logo
Karta przedmiotu
logo

Chemia analityczna

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Kod zajęć: 260

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W15 L30 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr Elżbieta Woźnicka

Terminy konsultacji koordynatora: https:// ewoznicka.v.prz.edu.pl

semestr 3: dr inż. prof. PRz Bogdan Papciak

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Student powinien posiąść wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu klasycznych metod analizy chemicznej.

Ogólne informacje o zajęciach: Podział chemii analitycznej, skala, dokładność i precyzja metod. Błąd w analizie, statystyczne kryteria oceny wyników. Etapy procedury analitycznej. Podział i charakterystyka chemicznych metod analizy. Podstawy teoretyczne analizy objętościowej. Wykonywanie obliczeń i analiz z zakresu analizy objętościowej i metod wagowych.

Materiały dydaktyczne: Instrukcje do ćwiczeń.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 D. Kealey, P.J. Haines Chemia analityczna, krótkie wykłady PWN, Warszawa. 2006.
2 J. Minczewski, Z. Marczenko Chemia analityczna, t. I i II PWN, Warszawa . 1997.
3 M. Kopacz Chemia analityczna, podstawy teoretyczne analizy ilościowej Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. 1997.
4 D. A. Skoog, D. M. West, J. F. Holler, S. R. Crouch Podstawy chemii analitycznej, tom 1 PWN. 2006
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 J. Minczewski, Z. Marczenko , Chemia analityczna, t. II. PWN, Warszawa. 1997.
2 Praca zbiorowa pod red. Z. Galusa Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej PWN, Warszawa. 1996.

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na dany semestr.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Podstawowe umiejętności manualne konieczne do wykonania prostych analiz chemicznych. Znajomość podstawowego sprzętu laboratoryjnego stosowanego w laboratorium chemicznym.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Znajomość podstawowych przepisów BHP i p.poż. w laboratorium chemicznym. Świadomość szkodliwego oddziaływania substancji chemicznych na organizm i środowisko naturalne.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Student powinien posiąść wiedzę teoretyczną z zakresu klasycznych metod analizy chemicznej: metod objętościowych i analizy wagowej. wykład test pisemny K_W06+++
P6S_WG
02 Powinien umieć wykonać analizę według określonej procedury analitycznej z zakresu klasycznej analizy chemicznej. laboratorium kolokwium K_U03+++
K_U08++
K_U19+
P6S_UU
P6S_UW
03 Powinien umieć wykonać obliczenia oraz zinterpretować wyniki analiz. wykład, laboratorium kolokwium K_W06+++
K_U08++
K_U19+
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
04 Potrafi współpracować i pracować w grupie laboratoryjnej w pracowni chemii analitycznej. laboratorium obserwacja wykonawstwa K_U03+
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Podział chemii analitycznej, skala, dokładność i precyzja metod. Błąd w analizie, statystyczne kryteria oceny wyników. Ogólny schemat przebiegu analizy ilościowej. Podział i charakterystyka chemicznych metod analizy. Podstawy teoretyczne analizy objętościowej. Alkacymetria. Redoksometria, Kompleksometria. Analiza strąceniowa, zjawiska towarzyszące wydzielaniu fazy stałej. Wykonywanie obliczeń i analiz z zakresu analizy objętościowej i metod wagowych. wykład, laboratorium MEK01
3 TK02 Alkacymetria: oznaczanie stężenia roztworu kwasu siarkowego(VI). L01,L02 MEK02 MEK04
3 TK03 Redoksometria: oznaczanie stężenia jonów Cu(II). L03,L04 MEK02 MEK04
3 TK04 Kompleksometria: oznaczanie stężenia jonów Ca(II) lub Mg(II). L05 MEK02 MEK04
3 TK05 Analiza strąceniowa: oznaczanie stężenia jonów Cl. L06 MEK02 MEK04
3 TK06 Obliczenia związane z metodami objętościowymi analizy chemicznej. L01,L02,L03,L04,L05,L06 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 3) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 1.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 3) Przygotowanie do laboratorium: 1.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 1.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 3) Udział w konsultacjach: 3.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 3) Przygotowanie do zaliczenia: 15.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Uzyskanie pozytywnej oceny (W) z zaliczenia testu. Ocena z zaliczenia wykładu zależy od ilości zdobytych punktów: 3,0 (50 %-60%); 3,5 (60,1%-70%); 4,0 (70,1%-80%); 4,5 (80,1%-90%); 5,0 (90,1%-100%).
Laboratorium Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu pisemnego na każdych tematycznych zajęciach oraz zaliczenie ćwiczeń praktycznych z uwzględnieniem oceny dokładności wykonywanych oznaczeń (L). L zależy od oceny ze sprawdzianów pisemnych (50%) oraz wykonywanych oznaczeń (50%).
Ocena końcowa Ocena końcowa z przedmiotu (K) obliczana jest według wzoru K=0,5wW + 0,5wL; gdzie w=1,0 (pierwszy termin), w=0,9 (drugi termin), w=0,8 (trzeci termin). Ocena końcowa jest zaokrąglona zgodnie z WKZJK.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Analiza objętościowa-zagadnienuia do kolokwium.pdf

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 Ł. Byczyński; M. Kosińska-Pezda; E. Woźnicka; L. Zapała; W. Zapała Synteza oraz badania składu i właściwości związków: 3-hydroksyflawonu, chryzyny oraz sulfonowych pochodnych chryzyny i kwercetyny z jonami Mn(II) 2023
2 E. Ciszkowicz; M. Kosińska-Pezda; K. Lecka-Szlachta; A. Miłoś; E. Woźnicka; L. Zapała Analiza właściwości antybakteryjnych oraz cytotoksyczności kompleksów jonów Co(II), Mn(II) oraz Zn(II) z chryzyną oraz 3-hydroksyflawonem 2022
3 M. Kosińska-Pezda; E. Woźnicka; L. Zapała Synteza i charakterystyka spektroskopowa kompleksów jonów lantanowców ciężkich z 3-hydroksyflawonem 2022
4 M. Kosińska-Pezda; U. Maciołek; E. Woźnicka; L. Zapała Kompleksy 3-hydroksyflawonu z jonami Zn(II) - synteza i właściwości związków 2022
5 M. Kosińska-Pezda; U. Maciołek; E. Woźnicka; L. Zapała; W. Zapała Synteza, badania składu i właściwości spektroskopowych kompleksów wybranych jonów metali przejściowych z kwasem niflumowym 2022
6 A. Kuźniar; U. Maciołek; E. Pieniążek; J. Pusz; E. Sočo; E. Woźnicka Związek kwasu kwercetyno-5’-sulfonowego z jonami sodu. Synteza, właściwości, zastosowanie 2021
7 E. Ciszkowicz; K. Lecka-Szlachta; J. Pusz; E. Woźnicka Antybakteryjna aktywność sulfonowych pochodnych chryzyny 2021
8 E. Ciszkowicz; M. Kosińska-Pezda; A. Kuźniar; K. Lecka-Szlachta; E. Pieniążek; E. Woźnicka; L. Zapała Synteza, charakterystyka i właściwości biologiczne kompleksów jonów antanowców lekkich z 3-hydroksyflawonem 2021
9 J. Kalembkiewicz; M. Kosińska-Pezda; J. Pusz; E. Woźnicka; L. Zapała Badania równowagi reakcji kompleksowania chryzyny z jonami Er(III) w układach: woda - metanol i woda - metanol - 1,4-dioksan 2021
10 Ł. Byczyński; E. Ciszkowicz; M. Kosińska-Pezda; K. Lecka-Szlachta; U. Maciołek; E. Woźnicka; L. Zapała; W. Zapała Green synthesis of niflumic acid complexes with some transition metal ions (Mn(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II)). Spectroscopic, thermoanalytical and antibacterial studies 2021
11 Ł. Byczyński; M. Kosińska-Pezda; U. Maciołek; E. Woźnicka; L. Zapała; W. Zapała Thermal study, temperature diffraction patterns and evolved gas analysis during pyrolysis and oxidative decomposition of novel ternary complexes of light lanthanides with mefenamic acid and 1,10-phenanthroline 2021
12 J. Kalembkiewicz; A. Kuźniar; B. Papciak; J. Pusz; E. Sitarz-Palczak; E. Sočo; E. Woźnicka Pierwiastki i związki chemiczne 2020
13 J. Kalembkiewicz; A. Kuźniar; E. Pieniążek; E. Sočo; E. Woźnicka Aktywność biochemiczna sulfonowych pochodnych moryny 2020
14 J. Kalembkiewicz; B. Papciak; J. Pusz; E. Sitarz-Palczak; E. Woźnicka Roztwory i procesy w roztworach 2020
15 M. Kopacz; A. Kuźniar; B. Papciak; J. Pusz; E. Woźnicka Badania reakcji kompleksowania chryzyny z jonami Nd(III), Tb(III) i Dy(III) w roztworach wodno-metanolowych 2020
16 M. Kosińska-Pezda; E. Pieniążek; E. Woźnicka; L. Zapała Badania stałych produktów reakcji jonów Ag(I) i Cu(II) z 3-hydroksyflawonem i moryną 2020
17 M. Kosińska; E. Woźnicka; L. Zapała; W. Zapała Response of the DFT study to the calculations of selected microdissociation constants of anthranilic acid and its derivatives 2019
18 Ł. Byczyński; M. Chutkowski; E. Ciszkowicz; M. Kosińska; K. Lecka-Szlachta; E. Woźnicka; L. Zapała; W. Zapała Comparison of spectral and thermal properties and antibacterial activity of new binary and ternary complexes of Sm(III), Eu(III) and Gd (III) ions with N-phenylanthranilic acid and 1,10-phenanthroline 2019
19 E. Ciszkowicz; M. Kopacz; A. Kuźniar; K. Lecka-Szlachta; B. Papciak; E. Pieniążek; J. Pusz; E. Woźnicka Związki kompleksowe soli sodowej kwasu chryzyno-4’-sulfonowego z jonami Tb(III), Ho(III), Er(III) i Yb(III) oraz ich aktywność antybakteryjna 2018
20 E. Ciszkowicz; M. Kosińska; K. Lecka-Szlachta; P. Szata; E. Woźnicka; L. Zapała Właściwości przeciwbakteryjne i synergistyczne wybranych flawonoidów 2018
21 M. Dranka; J. Kalembkiewicz; E. Pieniążek; E. Woźnicka Kompleksy chelatowe Cu(II) z ligandem moryno-5’-sulfonowym (MSA) 2018
22 Ł. Byczyński; E. Ciszkowicz; K. Lecka-Szlachta; E. Pieniążek; J. Pusz; S. Wołowiec; E. Woźnicka Synthesis and antibacterial activity of Tb(III), Ho(III), Er(III) and Yb(III) complexes of chrysin-4’-sulfonate 2018
23 Ł. Byczyński; J. Kalembkiewicz; M. Kosińska; E. Woźnicka; L. Zapała; W. Zapała Preparation, spectral properties and thermal decomposition of new ternary complexes of La(III), Ce(III), Pr(III) and Nd(III) ions with N-phenylanthranilic acid and 1,10-phenanthroline 2018