logo
Karta przedmiotu
logo

Komputerowa grafika inżynierska (CAD)

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Kod zajęć: 265

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W15 L45 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Grzegorz Poplewski

Terminy konsultacji koordynatora: pn. 10-12 pt. 10-12

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Po ukończeniu przedmiotu student umie opracować dokumentację techniczną w postaci rysunków technicznych wykonanych przy pomocy programu AutoCAD. Potrafi również odczytać gotowy rysunek techniczny.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł jest realizowany na drugim semestrze. Obejmuje on 15 godzin wykładu i 45 godzin laboratorium. Moduł kończy się zaliczeniem. Materiały dydaktyczne do zajęć laboratoryjnych zostały przygotowane m.in. przy pomocy programu AutoCAD, natomiast modele służące do nauki rzutowania i wymiarowania zostały zamodelowane w programie Autodesk Inventor Professional. W ramach przedmiotu nauczana jest terminologia potrzebna do obsługi programu AutoCAD w języku angielskim.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 T. Dobrzański Rysunek techniczny maszynowy WNT Warszawa. 2015
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 G. Poplewski Komputerowa grafika inżynierska (CAD). Przykłady i ćwiczenia Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2014
2 A. Pikoń AutoCAD 2014PL : pierwsze kroki Helion. 2014
3 M. Sobolak Grafika inżynierska : AutoCAD 14PL : rysunek 2D Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2000
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Homik Wojciech, Kozik Bogdan Grafika inżynierska : AutoCAD 14 : wybrane zagadnienia z ćwiczeniami : materiały pomocnicze Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2000

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: rejestracja na dany semestr

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: brak

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność obsługi komputera na podstawowym poziomie

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: umiejętność samodzielnego i grupowego rozwiązywania problemów

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Student zna podstawowe metody przedstawiania elementów aparatury chemicznej i części maszyn na rysunku technicznym. wykład, laboratorium problemowe, projekt zespołowy obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu K_W08++
K_U07++
K_U19+
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
02 Student potrafi zgodnie z obowiązującymi zasadami przedstawić na rysunku technicznym prostą część. laboratorium problemowe, projekt zespołowy obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu K_W08+
K_U07+++
P6S_UW
P6S_WG
03 Student potrafi na podstawowym poziomie posługiwać się programem AutoCAD. laboratorium, projekt indywidualny obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu K_W08+
K_U02+++
K_U19++
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
04 Student potrafi odczytać gotowy rysunek części aparatury chemicznej. studium przypadku referat ustny K_W08+
K_U07++
P6S_UW
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Pismo techniczne W01 MEK02
2 TK02 Rzuty prostokątne, rzuty aksonometryczne, widoki i przekroje. W01-W02, L02-L04 MEK01 MEK02
2 TK03 Wykresy techniczne. W02 MEK01
2 TK04 Zasady wymiarowania. W03, L07 MEK01 MEK02
2 TK05 Tolerowanie wymiarów, kształtu i położenia. W06, L09 MEK01 MEK02
2 TK06 Oznaczanie chropowatości powierzchni. W08, L09-L15 MEK01 MEK02
2 TK07 Połączenia części maszyn: rozłączne i nierozłączne. W11,W12, L12, L13 MEK01 MEK02
2 TK08 Rysunki złożeniowe i wykonawcze. W12, L12-L15 MEK01 MEK02
2 TK09 Znormalizowane symbole graficzne aparatów i urządzeń stosowanych w procesach technologii chemicznej. W13-W15 MEK01
2 TK10 Wstępne informacje, uruchamianie programu AutoCAD oraz podstawowe ustawienia. L01 MEK03
2 TK11 Tworzenie szablonu rysunku oraz styli rysunkowych. L02 MEK03
2 TK12 Ćwiczenia dotyczące funkcji i poleceń programu AutoCAD. L01-L12 MEK03
2 TK13 Przykładowe zastosowania wybranych funkcji programu AutoCAD. L01-L12 MEK03
2 TK14 Więzy - rysowanie parametryczne w programie AutoCAD L11,L12 MEK02 MEK03
2 TK15 Kreślenie rysunków technicznych – rzutowanie i wymiarowanie złożonych brył geometrycznych. L03-L09 MEK01 MEK02 MEK03
2 TK16 Przygotowanie i drukowanie rysunku z poziomu układu. L10 MEK02 MEK03
2 TK17 Samodzielne wykonanie rysunków wykonawczych i złożeniowych części maszyn. L11-L15 MEK01 MEK02 MEK03
2 TK18 Czytanie dokumentacji technicznej. L15 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 2) Przygotowanie do laboratorium: 6.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 4.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 45.00 godz./sem.
Inne: 5.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2) Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 10.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 2) Przygotowanie do zaliczenia: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie ustne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Pisemny test z treści wykładu - OW
Laboratorium Pozytywna ocena z rysunków wykonawczych i rysunku złożeniowego (waga oceny 0,8), pozytywna ocena z pisemnego sprawdzianu dotyczącego liter greckich (waga oceny 0,0) i pozytywna ocena z symboli aparatury chemicznej (waga oceny 0,2). Ocena z laboratorium (OL) jest sumą uzyskanych ocen pomnożonych przez odpowiednie wagi - OL
Ocena końcowa Ocena końcowa przedmiotu obliczana jest według następującego wzoru: OK = 0.3*w*OW+0,7*w*OL; gdzie: w - współczynnik uwzględniający termin zaliczenia lub egzaminu, w = 1,0 pierwszy termin, w = 0,9 drugi termin, w = 0,8 trzeci termin. Przy zaokrąglaniu średnich stosuje się następujące zasady: do 2,99 (2.0), 3,0 do 3,30 – dst (3,0), 3,31 do 3,75 – +dst (3,5), od 3,76 do 4,25 – db (4,0), od 4,26 do 4,70 – +db (4,5), od 4,71 – bdb (5,0)..

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie