logo
Karta przedmiotu
logo

Praca dyplomowa

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Clean Energy

Obszar kształcenia: nauki ścisłe/techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Hydrogen, biofuels and clean transpotration, Solar energy and heat pumps

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: Magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Termodynamiki

Kod zajęć: 16309

Status zajęć: wybierany dla programu Hydrogen, biofuels and clean transpotration, Solar energy and heat pumps

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / / 20 ECTS / Z

Język wykładowy: angielski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr hab. inż. prof. PRz Joanna Wilk

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr hab. inż. prof. PRz Paweł Woś

Imię i nazwisko koordynatora 3: dr hab. inż. prof. PRz Andrzej Majka

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Nabycie przez studenta umiejętności planowania realizacji pracy, poszukiwania literatury, wykorzystywania metod i narzędzi do analiz i syntezy oraz nabycie umiejętności prezentowania pracy

Ogólne informacje o zajęciach: Tematyka modułu "Praca dyplomowa" jest indywidualnie ustalana z promotorem pracy i realizowana na zasadzie indywidualnej pracy promotora ze studentem.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Literature related to the completed diploma thesis .

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na trzeci semestr studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Kompleksowa wiedza fachowa zdobyta w toku wcześniejszego kształcenia.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność samodzielnej pracy, umiejętność pozyskiwania informacji i materiałów.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Gotowość do zaangażowania się w działania niezbędne do realizacji pracy dyplomowej oraz samodyscyplina w osiąganiu wyznaczonych celów.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Ma szczegółową wiedzę na temat wybranych zagadnień z zakresu przetwarzania energii i w oparciu o zadaną specyfikację potrafi zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces, związane z technologiami czystych energii. Umie zrealizować wybrane elementy projektu z wykorzystaniem odpowiednio dobranych metod i narzędzi. projekt indywidualny, dyskusja dydaktyczna prezentacja dokonań (portfolio), obserwacja wykonawstwa, ocena pracy dyplomowej, obrona pracy dyplomowej K_W04++
K_W05++
K_W06++
K_W07++
K_U01++
K_U06+
P7S_UK
P7S_UW
P7S_WG
P7S_WK
02 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego projekt indywidualny, dyskusja dydaktyczna prezentacja dokonań (portfolio), obserwacja wykonawstwa, ocena pracy dyplomowej K_K04++
P7S_KR
03 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł (także w języku obcym), integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie. projekt indywidualny, dyskusja dydaktyczna prezentacja dokonań (portfolio), ocena pracy dyplomowej K_U01++
K_U02+++
K_K04+
P7S_KR
P7S_UK
P7S_UW
04 Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym, potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną dotyczącą zagadnień z zakresu "czystych energii". projekt indywidualny, dyskusja dydaktyczna prezentacja dokonań (portfolio), obrona pracy dyplomowej K_U01+++
P7S_UK
05 Posiada podstawowe umiejętności konieczne do opracowania, udokumentowania i przedstawienia przy użyciu metodologii i technik stosownych w nauce i technice, w sposób komunikatywny, precyzyjny i zrozumiały w środowisku inżynierów ale także poza nim, rożnego rodzaju projektów, raportów, sprawozdań i opracowań dotyczących zagadnień z dziedziny "czystych energii" projekt indywidualny, dyskusja dydaktyczna prezentacja dokonań (portfolio), ocena pracy dyplomowej, obrona pracy dyplomowej K_U03++
K_U04+
K_U05+
P7S_UU
P7S_UW
06 Ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, potrafi pracować indywidualnie, potrafi zdefiniować priorytety w działalności indywidualnej oraz ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania projekt indywidualny, dyskusja dydaktyczna prezentacja dokonań (portfolio), dyskusje i rozmowy w trakcie zajęć, obrona pracy dyplomowej K_U04+
K_U07++
K_U09+
K_K06+
P7S_KK
P7S_UU
P7S_UW
07 Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania organizacyjne i techniczne w szczególności systemy, procesy, usługi i urządzenia i integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych. projekt indywidualny, e-learning prezentacja dokonań (portfolio), ocena pracy dyplomowej, obrona pracy dyplomowej K_K03+
K_K06++
P7S_KK
P7S_KO
P7S_KR

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Sporządzenie planu pracy dyplomowej. - MEK01 MEK02
3 TK02 Poszukiwanie i analiza literatury związanej z tematem pracy dyplomowej. - MEK01 MEK03 MEK05 MEK06
3 TK03 Wykonanie badań/analiz związanych z częścią praktyczną pracy dyplomowej - MEK01 MEK05 MEK06 MEK07
3 TK04 Wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonych badań/analiz. - MEK01 MEK07
3 TK05 Zredagowanie pracy dyplomowej. - MEK02 MEK03 MEK05 MEK06
3 TK06 Obrona pracy dyplomowej. - MEK01 MEK04 MEK05

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Konsultacje (sem. 3) Przygotowanie do konsultacji: 150.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 150.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 3) Przygotowanie do zaliczenia: 200.00 godz./sem.
Zaliczenie ustne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 A. Jaworski; H. Kuszewski; M. Mądziel; P. Woś The investigation of auto-ignition properties of 1-butanol–biodiesel blends under various temperatures conditions 2023
2 A. Majka; J. Muszyńska-Pałys Analysis of the performance of an aircraft powered by hybrid propulsion 2023
3 D. Lichoń; T. Lis; A. Majka RPAS performance model for fast-time simulation research on integration in non-segregated airspace 2023
4 K. Balawender; S. Boichenko; A. Jaworski; H. Kuszewski; K. Lew; R. Longwic; P. Wojewoda; P. Woś Assessment of the Effect of Road Load on Energy Consumption and Exhaust Emissions of a Hybrid Vehicle in an Urban Road Driving Cycle—Comparison of Road and Chassis Dynamometer Tests 2023
5 M. Klimczyk; K. Kucharski; A. Majka; J. Muszyńska-Pałys Hydrogen Valley as a Hub for Technological Cooperation Between Science, Business, Local Government and NGOs. An Overview of Approaches in Europe 2023
6 R. Filip; R. Smusz; J. Wilk Experimental investigations on thermal diffusivity of heterogeneous materials 2023
7 J. Michalski; P. Woś Gotowość techniczna pojazdów publicznego transportu zbiorowego z napędem elektrycznym BEB oraz zasilanych CNG i ON - ocena metodą studium przypadku 2022
8 K. Balawender; A. Jaworski; P. Woś Sterowanie wtryskiwaczami wodoru w silniku przepływowym 2022
9 K. Balawender; T. Campisi ; M. Jakubowski; A. Jaworski; H. Kuszewski; K. Lew; M. Mądziel; A. Ustrzycki; P. Wojewoda; P. Woś Evaluation of the Effect of Chassis Dynamometer Load Setting on CO2 Emissions and Energy Demand of a Full Hybrid Vehicle 2022
10 K. Lejda; P. Woś Transport means engineering: operation, fuels and safety: selected issues 2022
11 M. Kuźniar; A. Majka; M. Pawlak Determination of the flight trajectory in terms of emission and fuel consumption minimization 2022
12 R. Gałek; P. Gil; P. Kucharski; M. Markowicz; S. Smoleń; J. Wilk Experimental Investigations of the LED Lamp with Heat Sink Inside the Synthetic Jet Actuator 2022
13 S. Boichenko; A. Jaworski; І. Matviyi; I. Shkilniuk; O. Tarasiuk; О. Tselishchev; P. Woś Міжгалузеві проблеми і системні дослідження в паливно-енергетичному секторі 2022
14 S. Grosicki; J. Wilk Mass/heat transfer analogy in convective fluid flow through the annular channel 2022
15 S. Grosicki; R. Smusz; J. Wilk Mass/Heat Transfer Analogy Method in the Research on Convective Fluid Flow through a System of Long Square Mini-Channels 2022
16 T. Campisi; A. Jaworski; H. Kuszewski; K. Lew; M. Mądziel; P. Woś The Development of CO2 Instantaneous Emission Model of Full Hybrid Vehicle with the Use of Machine Learning Techniques 2022
17 G. Dec; A. Majka; T. Rogalski; D. Rzońca; S. Samolej Regular graph-based free route flight planning approach 2021
18 M. Jakubowski; P. Woś Sposób kompensacji luzu zaworowego w silniku spalinowym o zmiennym stopniu sprężania i urządzenie do stosowania tego sposobu 2021
19 M. Jaremcio; A. Jaworski; K. Lejda; M. Mądziel; P. Woś Charakterystyka wybranych testów jezdnych stosowanych w badaniach emisji zanieczyszczeń w spalinach silnikowych samochodów osobowych 2021
20 M. Markowicz; E. Smyk; J. Wilk Synthetic Jet Actuators with the Same Cross-Sectional Area Orifices-Flow and Acoustic Aspects 2021
21 P. Gil; J. Wilk Experimental Investigations of Different Loudspeakers Applied as Synthetic Jet Actuators 2021
22 P. Gil; M. Korzeniowski; J. Wilk Helmholtz Resonance Frequency of the Synthetic Jet Actuator 2021
23 T. Campisi; A. Jaworski; H. Kuszewski; M. Mądziel; P. Woś Assessing Vehicle Emissions from a Multi-Lane to Turbo Roundabout Conversion Using a Microsimulation Tool 2021
24 W. Homik; A. Mazurkow; P. Woś Application of a Thermo-Hydrodynamic Model of a Viscous Torsional Vibration Damper to Determining Its Operating Temperature in a Steady State 2021
25 A. Majka Weryfikacja i walidacja nowego algorytmu planowania tras w przestrzeni FRA 2020
26 A. Majka; P. Wacnik Współpraca ponadeuropejska w obszarze lotnictwa w świetle realizacji celów agendy flightpath 2050 2020
27 G. Drupka; A. Majka; T. Rogalski Automated flight planning method to facilitate the route planning process in predicted conditions 2020
28 J. Lubas; K. Miernik; W. Szczypiński-Sala; P. Woś; E. Zielińska Experimental Analysis of Tribological Processes in Friction Pairs with Laser Borided Elements Lubricated with Engine Oils 2020
29 J. Michalski; P. Woś Ocena techniczna i środowiskowa cyklu życia pojazdów konwencjonalnych i elektrycznych-przegląd literatury 2020
30 J. Wilk Heat/mass transfer analogy in the case of convective fluid flow through minichannels 2020
31 K. Balawender; A. Jaworski; D. Konieczny; H. Kuszewski; P. Woś Wykrywanie spalania stukowego w silniku dwupaliwowym 2020
32 K. Balawender; M. Jakubowski; A. Jaworski; P. Szymczuk; A. Ustrzycki; P. Woś Application of Variable Compression Ratio VCR Technology in Heavy-Duty Diesel Engine 2020
33 K. Balawender; M. Jakubowski; M. Jaremcio; A. Jaworski; H. Kuszewski; K. Lejda; K. Lew; M. Mądziel; P. Woś The Impact of Driving Resistances on the Emission of Exhaust Pollutants from Vehicles with the Spark Ignition Engine Fuelled by Petrol and LPG 2020
34 K. Balawender; M. Jaremcio; A. Jaworski; A. Krzemiński; H. Kuszewski; K. Lew; M. Mądziel; P. Woś Realizacja cyklu jezdnego w badaniach emisji zanieczyszczeń na hamowni podwoziowej 2020
35 K. Lejda; P. Woś Systemy i środki transportu: bezpieczeństwo i materiały eksploatacyjne: wybrane zagadnienia 2020
36 M. Jakubowski; P. Woś Numerical and Experimental Studies on Combustion Engines and Vehicles 2020
37 M. Kuźniar; A. Majka; M. Pawlak; J. Pawluczy Model of emission of exhaust compounds of jet aircraft in cruise phase enabling trajectory optimization 2020
38 P. Bałon; J. Cieślik; B. Kiełbasa; Ł. Kowalski; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak; A. Świątoniowski; J. Wilk Thermal Stratification in the Storage Tank 2020
39 P. Gil; J. Wilk Heat transfer coefficients during the impingement cooling with the use of synthetic jet 2020
40 R. Gałek; J. Wilk Numerical simulation of air flow in needle-to-cylinder electrohydrodynamic device 2020
41 R. Gałek; P. Gil; R. Smusz; J. Wilk Centerline heat transfer coefficient distributions of synthetic jets impingement cooling 2020
42 T. Bednarczyk; G. Chmiel; R. Filip; R. Smusz; J. Wilk Experimental investigations on graphene oxide/rubber composite thermal conductivity 2020
43 W. Rybiński; M. Tychanicz-Kwiecień; J. Wilk Zagadnienia wymiany ciepła i przepływów w minikanałowych wymiennikach ciepła 2020
44 J. Michalski; P. Woś Analiza ryzyka zdarzeń drogowych samochodu wypadającego z drogi i ryzyka obrażeń osób, spowodowanych konstrukcjami wsporczymi pionowego oznakowania drogi z uwzględnieniem bariery ochronnej 2019
45 J. Michalski; P. Woś Szacowanie ryzyka wypadku lub awarii w procesach transportowych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych 2019
46 J. Michalski; P. Woś Technologie kształtowania warstw powierzchniowych elementów układu TPC oraz ich wpływ na właściwości użytkowe silnika spalinowego 2019
47 J. Michalski; P. Woś Żeliwa i stopy aluminium w konstrukcji silników spalinowych-analiza zastosowań oraz technologii wytwarzania 2019
48 P. Gil; M. Tychanicz-Kwiecień; J. Wilk Review of High-Temperature Thermal Insulation Materials 2019
49 R. Smusz; J. Wilk Liczby kryterialne w charaktersytyce wężownicowego wymiennika ciepła 2019
50 S. Grosicki; J. Wilk Research difficulties in mass/heat transfer investigations with regard to compact mini-heat exchanger 2019
51 A. Majka Ground-Based System for Support of the Aircraft Safe Take-off and Landing: Technical, Ecological and Efficiency Aspects 2018
52 A. Majka Remotely piloted aircraft system with optimum avoidance maneuvers 2018
53 A. Majka; J. Pawluczy; T. Rogalski Metoda planowania trasy lotu samolotu w przestrzeni FRA wykorzystująca wielokryterialne wagi na krawędziach grafu 2018
54 A. Majka; J. Pawluczy; T. Rogalski Zautomatyzowany algorytm planowania lotu samolotu w przestrzeni FRA 2018
55 G. Drupka; A. Majka; T. Rogalski; L. Trela An airspace model aplicable for automatic flight route planning inside free route airspace 2018
56 J. Michalski; P. Woś Analiza bezpieczeństwa przewozu osób autobusami nowoczesnymi i konwencjonalnymi w zintegrowanym systemie zarządzania ruchem i transportem publicznym miasta 2018
57 J. Michalski; P. Woś Analiza prawdopodobieństwa zdarzeń niepożądanych podczas przewozu drogowego osób i materiałów metodą drzewa niezdatności 2018
58 J. Michalski; P. Woś Analiza ryzyka zdarzeń niepożądanych podczas przewozu drogowego osób i materiałów metodą drzewa zdarzeń 2018
59 J. Michalski; P. Woś Bezpieczeństwo i niezawodność przewozu osób autobusami w zintegrowanym systemie zarządzania ruchem i transportem publicznym miasta – analiza literatury 2018
60 J. Michalski; P. Woś Eksploatacyjne zużycie tribologiczne cylindrów doładowanego silnika wysokoprężnego wynikające z właściwości materiałowych jego żeliwnego bloku 2018
61 J. Michalski; P. Woś Termo-mechaniczna analiza naprężeń i odkształceń zespołu cylindra silnika spalinowego jako próba wyjaśnienia niekontrolowanego zapłonu mieszanki paliwowo-powietrznej 2018
62 J. Michalski; P. Woś Wpływ wad strefy podpowierzchniowej „blechmantel” i struktury metalograficznej żeliwa na wartość zużycia tribologicznego i skłonność do zatarcia gładzi cylindrowych silnika wysokoprężnego 2018
63 J. Wilk Pomiar masy, objętości, gęstości oraz strumienia przepływu substancji 2018
64 K. Balawender; A. Jaworski; H. Kuszewski; K. Lejda; A. Ustrzycki; P. Woś Analysis of the repeatability of the exhaust pollutants emission research results for cold and hot starts under controlled driving cycle conditions 2018
65 M. Kuźniar; A. Majka; M. Pawlak; J. Pawluczy Analysis of wind impact on emission of selected exhaust compounds in jet engines of a business jet aircraft in cruise phase 2018
66 M. Kuźniar; A. Majka; M. Pawlak; J. Pawluczy Emission of selected exhaust compounds in jet engines of a jet aircraft in cruise phase 2018
67 P. Bałon; P. Gil; R. Smusz; M. Tychanicz-Kwiecień; J. Wilk Badania termofizyczne materiałów zmiennofazowych w aspekcie ich zastosowań w układach do odzysku ciepła odpadowego 2018
68 P. Woś Opinia techniczna nr 01/2018/PRz/Wo odnośnie ustalenia przyczyn odpadnięcia koła w trakcie jazdy w samochodzie marki VOLVO XC70 w szczególności ustalenie czy sposób wykonania usługi wymiany kół przez zleceniodawcę mógł mieć związek przyczynowo – skutkowy z zaistniałym zdarzeniem 2018
69 R. Smusz; J. Wilk Zastosowanie dwupłaszczowego wymiennika ciepła z warstwą PCM do odzysku ciepła odpadowego 2018
70 S. Grosicki; J. Wilk Experimental study of electrochemical mass transfer in an annular duct with the electrolyte nanofluid 2018
71 S. Grosicki; K. Kiedrzyński; J. Wilk Preliminary research on mass/heat transfer in mini heat exchanger 2018
72 Ł. Rzepka; P. Woś Analiza stanu naprężeń i odkształceń w mechanizmie zmiany stopnia sprężania w eksperymentalnym silniku typu VCR 2018