tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Historia architektury polskiej 1

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Urbanistyki i Architektury

Kod zajęć: 20

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W30 C15 / 3 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. prof. PRz Michał Proksa

Dane kontaktowe koordynatora: budynek V, pokój V/A-204, tel. 17 865 1001, mipro@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: poniedziałek 7:45-9:15, środa 10:15-11:45

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Wiedza i umiejętność dyskusji o zagadnieniach z zakresu historii polskiej architektury średniowiecznej.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Podstawowe zagadnienia z zakresu historii polskiej architektury średniowiecznej

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. M. Proksa. M. Zub, Od mieszkań ludności paleolitycznej do bazyliki Bernardinusa de Gianotis w Płocku. T. 1, Rzeszów., 2014
 2. M. Proksa. M. Zub, Od mieszkań ludności paleolitycznej do bazyliki Bernardinusa de Gianotis w Płocku. T. 2, Rzeszów., 2014
 3. M. Proksa. M. Zub, Historia architektury polskiej: romanizm (materiały pomocnicze), Rzeszów., 2013
 4. M. Proksa. M. Zub, Historia architektury polskiej: teren państwa krzyżackiego (materiały pomocnicze), Rzeszów., 2013

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. M. Proksa, M. Zub, Historia architektury polskiej: romanizm (materiały pomocnicze), Rzeszów., 2013
 2. M. Proksa, M. Zub, Historia architektury polskiej: teren państwa krzyżackiego (materiały pomocnicze), Rzeszów., 2013

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. M. Proksa. M. Zub, Od mieszkań ludności paleolitycznej do bazyliki Bernardinusa de Gianotis w Płocku. T. 1, Rzeszów., 2014
 2. M. Proksa. M. Zub, Od mieszkań ludności paleolitycznej do bazyliki Bernardinusa de Gianotis w Płocku. T. 2, Rzeszów., 2014
 3. red.nauk. Jerzy Kowalczyk, Zygmunt Świechowski, Sztuka polska, t.1: Romanizm, Warszawa., 2004
 4. red.nauk. Jerzy Kowalczyk, Szczęsny Skibiński, Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz, Sztuka polska, t.2: Gotyk, Warszawa., 2010

Literatura uzupełniająca

 1. Zygmunt Świechowski, Katalog architektury romańskiej w Polsce, Warszawa., 2009
 2. red. Teresa Mroczko, Marian Arszyński., Architektura gotycka w Polsce, t.1-4, Warszawa., 1995
 3. Jarosław Jarzewicz, Kościoły romańskie w Polsce, Kraków., 2014
 4. Marek Walczak, Kościoły gotyckie w Polsce, Kraków., 2015
 5. Tomasz Torbus, Zamki krzyżackie, Wrocław., 2010

Materiały dydaktyczne: Plany, przekroje, rekonstrukcje, literatura

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Zaliczenie z historii architektury powszechnej

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza w zakresie historii architektury europejskiej i terminologii architektonicznej

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność rozpoznania stylów w architekturze europejskiej

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Gotowość do samodzielnego pogłębiania wiedzy.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. B.W1. zna i rozumie teorię architektury i urbanistyki przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego oraz planowania przestrzennego wykład egzamin cz. pisemna K_W03++
P6S_WK
02. B.W2. zna i rozumie historię architektury i urbanistyki, architekturę współczesną, ochronę dziedzictwa, w zakresie niezbędnym w twórczości architektonicznej, urbanistycznej i planistycznej wykład egzamin cz. pisemna K_W03+++
K_W09+++
P6S_WK
03. B.W3. zna i rozumie znaczenie środowiska przyrodniczego w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i planowaniu przestrzennym wykład egzamin cz. pisemna K_W03++
K_W09++
P6S_WK
04. B.U1. potrafi integrować wiedzę z zakresu różnych obszarów nauki m.in. historii, historii architektury, historii sztuki i ochrony dóbr kultury podczas rozwiązywania zadań inżynierskich ćwiczenia problemowe referat ustny, referat pisemny K_U01+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05. B.U2. potrafi dostrzegać znaczenie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności projektowej architekta, w tym jej wpływu na środowisko kulturowe i przyrodnicze ćwiczenia problemowe referat ustny, referat pisemny K_U01+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
06. B.S1. jest gotów do formułowania opinii dotyczących osiągnięć architektury i urbanistyki, ich uwarunkowań oraz innych aspektów działalności architekta, a także przekazywania informacji i opinii wykład, ćwiczenia problemowe referat ustny, referat pisemny K_K02+++
K_K03+++
P6S_KK
P6S_KO
07. B.S2. jest gotów do rzetelnej samooceny, formułowania konstruktywnej krytyki dotyczącej działań architektonicznych i urbanistycznych wykład, ćwiczenia problemowe referat ustny, referat pisemny K_K03++
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Sztuka romańska w Polsce - architektura, rzeźba, malarstwo. W01 - W15 MEK01 MEK02 MEK03 MEK06
3 TK02 Architektura gotycka w Polsce - budowle sakralne i obronne. W16 - W30 MEK01 MEK02 MEK03 MEK06
3 TK03 Analiza typowych i reprezentatywnych obiektów architektury monumentalnej z poszczególnych okresów omawianych w ramach wykładów C01 - C15 MEK04 MEK05 MEK07
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 3)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 8.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 8.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 3)

Przygotowanie do ćwiczeń: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 3)

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Egzamin
(sem. 3)

Przygotowanie do egzaminu: 10.00 godz./sem.

Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład egzamin pisemny
Ćwiczenia/Lektorat referat ustny, praca pisemna
Ocena końcowa algorytm powyższych
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. M. Proksa; M. Zub, „Zapomniany” neoromański kościół w Zarzeczu – analiza architektoniczno-przestrzenna, ., 2021
 2. M. Proksa, The Palace in Zarzecze in the History of Polish Romantic Architecture, ., 2019
 3. M. Proksa, Pół wieku studiów nad romańskimi budowlami Przemyśla, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ., 2018
 4. M. Proksa; M. Zub, Elementy architektoniczne i konstrukcyjne oraz wyposażenie wnętrza kościoła w Komarowie-Osadzie koło Zamościa, ., 2018
 5. M. Proksa; M. Zub, Ewangelickie kościoły w Tomaszowie Mazowieckim. Próba analizy przestrzenno-użytkowej i architektonicznej, ., 2017
 6. M. Proksa; M. Zub, Kościoły neoromańskie w archidiecezji przemyskiej, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2017
 7. M. Proksa; M. Zub, Rezydencja i zaplecze gospodarcze w dobrach biskupów przemyskich ob. łac. w Radymnie w świetle XVIII-wiecznych opisów inwentarzowych, ., 2017