logo
Karta przedmiotu
logo

Chemia organiczna

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Chemii Organicznej

Kod zajęć: 263

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W30 C30 L30 / 7 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. prof. PRz Dorota Głowacz-Czerwonka

Terminy konsultacji koordynatora: W godzinach pracy jednostki

semestr 3: dr inż. Elżbieta Chmiel-Szukiewicz

semestr 3: dr inż. Ewelina Chmiel

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi oraz metodami syntezy podstawowych klas związków organicznych.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł jest realizowany w trzecim semestrze. Obejmuje 30 godzin wykładu, 30 godzin ćwiczeń i 30 godzin laboratorium. Moduł kończy się egzaminem.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Lubczak J. Podstawy chemii organicznej Skrypt Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. 2011
2 Kalembkiewicz J., Lubczak J., Lubczak R. Nazwy związków chemicznych Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów. 1996
3 Patrick G. Chemia organiczna PWN, Warszawa. 2002
4 Białecka-Florjańczyk E., Włostowska J. Chemia organiczna WNT, Warszawa. 2005
5 Mastalerz P. Chemia organiczna PWN, Warszawa. 1984
6 Hart Harold Chemia organiczna: krótki kurs PZWL, WArszawa . 2008
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Lubczak J. Podstawy chemii organicznej Skrypt Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. 2011
2 Kalembkiewicz J., Lubczak J., Lubczak R. Nazwy związków chemicznych Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów. 1996
3 Patrick G. Chemia organiczna PWN, Warszawa. 2002
4 Białecka-Florjańczyk E., Włostowska J. Chemia organiczna WNT, Warszawa. 2005
5 Mastalerz P. Chemia organiczna PWN, Warszawa. 1984
6 Achremowicz L., Soroka M. Laboratorium chemii organicznej Skrypt Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. 1980
7 Moore J. A., Dalrymple D. L. Ćwiczenia z chemii organicznej PWN, Warszawa. 1974
8 Vogel A. Preparatyka organiczna WNT, Warszawa. 1984
9 Morrison R., Boyd R. Chemia organiczna, t. I i II PWN, Warszawa. 1985
10 Morrison R., Boyd R. Chemia organiczna. Rozwiązywanie problemów PWN, Warszawa . 1986
11 Hart Harold Chemia organiczna: krótki kurs PZWL, Warszawa. 2008
12 Kowalski Piotr (praca zbiorowa) LinkLaboratorium chemii organicznej : techniki pracy i przepisy bhp WNT, Warszawa. 2004
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Lubczak J. Podstawy chemii organicznej Skrypt Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów . 2011
2 Kalembkiewicz J., Lubczak J., Lubczak R. Nazwy związków chemicznych Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów. 1996
3 Hornby M., Peach J. Podstawy chemii organicznej WNT, Warszawa . 1996
4 Patrick G. Chemia organiczna PWN, Warszawa . 2002
5 Białecka-Florjańczyk E., Włostowska J. Chemia organiczna WNT, Warszawa. 2005
6 Mastalerz P. Chemia organiczna PWN, Warszawa . 1984
7 Morrison R., Boyd R. Chemia organiczna, t. I i II PWN, Warszawa. 1985

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na semestr III

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza w zakresie chemii ogólnej oraz chemii organicznej z liceum ogólnokształcącego.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność przedstawiania wzorów strukturalnych i zapisu reakcji najprostszych związków organicznych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność współdziałania i pracy w grupie.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 ma podstawową wiedzę w zakresie nazewnictwa podstawowych klas związków organicznych wykład, ćwiczenia problemowe egzamin cz. pisemna,kolokwium, sprawdzian pisemny, zaliczenie cz. pisemna K_W06+
P6S_WG
02 ma podstawową wiedzę dotyczącą struktury, metod otrzymywania, właściwości fizycznych i chemicznych podstawowych klas związków organicznych wykład, ćwiczenia problemowe, laboratorium egzamin cz. pisemna, kolokwium, sprawdzian pisemny, raport pisemny K_W06+
K_U08+
P6S_UW
P6S_WG
03 potrafi zaproponować podstawowe metody otrzymywania klas związków organicznych i podać właściwości prostych związków wykład, ćwiczenia problemowe, laboratorium egzamin cz. pisemna, kolokwium, sprawdzian pisemny, raport pisemny K_W06+
K_U08+
P6S_UW
P6S_WG
04 potrafi w ograniczonym zakresie przeprowadzać proste syntezy związków organicznych laboratorium obserwacja wykonawstwa, raport pisemny K_U03+
P6S_UW
05 potrafi w ograniczonym zakresie posługiwać się prostymi technikami rozdziału i oczyszczania związków organicznych oraz oznaczać ich właściwości fizyczne laboratorium obserwacja wykonawstwa, raport pisemny K_W06+
K_U03+
K_U08+
P6S_UW
P6S_WG
06 potrafi pracować w zespole przy syntezie, wyodrębnianiu prostych związków organicznych laboratorium obserwacja wykonawstwa K_U03+
K_U19+
P6S_UU
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Budowa i izomeria związków organicznych. Efekty przesunięć elektronowych i ich zastostosowanie do tłumaczenia właściwości związków organicznych. Klasyfikacja związków organicznych. W01 - W-4, C01 - C04 MEK02
3 TK02 Podstawy nazewnictwa chemicznego. W05, C05 MEK01
3 TK03 Węglowodory nasycone. Węglowodory nienasycone (alkeny, alkadieny, alkiny). Węglowodory aromatyczne - pochodne benzenu. Halogenopochodne węglowodorów. Alkohole, fenole i etery. Aldehydy i ketony. Kwasy jedno- i wielokarboksylowe. Fluorowco-, hydroksy- i oksokwasy. W06 - W10, C06 - C10 MEK02 MEK03
3 TK04 Kondensacja aldolowa i estrowa. W11-W12, C11-C12 MEK01 MEK03
3 TK05 Aminy, Aminokwasy. Peptydy. Węglowodany. W13-W15, C13-C15 MEK01 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 3) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 3) Przygotowanie do ćwiczeń: 25.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 12.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 5.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 3) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 3) Udział w konsultacjach: 10.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 3) Przygotowanie do egzaminu: 23.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 3.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Egzamin pisemny obejmujący cały zakres materiału. Ocena z egzaminu zależy od ilości zdobytych punktów: 3.0 52.0%-62.0% ; 3.5 62.1%-72.0%; 4.0 72.1%-81.0%; 4.5 81.1%-90.5%; 5.0 90.6%-100%
Ćwiczenia/Lektorat Aktywność na zajęciach, pozytywne zaliczenie 3 kolokwiów przewidzianych w programie zajęć. Kolokwium poprawkowe dla osób, które nie uzyskały zaliczenia w semestrze. Ocena z kolokwium zależy od ilości zdobytych punktów: 3.0 52.0%-62.0% ; 3.5 62.1%-72.0%; 4.0 72.1%-81.0%; 4.5 81.1%-90.5%; 5.0 90.6%-100%. Ocena końcowa jest średnią ważoną, waga oceny z kolokwium jest dwa razy większa niż waga oceny z odpowiedzi ustnej czy kartkówki.
Laboratorium Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych. Ocena końcowa z laboratorium jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych z każdego ćwiczenia.
Ocena końcowa Ocena końcowa (K): K = 0,4 w E + 0,3 w C + 0,3 w L; gdzie: E, C, L oznacza odpowiednio pozytywną ocenę z egzaminu, ćwiczeń i laboratorium, w - współczynnik uwzględniający termin zaliczenia lub egzaminu, w = 1,0 pierwszy termin, w = 0,9 drugi termin, w = 0,8 trzeci termin. Ocena jest zaokrąglona zgodnie z WKZJK.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie