tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Instalacje budowlane

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Infrastruktury i Gospodarki Wodnej

Kod zajęć: 26

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3, 4 / W30 C15 P15 / 4 ECTS / Z,Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Kamil Pochwat

Dane kontaktowe koordynatora: budynek K, pokój 57, tel. (17) 743 2409 , kp@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 4: mgr inż. Beata Piotrowska

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z projektowaniem instalacji budowlanych

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Przedmiot obowiązkowy dla studentów trzeciego i czwartego semestru

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. Babiarz B., Szymański W., Ogrzewnictwo , Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., 2010
  2. Sosnowski S., Tabernacki J., Chudzicki J., Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, Wyd. Instalator Polski, Warszawa., 2000
  3. Bąkowski K., Gazyfikacja, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa., 1996
  4. Szaflik W., Projektowanie instalacji ciepłej wody użytkowej, Wydawnictwo Uczelniane Plietchniki Szczecińskiej., 2008

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Nantka M. , Ogrzewnictwo i ciepłownictwo, t.I i II, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice., 2006
  2. Koczyk H., Ogrzewnictwo praktyczne, Wydawca Systherm Serwis Poznań., 2005

Literatura uzupełniająca

  1. Recknagel H., E. Sprenger, Honmann, Schramek , Ogrzewanie + Klimatyzacja., EWFE, Gdańsk., 2008
  2. Pieńkowski K., Krawczyk, D., Tumel W., Ogrzewnictwo t.I i II. , Wyd. Politechnika Białostocka., 2000

Materiały dydaktyczne: Materiały do projektowania i katalogi producentów

Inne: Obowiązujące rozporządzenia i normy z zakresu instalacji budowlanych

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na trzeci semestr studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z zakresu fizyki budowli

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność czytania rysunków architektoniczno-budowlanych, znajomość podstawowych oznaczeń branży budowlanej i i instalacyjnej, rozumienie podstawowych zagadnień cieplno-przepływowych, wyobraźnia prz

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Zdolność do samodzielnej pracy oraz pracy w grupie

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Potrafi określić obciążenie cieplne budynku. Zna zasady projektowania systemów centralnego ogrzewania. Zna materiały stosowane w instalacjach budowlanych oraz potrafi je dobierać z punktu widzenia hydrauliki systemu oraz zasad p.poż. wykład zaliczenie cz. pisemna K_W01++
K_W02++
K_W04+++
K_W11+++
P6S_WG
02. Zna i rozumie problematykę budownictwa w zakresie projektowania i wykonywania instalacji budowlanych. Zapoznał się ze stosowaną technologią instalacji budowlanych ( c.o. instalacje wodociągowe, instalacje kanalizacyjne, instalacja wentylacji, instalacji gazowej), oraz zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową obiektów budowlanych wykład, zaliczenie cz. pisemna K_W01++
K_W02++
K_W04++
K_W05+
K_W11+++
P6S_WG
P6S_WK
03. Potrafi posługiwać się właściwie dobranymi metodami obliczeniowymi. Jest świadomy konieczności stosowania odpowiedniego oprogramowania komputerowego wspomagającego proces projektowy. ćwiczenia problemowe, projekt indywidualny zaliczenie cz. pisemna, prezentacja projektu K_U01++
K_U02++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
04. Potrafi opracować rozwiązania poszczególnych instalacji budowlanych w budynków pod względem technologicznym i hydraulicznym i materiałowym ćwiczenia problemowe, projekt indywidualny zaliczenie cz. pisemna, prezentacja projektu K_U01+++
K_U02+
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05. Potrafi odpowiednio stosować normy i przepisy prawa w zakresie projektowania Instalacji budowlanych ćwiczenia problemowe, projekt indywidualny zaliczenie cz. pisemna, prezentacja projektu K_U01++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
06. Jest gotów do formułowania opinii dotyczących doboru odpowiedniego systemy instalacji budowlanych do charakterystyki budynku w którym ma być zastosowana. Dodatkowo zna uwarunkowania oraz innych aspektów działalności architekta w procesie projektowym ćwiczenia problemowe, projekt indywidualny obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu K_K04++
P6S_KK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Wymagania komfortu cieplnego. Obliczanie współczynników przenikania ciepła, wymagania, normy. W01-W02, C01-C04 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05
3 TK02 Zasady obliczania zapotrzebowania ciepła. W03-W04, C05-C08 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
3 TK03 Systemy grzewcze – klasyfikacja, charakterystyka, układy instalacji. W05-W07, C09-C10 MEK01 MEK02 MEK04
3 TK04 Instalacje grzewcze – elementy, materiały, dobór, prowadzenie przewodów. Graficzne obrazowanie instalacji c.o. W07-W10, C11-C12 MEK01 MEK02 MEK04
3 TK05 Wymagania dotyczące kotłowni, kanały spalinowe, wentylacja grawitacyjna. W11 MEK01 MEK02
3 TK06 Instalacje gazowe – klasyfikacja i charakterystyka. Wymagania. Rysunki. W12-W13, C13 MEK01 MEK02 MEK04
3 TK07 Instalacje gazowe. Wymagania techniczne. Kolokwium zaliczeniowe. W14-W15, C14-C15 MEK02 MEK04 MEK05 MEK06
Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Systemy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków W01-W02, P01-P02 MEK01 MEK02 MEK04
4 TK02 Instalacje wodociągowe zaopatrywane z miejskich sieci wodociągowych. Instalacje wodociągowe zasilane z indywidualnych źródeł wody W03-W04, P03-P04 MEK01 MEK02 MEK04
4 TK03 Elementy instalacji wodociągowych - charakterystyka, obliczenia i dobór. Graficzne obrazowanie instalacji. Wykorzystanie Technologii BIM w instalacjach budowlanych. W05-W06, P05-P08 MEK02 MEK03 MEK04
4 TK04 Instalacje ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) -parametry, klasyfikacja. Charakterystyka źródeł źródeł.c. w.u. W07-W08, P09-P10 MEK01 MEK02
4 TK05 Kanalizacja sanitarna. Informacje wstępne. Elementy instalacji kanalizacyjnych – charakterystyka, obliczenia i dobór. W09-W11, P11-P12 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
4 TK06 Kanalizacja deszczowa. Informacje wstępne. Elementy instalacji kanalizacyjnych – charakterystyka, obliczenia i dobór. Kolokwium zaliczeniowe. W12-W15, P13-P15 MEK02 MEK03 MEK04 MEK06
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 3)

Przygotowanie do kolokwium: 15.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 1.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 3)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 3)

Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 3)

Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 4)

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 4)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..

Konsultacje
(sem. 4)

Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 4)

Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena uzyskana z zaliczenia pisemnego.
Ćwiczenia/Lektorat Ocena uzyskana z zaliczenia pisemnego.
Ocena końcowa Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z wykładu 40% i ćwiczeń 60%
Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena uzyskana z zaliczenia pisemnego.
Projekt/Seminarium Ocena uzyskana z projektu i jego obrony.
Ocena końcowa Ocena końcowa jest średnią ocen (z wykładu 50% i ćwiczeń 50 % - pierwszy semestr) wykładu 50 % projektu 50% - drugi semestr)
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie