logo
Karta przedmiotu
logo

Chemia ogólna i nieorganiczna

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Kod zajęć: 262

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1, 2 / W60 C45 L30 / 12 ECTS / E,E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: prof. dr hab. inż. Jan Kalembkiewicz

Terminy konsultacji koordynatora: jk.v.prz.edu.pl; sem.zim. pn 12.15-13.45; wt 12.15-13.45

semestr 2: dr inż. prof. PRz Bogdan Papciak , termin konsultacji bogdanpapciak.v.prz.edu.pl

semestr 1: dr hab. inż. prof. PRz Piotr Skitał

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Uzyskanie niezbędnej i uporządkowanej wiedzy w zakresie podstaw chemii ogólnej i nieorganicznej jako nauki ścisłej. Student powinien posiąść wiedzę z zakresu praw rządzących zjawiskami chemicznymi i budową atomu oraz wiązań chemicznych i stanów skupienia materii. Powinien pogłębić wiadomości teoretyczne oraz uzyskać umiejętność wykonywania obliczeń chemicznych. Powinien poznać właściwości pierwiastków i nieorganicznych związków chemicznych oraz techniki laboratoryjne.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł prowadzony przez dwa semestry. W semestrze 1-szym jest 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń rachunkowych, w semestrze 2-gim 30 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń rachunkowych i 30 godzin laboratorium. W semestrze pierwszym i drugim moduł kończyn się egzaminem.

Materiały dydaktyczne: na stronie domowej

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 L. Jones, P. Atkins Chemia ogólna PWN Warszawa. 2009-
2 A. Bielański Podstawy chemii nieorganicznej PWN Warszawa . 2012
3 F. A. Cotton, G. Wilkinson, P. L. Gaus Chemia nieorganiczna podstawy PWN Warszawa. 1995-
4 Praca zbiorowa pod red. J. Kalembkiewicz, B. Papciak. Chemia ogólna i nieorganiczna Podstawy chemii, roztwory i procesy w roztworach. Obliczenia chemiczne i problemy Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2020
5 Praca zbiorowa pod red. J. Kalembkiewicz, B. Papciak. Chemia ogólna i nieorganiczna Pierwiastki i związki chemiczne, surowce i produkty nieorganiczne. Obliczenia chemiczne i problemy Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2020
6 F.Albert Cotton, Geoffrey Wilkinson, Paul L. Gaus Basic inorganic chemistry New York : John Wiley a.Sons. 1987
7 L. Pajdowski Chemia ogólna PWN Warszawa. 1999
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Praca zbiorowa pod red. J. Kalembkiewicz, B. Papciak. Chemia ogólna i nieorganiczna Podstawy chemii, roztwory i procesy w roztworach. Obliczenia chemiczne i problemy Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2020
2 Praca zbiorowa pod red. J. Kalembkiewicz, B. Papciak. Chemia ogólna i nieorganiczna Pierwiastki i związki chemiczne, surowce i produkty nieorganiczne. Obliczenia chemiczne i problemy Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2020
3 Praca zbiorowa pod red. J. Kalembkiewicza Chemia ogólna i nieorganiczna. Laboratorium Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. 2006
4 Jan Kalembkiewicz, Bogdan Papciak Chemia ogólna i nieorganiczna: laboratorium: materiały pomocnicze Oficyna Wydawnicza PRz. 2011

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja studenta na dany semestr

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość chemii i matematyki na poziomie podstawowym

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność wyszukiwania i interpretacji danych

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność współdziałania i pracy w grupie

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Posiada elementarną wiedzę i umiejętności w zakresie ilościowego rozumienia chemii ogólnej i nieorganicznej. wykład, laboratorium, ćwiczenia rachunkowe egzamin cz. pisemna K_W06++
K_U19+++
P6S_UU
P6S_WG
02 Posiada wiedzę niezbędną do rozumienia rzeczywistości technicznej i technologicznej. wykład, laboratorium, ćwiczenia rachunkowe egzamin cz. pisemna K_U08++
P6S_UW
03 Potrafi wykonywać obliczenia chemiczne i przeprowadzić eksperyment. Potrafi interpretować wyniki obliczeń i wyciągać poprawne wnioski z eksperymentu chemicznego. laboratorium, ćwiczenia rachunkowe zaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna K_U03++
K_U19+++
P6S_UU
P6S_UW
04 Posługuje się poprawnie chemiczną terminologią. wykład, laboratorium, ćwiczenia rachunkowe egzamin cz. pisemna, kolokwium K_W06++
K_U19++
P6S_UU
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Pojęcia i prawa chemiczne. Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków. Energia jonizacji, powinowactwo elektronowe i elektroujemność. Metale i niemetale. Wiązania chemiczne. Wiązania kowalencyjne. Formalny stopień utlenienia. Teoria orbitali molekularnych. Teoria wiązań walencyjnych. Stany skupienia materii. Przemiany fazowe. Stan gazowy. Równania stanu gazu. Liczność materii i jej jednostki. Stan stały. Kryształy jonowe i molekularne. Ciecze, roztwory i stężenia. Procesy elektrochemiczne i korozja. Równowaga chemiczna. Prawo działania mas. W30 MEK01
1 TK02 Podstawy obliczeń chemicznych: pojęcia i prawa chemiczne. Stężenia roztworów: sposoby wyrażania stężeń, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie roztworów, mieszanie roztworów. Obliczenia stechiometryczne oparte na równaniach reakcji chemicznych, wyprowadzanie uproszczonych i rzeczywistych wzorów chemicznych. Wydajność reakcji. Reakcje utleniania i redukcji. Prawa gazowe. Kinetyka reakcji. Statyka chemiczna: prawo działania mas, równowaga chemiczna. C30 MEK02 MEK03
2 TK01 Związki nieorganiczne, terminologia i klasyfikacja. Dysocjacja elektrolityczna. Elektrolity mocne i słabe. Teorie kwasów i zasad. Kwasy i zasady. Amfolity. Hydroliza. Roztwory buforowe. Systematyka pierwiastków. Związki nieorganiczne, metody otrzymywania i właściwości. Metale grup głównych 1, 2 i 13. Systematyka, pierwiastki grup 14-18. Radon, właściwości i zagrożenia. Ciecze i roztwory. Właściwości koligatywne roztworów. Pierwiastki przejściowe bloku d. Pierwiastki przejściowe bloku f. Związki kompleksowe. Teoria pola krystalicznego. W30 MEK01 MEK04
2 TK02 1. Dysocjacja elektrolityczna mocnych i słabych elektrolitów: Aktywność, współczynnik aktywności, siła jonowa roztworu. Iloczyn jonowy wody, pH. 2. Stała i stopień dysocjacji. 3. Roztwory buforowe. 4. Hydroliza, stała i stopień hydrolizy. 5. Iloczyn rozpuszczalności. C15 MEK02
2 TK03 1. Czynności laboratoryjne i obsługa typowych urządzeń. Synteza związków nieorganicznych. 2. Klasyfikacja związków nieorganicznych. 3. Typy reakcji chemicznych. 4. Roztwory, sporządzanie i obliczanie stężeń. 5. Elektrolity – stopień i stała dysocjacji, pH roztworów, wskaźniki kwasowo – zasadowe. 6. Roztwory buforowe. 7. Związki kompleksowe. 8. Hydroliza soli – stopień i stała hydrolizy. 9. Wytrącanie, rozpuszczanie i roztwarzanie osadów. 10. Reakcje utleniania i redukcji. L30 MEK02 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 1) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 15.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 25.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 1) Przygotowanie do ćwiczeń: 25.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 6.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 10.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 1) Przygotowanie do konsultacji: 4.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 4.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 1) Przygotowanie do egzaminu: 15.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.
Wykład (sem. 2) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 10.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 25.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 2) Przygotowanie do ćwiczeń: 15.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 6.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 15.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 2) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2) Przygotowanie do konsultacji: 4.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 4.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 2) Przygotowanie do egzaminu: 15.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Pozytywna ocena (E) z egzaminu pisemnego (warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń rachunkowych). Ocena końcowa jest zaokrąglona zgodnie z WKZJK.
Ćwiczenia/Lektorat Zaliczenie (C) na podstawie pozytywnych ocen z trzech kolokwiów. Ocena końcowa jest zaokrąglona zgodnie z WKZJK.
Ocena końcowa Ocena końcowa (OK) z przedmiotu: OK= 0,40 w C + 0,60 w E; gdzie: C i E oznacza odpowiednio pozytywną ocenę z ćwiczeń rachunkowych i egzaminu, w - współczynnik uwzględniający termin zaliczenia lub egzaminu, w=1,0 pierwszy termin, w=0,9 drugi termin, w=0,8 trzeci termin. Ocena końcowa jest zaokrąglona zgodnie z WKZJK.
Wykład Pozytywna ocena (E) z egzaminu pisemnego (warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń i laboratorium). Ocena końcowa jest zaokrąglona zgodnie z WKZJK.
Ćwiczenia/Lektorat Zaliczenie (C) na podstawie pozytywnych ocen z trzech kolokwiów. Ocena końcowa jest zaokrąglona zgodnie z WKZJK.
Laboratorium Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych, oddanie i zaliczenie sprawozdań oraz uzyskanie ocen pozytywnych z kolokwiów cząstkowych lub kolokwium zaliczeniowego (L). Ocena końcowa jest zaokrąglona zgodnie z WKZJK.
Ocena końcowa Ocena końcowa (OK) z przedmiotu: OK= 0,40 w C + 0,60 w E; gdzie: C i E oznacza odpowiednio pozytywną ocenę z ćwiczeń rachunkowych i egzaminu, w - współczynnik uwzględniający termin zaliczenia lub egzaminu, w=1,0 pierwszy termin, w=0,9 drugi termin, w=0,8 trzeci termin. Ocena końcowa jest zaokrąglona zgodnie z WKZJK.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 J. Kalembkiewicz; A. Kuźniar; B. Papciak; E. Sočo Zastosowanie materiału krzemionkowego modyfikowanego surfaktantem do immobilizacji moryny 2023
2 J. Kalembkiewicz; M. Kopacz; J. Pusz Współczesne metody badań i zastosowań Flawonoidów 2023
3 D. Galas; J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak Study of the Adsorption of Cu(II), Mn(II), Pb(II), and Zn(II) Ions on Geopolymers Obtained from Ashes from Biomass Combustion 2022
4 J. Kalembkiewicz; E. Pieniążek; J. Pusz; E. Sitarz-Palczak; E. Sočo Badania właściwości kwercetyny i jej sulfonowych pochodnych w układach z fluoroforem 2022
5 J. Kalembkiewicz; M. Kopacz; J. Pusz Flawonoidy i ich pochodne w badaniach naukowych i praktyce 2022
6 M. Dranka; J. Kalembkiewicz; D. Kamiński; A. Kozioł; A. Kuźniar; U. Maciołek; L. Mazur; E. Mendyk Structural and spectroscopic studies of Na+ – Quercetin-5′-sulfonic acid polymeric complexes obtained via solvothermal synthesis 2022
7 J. Kalembkiewicz; B. Papciak; E. Pieniążek; E. Sočo Stałe związki kompleksowe jonów tytanu(IV) z sulfonową pochodną moryny 2021
8 J. Kalembkiewicz; E. Pieniążek; E. Sočo Adsorpcja flawonoidów na uporządkowanych mezoporowych materiałach krzemionkowych 2021
9 J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak Application of halloysite geopolymers to removal of methyl blue from aqueous solution 2021
10 J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak The Influence of Physical Modification on the Sorption Properties of Geopolymers Obtained from Halloysite 2021
11 J. Kalembkiewicz; M. Kopacz; J. Pusz Badania naukowe i aplikacyjne flawonoidów 2021
12 J. Kalembkiewicz; M. Kopacz; J. Pusz Nauka i praktyka w świecie flawonoidów 2021
13 J. Kalembkiewicz; M. Kosińska-Pezda; J. Pusz; E. Woźnicka; L. Zapała Badania równowagi reakcji kompleksowania chryzyny z jonami Er(III) w układach: woda - metanol i woda - metanol - 1,4-dioksan 2021
14 J. Kalembkiewicz Surowce i produkty nieorganiczne 2020
15 J. Kalembkiewicz Uzupełnienia 2020
16 J. Kalembkiewicz; A. Kuźniar; B. Papciak; J. Pusz; E. Sitarz-Palczak; E. Sočo; E. Woźnicka Pierwiastki i związki chemiczne 2020
17 J. Kalembkiewicz; A. Kuźniar; E. Pieniążek; E. Sočo; E. Woźnicka Aktywność biochemiczna sulfonowych pochodnych moryny 2020
18 J. Kalembkiewicz; B. Papciak Chemia ogólna i nieorganiczna. Pierwiastki i związki chemiczne. Surowce i produkty nieorganiczne: obliczenia chemiczne i problemy 2020
19 J. Kalembkiewicz; B. Papciak Chemia ogólna i nieorganiczna. Podstawy chemii. Roztwory i procesy w roztworach: obliczenia chemiczne i problemy 2020
20 J. Kalembkiewicz; B. Papciak Uzupełnienia 2020
21 J. Kalembkiewicz; B. Papciak; E. Pieniążek; J. Pusz; P. Skitał; E. Sočo; L. Zapała Podstawy chemii 2020
22 J. Kalembkiewicz; B. Papciak; J. Pusz; E. Sitarz-Palczak; E. Woźnicka Roztwory i procesy w roztworach 2020
23 J. Kalembkiewicz; D. Pająk; E. Sočo Multi-component sorption and utilization of solid waste to simultaneous removing basic dye and heavy metal from aqueous system 2020
24 J. Kalembkiewicz; E. Sočo Characterisation and utilisation of solid waste from coal combustion to modelling of sorption equilibrium in a bi-component system metal-dye 2020
25 J. Kalembkiewicz; E. Sočo Immobilizing and Removal of Cadmium and Rhodamine B from an Aqueous System by Converting Solid Waste from Poland; Studies of Equilibrium and Kinetic Sorption 2020
26 J. Kalembkiewicz; M. Kopacz; J. Pusz Świat flawonoidów w badaniach naukowych 2020
27 J. Kalembkiewicz; R. Rawski; P. Sanecki Units and Methods of Proteolytic Activity Determination 2020
28 D. Galas; J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak Comparative study on the characteristics of coal fly ash and biomass ash geopolymers 2019
29 D. Galas; J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak Study of potential availability of heavy metals to phytoremediation to use of ash from biomass combustion 2019
30 J. Kalembkiewicz; D. Saletnik; P. Sanecki; P. Skitał Electrodeposition of nickel from alkaline NH4OH/NH4Cl buffer solutions 2019
31 J. Kalembkiewicz; E. Sočo Enhanced sorption capacity of a metal-dye system from water effluents by using activated industrial waste 2019
32 D. Galas; J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak A Novel Class of Industrial Ash-Based Geopolymer: Synthesis, Properties and Fractionation of Selected Heavy Metals 2018
33 D. Galas; J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak The Physicochemical Properties and Composition of Biomass Ash and Evaluating Directions of its Applications 2018
34 J. Kalembkiewicz; A. Kuźniar; U. Maciołek; E. Sočo Konkurencyjna sorpcja zasadowego barwnika organicznego oraz jonu metalu ciężkiego w układzie dwuskładnikowym na utlenionym odpadowym materiale mineralnym 2018
35 J. Kalembkiewicz; A. Kuźniar; U. Maciołek; E. Sočo Usuwanie jonów Pb(II) oraz Cd(II) w układzie jedno- i dwuskładnikowym (Pb-Cd) za pomocą modyfikowanego chemicznie lotnego popiołu węglowego 2018
36 J. Kalembkiewicz; E. Sočo The Application of Waste Material after Chemical Modification for Removal of Heavy Metal and Cationic Dye in Single-and Bi-component Systems 2018
37 J. Kalembkiewicz; M. Kopacz; J. Pusz Współczesne trendy badań w świecie flawonoidów 2018
38 J. Kalembkiewicz; Z. Komosa; A. Kozioł; A. Kuźniar; U. Maciołek; E. Mendyk; A. Nowicka; M. Rawski; E. Sočo; W. Sofińska-Chmiel Badania spektralne sulfonowych pochodnych kwasu kwercetyno-5\'-sulfonowego 2018
39 M. Dranka; J. Kalembkiewicz; D. Kamiński; A. Kozioł; A. Kuźniar; U. Maciołek; L. Mazur; E. Mendyk Badania strukturalne i spektroskopowe kompleksu kwasu kwercetyno-5\'-sulfonowego z kationem sodowym 2018
40 M. Dranka; J. Kalembkiewicz; E. Pieniążek Sulfonowe pochodne związków flawonoidowych – kompleksy żelaza(II) z solą sodową kwasu moryno-5’-sulfonowego (NaMSA) 2018
41 M. Dranka; J. Kalembkiewicz; E. Pieniążek; E. Woźnicka Kompleksy chelatowe Cu(II) z ligandem moryno-5’-sulfonowym (MSA) 2018
42 Ł. Byczyński; J. Kalembkiewicz; M. Kosińska; E. Woźnicka; L. Zapała; W. Zapała Preparation, spectral properties and thermal decomposition of new ternary complexes of La(III), Ce(III), Pr(III) and Nd(III) ions with N-phenylanthranilic acid and 1,10-phenanthroline 2018