tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Geodezja i kartografia

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla

Kod zajęć: 18

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W15 L15 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: prof. dr hab. inż. Roman Kadaj

Dane kontaktowe koordynatora: budynek P, pokój 34, tel. 17 865 1306, kadaj@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: według harmonogramu pracy jednostki

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 2: dr inż. Tomasz Świętoń , termin konsultacji według harmonogramu pracy jednostki

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: uzyskanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykorzystania geodezji w budownictwie oraz posługiwania się dokumentacją geodezyjno-kartograficzną

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: moduł Geodezja i kartografia przekazuje informacje o tym czym jest i jaką rolę spełnia współczesna geodezja i kartografia w gospodarce narodowej, a w szczególności w branży budowlanej

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. A. Jagielski, Geodezja I, wyd. GEODPIS, wydanie 2., 2005
  2. A. Jagielski, Geodezja II, wyd. GEODPIS, wydanie 2., 2007

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. A. Jagielski, Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji I, wyd. GEODPIS., 2004
  2. A. Jagielski, Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji II, wyd. GEODPIS., 2006

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. S. Przewłocki, Geodezja dla kierunków niegeodezyjnych, wyd. PWN, Warszawa., 2002
  2. S. Łyszkowicz, Podstawy geodezji, wyd. Ofic.Wydaw. Politech.Warsz, Warszawa., 2011

Literatura uzupełniająca

  1. Czasopisma i magazyny branżowe, obowiązujące akty prawne i standardy techniczne, , .,
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Status studenta Politechniki Rzeszowskiej

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wiedza zdobyta w szkole średniej

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętności zdobyte w szkole średniej

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Kompetencje zdobyte w szkole średniej

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. B.W4. zna i rozumie matematykę, geometrię przestrzeni, statykę, wytrzymałość materiałów, kształtowanie, konstruowanie i wymiarowanie konstrukcji, w zakresie niezbędnym do formułowania i rozwiązywania zadań z obszaru projektowania architektonicznego i urbanistycznego wykład zaliczenie cz. pisemna K_W05+
K_W06+
K_W11++
K_W12++
P6S_WG
P6S_WK
02. B.W7. zna i rozumie sposoby komunikowania idei projektów architektonicznych, urbanistycznych i planistycznych oraz ich opracowywania wykład zaliczenie cz. pisemna K_W05++
K_W06+++
K_W11++
K_W12++
P6S_WG
P6S_WK
03. B.U3. potrafi posługiwać się właściwie dobranymi symulacjami komputerowymi, analizami i technologiami informacyjnymi, wspomagającymi projektowanie architektoniczne i urbanistyczne laboratorium sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
04. B.U6. potrafi odpowiednio stosować normy i przepisy prawa w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego laboratorium sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01++
K_U04++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05. B.S1. jest gotów do formułowania opinii dotyczących osiągnięć architektury i urbanistyki, ich uwarunkowań oraz innych aspektów działalności architekta, a także przekazywania informacji i opinii wykład, laboratorium sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa K_K01++
K_K04++
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR
06. B.S2. jest gotów do rzetelnej samooceny, formułowania konstruktywnej krytyki dotyczącej działań architektonicznych i urbanistycznych wykład, laboratorium sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa K_K01++
K_K04++
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 1. Geodezja jako nauka i dział gospodarki narodowej. W01-W02 MEK01
2 TK02 2. Powierzchnie i układy odniesienia związane z Ziemią, system odniesień przestrzennych W03-W04 MEK01
2 TK03 3. Mapy, odwzorowania kartograficzne, państwowe układy współrzędnych W05-W06 MEK01 MEK02 MEK06
2 TK04 4. Osnowy, sieci geodezyjne oraz teoretyczne podstawy pomiarów sytuacyjno-wysokościowych W07-W08 MEK01 MEK02
2 TK05 5. Techniki i technologie pomiarowe klasyczne i satelitarne (GPS), wykorzystanie systemu stacji referencyjnych ASG-EUPOS W09-W10 MEK01 MEK02
2 TK06 6. Zasady i etapy tworzenia map gospodarczych w technologiach klasycznych i komputerowych, systematyka map, cechy użytkowe W11-W12 MEK01 MEK06
2 TK07 7. Ogólne wiadomości monitoringu środowiska geograficznego W13-W14 MEK02
2 TK08 8. Teledetekcja i pomiary fotogrametryczne dla potrzeb architektury, urbanistyki i budownictwa W15 MEK01 MEK05
2 TK09 1. Układy współrzędnych, podstawowe obliczenia geodezyjne L01-L02 MEK03 MEK05
2 TK10 2. Praca z mapą L03-L04 MEK04 MEK05
2 TK11 3. Budowa i obsługa teodolitu, pomiary kątów L05-L06 MEK03 MEK06
2 TK12 4. Pomiary sytuacyjne L07-L10 MEK03 MEK05
2 TK13 5. Budowa i obsługa niwelatora, pomiary wysokościowe L11-L15 MEK03 MEK04 MEK06
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 2)

Przygotowanie do kolokwium: 3.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 2)

Przygotowanie do laboratorium: 3.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 6.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 2)

Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 2)

Przygotowanie do zaliczenia: 3.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie ustne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład na podstawie obecności na zajęciach i zaliczenia pisemnego sprawdzającego wiedzę
Laboratorium na podstawie obecności na zajęciach oraz zaliczenia wszystkich sprawozdań technicznych z prac pomiarowych i obliczeniowych
Ocena końcowa na podstawie średniej ważonej ocen z wykładów i laboratoriów
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: tak

Dostępne materiały: własnoręczenie pisane notatki z zajęć

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie