logo
Karta przedmiotu
logo

Pakiety oprogramowania użytkowego

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Kod zajęć: 2665

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / L30 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr inż. Lucjan Dobrowolski

Terminy konsultacji koordynatora: Poniedziałek: 11.00 - 12.30 Czwartek: 12.15 - 13.45

Imię i nazwisko koordynatora 2: Dziekanat WCH Administracyjnie

Imię i nazwisko koordynatora 3: dr inż. Marcin Chutkowski

semestr 2: dr inż. Karolina Leś

semestr 3: dr inż. Karolina Leś

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zaznajomienie studentów z programami komputerowymi ułatwiającymi obliczenia, wykonywanie projektów i rozwiązywanie zadań napotykanych w codziennej praktyce inżynierskiej.

Ogólne informacje o zajęciach: Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z podstawowymi aplikacjami stosowanymi w codziennej pracy inżyniera chemika, tj. MS Excel, Origin, Matlab, Maple, ChemSketch. W oparciu o szereg przykładów praktycznych student ma możliwość nauczenia się jak rozwiązywać zadania i problemy inżynierskie wykorzystując aplikacje komputerowe. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem oprogramowania w wersji anglojęzycznej. Korzystanie z anglojęzycznych wersji oprogramowania pozwala studentom zapoznać się i oswoić z nomenklaturą używaną w wykorzystywanych programach, związaną z rozwiązywanymi problemami.

Materiały dydaktyczne: Materiały dydaktyczne publikowane za pośrednictwem stron domowych koordynatorów

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Help do programów Excel, Origin, Matlab, Maple, ChemSketch .
2 M. Chutkowski, K.Kaczmarski Pakiety oprogramowania użytkowego - materiały pomocnicze Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2012

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Zaliczenie przedmiotu Technologie informacyjne

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawy matematyki i chemii na poziomie akademickim

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność pracy w środowisku Windows

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy w grupie

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Zna i umie wykorzystać program Excel do tablicowania funkcji i tworzenia prostych i złożonych wykresów, do tworzenia formuł i wykonywania operacji tablicowych, do rozwiązywania problemów numerycznych. laboratorium kolokwium K_W08++
K_U02+++
K_U03+++
K_U19++
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
02 Zna i umie wykorzystać program Origin Lab do tworzenia prostych wykresów dwu i trójwymiarowych, do aproksymacji liniowej i nieliniowej danych doświadczalnych, do różniczkowania i całkowania numerycznego funkcji podanej w formie tabelarycznej laboratorium kolokwium K_W08++
K_U02+++
K_U03+++
K_U19++
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
03 Zna i umie wykorzystać programy Matlab i/lub Maple do wykonania prostych i zaawansowanych obliczeń arytmetycznych i przekształceń algebraicznych, całkowania i różniczkowania, operacji na zbiorach danych, tworzenia wykresów. Potrafi napisać prosty program w środowisku Matab i/lub Maple. laboratorium kolokwium K_W08++
K_U02+++
K_U03+++
K_U19++
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
04 Zna i umie wykorzystać program Chem Sketch do edycji struktur chemicznych laboratorium kolokwium K_W08+
K_U02+++
K_U03+
K_U19+
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Zastosowanie programu MS Excel do tablicowania funkcji, tworzenia prostych i zaawansowanych wykresów, operacji tablicowych, analizy statystycznej danych, pracy z makrami oraz rozwiązywania problemów chemicznych i modelowania prostych procesów chemicznych za pomocą solvera. L01-L10 MEK01
2 TK02 Zastosowanie programu Origin Lab do przygotowania profesjonalnych wykresów 2D i 3D, obróbki statystycznej danych, estymacji parametrów równań aproksymujących dane doświadczalne, całkowania i różniczkowania funkcji podanej w formie stabelaryzowanej. L11-L16 MEK02
2 TK03 Zastosowanie programów Matlab i/lub Maple do obliczeń arytmetycznych, przekształceń algebraicznych, rozwiązywania równań, nierówności i układów równań liniowych i nieliniowych, całkowania i różniczkowania funkcji, rozwijania funkcji w szereg, algebry macierzowej, rozwiązywania równań różniczkowych, tworzenia wykresów funkcji jednej i dwóch zmiennych. Wprowadzenie do języka programowania w programie Matlab lub Maple. Tworzenie prostych programów do rozwiązywania wybranych problemów matematycznych. L17-L28 MEK03
2 TK04 Zastosowanie programu ChemSketch do tworzenia i edycji struktur chemicznych L29-L30 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Laboratorium (sem. 2) Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 10.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2) Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 2)

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Laboratorium Średnia ocen ze sprawdzianów
Ocena końcowa Ocena z laboratorium komputerowego ustalana zgodnie z wytycznymi zawartymi w Wydziałowej Księdze Jakości Kształcenia

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie