logo
Karta przedmiotu
logo

Seminarium dyplomowe ESiPC

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Clean Energy

Obszar kształcenia: nauki ścisłe/techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Hydrogen, biofuels and clean transpotration, Solar energy and heat pumps

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: Magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Termodynamiki

Kod zajęć: 16921

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności Solar energy and heat pumps

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / P15 / 1 ECTS / Z

Język wykładowy: angielski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Joanna Wilk

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Głównym celem kursu jest zdobycie umiejętności zbierania i krytycznej analizy informacji, poznanie zasad pisania prac dyplomowych i prezentacji osiągnięć a także pogłębienie wiadomości z zakresu tematyki realizowanej pracy dyplomowej.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł kształcenia związany jest w pierwszym rzędzie z zagadnieniami dotyczącymi zasad opracowywania i pisania prac dyplomowych a także pogłębieniem wiedzy z zakresu realizowanej tematyki pracy dyplomowej.

Materiały dydaktyczne: Examples of master's thesis

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na trzeci semestr studiów kierunku Clean Energy

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wiedza z przedmiotów objętych planem studiów na kierunku Clean Energy

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność samodzielnej pracy, umiejętność pozyskiwania informacji i materiałów, podstawy autoprezentacji.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Gotowość do zaangażowania się w działania niezbędne do realizacji pracy dyplomowej i prezentacji osiągnięć.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Student posiada orientację w dziedzinie nauk związanej z pracą dyplomową, umiejętność poszukiwania i wykorzystania powiązanego materiału źródłowego oraz właściwego podziału i redagowania treści pracy dyplomowej i prezentacji dokonań. seminarium prezentacja dokonań (portfolio) K_U01+
K_U02+++
K_U08+
K_K06+
P7S_KK
P7S_UK
P7S_UO
P7S_UW
02 Student dostrzega istotność własnego dorobku naukowego oraz dokonań pozostałych osób w grupie, jest gotowy do współdziałania w rozwiązywaniu problemów naukowych. Rozumie wkład pracy naukowej w rozwój społeczeństwa. seminarium prezentacja dokonań (portfolio), obserwacja wykonawstwa K_U01++
K_U08++
K_U09+
K_K03++
K_K06++
P7S_KK
P7S_KO
P7S_KR
P7S_UK
P7S_UO
P7S_UU

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Gromadzenie materiałów na zadany temat przy pomocy dostępnych źródeł: książek, podręczników, czasopism, Internetu. Analiza zebranego materiału - krótkie sprawozdanie zawierające odniesienia do wykorzystanych źródeł literaturowych. Krytyczna analiza materiału i jego związek z wiedzą zdobytą w trakcie studiów. Redagowanie i prezentacja pracy dyplomowej. Dyskusja na temat innych prac dyplomowych realizowanych w grupie. P01-P15 MEK01 MEK02

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Projekt/Seminarium (sem. 3) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 3.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 5.00 godz./sem.
Przygotowanie do prezentacji: 2.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 3)
Zaliczenie (sem. 3)

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Projekt/Seminarium Ocena postępów w realizacji pracy dyplomowej oraz prezentacji własnych osiągnięć weryfikuje efekt kształcenia MEK01. Ocena aktywności w dyskusji podczas zajęć weryfikuje efekt kształcenia MEK02.
Ocena końcowa Ocena końcowa jest średnią z uzyskanych ocen cząstkowych podczas semestru zajęć.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 R. Filip; R. Smusz; J. Wilk Experimental investigations on thermal diffusivity of heterogeneous materials 2023
2 R. Gałek; P. Gil; P. Kucharski; M. Markowicz; S. Smoleń; J. Wilk Experimental Investigations of the LED Lamp with Heat Sink Inside the Synthetic Jet Actuator 2022
3 S. Grosicki; J. Wilk Mass/heat transfer analogy in convective fluid flow through the annular channel 2022
4 S. Grosicki; R. Smusz; J. Wilk Mass/Heat Transfer Analogy Method in the Research on Convective Fluid Flow through a System of Long Square Mini-Channels 2022
5 M. Markowicz; E. Smyk; J. Wilk Synthetic Jet Actuators with the Same Cross-Sectional Area Orifices-Flow and Acoustic Aspects 2021
6 P. Gil; J. Wilk Experimental Investigations of Different Loudspeakers Applied as Synthetic Jet Actuators 2021
7 P. Gil; M. Korzeniowski; J. Wilk Helmholtz Resonance Frequency of the Synthetic Jet Actuator 2021
8 J. Wilk Heat/mass transfer analogy in the case of convective fluid flow through minichannels 2020
9 P. Bałon; J. Cieślik; B. Kiełbasa; Ł. Kowalski; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak; A. Świątoniowski; J. Wilk Thermal Stratification in the Storage Tank 2020
10 P. Gil; J. Wilk Heat transfer coefficients during the impingement cooling with the use of synthetic jet 2020
11 R. Gałek; J. Wilk Numerical simulation of air flow in needle-to-cylinder electrohydrodynamic device 2020
12 R. Gałek; P. Gil; R. Smusz; J. Wilk Centerline heat transfer coefficient distributions of synthetic jets impingement cooling 2020
13 T. Bednarczyk; G. Chmiel; R. Filip; R. Smusz; J. Wilk Experimental investigations on graphene oxide/rubber composite thermal conductivity 2020
14 W. Rybiński; M. Tychanicz-Kwiecień; J. Wilk Zagadnienia wymiany ciepła i przepływów w minikanałowych wymiennikach ciepła 2020
15 P. Gil; M. Tychanicz-Kwiecień; J. Wilk Review of High-Temperature Thermal Insulation Materials 2019
16 R. Smusz; J. Wilk Liczby kryterialne w charaktersytyce wężownicowego wymiennika ciepła 2019
17 S. Grosicki; J. Wilk Research difficulties in mass/heat transfer investigations with regard to compact mini-heat exchanger 2019
18 J. Wilk Pomiar masy, objętości, gęstości oraz strumienia przepływu substancji 2018
19 P. Bałon; P. Gil; R. Smusz; M. Tychanicz-Kwiecień; J. Wilk Badania termofizyczne materiałów zmiennofazowych w aspekcie ich zastosowań w układach do odzysku ciepła odpadowego 2018
20 R. Smusz; J. Wilk Zastosowanie dwupłaszczowego wymiennika ciepła z warstwą PCM do odzysku ciepła odpadowego 2018
21 S. Grosicki; J. Wilk Experimental study of electrochemical mass transfer in an annular duct with the electrolyte nanofluid 2018
22 S. Grosicki; K. Kiedrzyński; J. Wilk Preliminary research on mass/heat transfer in mini heat exchanger 2018