logo
Karta przedmiotu
logo

Informacja naukowo-techniczna

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Biotechnologii i Bioinformatyki

Kod zajęć: 2668

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / L2 / 0 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Lucjan Dobrowolski

Terminy konsultacji koordynatora: Poniedziałek: 11.00 - 12.30 Czwartek: 12.15 - 13.45

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Nabycie umiejętności wyszukania informacji bibliograficznej w elektronicznych bazach danych.

Ogólne informacje o zajęciach:

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 B. Guzowska-Świder Instrukcje laboratoryjne opublikowane na stronie Zakładu Informatyki Chemicznej http://www.prz.rzeszow.pl/chemia/zich/index.php/do-pobrania.

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Umiejętność obsługi komputera

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student zna pojęcie bazy danych i sposoby wyszukiwania informacji w Internecie

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: potrafi dobrać słowo kluczowe do problemu wyszukiwawczego

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole 2-3 osób

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Posiada umiejętność posługiwania się programami komputerowymi do wyszukiwania i przetwarzania informacji zgromadzonych w bazach danych laboratorium raport pisemny K_U01+++
K_U02++
P6S_UW
02 posiada umiejętność wyszukiwania informacji naukowo-technicznych w literaturowychi bazach danych związanych z inżynierią chemiczną i procesową, powiązać znalezione treści, zinterpretować i wyciągnąć wnioski laboratorium raport pisemny K_U01+++
K_U02++
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Zapoznanie studenta z wyszukiwaniem informacji w najważniejszych wydawnictwach abstraktowych i bibliograficznych (Chemical Abstracts) z wykorzystaniem indeksów. Wyszukiwanie informacji chemicznej w czasopismach naukowych dostępnych on-line ze strony biblioteki PRz. L01 MEK01 MEK02

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Laboratorium (sem. 3) Godziny kontaktowe: 2.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 3)
Zaliczenie (sem. 3) Inne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Laboratorium na podstawie sprawozdania
Ocena końcowa ocena z laboratorium

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie