logo
Karta przedmiotu
logo

Seminarium dyplomowe WBiCT

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Clean Energy

Obszar kształcenia: nauki ścisłe/techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Hydrogen, biofuels and clean transpotration, Solar energy and heat pumps

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: Magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Kod zajęć: 16307

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności Hydrogen, biofuels and clean transpotration

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / P15 / 1 ECTS / Z

Język wykładowy: angielski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr hab. inż. prof. PRz Andrzej Majka

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr hab. inż. prof. PRz Paweł Woś

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Głównym celem kursu jest zdobycie umiejętności zbierania i krytycznej analizy informacji, poznanie zasad pisania prac dyplomowych i prezentacji osiągnięć a także pogłębienie wiadomości z zakresu tematyki realizowanej pracy dyplomowej.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł kształcenia związany jest w pierwszym rzędzie z zagadnieniami dotyczącymi zasad opracowywania i pisania prac dyplomowych a także pogłębieniem wiedzy z zakresu realizowanej tematyki pracy dyplomowej.

Materiały dydaktyczne: Examples of master's thesis

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na trzeci semestr studiów kierunku Clean Energy

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wiedza z przedmiotów objętych planem studiów na kierunku Clean Energy

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność samodzielnej pracy, umiejętność pozyskiwania informacji i materiałów, podstawy autoprezentacji.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Gotowość do zaangażowania się w działania niezbędne do realizacji pracy dyplomowej i prezentacji osiągnięć.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Student posiada orientację w dziedzinie nauk związanej z pracą dyplomową, umiejętność poszukiwania i wykorzystania powiązanego materiału źródłowego oraz właściwego podziału i redagowania treści pracy dyplomowej i prezentacji dokonań. seminarium prezentacja dokonań (portfolio) K_U01+
K_U02+++
K_U08+
K_K06+
P7S_KK
P7S_UK
P7S_UO
P7S_UW
02 Student dostrzega istotność własnego dorobku naukowego oraz dokonań pozostałych osób w grupie, jest gotowy do współdziałania w rozwiązywaniu problemów naukowych. Rozumie wkład pracy naukowej w rozwój społeczeństwa. seminarium prezentacja dokonań (portfolio), obserwacja wykonawstwa K_U01++
K_U08++
K_U09+
K_K03++
K_K06++
P7S_KK
P7S_KO
P7S_KR
P7S_UK
P7S_UO
P7S_UU

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Gromadzenie materiałów na zadany temat przy pomocy dostępnych źródeł: książek, podręczników, czasopism, Internetu. Analiza zebranego materiału - krótkie sprawozdanie zawierające odniesienia do wykorzystanych źródeł literaturowych. Krytyczna analiza materiału i jego związek z wiedzą zdobytą w trakcie studiów. Redagowanie i prezentacja pracy dyplomowej. Dyskusja na temat innych prac dyplomowych realizowanych w grupie. P01-P15 MEK01 MEK02

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Projekt/Seminarium (sem. 3) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 3.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 5.00 godz./sem.
Przygotowanie do prezentacji: 2.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 3)
Zaliczenie (sem. 3)

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Projekt/Seminarium Ocena postępów w realizacji pracy dyplomowej oraz prezentacji własnych osiągnięć weryfikuje efekt kształcenia MEK01. Ocena aktywności w dyskusji podczas zajęć weryfikuje efekt kształcenia MEK02.
Ocena końcowa Ocena końcowa jest średnią z uzyskanych ocen cząstkowych podczas semestru zajęć.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 A. Jaworski; A. Krzemiński; H. Kuszewski; P. Woś A comparative study on selected physical properties of diesel–ethanol–dodecanol blends 2024
2 K. Balawender; M. Jaremcio; A. Jaworski; H. Kuszewski; K. Lew; P. Woś Assessment of CH4 Emissions in a Compressed Natural Gas-Adapted Engine in the Context of Changes in the Equivalence Ratio 2024
3 S. Boichenko; H. Kuszewski; V. Ribun; P. Woś Analysis of Conventional and Nonconventional GTL Technologies: Benefits and Drawbacks 2024
4 A. Jaworski; H. Kuszewski; M. Mądziel; P. Woś The investigation of auto-ignition properties of 1-butanol–biodiesel blends under various temperatures conditions 2023
5 A. Majka; J. Muszyńska-Pałys Analysis of the performance of an aircraft powered by hybrid propulsion 2023
6 B. Babiarz; A. Jaworski; H. Kuszewski; V. Mateichyk; M. Mądziel; S. Porada; M. Śmieszek; P. Woś Towards Cleaner Cities: An Analysis of the Impact of Bus Fleet Decomposition on PM and NOX Emissions Reduction in Sustainable Public Transport 2023
7 D. Lichoń; T. Lis; A. Majka RPAS performance model for fast-time simulation research on integration in non-segregated airspace 2023
8 K. Balawender; S. Boichenko; A. Jaworski; H. Kuszewski; K. Lew; R. Longwic; P. Wojewoda; P. Woś Assessment of the Effect of Road Load on Energy Consumption and Exhaust Emissions of a Hybrid Vehicle in an Urban Road Driving Cycle—Comparison of Road and Chassis Dynamometer Tests 2023
9 M. Klimczyk; K. Kucharski; A. Majka; J. Muszyńska-Pałys Hydrogen Valley as a Hub for Technological Cooperation Between Science, Business, Local Government and NGOs. An Overview of Approaches in Europe 2023
10 P. Cichosz; M. Drajewicz; M. Góral; A. Majka; W. Nowak; J. Sęp; R. Smusz Design of Newly Developed Burner Rig Operating with Hydrogen Rich Fuel Dedicated for Materials Testing 2023
11 S. Boichenko; L. Chelaydyn; A. Jaworski; V. Ribun; S. Viktor; D. Viktoriia; P. Woś; A. Yakovlieva Effect of Diethyl Ether Addition on the Properties of Gasoline-Ethanol Blends 2023
12 J. Michalski; P. Woś Gotowość techniczna pojazdów publicznego transportu zbiorowego z napędem elektrycznym BEB oraz zasilanych CNG i ON - ocena metodą studium przypadku 2022
13 K. Balawender; A. Jaworski; P. Woś Sterowanie wtryskiwaczami wodoru w silniku przepływowym 2022
14 K. Balawender; T. Campisi ; M. Jakubowski; A. Jaworski; H. Kuszewski; K. Lew; M. Mądziel; A. Ustrzycki; P. Wojewoda; P. Woś Evaluation of the Effect of Chassis Dynamometer Load Setting on CO2 Emissions and Energy Demand of a Full Hybrid Vehicle 2022
15 K. Lejda; P. Woś Transport means engineering: operation, fuels and safety: selected issues 2022
16 M. Kuźniar; A. Majka; M. Pawlak Determination of the flight trajectory in terms of emission and fuel consumption minimization 2022
17 S. Boichenko; A. Jaworski; І. Matviyi; I. Shkilniuk; O. Tarasiuk; О. Tselishchev; P. Woś Міжгалузеві проблеми і системні дослідження в паливно-енергетичному секторі 2022
18 T. Campisi; A. Jaworski; H. Kuszewski; K. Lew; M. Mądziel; P. Woś The Development of CO2 Instantaneous Emission Model of Full Hybrid Vehicle with the Use of Machine Learning Techniques 2022
19 G. Dec; A. Majka; T. Rogalski; D. Rzońca; S. Samolej Regular graph-based free route flight planning approach 2021
20 M. Jakubowski; P. Woś Sposób kompensacji luzu zaworowego w silniku spalinowym o zmiennym stopniu sprężania i urządzenie do stosowania tego sposobu 2021
21 M. Jaremcio; A. Jaworski; K. Lejda; M. Mądziel; P. Woś Charakterystyka wybranych testów jezdnych stosowanych w badaniach emisji zanieczyszczeń w spalinach silnikowych samochodów osobowych 2021
22 T. Campisi; A. Jaworski; H. Kuszewski; M. Mądziel; P. Woś Assessing Vehicle Emissions from a Multi-Lane to Turbo Roundabout Conversion Using a Microsimulation Tool 2021
23 W. Homik; A. Mazurkow; P. Woś Application of a Thermo-Hydrodynamic Model of a Viscous Torsional Vibration Damper to Determining Its Operating Temperature in a Steady State 2021
24 A. Majka Weryfikacja i walidacja nowego algorytmu planowania tras w przestrzeni FRA 2020
25 A. Majka; P. Wacnik Współpraca ponadeuropejska w obszarze lotnictwa w świetle realizacji celów agendy flightpath 2050 2020
26 G. Drupka; A. Majka; T. Rogalski Automated flight planning method to facilitate the route planning process in predicted conditions 2020
27 J. Lubas; K. Miernik; W. Szczypiński-Sala; P. Woś; E. Zielińska Experimental Analysis of Tribological Processes in Friction Pairs with Laser Borided Elements Lubricated with Engine Oils 2020
28 J. Michalski; P. Woś Ocena techniczna i środowiskowa cyklu życia pojazdów konwencjonalnych i elektrycznych-przegląd literatury 2020
29 K. Balawender; A. Jaworski; D. Konieczny; H. Kuszewski; P. Woś Wykrywanie spalania stukowego w silniku dwupaliwowym 2020
30 K. Balawender; M. Jakubowski; A. Jaworski; P. Szymczuk; A. Ustrzycki; P. Woś Application of Variable Compression Ratio VCR Technology in Heavy-Duty Diesel Engine 2020
31 K. Balawender; M. Jakubowski; M. Jaremcio; A. Jaworski; H. Kuszewski; K. Lejda; K. Lew; M. Mądziel; P. Woś The Impact of Driving Resistances on the Emission of Exhaust Pollutants from Vehicles with the Spark Ignition Engine Fuelled by Petrol and LPG 2020
32 K. Balawender; M. Jaremcio; A. Jaworski; A. Krzemiński; H. Kuszewski; K. Lew; M. Mądziel; P. Woś Realizacja cyklu jezdnego w badaniach emisji zanieczyszczeń na hamowni podwoziowej 2020
33 K. Lejda; P. Woś Systemy i środki transportu: bezpieczeństwo i materiały eksploatacyjne: wybrane zagadnienia 2020
34 M. Jakubowski; P. Woś Numerical and Experimental Studies on Combustion Engines and Vehicles 2020
35 M. Kuźniar; A. Majka; M. Pawlak; J. Pawluczy Model of emission of exhaust compounds of jet aircraft in cruise phase enabling trajectory optimization 2020
36 J. Michalski; P. Woś Analiza ryzyka zdarzeń drogowych samochodu wypadającego z drogi i ryzyka obrażeń osób, spowodowanych konstrukcjami wsporczymi pionowego oznakowania drogi z uwzględnieniem bariery ochronnej 2019
37 J. Michalski; P. Woś Szacowanie ryzyka wypadku lub awarii w procesach transportowych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych 2019
38 J. Michalski; P. Woś Technologie kształtowania warstw powierzchniowych elementów układu TPC oraz ich wpływ na właściwości użytkowe silnika spalinowego 2019
39 J. Michalski; P. Woś Żeliwa i stopy aluminium w konstrukcji silników spalinowych-analiza zastosowań oraz technologii wytwarzania 2019