logo
Karta przedmiotu
logo

Chemia fizyczna

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Chemii Fizycznej

Kod zajęć: 261

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3, 4 / W60 C60 L45 / 13 ECTS / E,E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak

Terminy konsultacji koordynatora: Poniedziałek 16:00-17:30, Czwartek 16:00-17:30

Imię i nazwisko koordynatora 2: prof. dr hab. inż. Paweł Chmielarz

Terminy konsultacji koordynatora: Czwartek 12:00-14:00, Piątek 12:00-14:00

semestr 3: dr inż. Izabela Zaborniak , termin konsultacji Wtorek 12:00-14:00, Czwartek 12:30-14:30

semestr 3: dr inż. Tomasz Pacześniak , termin konsultacji Wtorek 12:15-13:45, Piątek 12:15-13:45

semestr 4: dr inż. Tomasz Pacześniak , termin konsultacji Wtorek 12:15-13:45, Piątek 12:15-13:45

semestr 4: mgr inż. Angelika Macior , termin konsultacji Czwartek 10:30-12:30, Piątek 10:30-12:30

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Student uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu chemii fizycznej, niezbędną w dalszym toku studiów oraz wykonywaniu zawodu.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł jest realizowany w trzecim i czwartym semestrze. W trzecim semestrze obejmuje 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń, zaś w semestrze czwartym 30 godzin wykładu, 30 godzin ćwiczeń i 30 godzin laboratorium. Zarówno w trzecim jak i w czwartym semestrze moduł kończy się egzaminem.

Materiały dydaktyczne: Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 P.W. Atkins Chemia Fizyczna PWN Warszawa. 2019
2 P.W. Atkins Podstawy chemii fizycznej PWN, Warszawa . 2009
3 P.W. Atkins, C.A. Trapp Chemia fizyczna. Zbiór zadań z rozwiązaniami PWN, Warszawa. 2009
4 R. Chang Physical Chemistry for the Chemical and Biological Sciences University Science Books, Sausalito, CA. 2000
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 P.W. Atkins, C.A. Trapp Chemia Fizyczna, Zbiór zadań z rozwiązaniami PWN Warszawa. 2009
2 H.E. Avery, D.J. Shaw Ćwiczenia rachunkowe z chemii fizycznej PWN Warszawa. 1974
3 A.W. Adamson Zadania z chemii fizycznej PWN Warszawa. 1978
4 J. Demichowicz-Pigoniowa Obliczenia fizykochemiczne PWN Warszawa. 2014
5 Z. Hippe, A. Kerste, M. Mazur Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej (z programami do obliczeń na EMC) PWN Warszawa. 1979

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na dany semestr.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wymagana jest wiedza z zakresu podstaw chemii ogólnej i nieorganicznej oraz fizyki.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Znajomość podstawowych praw chemii ogólnej i fizyki oraz umiejętność obliczeń z zakresu podstaw rachunku różniczkowego i całkowego.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Zna przepisy BHP nt bezpieczeństwa pracy w laboratorium chemicznym. Jest odpowiedzialny, wykazuje dojrzałość wymaganą w zawodzie chemika.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Ma wiedzę z zakresu podstaw chemii fizycznej i zna prawa opisujące podstawowe zjawiska i procesy fizykochemiczne wykład, ćwiczenia rachunkowe egzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny K_W06++
K_U03++
K_U08++
K_U19+
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
02 Ma podstawową wiedzę z zakresu chemii fizycznej obejmującej zagadnienia niektórych właściwości cząsteczek chemicznych wykład, ćwiczenia rachunkowe egzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny K_W06++
K_U03++
K_U08++
K_U19+
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
03 Potrafi przeprowadzić obliczenia fizykochemiczne, obejmujące obszary chemii fizycznej, mające szczególne znaczenie w inżynierii chemicznej ćwiczenia rachunkowe egzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny K_W06+++
K_U03+++
K_U08+++
K_U19+
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
04 Potrafi zastosować podstawowe prawa i wielkości fizykochemiczne do opisu i interpretacji procesu chemicznego wykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratorium egzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny, kolokwium K_W06+
K_U03+
K_U08+
K_U19+
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
05 Potrafi wykorzystać w stopniu podstawowym prawa i wielkości fizykochemiczne do opisu właściwości cząsteczek chemicznych wykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratorium egzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny, kolokwium K_W06+
K_U03+
K_U08+
K_U19+
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
06 Potrafi zaplanować i przeprowadzić z zachowaniem przepisów BHP eksperyment chemiczny, umożliwiający badanie praw i zjawisk fizykochemicznych, potrafi zinterpretować wyniki, wyciągnąć poprawne wnioski i przygotować końcowe sprawozdanie. laboratorium kolokwium, raport pisemny K_W06+
K_U03+
K_U08+
K_U19+
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
07 Potrafi pracować w zespole przeprowadzając eksperymenty laboratoryjne z zakresu badań fizykochemicznych laboratorium obserwacja wykonawstwa, raport pisemny K_W06+
K_U03+
K_U08+
K_U19+
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Teoria gazów doskonałych. Równania stanu. Prawo Daltona i Amagata. Teorie gazów rzeczywistych. Teoria kinetyczna gazów doskonałych. Termodynamika chemiczna. Układ. Otoczenie. Praca. Ciepło. Procesy cykliczne. Procesy odwracalne. Odwracalne izotermiczne rozprężanie gazów. Pierwsza zasada termodynamiki. Energia wewnętrzna. Entalpia. Pojemność cieplna gazów, cieczy i ciał stałych. Termochemia. Entalpia tworzenia związków chemicznych. Ciepło rozpuszczania. Energia wiązań. Zależność entalpii reakcji od temperatury. Druga i trzecia zasada termodynamiki. Przemiany samorzutne. Cykl Carnota. Entropia. Zmiana entropii w procesach odwracalnych i nieodwracalnych. Entropia mieszania. Energia swobodna Gibbsa. Energia swobodna Helmholtza. Różniczki i pochodne funkcji termodynamicznych. Wpływ ciśnienia i temperatury na energię swobodną. Termodynamiczne kryteria samorzutności procesów. Cząstkowe wielkości molowe. Potencjał chemiczny. Oddziaływania międzyatomowe i międzycząsteczkowe. Lepkość i napięcie powierzchniowe cieczy. Równowagi i wykresy fazowe. Układy trójskładnikowe. Reguła faz. Równanie Clapeyrona. Równanie Clausiussa-Clapeyrona. Prężność par nad roztworami doskonałymi. Prężność par nad roztworami rzeczywistymi. Rozpuszczalność gazów i cieczy. Termodynamika roztworów doskonałych. Aktywność. Współczynnik aktywności. Wykresy temperatur wrzenia roztworów dwuskładnikowych. Azeotropy. Właściwości koligatywne. Równania dyfuzji. Lepkość cieczy i gazów. Układy koloidalne i surfaktanty. Fizykochemiczne właściwości koloidów. Równowaga chemiczna. Termodynamiczna stała równowagi. Równowaga chemiczna w fazie gazowej. Funkcja energii swobodnej. Wpływ ciśnienia i temperatury na równowagę chemiczną. W30 MEK01 MEK02
3 TK02 Obliczenia fizykochemiczne z zakresu teorii gazów doskonałych i rzeczywistych, termodynamiki chemicznej, równowag fazowych, właściwości koligatywnych C30 MEK03 MEK04
3 TK03 Pomiar entalpii parowania wysoko wrzącej cieczy. Badanie równowagi fazowej w wybranym układzie trójskładnikowym. Pomiar współczynnika lepkości cieczy. Pomiar napięcia powierzchniowego cieczy. Badanie właściwości koligatywnych roztworów nieelektrolitów. L15 MEK05 MEK06 MEK07
4 TK01 Kinetyka chemiczna. Szybkość i rząd reakcji. Reakcje rzędu zerowego, pierwszego, drugiego, trzeciego oraz rzędów ułamkowych. Metody wyznaczania rzędu i stałej szybkości reakcji. Zależność szybkości oraz stałej szybkości reakcji od temperatury. Teoria Arrheniusa i stanu przejściowego. Kinetyka reakcji złożonych. Kinetyka reakcji enzymatycznych. Podstawy katalizy. Równanie Gibbsa-Duhema. Równanie adsorpcji Gibbsa. Adsorpcja. Teorie adsorpcji. Równanie Langmuira, Freundlicha, BET. Aktywność katalityczna powierzchni. Roztwory elektrolitów. Teoria Debye'a-Hückela. Aktywność roztworu elektrolitu. Przewodnictwo właściwe i molowe elektrolitów mocnych i słabych. Liczby przenoszenia. Ruchliwość jonów. Termodynamika roztworów elektrolitów. Elektrochemia. Półogniwa i ogniwa elektrochemiczne. Konwencje.Potencjał półogniwa. Reakcje chemiczne w półogniwach.Równanie Nernsta. Siła elektromotoryczna ogniw chemicznych. Termodynamika ogniwa elektrochemicznego. Fizykochemiczne zastosowania pomiarów elektrochemicznych. Akumulatory i ogniwa paliwowe. Teoretyczne podstawy spektroskopii molekularnej. Elementy symetrii cząsteczek. W30 MEK01 MEK02
4 TK02 Obliczenia fizykochemiczne z zakresu równowagi chemicznej, kinetyki chemicznej reakcji prostych, złożonych i enzymatycznych, adsorpcji, teorii roztworów elektrolitów, przewodnictwa jonowego i elektrodyki. C30 MEK03 MEK04
4 TK03 Pomiar entalpii parowania wysoko wrzącej cieczy. Badanie równowagi fazowej w wybranym układzie trójskładnikowym. Krzywa temperatury wrzenia układu chloroform-aceton. Określanie rzędu i stałej szybkości reakcji. Badanie aktywacji termicznej reakcji chemicznej. Współczynnik podziału. Pomiar napięcia powierzchniowego cieczy. Izoterma adsorpcji. Wyznaczanie granicznego przewodnictwa równoważnikowego roztworu elektrolitu. Wyznaczanie ΔG, ΔH oraz ΔS reakcji chemicznej. L30 MEK05 MEK06 MEK07

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 3) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 15.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 3) Przygotowanie do ćwiczeń: 15.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 12.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 15.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 3) Przygotowanie do laboratorium: 4.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 8.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 6.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 3) Udział w konsultacjach: 3.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 3) Przygotowanie do egzaminu: 24.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 3.00 godz./sem.
Wykład (sem. 4) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 4) Przygotowanie do ćwiczeń: 10.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 9.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 10.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 4) Przygotowanie do laboratorium: 2.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 12.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 10.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 4) Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 4) Przygotowanie do egzaminu: 20.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 3.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Egzamin pisemny obejmujący zakres materiału wykładu i ćwiczeń rachunkowych danego semestru. Egzamin zawiera część teoretyczną oraz zadania rachunkowe. Ocena z egzaminu zależy od ilości zdobytych punktów: 3,0 (50,0 %-66,1%) MP ; 3,5 (66,2%-75,1%) MP; 4,0 (75,2%-85,1%) MP; 4,5 (85,2%-94,1%) MP; 5,0 (94,2%-100%) MP. MP oznacza maksymalną liczbę punktów, możliwą do uzyskania.
Ćwiczenia/Lektorat Pozytywne zaliczenie 3 pisemnych sprawdzianów, obejmujących zadania oraz zagadnienia teoretyczne z określonych działów chemii fizycznej, realizowanych w danym semestrze. Osoby, które nie zaliczyły któregoś ze sprawdzianów przystępują do pisemnego sprawdzianu poprawkowego, obejmującego treści programowe niezaliczonych wcześniej sprawdzianów. Ocena ze sprawdzianów pisemnych zależy od ilości zdobytych punktów: 3,0 (50,0 %-66,1%) MP ; 3,5 (66,2%-75,1%) MP; 4,0 (75,2%-85,1%) MP; 4,5 (85,2%-94,1%) MP; 5,0 (94,2%-100%) MP. MP oznacza maksymalną liczbę punktów, możliwą do uzyskania. Ocena końcowa ćwiczeń, uzyskana przed sesją egzaminacyjną, jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych ze sprawdzianów, w tym poprawkowych. Ocena ta w ocenie końcowej modułu posiada współczynnik w=1,0 uwzględniający pierwszy termin zaliczenia. Ocena końcowa ćwiczeń, uzyskana w sesji poprawkowej, zależy od ilości zdobytych punktów: 3,0 (50,0 %-66,1%) MP ; 3,5 (66,2%-75,1%) MP; 4,0 (75,2%-85,1%) MP; 4,5 (85,2%-94,1%) MP; 5,0 (94,2%-100%) MP. MP oznacza maksymalną liczbę punktów, możliwą do uzyskania. Ta ocena z ćwiczeń rachunkowych wnosi do oceny końcowej modułu odpowiedni współczynnik w=0,9 lub w=0,8, uwzględniający termin zaliczenia (drugi, trzeci). We wszystkich przypadkach ocena końcowa jest zaokrąglona zgodnie z WKZJK.
Laboratorium Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich ćwiczeń objętych harmonogramem. Ogólna ocena z danego ćwiczenia jest średnią arytmetyczną ocen ze sprawdzianu pisemnego/kolokwium, prawidłowo wykonanego doświadczenia i poprawnie samodzielnie sporządzonego sprawozdania. Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną ocen z poszczególnych ćwiczeń objętych harmonogramem. Ocena końcowa z laboratorium jest zaokrąglona zgodnie z WKZJK.
Ocena końcowa Ocena końcowa (K): K= 0,33 w C + 0,33 w L + 0,34 w E; gdzie: C, L, E oznacza odpowiednio pozytywną ocenę z ćwiczeń, laboratorium i egzaminu, w- współczynnik uwzględniający termin zaliczenia lub egzaminu, w=1,0 pierwszy termin, w=0,9 drugi termin, w=0,8 trzeci termin. Ocena końcowa jest zaokrąglona zgodnie z WKZJK.
Wykład Egzamin pisemny obejmujący zakres materiału wykładu i ćwiczeń rachunkowych danego semestru. Egzamin zawiera część teoretyczną oraz zadania rachunkowe. Ocena z egzaminu zależy od ilości zdobytych punktów: 3,0 (50,0 %-66,1%) MP ; 3,5 (66,2%-75,1%) MP; 4,0 (75,2%-85,1%) MP; 4,5 (85,2%-94,1%) MP; 5,0 (94,2%-100%) MP. MP oznacza maksymalną liczbę punktów, możliwą do uzyskania.
Ćwiczenia/Lektorat Pozytywne zaliczenie 3 pisemnych sprawdzianów, obejmujących zadania oraz zagadnienia teoretyczne z określonych działów chemii fizycznej, realizowanych w danym semestrze. Osoby, które nie zaliczyły któregoś ze sprawdzianów przystępują do pisemnego sprawdzianu poprawkowego, obejmującego treści programowe niezaliczonych wcześniej sprawdzianów. Ocena ze sprawdzianów pisemnych zależy od ilości zdobytych punktów: 3,0 (50,0 %-66,1%) MP ; 3,5 (66,2%-75,1%) MP; 4,0 (75,2%-85,1%) MP; 4,5 (85,2%-94,1%) MP; 5,0 (94,2%-100%) MP. MP oznacza maksymalną liczbę punktów, możliwą do uzyskania. Ocena końcowa ćwiczeń, uzyskana przed sesją egzaminacyjną, jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych ze sprawdzianów, w tym poprawkowych. Ocena ta w ocenie końcowej modułu posiada współczynnik w=1,0 uwzględniający pierwszy termin zaliczenia. Ocena końcowa ćwiczeń, uzyskana w sesji poprawkowej, zależy od ilości zdobytych punktów: 3,0 (50,0 %-66,1%) MP ; 3,5 (66,2%-75,1%) MP; 4,0 (75,2%-85,1%) MP; 4,5 (85,2%-94,1%) MP; 5,0 (94,2%-100%) MP. MP oznacza maksymalną liczbę punktów, możliwą do uzyskania. Ta ocena z ćwiczeń rachunkowych wnosi do oceny końcowej modułu odpowiedni współczynnik w=0,9 lub w=0,8, uwzględniający termin zaliczenia (drugi, trzeci). We wszystkich przypadkach ocena końcowa jest zaokrąglona zgodnie z WKZJK.
Laboratorium Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich ćwiczeń objętych harmonogramem. Ogólna ocena z danego ćwiczenia jest średnią arytmetyczną ocen ze sprawdzianu pisemnego/kolokwium, prawidłowo wykonanego doświadczenia i poprawnie samodzielnie sporządzonego sprawozdania. Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną ocen z poszczególnych ćwiczeń objętych harmonogramem. Ocena końcowa z laboratorium jest zaokrąglona zgodnie z WKZJK.
Ocena końcowa Ocena końcowa (K): K= 0,33 w C + 0,33 w L + 0,34 w E; gdzie: C, L, E oznacza odpowiednio pozytywną ocenę z ćwiczeń, laboratorium i egzaminu, w- współczynnik uwzględniający termin zaliczenia lub egzaminu, w=1,0 pierwszy termin, w=0,9 drugi termin, w=0,8 trzeci termin. Ocena końcowa jest zaokrąglona zgodnie z WKZJK.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 G. Bartosz; P. Chmielarz; A. Dziedzic; N. Pieńkowska; I. Sadowska-Bartosz; I. Zaborniak Nitroxide-containing amphiphilic polymers prepared by simplified electrochemically mediated ATRP as candidates for therapeutic antioxidants 2023
2 G. Bartosz; P. Chmielarz; M. Fahnestock; C. Mahadeo; N. Pieńkowska; I. Sadowska-Bartosz; I. Zaborniak Induction of Oxidative Stress in SH-SY5Y Cells by Overexpression of hTau40 and Its Mitigation by Redox-Active Nanoparticles 2023
3 K. Awsiuk; P. Chmielarz; M. Flejszar; A. Hochół; J. Raczkowska; K. Spilarewicz; K. Ślusarczyk; K. Wolski; M. Wytrwal Sequential SI-ATRP in μL-scale for surface nanoengineering: A new concept for designing polyelectrolyte nanolayers formed by complex architecture polymers 2023
4 P. Błoniarz; P. Chmielarz; M. Flejszar; A. Hochół; K. Spilarewicz; K. Ślusarczyk Replacing organics with water: Macromolecular engineering of non-water miscible poly(meth)acrylates via interfacial and ion-pair catalysis SARA ATRP in miniemulsion 2023
5 P. Chmielarz; I. Zaborniak How we can improve ARGET ATRP in an aqueous system: Honey as an unusual solution for polymerization of (meth)acrylates 2023
6 P. Chmielarz; I. Zaborniak Polymer-modified regenerated cellulose membranes: following the atom transfer radical polymerization concepts consistent with the principles of green chemistry 2023
7 P. Chmielarz; M. Flejszar; A. Hochół Advances and opportunities in synthesis of flame retardant polymers via reversible deactivation radical polymerization 2023
8 P. Chmielarz; M. Flejszar; K. Ślusarczyk From non-conventional ideas to multifunctional solvents inspired by green chemistry: fancy or sustainable macromolecular chemistry? 2023
9 P. Chmielarz; M. Flejszar; M. Oszajca Red is the new green: Dry wine-based miniemulsion as eco-friendly reaction medium for sustainable atom transfer radical polymerization 2023
10 P. Chmielarz; T. Pacześniak; K. Rydel-Ciszek; A. Sobkowiak Bio-Inspired Iron Pentadentate Complexes as Dioxygen Activators in the Oxidation of Cyclohexene and Limonene 2023
11 D. Naróg; A. Sobkowiak Electrochemical Investigation of some Flavonoids in Aprotic Media 2022
12 K. Darowicki; Ł. Florczak; G. Nawrat; K. Raga; J. Ryl; J. Sieniawski; A. Sobkowiak; M. Wierzbińska The Effect of Sodium Tetrafluoroborate on the Properties of Conversion Coatings Formed on the AZ91D Magnesium Alloy by Plasma Electrolytic Oxidation 2022
13 M. Bockstaller; P. Chmielarz; T. Liu; K. Matyjaszewski; M. Sun; G. Szczepaniak; J. Tarnsangpradit; Y. Wang; Z. Wang; H. Wu; R. Yin; I. Zaborniak; Y. Zhao Miniemulsion SI-ATRP by Interfacial and Ion-Pair Catalysis for the Synthesis of Nanoparticle Brushes 2022
14 P. Błoniarz; P. Chmielarz; K. Surmacz Coffee Beverage: A New Strategy for the Synthesis of Polymethacrylates via ATRP 2022
15 P. Chmielarz; A. Górska; G. Grześ; K. Matyjaszewski; K. Pielichowska; Z. Wang; K. Wolski; I. Zaborniak Maltotriose-based star polymers as self-healing materials 2022
16 P. Chmielarz; E. Ciszkowicz; K. Lecka-Szlachta; A. Macior; J. Smenda; K. Wolski; I. Zaborniak A New Protocol for Ash Wood Modification: Synthesis of Hydrophobic and Antibacterial Brushes from the Wood Surface 2022
17 P. Chmielarz; H. Cölfen; M. Flejszar; M. Gießlb; J. Smenda; K. Wolski; S. Zapotoczny A new opportunity for the preparation of PEEK-based bone implant materials: From SARA ATRP to photo-ATRP 2022
18 P. Chmielarz; I. Zaborniak Comestible curcumin: From kitchen to polymer chemistry as a photocatalyst in metal-free ATRP of (meth)acrylates 2022
19 P. Chmielarz; I. Zaborniak Nanofibers for the paper industry 2022
20 P. Chmielarz; M. Flejszar; A. Gennaro; A. Isse; M. Oszajca; K. Ślusarczyk; K. Wolski; M. Wytrwal-Sarna Working electrode geometry effect: A new concept for fabrication of patterned polymer brushes via SI-seATRP at ambient conditions 2022
21 P. Chmielarz; M. Flejszar; M. Oszajca; J. Smenda; K. Ślusarczyk; K. Wolski; M. Wytrwal-Sarna SI-ATRP on the lab bench: A facile recipe for oxygen-tolerant PDMAEMA brushes synthesis using microliter volumes of reagents 2022
22 P. Chmielarz; M. Sroka; I. Zaborniak Lemonade as a rich source of antioxidants: Polymerization of 2-(dimethylamino)ethyl methacrylate in lemon extract 2022
23 A. Baran; M. Drajewicz; A. Dryzner; M. Dubiel; Ł. Florczak; M. Kocój-Toporowska; A. Krząkała; K. Kwolek; P. Kwolek; G. Lach; G. Nawrat; Ł. Nieużyła; K. Raga; J. Sieniawski; A. Sobkowiak; T. Wieczorek Method of Forming Corrosion Resistant Coating and Related Apparatus 2021
24 M. Caceres Najarro; P. Chmielarz; J. Iruthayaraj; A. Macior; I. Zaborniak Lignin-based thermoresponsive macromolecules via vitamin-induced metal-free ATRP 2021
25 P. Chmielarz; A. Macior; I. Zaborniak Smart, Naturally-Derived Macromolecules for Controlled Drug Release 2021
26 P. Chmielarz; A. Macior; J. Smenda; K. Wolski; I. Zaborniak Hydrophobic modification of fir wood surface via low ppm ATRP strategy 2021
27 P. Chmielarz; A. Miłaczewska; T. Pacześniak; K. Rydel-Ciszek; A. Sobkowiak ‘Oxygen-Consuming Complexes’–Catalytic Effects of Iron–Salen Complexes with Dioxygen 2021
28 P. Chmielarz; I. Zaborniak Riboflavin-mediated radical polymerization – Outlook for eco-friendly synthesis of functional materials 2021
29 P. Chmielarz; M. Flejszar; J. Smenda; K. Wolski Following principles of green chemistry: Low ppm photo-ATRP of DMAEMA in water/ethanol mixture 2021
30 P. Chmielarz; M. Flejszar; K. Ślusarczyk Less is more: A review of μL-scale of SI-ATRP in polymer brushes synthesis 2021
31 P. Błoniarz; P. Chmielarz; T. Pacześniak; K. Rydel-Ciszek; A. Sobkowiak; K. Surmacz; I. Zaborniak Iron-Based Catalytically Active Complexes in Preparation of Functional Materials 2020
32 P. Chmielarz; A. Macior; I. Zaborniak Stimuli-Responsive Rifampicin-Based Macromolecules 2020
33 P. Chmielarz; I. Zaborniak Dually-functional riboflavin macromolecule as a supramolecular initiator and reducing agent in temporally-controlled low ppm ATRP 2020
34 P. Chmielarz; I. Zaborniak Miniemulsion switchable electrolysis under constant current conditions 2020
35 P. Chmielarz; K. Matyjaszewski; I. Zaborniak Synthesis of riboflavin-based macromolecules through low ppm ATRP in aqueous media 2020
36 P. Chmielarz; K. Surmacz Low ppm atom transfer radical polymerization in (mini)emulsion systems 2020
37 P. Chmielarz; K. Surmacz; I. Zaborniak Synthesis of sugar-based macromolecules via sono-ATRP in miniemulsion 2020
38 P. Chmielarz; K. Wolski; I. Zaborniak Riboflavin-induced metal-free ATRP of (meth)acrylates 2020
39 P. Chmielarz; M. Flejszar Surface modifications of poly(ether ether ketone) via polymerization methods – current status and future prospects 2020
40 P. Chmielarz; M. Flejszar; G. Grześ; K. Wolski; S. Zapotoczny Polymer Brushes via Surface-Initiated Electrochemically Mediated ATRP: Role of a Sacrificial Initiator in Polymerization of Acrylates on Silicon Substrates 2020
41 P. Chmielarz; M. Flejszar; K. Surmacz; I. Zaborniak Triple-functional riboflavin-based molecule for efficient atom transfer radical polymerization in miniemulsion media 2020
42 P. Chmielarz; M. Flejszar; R. Ostatek; K. Surmacz; I. Zaborniak Preparation of hydrophobic tannins-inspired polymer materials via low ppm ATRP methods 2020
43 P. Chmielarz; M. Martinez; K. Matyjaszewski; Z. Wang; K. Wolski; I. Zaborniak Synthesis of high molecular weight poly(n-butyl acrylate) macromolecules via seATRP: From polymer stars to molecular bottlebrushes 2020
44 P. Chmielarz; A. Gennaro; G. Grześ; A. Isse; A. Sobkowiak; K. Wolski; I. Zaborniak; S. Zapotoczny Tannic acid-inspired star-like macromolecules via temporally-controlled multi-step potential electrolysis 2019
45 P. Chmielarz; I. Zaborniak Temporally-controlled ultrasonication-mediated atom transfer radical polymerization in miniemulsion 2019
46 P. Chmielarz; I. Zaborniak Ultrasound-mediated atom transfer radical polymerization (ATRP) 2019
47 P. Chmielarz; K. Matyjaszewski; I. Zaborniak Modification of wood-based materials by atom transfer radical polymerization methods 2019
48 P. Chmielarz; M. Flejszar Surface-initiated atom transfer radical polymerization for the preparation of well-defined organic-inorganic hybrid nanomaterials 2019
49 M. Charczuk; P. Chmielarz; T. Pacześniak; K. Rydel-Ciszek; A. Sobkowiak Electrochemical Reaction Gibbs Energy: Spontaneity in Electrochemical Cells 2018
50 P. Biedka; P. Chmielarz Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu, w której aktywatory są regenerowane przez przeniesienie elektronu sterowana ultradźwiękami w miniemulsji 2018
51 P. Biedka; P. Chmielarz Reversible deactivation radical polymerization in miniemulsion 2018
52 P. Biedka; P. Chmielarz Synteza prekursorów polielektrolitów z wykorzystaniem metod polimeryzacji rodnikowej z odwracalną dezaktywacją 2018
53 P. Chmielarz Elektrochemicznie kontrolowana polimeryzacja rodnikowa z odwracalną dezaktywacją 2018
54 P. Chmielarz Synthesis of naringin-based polymer brushes via seATRP 2018
55 P. Chmielarz; A. Sobkowiak Synteza związków wielkocząsteczkowych z wykorzystaniem elektrochemicznie kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu 2018
56 P. Chmielarz; I. Zaborniak Synteza polimerów pochodzenia naturalnego metodami polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu 2018
57 P. Chmielarz; I. Zaborniak Synteza polimerów pochodzenia naturalnego technikami polimeryzacji rodnikowej z odwracalną dezaktywacją 2018
58 P. Chmielarz; I. Zaborniak Synthesis of Naturally-derived Star-shaped Polymers through ATRP Methods with Diminished Catalyst Concentration 2018
59 Ł. Florczak; P. Kwolek; G. Nawrat; J. Sieniawski; A. Sobkowiak Plazmowe utlenianie elektrolityczne jako metoda ochrony przed korozją magnezu i jego stopów 2018