logo
Karta przedmiotu
logo

Analiza instrumentalna

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Chemii Fizycznej

Kod zajęć: 258

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 5 / W30 L30 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Dorota Naróg

Terminy konsultacji koordynatora: środa 10.00 - 11.30; piatek 12.15-13.45.

semestr 5: dr inż. Paweł Błoniarz , termin konsultacji wtorek 14:00-15:30 - piątek 12:15-13:45 (07.10.22-18.11.22 i 13.01.23-27.01.23) - piątek 15:30-17:00 (25.11.22-16.12.22)

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie studentów z najważniejszymi technikami analizy instrumentalnej w zakresie podstaw teoretycznych oraz zasady działania i budowy nowoczesnych aparatów stosowanych do oznaczeń analitycznych zwłaszcza w przemyśle i ochronie środowiska.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł realizowany jest w 5 semestrze i obejmuje 30 godzin wykładu oraz 30 godzin laboratorium. Moduł kończy się zaliczeniem.

Inne: Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 K. Danzer i inn. Analityka – przegląd systematyczny WNT, Warszawa . 1993
2 A. Cygański Metody spektroskopowe w chemii analitycznej WNT, Warszawa. 1997
3 E. Hoffmann, J. Charette, V. Stroobant Spektrometria mas WNT, Warszawa. 1998
4 A. Cygański Metody elektroanalityczne WNT, Warszawa. 1995
5 Z. Witkiewicz Podstawy chromatografii WNT, Warszawa. 2005
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 W. Szczepaniak Metody instrumentalne w analizie chemicznej PWN, Warszawa. 2004
2 R.M. Silverstein i inn. Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych PWN, Warszawa. 2007
Literatura do samodzielnego studiowania
1 W. Szczepaniak Metody instrumentalne w analizie chemicznej PWN, Warszawa. 2004

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na semestr V.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wiedza z zakresu fizyki, podstaw chemii ogólnej, analitycznej, organicznej i fizycznej.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność wykonywania obliczeń stężenia i przygotowania roztworów, obsługi podstawowego sprzętu laboratoryjnego do analiz chemicznych i pomiarowego oraz komputera. Znajomość podstaw matematyki.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Znajomość zasad bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, odpowiedzialność wymagana podczas eksperymentów chemicznych wykonywanych indywidualnie i w grupie laboratoryjnej.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Ma wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych, zasady działania oraz budowy nowoczesnej aparatury analitycznej. wykład, laboratorium zaliczenie cz. pisemna, sprawdzian pisemny, obserwacja wykonawstwa K_W06+++
P6S_WG
02 Ma wiedzę z zakresu podstaw fizycznych i fizykochemicznych działania poszczególnych komponentów aparatów do analizy instrumentalnej. wykład, laboratorium zaliczenie cz. pisemna, sprawdzian pisemny K_W06++
K_U08++
P6S_UW
P6S_WG
03 Ma podstawową wiedzę na temat możliwości zastosowania poszczególnych metod analizy instrumentalnej w badaniach laboratoryjnych i kontroli procesów przemysłowych. wykład zaliczenie cz. pisemna K_W06+
K_U03+++
K_U08++
P6S_UW
P6S_WG
04 Potrafi posłużyć się wybranym sprzętem w celu wykonania analizy i pozyskiwania danych analitycznych. laboratorium sprawdzian pisemny, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
P6S_UW
05 Potrafi dokonać wyboru technik analitycznych i metod kalibracji. wykład, laboratorium sprawdzian pisemny, zaliczenie cz. pisemna K_U03++
P6S_UW
06 Umie przygotować sprawozdanie z wykonanych badań i dokonać interpretacji i oceny wyników analizy oraz wyciągnąć poprawne wnioski. laboratorium raport pisemny K_U08++
P6S_UW
07 Potrafi przedstawić schematy i objaśnić zasadę działania aparatów stosowanych w analizie instrumentalnej. wykład zaliczenie cz. pisemna K_U03++
P6S_UW
08 Rozumie potrzebę stałego uzupełniania wiedzy na temat nowych rozwiązań aparaturowych i metod analizy istrumentalnej. wykład, laboratorium obserwacja wykonawstwa K_U19+++
P6S_UU

