tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Fizyka budowli

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Budownictwa Ogólnego

Kod zajęć: 17

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / W15 L15 P15 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. prof. PRz Aleksander Starakiewicz

Dane kontaktowe koordynatora: budynek P, pokój 418, tel. 178651428, olekstar@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Uzyskanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie formułowania i zastosowania prostych metod obliczeniowych na temat zjawisk fizycznych zachodzących w budynku i jego elementach.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Zapoznanie się z podstawowymi prawami fizyki zachodzącym w budynkach i przegrodach budowlanych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Dylla Andrzej , FIZYKA CIEPLNA BUDOWLI W PRAKTYCE, PWN Warszawa ., 2015
 2. Alsabry Abdrahman, Fizyka Budowli dla doradców i audytorów energetycznych, Uniwersytet Zielonogórski., 2010
 3. Klemm Piotr i inni, Budownictwo ogólne , tom 2, Fizyka budowli, Arkady, Warszawa., 2005
 4. Pogorzelski J.A., Fizyka cieplna budowli, PWN,Warszawa., 1976
 5. PN-EN ISO 13790 , Cieplne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania, PKN.,
 6. PN – EN 12831 , Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego, .,
 7. PN – EN ISO 14683 , Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości o, .,

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Starakiewicz A., Szyszka J., Fizyka budowli w zadaniach, Oficyna Wydawnicza PRz., Rzeszów., 2009
 2. PN-EN ISO 13788:2003 , Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzc, .,
 3. PN – EN ISO 14683 , Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości o, .,
 4. PN – EN ISO 6946 , Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obli, .,
 5. PN-EN ISO 10077-1, Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Metoda up, .,
 6. PN-EN ISO 13370 , Właściwości cieplne budynków. Wymian ciepła przez grunt. Metody obliczania, .,

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Pogorzelski J.A.,, Fizyka cieplna budowli,, PWN, Warszawa,., 1976
 2. Bogosłowski W.N., Fizyka budowli, Arkady, Warszawa., 1975

Literatura uzupełniająca

 1. Alsabry Abdrahman, Fizyka Budowli dla doradców i audytorów energetycznych, Uniwersytet Zielonogórski., 2010
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student posiada wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki, technologii informacyjnych i materiałów budowlanych.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student posiada wiedzę z matematyki, fizyki, technologii informacyjnych i materiałów budowlanych.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student potrafi rozwiązywać równania matematyczne, rysować wykresy, posługiwać się komputerowym programem kalkulacyjnym

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student potrafi pracować samodzielnie oraz w grupach

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. B.W5. zna i rozumie problematykę budownictwa, technologii i instalacji budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli, obejmującą kluczowe zagadnienia w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i planistycznym oraz zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową obiektów budowlanych wykład zaliczenie cz. pisemna K_W01++
K_W02+++
K_W04+++
K_W10+
K_W11++
P6S_WG
P6S_WK
02. B.U3. potrafi posługiwać się właściwie dobranymi symulacjami komputerowymi, analizami i technologiami informacyjnymi, wspomagającymi projektowanie architektoniczne i urbanistyczne projekt indywidualny, laboratorium sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny K_U02+
K_U04++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
03. B.U4. potrafi opracować rozwiązania poszczególnych ustrojów i elementów budynków pod względem technologicznym, konstrukcyjnym i materiałowym projekt indywidualny sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa
04. B.U6. potrafi odpowiednio stosować normy i przepisy prawa w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego projekt indywidualny, laboratorium prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny K_U02++
K_U04+
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05. B.S1. jest gotów do formułowania opinii dotyczących osiągnięć architektury i urbanistyki, ich uwarunkowań oraz innych aspektów działalności architekta, a także przekazywania informacji i opinii projekt indywidualny sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa K_K01++
K_K04+
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR
06. B.S2. jest gotów do rzetelnej samooceny, formułowania konstruktywnej krytyki dotyczącej działań architektonicznych i urbanistycznych projekt indywidualny, laboratorium sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny K_K01++
P6S_KO
P6S_KR

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 Mikroklimat wewnętrzny. Parametry powietrza wilgotnego. Kondensacja pary wodnej na powierzchni przegrody. Charakterystyka klimatu Polski. Omówienie danych klimatycznych w sezonie grzewczym. Właściwości fizyczne materiałów budowlanych. W01-W05 MEK01
6 TK02 Wilgoć w przegrodach budowlanych. Formy występowania wilgoci w materiałach i przegrodach budowlanych. Dyfuzja i kondensacja pary wodnej w przegrodach. Obliczanie zawilgocenia przegród budowlanych. Wymiana ciepła przez przegrody budowlane w polu jednowymiarowym. Przewodzenie. Konwekcja. Promieniowanie. Wymiana ciepła przez przegrody przezroczyste. W06-W09 MEK01
6 TK03 Izolacyjność termiczna przegród i elementów budowlanych. Zasady projektowania przegród budowlanych. Mostki termiczne w przegrodach budowlanych. W10-W11 MEK01
6 TK04 Zyski i straty ciepła przez przegrody budowlane. Bilans ciepła budynku. Charakterystyka cieplna budynku. W12-W14 MEK01
6 TK05 Projektowanie przegród budowlanych. Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Podstawowe pojęcia akustyki budowlanej. W15 MEK01
6 TK06 Badanie wilgotności, nasiąkliwości, wilgotności sorpcyjnej, higroskopijności oraz podciągania kapilarnego wody w materiałach budowlanych. Określanie wilgotności względnej powietrza psychrometrem Assmana (metody badań) L01-L06 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06
6 TK07 Określanie temperatury powietrza i powierzchni przegród budowlanych (rodzaje przyrządów pomiarowych). Określanie współczynnika przenikania ciepła U przegród budowlanych metodą pomiaru temperatur oraz strumienia ciepła.. Pomiar natężenia oświetlenia pomieszczeń. Pomiar natężenia hałasu w pomieszczeniu. L07-L15 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06
6 TK08 Obliczanie uniknięcia kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrody budowlanej, parametrów powietrza i przegrody, powodujących kondensację powierzchniową pary wodnej P01-P04 MEK02 MEK04 MEK05 MEK06
6 TK09 Obliczanie współczynników przenikania ciepła różnych przegród budowlanych, stykających się z powietrzem oraz gruntem, komponentów budowlanych.Obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych P05-P10 MEK02 MEK04 MEK05 MEK06
6 TK10 Obliczanie bilansu energetycznego przegrody budowlanej oraz budynku P11-P15 MEK02 MEK04 MEK05 MEK06
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 6)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 1.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 2.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 6)

Przygotowanie do laboratorium: 3.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 6)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 4.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 6)

Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 6)

Przygotowanie do zaliczenia: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena z kolokwium i obecności na wykładach. Ocena z wykładów (Ow) jest oceną z kolokwium (test + pytania kompetencyjne) pomniejszona o nieusprawiedliwione nieobecności na wykładach - (liczba nieobecności / liczba wykładów)*0,5.
Laboratorium Wykonanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz sprawozdań z tych ćwiczeń. Zaliczenie sprawdzianów pisemnych
Projekt/Seminarium Warunkiem zaliczenia jest wykonanie i zaliczenie wszystkich wykonanych ćwiczeń projektowych. Ocena z ćwiczeń projektowych (Oc) jest średnią arytmetyczną z zaliczonych projektów, pomniejszona o nieusprawiedliwione nieobecności na projektach - (liczba nieobecności / liczba projektów)*0,5.
Ocena końcowa Ocena końcowa = 0,2*ocena z wykładów + 0,40*ocena z ćwiczeń projektowych + 0,4*ocena z laboratorium
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, The Influence of Glazing on the Functioning of a Trombe Wall Containing a Phase Change Material, ., 2021
 2. J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Methods for Determining Mold Development and Condensation on the Surface of Building Barriers, ., 2020
 3. M. Kaczmarzyk; A. Starakiewicz; A. Waśniowski, Internal Heat Gains in a Lunar Base—A Contemporary Case Study, ., 2020
 4. B. Dębska; J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Analysis of the Thermal Characteristics of a Composite Ceramic Product Filled with Phase Change Material, ., 2019
 5. J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Analysis of the thermal characteristics of anti-icing driveway plates, ., 2019
 6. L. Lichołai; A. Starakiewicz, Opinia o innowacyjności projektu „Całoroczny Mobilny Dom na Kołach"., ., 2019
 7. L. Lichołai; A. Starakiewicz, Opinia o innowacyjności projektu „Uruchomienie produkcji innowacyjnych bram dla małych hangarów lotniczych i obiektów przemysłowych" ., ., 2019
 8. L. Lichołai; A. Starakiewicz; J. Szyszka, Opinia o innowacyjności projektu "Pustak izolowany pianką poliuretanową", ., 2019
 9. L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Opinia o innowacyjności projektu „Drzwi aluminiowe zewnętrzne PASSIV ZERO+" , ., 2019
 10. A. Starakiewicz, Coverage of energy for the preparation of hot tap water by installing solar collectors in a singlefamily building, ., 2018
 11. A. Starakiewicz; J. Szyszka, A quasi-box window concept to improve the thermal-insulation property of old windows - case study, ., 2018
 12. J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Wpływ konfiguracyjnych rozwiązań warstwy przeszklenia na energetyczne funkcjonowanie zmodyfikowanej przegrody kolektorowo – akumulacyjnej, ., 2018
 13. J. Kogut; W. Kokoszka; P. Ochab; I. Skrzypczak; A. Starakiewicz; J. Szyszka, Passive Residential Houses with the Accumulation Properties of Ground as a Heat Storage Medium , ., 2017
 14. J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Udział materiału zmienno-fazowego w pracy energetycznej przegrody kolektorowo-akumulacyjnej w przejściowych warunkach klimatycznych, ., 2017
 15. L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Charakterystyka energetyczna budynku jednorodzinnego oparta na faktycznym zużyciu energii, ., 2017