilibrium Dispersive model with the Craig scheme for gradient chromatography case 2020
36 D. Antos; K. Baran; W. Marek; W. Piątkowski Effect of flow behavior in extra-column volumes on the retention pattern of proteins in a small column 2019
37 D. Antos; M. Balawejder; H. Lorenz; M. Olbrycht; W. Piątkowski; I. Poplewska; A. Seidel-Morgenstern Cooperative Kinetic Model to Describe Crystallization in Solid Solution Forming Systems 2019
38 D. Antos; M. Kołodziej; A. Łyskowski; W. Piątkowski; I. Poplewska; P. Szałański Determination of protein crystallization kinetics by a through-flow small-angle X-ray scattering method 2019
39 D. Antos; P. Antos; M. Balawejder; R. Bochenek; J. Gorzelany; K. Kania; M. Kołodziej; N. Matłok; M. Olbrycht; W. Piątkowski; M. Przywara; G. Witek Sposób wytwarzania nawozu wieloskładnikowego o kontrolowanym uwalnianiu składników 2019
40 E. Chmiel-Szukiewicz; K. Kaczmarski; A. Szałek; M. Szukiewicz Dead zone for hydrogenation of propylene reaction carried out on commercial catalyst pellets 2019