tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Geometria wykreślna

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej

Kod zajęć: 19

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1, 2 / W25 L35 P30 / 5 ECTS / Z,E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Jolanta Dźwierzyńska

Dane kontaktowe koordynatora: budynek P, pokój 217, tel. 1705, joladz@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: Termin konsultacji według harmonogramu pracy jednostki

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 1: dr inż. Zbigniew Bieniek , termin konsultacji zgodnie z aktualnym planem zajęć

semestr 2: dr inż. Zbigniew Bieniek , termin konsultacji zgodnie z aktualnym planem zajęć

semestr 1: dr inż. Zbigniew Bieniek , termin konsultacji zgodnie z aktualnym planem zajęć

semestr 2: dr inż. Zbigniew Bieniek , termin konsultacji zgodnie z aktualnym planem zajęć

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Uzyskanie odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności w zakresie geometrycznych podstaw zapisów graficznych stosowanych w technice. Kształtowanie wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności odpowiedniego postrzegania i analizowania układów przestrzennych jako przygotowanie do pracy projektowo-inżynierskiej

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Przedmiot geometria wykreślna przekazuje informacje o geometrycznych podstawach zapisów graficznych oraz ich zastosowaniach w rysunkach technicznych branży architektonicznej.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Bogusław Grochowski, , Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną,, Wydawnictwo Naukowe PWN., 2013
 2. Bogusław Januszewski, Jolanta Dźwierzyńska,Jacek Abramczyk, Podstawy geometrii wykreślnej dla architektów. Odwzorowania oparte na rzutowaniu środkowym, Oficyna Wydawnicza PRz., 2010
 3. Bogusław Januszewski, Jolanta Dźwierzyńska,Jacek Abramczyk, Podstawy geometrii wykreślnej dla architektów. Odwzorowania oparte na rzutowaniu równoległym i eleme, Oficyna Wydawnicza PRz., 2010
 4. Franciszek Otto, Edward Otto, Podręcznik geometrii wykreślnej, Wydawnictwo Naukowe PWN.,
 5. Jolanta Dźwierzynska, Jacek Abramczyk, , Dzwierzynska, J.; Abramczyk, J. Engineering Descriptive Geometry;., Publishing House of Rzeszow University of Technology: Rzeszow., 2015

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Bogusław Grochowski, Geometria wykreslna z perspektywa stosowaną, Wydawnictwo naukowe PWN., 2013
 2. Bogusław Januszewski, Joanna Dźwierzyńska,Jacek Abramczyk, Podstawy geometrii wykreślnej dla architektów. Odwzorowania oparte na rzutowaniu środkowym, Oficyna Wydawnicza PRz., 2010
 3. Bogusław Januszewski, Joanna Dźwierzyńska,Jacek Abramczyk, Podstawy geometrii wykreślnej dla architektów. Odwzorowania oparte na rzutowaniu równoległym i elementy powierzchni, Oficyna Wydawnicza PRz., 2010
 4. Jaskulski A.,, AutoCAD 2019, LT2019 Web/Mobile+, kurs projektowania parametrycznego 2D i 3D i nieparametrycznego, Wydawnictwo naukowe PWN., 2018

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Bogusław Januszewski, Joanna Dźwierzyńska,Jacek Abramczyk, Podstawy geometrii wykreślnej dla architektów.Część pierwsza i druga, Oficyna Wydawnicza PRz., 2010
 2. Bogusław Grochowski, Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną, Wydawnictwo naukowe PWN.,

Literatura uzupełniająca

 1. Edward i Franciszek Otto, Stanisław Szerszeń, Stanisław Polański, opracowania dotyczące geometrii wykreślnej, .,
 2. Pikoń A., AutoCAD 2020 Pierwsze kroki PL, Helion., 2019

Materiały dydaktyczne: notatki z wykładów, zestawy zadań zawarte w skryptach

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: pozytywny wynik rekrutacji na studia

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: zakres wiadomości elementarnych z geometrii euklidesowej; figury i bryły oraz ich własności geometryczne

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: umiejętność kreślenia technicznego oraz znajomość podstawowych konstrukcji geometrycznych, odpowiednia wyobraźnia przestrzenna pozwalającą na analizowanie zależności geometrycznych

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Zdolność do samodzielnej pracy jak i pracy w grupie

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. B.W4. zna i rozumie matematykę, geometrię przestrzeni, statykę, wytrzymałość materiałów, kształtowanie, konstruowanie i wymiarowanie konstrukcji, w zakresie niezbędnym do formułowania i rozwiązywania zadań z obszaru projektowania architektonicznego i urbanistycznego ćwiczenia projektowe, wykład praca rysunkowa, egzamin pisemny K_W03++
K_W12++
P6S_WK
02. B.W8. zna i rozumie rolę i zastosowanie grafiki, rysunku i malarstwa oraz technologii informacyjnych w procesie projektowania architektonicznego i urbanistycznego wykład egzamin pisemny K_W03+++
K_W12++
P6S_WK
03. B.U3. potrafi posługiwać się właściwie dobranymi symulacjami komputerowymi, analizami i technologiami informacyjnymi, wspomagającymi projektowanie architektoniczne i urbanistyczne laboratorium praca rysunkowa w programie AutoCAD, obserwacja wykonawstwa K_U01++
K_U03+++
K_U04++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
04. B.S2. jest gotów do rzetelnej samooceny, formułowania konstruktywnej krytyki dotyczącej działań architektonicznych i urbanistycznych ćwiczenia projektowe, laboratorium praca rysunkowa, obserwacja wykonawstwa K_K04++
P6S_KK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Właściwości przestrzeni afinicznej i euklidesowej . Elementy przestrzeni oraz klasyfikacja metod rzutowań stosowanych w ich zapisie W01-W02 MEK01 MEK02
1 TK02 Właściwości rzutowania równoległego, w tym prostokątnego. W01-W02; P01-P02 MEK01 MEK02 MEK04
1 TK03 Metoda Monge'a i jej zastosowanie. W01-W02; W05 -;W06; P03 - P04; P11-P12; P13-P14 MEK01 MEK02 MEK04
1 TK04 Aksonometria jako medoda do sporządzania rysunków poglądowych. W03-W04; P05-P06; P07-P08; P09-P10 MEK01 MEK02 MEK04
1 TK05 Geometria dachów wielopołaciowych i ich kształtowanie. W07-W08; W09-W10; P15-P16; P17 - P18 MEK01 MEK02 MEK04
1 TK06 Geometria powierzchni. Kształtowanie przekryć powłokowych. W11-W12; P19-P20; P21-P22 MEK01 MEK02 MEK04
1 TK07 Rzut cechowany i jego zastosowanie do projektu ukształtowania terenu. W13-W14; P23-P24; P25-P26 MEK01 MEK02 MEK04
1 TK08 AutoCad jako program wspomagający konstruowanie geometryczne oraz projektowanie architektoniczne i urbanistyczne. Podstawy obsługi programu. L01, L02 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK09 Tworzenie rysunków 2D za pomocą programu AutoCAD. L03, L04, L05, L06 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
1 TK10 Modelowanie przestrzenne przy użyciu programu AutoCAD. L07, L08, L09, L10, L11, L12, L13, L14 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Kolineacja i jej właściwości. W01-W02; L01-L06 MEK01 MEK02
2 TK02 Perspektywa klasyczna. W03-W05; L07-L10 MEK01 MEK02 MEK04
2 TK03 Perspektywa stosowana. W06-W08; L11-L16 MEK01 MEK02 MEK04
2 TK04 Konstrukcja cienia. W09-W10; L17-L20 MEK01 MEK02 MEK04
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 1)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 4.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 1)

Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 20.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 1)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..

Konsultacje
(sem. 1)

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 1)
Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 2)

Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 4.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 2)

Przygotowanie do laboratorium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 2)

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Egzamin
(sem. 2)

Przygotowanie do egzaminu: 10.00 godz./sem.

Egzamin pisemny: 5.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład na podstawie frekwencji
Laboratorium na podstawie średniej ocen z prac projektowych przewidzianych programem nauczania
Projekt/Seminarium na podstawie średniej ocen z prac projektowych przewidzianych programem nauczania
Ocena końcowa na podstawie średniej ocen z laboratoriów oraz projektów
Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład na podstawie frekwencji
Laboratorium na podstawie średniej ocen z prac projektowych przewidzianych programem nauczania
Ocena końcowa na podstawie średniej ocen z laboratoriów, projektów oraz egzaminu przy założeniu pozytywnych ocen częściowych
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych ARCH klauz.pdf
ARCH persp.pdf
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. J. Dźwierzyńska, Shaping of Curvilinear Steel Bar Structures for Variable Environmental Conditions Using Genetic Algorithms—Moving towards Sustainability, ., 2021
 2. J. Dźwierzyńska; I. Labuda, Modeling of Curvilinear Steel Rod Structures Based on Minimal Surfaces, ., 2021
 3. J. Dźwierzyńska, Multi-Objective Optimizing Curvilinear Steel Bar Structures of Hyperbolic Paraboloid Canopy Roofs, ., 2020
 4. J. Dźwierzyńska, Algorithmic-aided shaping curvilinear steel bar structures, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2019
 5. J. Dźwierzyńska, Computer-aided inverse panorama on a conical projection surface, ., 2019
 6. J. Dźwierzyńska, Integrated Parametric Shaping of Curvilinear Steel Bar Structures of Canopy Roofs, ., 2019
 7. J. Dźwierzyńska, Rationalized Algorithmic-Aided Shaping a Responsive Curvilinear Steel Bar Structure, ., 2019
 8. J. Dźwierzyńska, Shaping curved steel rod structures, ., 2018
 9. J. Dźwierzyńska, Shaping of Spatial Steel Rod Structures Based on a Hyperbolic Paraboloid, ., 2018
 10. J. Dźwierzyńska; A. Prokopska, Pre-Rationalized Parametric Designing of Roof Shells Formed by Repetitive Modules of Catalan Surfaces, ., 2018
 11. J. Dźwierzyńska, Computer-Aided Panoramic Images Enriched by Shadow Construction on a Prism and Pyramid Polyhedral Surface, ., 2017
 12. J. Dźwierzyńska, Conical Perspective Image of an Architectural Object Close to Human Perception, ., 2017
 13. J. Dźwierzyńska, Descriptive and Computer Aided Drawing Perspective on an Unfolded Polyhedral Projection Surface, ., 2017
 14. J. Dźwierzyńska, Establishing Base Elements of Perspective in Order to Reconstruct Architectural Buildings from Photographs, ., 2017
 15. J. Dźwierzyńska, Single-image-based Modelling Architecture from a Historical Photograph, ., 2017
 16. J. Dźwierzyńska; A. Prokopska, Urban Planning by Le Corbusier According to Praxeological Knowledge, ., 2017