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
5 TK01 Rola i zadania analizy instrumentalnej w analizach przemysłowych. Pobieranie, przechowywanie i przygotowanie próbek do analizy. Podział metod instrumentalnych. Kalibracja metod - rodzaje kalibracji. Błędy oznaczeń i ich ocena. Metody optyczne analizy. Polarymetria. Analiza ilościowa pierwiastków i związków metodami spektroskopowymi – ogólna charakterystyka grupy metod. Atomowa spektroskopia emisyjna – podstawy teoretyczne, sposoby wzbudzenia próbek, aparatura, urządzenia ICP-AES, GDL-AES. Spektroskopia absorpcji atomowej (AAS) – podstawy i zastosowania. Spektroskopie cząsteczkowe w nadfiolecie i świetle widzialnym (UV/VIS). Spektroskopia w podczerwieni – podstawy, techniki rejestracji widm IR, zastosowanie do analizy jakościowej i ilościowej. Podstawy spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego. Analiza strukturalna i oznaczenia ilościowe na podstawie widm 1H-NMR. Podstawy spektroskopii mas związków organicznych. Interpretacja i analityczne wykorzystanie widm mas. Metody chromatograficzne - definicje i klasyfikacja. Teorie chromatografii i ich wykorzystanie w praktyce. Chromatografia GC: wpływ warunków procesu na jakość rozdziału mieszanin, sprawność i rozdzielczość układu chromatograficznego, praktyczne zastosowania. Techniki LC - kolumnowa i planarna. Wysokosprawna chromatografia cieczowa HPLC. Aparatura, techniki rozdzielania: elucja gradientowa, programowanego wzrostu prędkości fazy ruchomej. Wybrane zagadnienia optymalizacji procesu rozdzielania - podstawy teoretyczne i praktyka doboru wypełnienia, fazy ruchomej oraz parametrów rozdziału. Zastosowania HPLC. Metody elektroanalityczne. Potencjometria. Budowa, zasada działania i zastosowania analityczne wybranych elektrod jonoselektywnych. Metody woltamperometryczne - główne techniki pomiarowe. Wybrane zastosowania metod woltamperometrycznych w analityce laboratoryjnej i przemysłowej. Konduktometria. Komplementarność metod instrumentalnych. Techniki łączone. Kryteria wyboru metod analizy chemicznej. W30 MEK01 MEK02 MEK03 MEK05 MEK07 MEK08
5 TK02 Oznaczanie zawartości pierwiastków metodą spektroskopii absorpcji atomowej (AAS). Oznaczanie związków organicznych metodą spektroskopii apsorpcyjnej w IR. Oznaczanie substancji metodą spektroskopii UV-VIS. Analiza mieszanin wieloskładnikowych metodą spektroskopii 1H-NMR. Identyfikacja i oznaczanie ilościowe składników mieszaniny metodą chromatografii gazowej wspomagane techniką GC-MS. Oznaczanie węglowodorów i ich pochodnych z wykorzystaniem metody HPLC. Oznaczanie stężenia wybranych związków z wykorzystaniem metod elektrochemicznych. L30 MEK01 MEK02 MEK04 MEK06 MEK08

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 5) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 3.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 15.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 5) Przygotowanie do laboratorium: 2.00 godz./sem.
Inne: 7.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 14.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 5) Udział w konsultacjach: 3.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 5) Przygotowanie do zaliczenia: 15.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Zaliczenie pisemne w formie testu (do zaliczenia wymagane 50% maksymalnej liczby punktów) - OW. Ocena z testu zależy od ilości zdobytych punktów, według równego podziału zaliczającej liczby punktów na 5 podprzedziałów, które określają oceny 3,0 3,5 4,0 4,5 i 5,0.
Laboratorium Zaliczenie wszystkich ćwiczeń na podstawie ocen ze sprawdzianów i sprawozdań z wykonanych pomiarów - OL. Ogólna ocena z danego ćwiczenia jest średnią arytmetyczną ocen ze sprawdzianu pisemnego, prawidłowo wykonanego doświadczenia i poprawnie sporządzonego sprawozdania. Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną ocen z poszczególnych ćwiczeń objętych harmonogramem.
Ocena końcowa Ocena końcowa (K): K = 0,5 w OW + 0,5 w OL; gdzie: OL, OW oznacza odpowiednio pozytywną ocenę z laboratorium i zaliczenia wykładu, w - współczynnik uwzględniający termin zaliczenia lub egzaminu, w = 1,0 pierwszy termin, w = 0,9 drugi termin, w = 0,8 trzeci termin. Ocena jest zaokrąglona zgodnie z WKZJK.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 D. Naróg; A. Sobkowiak Electrochemical Investigation of some Flavonoids in Aprotic Media 2022
2 D. Naróg Electrochemical study of quercetin in the presence of galactopyranose: Potential application to the electrosynthesis of glycoconjugates of quinone/quinone methide of quercetin 2020
3 G. Bartosz; A. Dziedzic; M. Grzesik; J. Namieśnik; D. Naróg; I. Sadowska-Bartosz Antioxidant properties of ferrous flavanol mixtures 2018
4 J. Lubczak; R. Lubczak; D. Naróg Hydroxyalkylation of Cyclic Imides with Oxiranes Part III. Mechanism of the Reaction in Presence of Sodium Hydroxide Catalyst 2018