logo
Karta przedmiotu
logo

Aspekty etyczne i prawne działalności zawodowej i naukowej

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Clean Energy

Obszar kształcenia: nauki ścisłe/techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Hydrogen, biofuels and clean transpotration, Solar energy and heat pumps

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: Magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

Kod zajęć: 16324

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Hydrogen, biofuels and clean transpotration, Solar energy and heat pumps

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W15 P10 / 1 ECTS / Z

Język wykładowy: angielski

Imię i nazwisko koordynatora 1: prof. dr hab. Grzegorz Ostasz

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr hab. prof. PRz Izabela Oleksiewicz

Imię i nazwisko koordynatora 3: dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: analiza i ocena etycznych i prawnych elementów oraz ich znaczenia w działalności systemu naukowego, jak i jego poszczególnych instytucji na tle innych państw . Wprowadzenie do problematyki ochrony własności intelektualnej i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Ogólne informacje o zajęciach: przedmiot należy do grupy treści podstawowych, jest obowiązkowy dla studentów I semestru

Materiały dydaktyczne: casusy oparte na orzecznictwie ETS, SN, TK, NSA

Inne: case study, audyty

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 T. Stawecki, P. Winczorek, T. Chauvin Wstęp do prawoznawstwa C.H.Beck. 2021
2 A. Korybski, L. Leszczyński, A. Pieniążek Wstęp do prawoznawstwa UMCS. 2011
3 E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie Wolters Kluwer. 2021
4 Mentel U., Hajduk-Stelmachowicz M. Does standardization have an impact on innovation activity in different countries? Problems and Perspectives in Management, 18(4), 486-503. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(4).2020.39. 2020
5 Work-life balance w teorii i praktyce funkcjonowania współczesnych organizacji, Piecuch T., Szczygieł E., (red.) [w:], Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. 2019
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 J. Barta, R. Markiewicz Prawo autorskie i prawa pokrewne Wolters Kluwer. 2021
2 Hajduk-Stelmachowicz M., Zarządzanie energią w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS. Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 2/2018 cz . 2019
3 Hajduk-Stelmachowicz M., Audyt energetyczny przedsiębiorstw jako wyzwanie w kontekście poprawy efektywności energetycznej, https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2018/10/hajduk.pdf, DOI: 10.24425/12 [w: ] Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Zeszyt nr 104 /2018, s. 43–54. . 2018
4 Deqiang Shi, Zhijun Chen, Hajduk-Stelmachowicz Marzena, Larik Abdul Razaque, Rafique Muhammad Zahid The Role of the Global Value Chain in Improving Trade and the Sustainable Competitive Advantage: Evidence From China’s Manufacturing Industry, Frontiers in Environmental Science, Vol. 9, p. 508, ISSN=2296-665X, DOI=10.3389/fenvs.2021.779295; https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fenvs.2021.779295. 2021
5 Hajduk-Stelmachowicz, Pułapki decyzyjne a system zarządzania środowiskowego, [w:] Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju, Dziawgo D. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 436, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław , s. 1. 2016
6 Hajduk-Stelmachowicz M., Stelmachowicz M. Planowanie wdrożenia koncepcji work-lifebalance jako komponent podejścia projektowego. [w:] Work-life balance w teorii i praktyce funkcjonowania współczesnych organizacji, Piecuch T., Szczygieł E., ( , Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, s. 119-134.. 2019

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: zgodne z regulaminem studiów wyższych na Politechnice Rzeszowskiej

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: posiada podstawową wiedzę ogólną

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: rozumie znaczenie etyki i prawa w działalności zawodowej i naukowej

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: potrafi samodzielnie analizować i oceniać zjawiska etyczne i prawnwe

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 zna istotę etycznych i prawnych elementów w działalności badawczo-naukowej oraz zawodowej wykład, ćwiczenia problemowe, zaliczenie cz. ustna K_W14++
K_K01+++
K_K02+++
K_K04+++
P7S_KK
P7S_KO
P7S_KR
P7S_WK
02 umie ocenić etyczne i prawne elementy oraz ich znaczenia w działalności systemu naukowego na przykładzie różnych organizacji (np. państw, firm) wykład, ćwiczenia problemowe zaliczenie cz. ustna K_U01+++
K_U07++
K_K02+++
K_K04+++
P7S_KR
P7S_UK
P7S_UU
03 potrafi wyjaśnić wzajemne relacje pomiędzy elementami etycznymi i prawnymi aktywności naukowej oraz zawodowej. wykład, ćwiczenia problemowe zaliczenie cz. ustna K_U01+++
K_U08+++
K_K04+++
P7S_KR
P7S_UK
P7S_UO
04 zna i potrafi nazywać podstawowe pojęcia z zakresu problematyki ochrony własności intelektualnej wykład zaliczenie cz. ustna K_W11+++
K_K01+++
K_K04+++
P7S_KK
P7S_KO
P7S_KR
P7S_WK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Pojęcia podstawowe: etyki, prawa, CSR w sferze naukowo-badawczej oraz w sferze zawodowej W1 , P1 MEK01 MEK02
1 TK02 Geneza i uwarunkowanie funkcjonowania systemu naukowo-badawczego oraz sfery zawodowej W2-3, P2 MEK02
1 TK03 Źródła prawa i etyki W 3-4, P3 MEK03
1 TK04 Współczesne formy dzialności gospodarczej a etyka W 5-6, P4 MEK02
1 TK05 Nowe formy działalności systemu naukowego na wybranych przykładach W 7-8, P5 MEK02
1 TK06 Podstawowe pojęcia i geneza z zakresu problematyki ochrony własności intelektualnej W 9 P6-7 MEK03 MEK04
1 TK07 Własność przemysłowa a prawo autorskie podobieństwa i różnice W10-11, P8-9 MEK03 MEK04
1 TK08 Kolokwium zaliczeniowe W12 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 1) Przygotowanie do kolokwium: 3.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 1) Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem..
Konsultacje (sem. 1)
Zaliczenie (sem. 1) Zaliczenie ustne: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Uzyskał pozytywną ocenę z zaliczenia końcowego
Projekt/Seminarium Pozytywna ocena aktywności i wiedzy wykazywanej w trakcie zajęć seminaryjnych.
Ocena końcowa Uzyskał ocenę pozytywną z zaliczenia końcowego

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie