logo
Karta przedmiotu
logo

Fizyka

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Kod zajęć: 264

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1, 2 / W45 C45 L15 / 10 ECTS / E,E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr prof. PRz Sławomir Wolski

Terminy konsultacji koordynatora: Poniedziałek: 13:00-14:30 Wtorek: 14:00-15:30

semestr 1: dr Tomasz Rozwadowski

semestr 2: mgr inż. Sylwia Kudła

semestr 2: mgr inż. Julian Traciak

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznać studentów z podstawowymi koncepcjami, zasadami i teoriami fizyki obejmującymi mechanikę, ruch falowy, elektryczność i magnetyzm, teorię kinetyczną oraz fizykę kwantową.

Ogólne informacje o zajęciach: Stopień trudności zajęć jest dostosowany do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przeciętnego absolwenta szkoły średniej oraz liczby godzin zajęć kontaktowych.

Materiały dydaktyczne: prezentacje wykładów, teksty zadań, własne teksty, inne materiały na http://e-learning.prz.edu.pl/

Inne: materiały znalezione w internecie poddane krytycznej ocenie

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 William Moebs et. al. Fizyka dla szkół wyższych Open Stax Polska: Pobierz za darmo ze strony https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szkół-wyższych-polska. 2018
2 D. Halliday, R. Resnick, J. Walker Podstawy fizyki t. 1-3 Wydawnictwo Naukowe PWN. 2003
3 I.W. Sawielew Wykłady z fizyki, t-3 Wydawnictwo naukowe PWN. 2002
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 William Moebs et. al., Fizyka dla szkół wyższych, Open Stax Polska: Pobierz za darmo ze strony https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szkół-wyższych-polska., . 2018
2 J. Walker Podstawy fizyki, Zbiór zadań Wydawnictwo Naukowe PWN. 2005
3 K. Chłędowska, R. Sikora Wybrane problemy fizyki z rozwiązaniami t. 1-2 Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2010
4 red. A.P. Lewaniuk, red. naukowy przekładu T. Paszkiewicz Rozwiązania zadań, Feynmana wykłady z fizyki Wydawnictwo Naukowe PWN. 2007
5 K. Krop, K. Chłędowska Fizyka, I pracownia Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2010
Literatura do samodzielnego studiowania
1 J. Orear Fizyka WNT Warszawa. 1990
2 P. A. Tipler, R.A. Llewellyn Fizyka współczesna Wydawnictwo Naukowe PWN. 2011
3 P. Hewit Fizyka wokół nas PWN, Warszawa. 2005

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Uczestniczący w zajęciach są studentami I roku kierunku biotechnologia

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej, znajomość funkcji elementarnych

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność rozwiązywania równań algebraicznych

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy w małym, 2-3 osobowym zespole

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Ma wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii fizyki obejmujących mechanikę, ruch falowy, elektryczność i magnetyzm, teorię kinetyczną oraz fizykę kwantową. Wykład, ćwiczenia rachunkowe Egzamin cz. pisemna, kolokwium K_W02++
K_U08+
P6S_UW
P6S_WG
02 Rozumie i wykorzystując język matematyki potrafi zbudować opisy podstawowych prawidłowości i zjawisk fizycznych. wykład i ćwiczenia rachunkowe sprawdzian pisemny K_W02+
K_U08++
P6S_UW
P6S_WG
03 Zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej z zakresu I pracowni fizycznej. lLboratorium - I pracownia fizyczna, realizacja zleconego zadania. Zaliczenie cz. ustna, raport pisemny. K_U08+
K_U19+
P6S_UU
P6S_UW
04 Potrafi analizować proste problemy fizyki i poszukiwać ich rozwiązań w oparciu o poznane twierdzenia i metody. Ćwiczenia rachunkowe sprawdzian pisemny, egzamin cz. pisemna K_W02++
K_U08++
K_U19+
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
05 Potrafi wykonywać proste badania doświadczalne oraz analizować ich wyniki. Laboratorium, ćwiczenia rachunkowe. zaliczenie cz. ustna, raport pisemny. K_W02+
K_U08++
K_U19++
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
06 Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim typowych dla początkowego etapu nauczania fizyki. laboratorium, ćwiczenia rachunkowe raport pisemny, egzamin cz. pisemna K_U08++
K_U19++
P6S_UU
P6S_UW
07 Potrafi współdziałać i pracować w grupie laboratoryjnej w I Pracowni Fizycznej laboratorium - I pracownia fizyczna Obserwacja wykonawstwa K_U19+
P6S_UU

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Pomiary i jednostki fizyczne. Analiza wymiarowa. Funkcje jednej i wielu zmiennych. Wielkości skalarne i wektorowe. Pochodne w fizyce. Układy współrzędnych. W01-W04 C01-C30 MEK01 MEK02 MEK06
1 TK02 Kinematyka: ruch po prostej, ruch w dwu i trzech wymiarach, kinematyka ruchu obrotowego Zasady dynamiki Newtona, całkowanie równań ruchu. Praca, energia i moc. Energia potencjalna, siły zachowawcze. Pęd, zderzenia, prawa zachowania. Dynamika ciała sztywnego W05-W12 C01-C30 MEK01 MEK02 MEK04 MEK06
1 TK03 Ruch drgający. równania różniczkowe i liczby zespolone w fizyce, zjawisko rezonansu. Fale mechaniczne. Zjawiska falowe. Elementy akustyki. W19-W22 C01-C30 MEK01 MEK02 MEK04 MEK06
1 TK04 Elementy mechaniki płynów Wstęp do termodynamiki: ciepło i temperatura, zasady termodynamiki, entropia W25-W30 MEK01 MEK02 MEK04 MEK06
2 TK01 Wprowadzenie do I pracowni fizycznej. Niepewność pomiarów. W01 L01-L15 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK07
2 TK02 Wprowadzenie do elektromagnetyzmu Prawo Coulomba: Ładunki elektryczne, pole elektryczne. Twierdzenie Gaussa. Całki powierzchniowe. Powierzchnie zorientowane. Praca i potencjał pola elektrycznego. gradient pola skalarnego. Kondensatory. Dielektryki, Przewodniki, prąd elektryczny, oporność, obwody elektryczne i siła elektromotoryczna Pole magnetyczne, źródła pola magnetycznego, magnetyzm materii, siła Lorentza, przewodniki i ładunki elektryczne w polu magnetycznym: efekt Halla, cyklotron, spektrometr masowy. Indukcja magnetyczna W02-W6, L01-L15 C01-C15 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07
2 TK03 Fale elektromagnetyczne: dyspersja, interferencja dyfrakcja, polaryzacja. Optyka w zastosowaniach. W07-W10 L01-L15 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07
2 TK04 Wprowadzenie do fizyki współczesnej - elementy mechaniki kwantowej dualizm korpuskularno-falowy światła i materii, prawdopodobieństwo, zasada nieoznaczoności. Równanie Schrodingera, cząstka swobodna, cząstka w jamie potencjału, stany stacjonarne, struktura atomowa, struktura ciał stałych, przewodniki, półprzewodniki i izolatory. Elementy fizyki jądrowej, reakcje jądrowe, reaktory, radioaktywność, oddziaływanie promieniowania W11-W15 L01-L15 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK06

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 1) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 12.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Inne: 12.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 1) Przygotowanie do ćwiczeń: 12.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 8.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 12.00 godz./sem.
Inne: 10.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 1) Przygotowanie do konsultacji: 4.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 1) Przygotowanie do egzaminu: 15.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.
Wykład (sem. 2) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 3.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Inne: 5.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 2) Przygotowanie do ćwiczeń: 5.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 5.00 godz./sem.
Inne: 5.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 2) Przygotowanie do laboratorium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 10.00 godz./sem.
Inne: 2.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2) Przygotowanie do konsultacji: 3.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 2) Przygotowanie do egzaminu: 8.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena jest uzależniona od wyniku egzaminu pisemnego z opcjonalną częścią ustną. Dodatkowy wpływ na ocenę zaliczeniową w sytuacjach wątpliwych mają rozwiązania testów dostępnych online na platformie e-learningowej.
Ćwiczenia/Lektorat Postępowanie jest zgodne z regulaminem studiów. Ocena zaliczenia uwzględnia aktywność studenta na zajęciach oraz wyniki sprawdzianów cząstkowych. Studenci, którzy nie zaliczyli sprawdzianów cząstkowych lub nie byli dostatecznie aktywni zdają kolokwium zaliczeniowe.
Ocena końcowa
Wykład Ocena jest uzależniona od wyniku egzaminu pisemnego z opcjonalną częścią ustną. Dodatkowy wpływ na ocenę zaliczeniową w sytuacjach wątpliwych mają rozwiązania testów dostępnych online na platformie e-learningowej.
Ćwiczenia/Lektorat Postępowanie jest zgodne z regulaminem studiów. Ocena zaliczenia uwzględnia aktywność studenta na zajęciach oraz wyniki sprawdzianu cząstkowego. Studenci, którzy nie zaliczyli sprawdzianów cząstkowych lub nie byli dostatecznie aktywni zdają kolokwium zaliczeniowe.
Laboratorium Warunkiem zaliczenia laboratorium jest zdanie ustnego kolokwium z wiedzy z zakresu każdego z wykonywanych ćwiczeń oraz zaliczenie każdego ze sprawozdań.
Ocena końcowa Do egzaminu dopuszczani są studenci, którzy uzyskali zaliczenie ćwiczeń rachunkowych. Ocena końcowa jest średnią ważoną stopnia zaliczenia ćwiczeń i wyniku egzaminu.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
egzamin2014-grAB.pdf

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
lista1a.pdf
lista2a-ruch-prostoliniowy.pdf
lista1b.pdf

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : tak

Dostępne materiały : Student może korzystać z kalkulatora

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie