logo
Karta przedmiotu
logo

Matematyka

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Analizy Nieliniowej

Kod zajęć: 266

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1, 2, 3 / W75 C75 / 15 ECTS / E,E,Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr Millenia Lecko

Terminy konsultacji koordynatora: Według harmonogramu pracy jednostki.

semestr 1: mgr Justyna Madej

semestr 2: dr Mariola Walczyk

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie się z podstawowymi wiadomościami i metodami Algebry Liniowej i Analizy Matematycznej. Rozwijanie wiedzy matematycznej oraz umiejętności rozwiązywania podstawowych problemów matematycznych i technicznych przy pomocy aparatu matematycznego.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł jest realizowany w pierwszym i drugim semestrze. W pierwszym i drugim semestrze realizowane jest 30 godzin wykładów oraz 30 godzin ćwiczeń rachunkowych. Zarówno w pierwszym jak i w drugim semestrze moduł kończy się egzaminem.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 M. Gewert, Z. Skoczylas Analiza matematyczna 1, definicje, twierdzenia, wzory Oficyna Wydawnicza GiS Wrocław . 2006
2 M. Gewert, Z. Skoczylas Analiza matematyczna 2, definicje, twierdzenia, wzory Oficyna Wydawnicza GiS Wrocław . 2006
3 M. Gewert, Z. Skoczylas Algebra liniowa 1, definicje, twierdzenia, wzory Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław. 2006
4 M. Gewert, Z. Skoczylas Równania różniczkowe zwyczajne. teoria, przykłady, zadania Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław. 2002
5 S. Łanowy, F. Przybylak, B. Szlęk Równania różniczkowe Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. 2002
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 W. Krysicki, L. Włodarski Analiza matematyczna w zadaniach, część I i II PWN Warszawa. 2004
2 S. Łanowy, F. Przybylak, B. Szlęk Równania różniczkowe Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. 2002
3 J.Niedoba, W. Niedoba ; pod red. Bogdana Choczewskiego Równania różniczkowe, zwyczajne i cząstkowe : zadania z matematyki Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. 2001
4 praca zbiorowa pod red. L. Siewierskiego Ćwiczenia z analizy matematycznej z zastosowaniami, Tom II PWN, Warszawa. 1981
Literatura do samodzielnego studiowania
1 M. Gewert, Z. Skoczylas Analiza matematyczna 1, przykłady i zadania Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław. 2006
2 M. Gewert, Z. Skoczylas Analiza matematyczna 2, przykłady i zadania Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław. 2006
3 M. Gewert, Z. Skoczylas Algebra liniowa 1, przykłady i zadania Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław. 2006
4 M. Gewert, Z. Skoczylas Równania różniczkowe zwyczajne. teoria, przykłady, zadania Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław. 2002
5 S. Łanowy, F. Przybylak, B. Szlęk Równania różniczkowe Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. 2002
6 J.Niedoba, W. Niedoba ; pod red. Bogdana Choczewskiego Równania różniczkowe, zwyczajne i cząstkowe : zadania z matematyki Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. 2001
7 praca zbiorowa pod red. L. Siewierskiego Ćwiczenia z analizy matematycznej z zastosowaniami, Tom II PWN, Warszawa. 1981

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Zgodnie z regulaminem PRz.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z matematyki szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność posługiwania się podstawowym aparatem matematycznym w zakresie szkoły średniej

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student jest przygotowany do podjęcia merytorycznie uzasadnionych działań matematycznych w celu rozwiązania postawionego zadania

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Zna podstawowe właściwości funkcji jednej zmiennej rzeczywistej oraz podstawowe funkcje elementarne wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium K_W01+
P6S_WG
02 Umie obliczać podstawowe granice ciągów i funkcji wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium lub egzamin cz. pisemna K_W01++
P6S_WG
03 Umie obliczać pochodne funkcji jednej zmiennej rzeczywistej oraz wykorzystać twierdzenia i metody rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej rzeczywistej w zadaniach wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium lub egzamin cz. pisemna K_W01+
P6S_WG
04 Umie całkować funkcje jednej zmiennej rzeczywistej przez części i przez podstawienie, umie wyznaczać całki nieoznaczone dla podstawowych klas funkcji wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium lub egzamin cz. pisemna K_W01++
P6S_WG
05 Umie wykonywać podstawowe działania na liczbach zespolonych wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium lub egzamin cz. pisemna K_W01++
P6S_WG
06 Zna podstawowe definicje i twierdzenia dotyczące rachunku macierzowego oraz układów równań liniowych i potrafi je stosować w rozwiązywaniu zadań. wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium lub egzamin cz. pisemna K_W01++
P6S_WG
07 Umie rozwiązywać proste równania różniczkowe liniowe zwyczajne pierwszego rzędu oraz równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium lub egzamin cz. pisemna K_W01++
P6S_WG
08 Zna podstawowe pojęcia geometrii analitycznej w przestrzeni 3-wymiarowej i umie się nimi posługiwać wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium lub egzamin cz. pisemna K_W01+
K_U19+
P6S_UU
P6S_WG
09 Umie obliczać pochodne funkcji wielu zmiennych oraz umie wykorzystać twierdzenia i metody rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych do poszukiwania ekstremów lokalnych funkcji; zna podstawowe własności całki podwójnej oraz potrafi je zastosować w prostych zadaniach; potrafi obliczyć całkę potrójną po obszarze normalnym na podstawowym poziomie trudności wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium lub egzamin cz. pisemna K_W01+
P6S_WG
10 Zna twierdzenia o istnieniu i jednoznaczności rozwiązań dla układów równań różniczkowych zwyczajnych rzędu pierwszego. Potrafi rozwiązywać pewne układy takich równań metodą eliminacji oraz metodą całek pierwszych wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium lub egzamin cz. pisemna K_W01+
P6S_WG
11 zna strukturę zbioru rozwiązań układu równań różniczkowych liniowych, potrafi rozwiązywać pewne układy liniowe jednorodne o stałych współczynnikach przy pomocy wartości własnych oraz stosować metodę uzmiennienia stałych do rozwiązywania układów liniowych niejednorodnych wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium lub egzamin cz. pisemna K_W01+
P6S_WG
12 potrafi rozwiązywać pewne równania różniczkowe cząstkowe liniowe oraz quasi-liniowe rzędu pierwszego lub pewne równania cząstkowe wyższych rzędów wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium lub egzamin cz. pisemna K_W01+
P6S_WG
13 Zna teorię szeregów Fouriera wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium lub egzamin cz. pisemna K_W01+
P6S_WG
14 Potrafi sklasyfikować i sprowadzić do postaci kanonicznej (a w pewnych przypadkach także rozwiązać) równanie różniczkowe cząstkowe liniowe rzędu drugiego wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium lub egzamin cz. pisemna K_W01+
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Elementy logiki matematycznej i teorii zbiorów. Podstawowe własności funkcji jednej zmiennej rzeczywistej, wielomiany, schemat Hornera, funkcje wymierne i inne funkcje elementarne, funkcje cyklometryczne. W01, W02, W03, W04, C01, C02, C03, C04 MEK01
1 TK02 Ciągi liczbowe: monotoniczność i ograniczoność ciągów, granica ciągu, twierdzenia o istnieniu granicy, liczba e i jej zastosowania. Szeregi liczbowe: własności szeregów liczbowych, kryteria zbieżności szeregów, kryteria rozbieżności szeregów. Granica i ciągłość funkcji zmiennej rzeczywistej: definicje granicy, własności rachunkowe granic funkcji, pojęcie ciągłości funkcji. Asymptoty funkcji. W05, W06, W07, C05, C06, C07 MEK02
1 TK03 Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej: pojęcie pochodnej funkcji, pochodne wyższych rzędów, pochodne podstawowych funkcji elementarnych, pochodna funkcji złożonej, twierdzenie de l’Hospitala, twierdzenia o wartości średniej, badanie monotoniczności i wyznaczanie ekstremów funkcji, wypukłość, wklęsłość i punkty przegięcia wykresu funkcji, badanie przebiegu zmienności funkcji. W08, W09, W10, C08, C09, C10, C11, MEK03
1 TK04 Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej: pojęcia funkcji pierwotnej i całki nieoznaczonej, całkowanie przez części i przez podstawienie, całkowanie funkcji wymiernych, całkowanie funkcji niewymiernych, całkowanie funkcji trygonometrycznych. Pojęcie całki oznaczonej, zastosowania całek oznaczonych, całki niewłaściwe. W11, W12, W13, W14, W15, C12, C13, C14, C15 MEK04
2 TK01 Zbiór liczb zespolonych: postać kanoniczna i trygonometryczna liczby zespolonej, wzór de Moivre’a, potęgowanie i pierwiastkowanie liczb zespolonych. W01, W02, C01, C02 MEK05
2 TK02 Macierze: definicja, działania na macierzach i ich własności, macierze kwadratowe, wyznacznik i jego własności, macierz odwrotna, rząd macierzy. Układy równań liniowych: twierdzenie Kroneckera-Capelliego, układy kramerowskie. W03, W04, W05, C03, C04, C05, MEK06
2 TK03 Równania różniczkowe zwyczajne: pojęcia rozwiązania ogólnego i szczególnego, zagadnienie Cauchy’ego, równania różniczkowe zwyczajne rzędu pierwszego (o zmiennych rozdzielonych, jednorodne względem x i y, liniowe), równania zwyczajne rzędu drugiego sprowadzalne do równań rzędu pierwszego, równania liniowe. W06, W07, W08, C06, C07, C08, MEK07
2 TK04 Elementy rachunku wektorowego i geometrii analitycznej: wektory, działania na wektorach i ich własności, iloczyn skalarny wektorów i jego własności, iloczyn wektorowy i mieszany wektorów, równania płaszczyzny i prostej w przestrzeni. W09, W10, C09, C10, C11 MEK08
2 TK05 Podstawowe własności funkcji wielu zmiennych: granica i ciągłość funkcji wielu zmiennych, pochodne cząstkowe, ekstrema funkcji wielu zmiennych. Elementy teorii pola: pola skalarne i wektorowe, gradient, dywergencja, rotacja, potencjał pola wektorowego. Całki podwójne i potrójne - podstawowe pojęcia. W11, W12, W13, W14, W 15, C12, C13, C14, C15 MEK09
3 TK01 Związek układów równań różniczkowych zwyczajnych rzędu pierwszego z równaniami różniczkowymi skalarnymi rzędu n-tego. Ogólne metody rozwiązywania układów równań różniczkowych zwyczajnych rzędu pierwszego. Metoda eliminacji, metoda całek pierwszych. W01, W02, W03, W04, C01, C02, C03, C04 MEK10
3 TK02 Układy równań różniczowych liniowych pierwszego rzędu. Metoda wartości własnych rozwiązywania jednorodnych układów równań różniczkowych liniowych pierwszego rzędu o stałych współczynnikach oraz metoda uzmienniania stałych do rozwiązywania układów liniowych niejednorodnych. W05, W06, C05, C06 MEK11
3 TK03 Zagadnienia początkowe i brzegowe dla równań różniczkowych cząstkowych. Równania różniczkowe cząstkowe liniowe oraz quasi-liniowe rzędu pierwszego. W07, W08, C07, C08 MEK12
3 TK04 Szeregi Fouriera. Szereg trygonometryczny. Rozwijalność funkcji w szereg Fouriera. Warunki zbieżności szeregu Fouriera. Metoda Fouriera rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych. W09, W10, C09, C10 MEK13
3 TK05 Postać kanoniczna równania różniczkowego cząstkowego liniowego rzędu drugiego. W11, W12, W13, W14, W15, C11, C12, C13, C14, C15 MEK14

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 1) Przygotowanie do kolokwium: 30.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 15.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 1) Przygotowanie do ćwiczeń: 15.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 10.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 1) Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 4.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 1) Przygotowanie do egzaminu: 20.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.
Egzamin ustny: 2.00 godz./sem.
Wykład (sem. 2) Przygotowanie do kolokwium: 20.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 10.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 2) Przygotowanie do ćwiczeń: 10.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 10.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2) Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 5.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 2) Przygotowanie do egzaminu: 20.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.
Egzamin ustny: 2.00 godz./sem.
Wykład (sem. 3) Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 3) Przygotowanie do ćwiczeń: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 5.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 3) Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 4.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 3) Przygotowanie do zaliczenia: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Zaliczenia wykładu dokonuje się na podstawie egzaminu pisemnego do którego dopuszczone są tylko te osoby które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń.
Ćwiczenia/Lektorat Zaliczenia ćwiczeń dokonuje się na podstawie obecności, wyników kolokwiów oraz aktywności na zajęciach.
Ocena końcowa Ocena końcowa ustalana jest na podstawie ocen z zaliczenia wykładu lub na podstawie zaliczenia ćwiczeń i wykładu.
Wykład Zaliczenia wykładu dokonuje się na podstawie egzaminu pisemnego do którego dopuszczone są tylko te osoby które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń.
Ćwiczenia/Lektorat Zaliczenia ćwiczeń dokonuje się na podstawie obecności, wyników kolokwiów oraz aktywności na zajęciach.
Ocena końcowa Ocena końcowa ustalana jest na podstawie ocen z zaliczenia wykładu lub na podstawie zaliczenia ćwiczeń i wykładu.
Wykład Zaliczenia wykładu dokonuje się na podstawie pracy pisemnej. Zaliczenie odbywa się podobnie jak wykład w formie zdalnej.
Ćwiczenia/Lektorat Zaliczenia ćwiczeń dokonuje się na podstawie obecności oraz aktywności na zajęciach.
Ocena końcowa Ocena końcowa ustalana jest na podstawie ocen z zaliczenia ćwiczeń i wykładu.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : tak

Dostępne materiały : Tablica podstawowych całek i pochodnych, funkcji rzeczywistych i zespolonych. W semestrze 3 studenci mogą korzystać z własnych notatek, a zaliczenie przedmiotu realizowane jest w formie zdalnej

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie