logo
Karta przedmiotu
logo

Modelowanie i badania czystych napędów pojazdów

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Clean Energy

Obszar kształcenia: nauki ścisłe/techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Hydrogen, biofuels and clean transpotration, Solar energy and heat pumps

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: Magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Kod zajęć: 16304

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności Hydrogen, biofuels and clean transpotration

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W15 L15 P20 / 3 ECTS / E

Język wykładowy: angielski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Maksymilian Mądziel

Terminy konsultacji koordynatora: https://mmadziel.v.prz.edu.pl/konsultacje

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Student zdobywa pogłębioną wiedzę z zakresu modelowania i testowania czystych technologii napędów pojazdów. Nabywana jest również umiejętność projektowania takich systemów i ich analizę. Przygotowanie do prowadzenia badań.

Ogólne informacje o zajęciach: Przedmiot obowiązkowy dla studentów 3 semestru specjalności Hydrogen, biofuels and clean transpotration

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Chiranjit Sain, Atanu Banerjee, Pabitra Kumar Biswas Control Strategies of Permanent Magnet Synchronous Motor Drive for Electric Vehicles CRC Press. 2022
2 Canbing Li, Yijia Cao, Yonghong Kuang, Bin Zhou Influences of Electric Vehicles on Power System and Key Technologies of Vehicle-to-Grid Springer Berlin, Heidelberg. 2016
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Xi Zhang, Chris Mi Vehicle Power Management: Modeling, Control and Optimization Springer. 2011
2 Sulaymon L. Eshkabilov Practical MATLAB Modeling with Simulink: Programming and Simulating Apress. 2020
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Dieter Schramm Vehicle Dynamics: Modeling and Simulation Springer. 2018

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na sem. 3 specjalności

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student powinien posiadać wiedzę w zakresie realizowanym w ramach przedmiotów poprzedzających.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność analizy i pozyskiwania danych z literatury.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student rozumie konieczność samokształcenia i dokształcania.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Ma pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje adekwatne do zakresu realizowanego w ramach zajęć z modułu. wykład wykład - sprawdzian pisemny zaliczenie cz. pisemna K_W04++
K_W06++
K_W08+++
K_W09+
P7S_WG
P7S_WK
02 Ma pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje adekwatne do zakresu realizowanego w ramach zajęć z modułu. laboratorium obserwacja wykonawstwa, raport pisemny K_U01++
K_U02+++
K_U06+++
K_U09++
P7S_UK
P7S_UU
P7S_UW
03 Ma pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje adekwatne do zakresu realizowanego w ramach zajęć z modułu. projekt raport pisemny, prezentacja projektu K_U03++
K_U04+
K_U05++
K_U08+++
P7S_UO
P7S_UU
P7S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Pojęcia podstawowe. Nowoczesne napędy pojazdów. Metody modelowania pojazdów, układów napędowych. Metodyka testowania pojazdów dla procedury WLTP. Technologie czystych źródeł dla zasilania pojazdów. Stan obecny dla technologii czystych napędów pojazdów. Analiza tendencji rozwojowych w zakresie omawianych tematów. W01-W15 MEK01
3 TK02 Wprowadzenie do laboratorium. Zapoznanie się z oprogramowaniem. Analiza wybranych napędów pojazdów w oprogramowaniu. Czyste napędy stosowane w transporcie. Charakterystyka wybranych napędów pojazdów. Napędy elektryczne, hybrydowe, spalinowe - charakterystyka i modelowanie. L01-L15 MEK02
3 TK03 Wprowadzenie do zajęć projektowych. Wybór tematu projektu i jego omówienie. Analiza realizowanej tematyki projektu dla czystych napędów pojazdów. Praca w programie. Modelowanie napędów i ich testowanie. Napędy elektryczne, hybrydowe, spalinowe - elementy projektowania układów. P01-P20 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 3) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 2.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 3) Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 4.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 3) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 8.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 5.00 godz./sem.
Przygotowanie do prezentacji: 5.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 3) Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 3) Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena wystawiana jest na podstawie wyniku testu pisemnego. Kryterium oceny: do 49% max. liczby punktów; 2,0, 50-60%; 3,0, 61-70%; 3,5, 71-80%; 4,0, 81-90%; 4,5, 91-100%; 5,0. Ocena może zostać podniesiona o 0,5 stopnia w przypadku ponadprzeciętnej aktywności/wykazanej wiedzy studenta na zajęciach.
Laboratorium Na zajęciach oceniana jest wiedza z treści kształcenia. Oceniana jest ustna odpowiedź. Dodatkowo, każdorazowo przed laboratoriami podawane są studentom zagadnienia do przygotowania na zajęcia.
Projekt/Seminarium Ocena końcowa z projektów składała się z oceny z prezentacji oraz kolokwium (średnia arytmetyczna). Punktacja oceny kolokwium: ocenę dostateczną uzyskuje student który uzyska 50% punktów, ocenę dobry: 61-75% punktów, ocenę bardzo dobry powyżej 86% punktów.
Ocena końcowa Warunkiem zaliczenia modułu jest osiągnięcie wszystkich efektów modułowych i zaliczenie wszystkich form zajęć. Ocena końcowa z modułu to średnia arytmetyczna ocen końcowych ze wszystkich form zajęć.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 A. Jaworski; H. Kuszewski; M. Mądziel; P. Woś The investigation of auto-ignition properties of 1-butanol–biodiesel blends under various temperatures conditions 2023
2 D. Antonelli; A. Christopoulos; V. Dagienė; A. Juškevičienė; M. Laakso; V. Masiulionytė-Dagienė; M. Mądziel; D. Stadnicka; C. Stylios A Virtual Reality Laboratory for Blended Learning Education: Design, Implementation and Evaluation 2023
3 M. Mądziel Liquified Petroleum Gas-Fuelled Vehicle CO2 Emission Modelling Based on Portable Emission Measurement System, On-Board Diagnostics Data, and Gradient-Boosting Machine Learning 2023
4 M. Mądziel Vehicle Emission Models and Traffic Simulators: A Review 2023
5 T. Campisi ; M. Mądziel Energy Consumption of Electric Vehicles: Analysis of Selected Parameters Based on Created Database 2023
6 T. Campisi; M. Mądziel Investigation of Vehicular Pollutant Emissions at 4-Arm Intersections for the Improvement of Integrated Actions in the Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPs) 2023
7 A. Jaworski; H. Kuszewski; M. Mądziel Sustainable Public Transport Strategies—Decomposition of the Bus Fleet and Its Influence on the Decrease in Greenhouse Gas Emissions 2022
8 D. Atzeni; A. Carreras-Coch; G. Dec; D. Mazzei; M. Mądziel; L. Pappa; Ł. Paśko; X. Solé-Beteta; D. Stadnicka; C. Stylios Plan and Develop Advanced Knowledge and Skills for Future Industrial Employees in the Field of Artificial Intelligence, Internet of Things and Edge Computing 2022
9 G. Dec; R. Figliè; D. Mazzei; M. Mądziel; J. Navarro; Ł. Paśko; X. Solé-Beteta; D. Stadnicka; C. Stylios; M. Tyrovolas Role of Academics in Transferring Knowledge and Skills on Artificial Intelligence, Internet of Things and Edge Computing 2022
10 K. Balawender; T. Campisi ; M. Jakubowski; A. Jaworski; H. Kuszewski; K. Lew; M. Mądziel; A. Ustrzycki; P. Wojewoda; P. Woś Evaluation of the Effect of Chassis Dynamometer Load Setting on CO2 Emissions and Energy Demand of a Full Hybrid Vehicle 2022
11 T. Campisi; A. Jaworski; H. Kuszewski; K. Lew; M. Mądziel; P. Woś The Development of CO2 Instantaneous Emission Model of Full Hybrid Vehicle with the Use of Machine Learning Techniques 2022
12 T. Campisi; M. Mądziel Assessment of vehicle emissions at roundabouts: a comparative study of PEMS data and microscale emission model 2022
13 A. Jaworski; H. Kuszewski; M. Mądziel Lubricity of Ethanol-Diesel Fuel Blends-Study with the Four-Ball Machine Method 2021
14 D. Antonelli; J. Barata; E. Boffa; P. C. Priarone; R. Chelli; P. Ferreira; M. Finžgar; M. Lanzetta; P. Litwin; N. Lohse; F. Lupi; M. M. Mabkhot; A. Maffei; M. Mądziel; P. Minetola; S. Nikghadam-Hojjati; Ł. Paśko; P. Podržaj; D. Stadnicka; X. Wang Mapping Industry 4.0 Enabling Technologies into United Nations Sustainability Development Goals 2021
15 K. Balawender; A. Jaworski; K. Lejda; M. Mądziel; D. Savostin-Kosiak; A. Ustrzycki Assessment of Petrol and Natural Gas Vehicle Carbon Oxides Emissions in the Laboratory and On-Road Tests 2021
16 M. Jaremcio; A. Jaworski; K. Lejda; M. Mądziel; P. Woś Charakterystyka wybranych testów jezdnych stosowanych w badaniach emisji zanieczyszczeń w spalinach silnikowych samochodów osobowych 2021
17 M. Mądziel; D. Stadnicka Application of Lean Analyses and Computer Simulation in Complex Product Manufacturing Process 2021
18 S. Basbas; T. Campisi; M. Mądziel; A. Nikiforiadis; G. Tesoriere An Estimation of Emission Patterns from Vehicle Traffic Highlighting Decarbonisation Effects from Increased e-fleet in Areas Surrounding the City of Rzeszow (Poland) 2021
19 T. Campisi; A. Jaworski; H. Kuszewski; M. Mądziel; P. Woś Assessing Vehicle Emissions from a Multi-Lane to Turbo Roundabout Conversion Using a Microsimulation Tool 2021
20 T. Campisi; A. Jaworski; M. Mądziel; G. Tesoriere The Development of Strategies to Reduce Exhaust Emissions from Passenger Cars in Rzeszow City-Poland A Preliminary Assessment of the Results Produced by the Increase of E-Fleet 2021
21 A. Jaworski; K. Lejda; M. Mądziel; D. Savostin-Kosiak The Impact of Exhaust Emission from Combustion Engines on the Environment: Modelling of Vehicle Movement at Roundabouts 2020
22 K. Balawender; M. Jakubowski; M. Jaremcio; A. Jaworski; H. Kuszewski; K. Lejda; K. Lew; M. Mądziel; A. Ustrzycki; P. Wojewoda Analysis of Cold Start Emission from Light Duty Vehicles Fueled with Gasoline and LPG for Selected Ambient Temperatures 2020
23 K. Balawender; M. Jakubowski; M. Jaremcio; A. Jaworski; H. Kuszewski; K. Lejda; K. Lew; M. Mądziel; P. Woś The Impact of Driving Resistances on the Emission of Exhaust Pollutants from Vehicles with the Spark Ignition Engine Fuelled by Petrol and LPG 2020
24 K. Balawender; M. Jaremcio; A. Jaworski; A. Krzemiński; H. Kuszewski; K. Lew; M. Mądziel; P. Woś Realizacja cyklu jezdnego w badaniach emisji zanieczyszczeń na hamowni podwoziowej 2020
25 K. Balawender; S. Boichenko; A. Jaworski; H. Kuszewski; M. Mądziel; L. Pavliukh; D. Savostin-Kosiak Assessment of CO2 emissions and energy consumption during stationary test of vehicle with SI engine powered by different fuels 2020
26 K. Lejda; M. Mądziel Systemy i środki transportu: eksploatacja i diagnostyka: wybrane zagadnienia 2020
27 O. Ivanushko; A. Jaworski; A. Loboda; M. Mądziel; D. Savostin-Kosiak; M. Tsiuman Establishing the regularities of correlation between ambient temperature and fuel consumption by city diesel buses 2020
28 S. Boichenko; A. Jaworski; M. Mądziel; L. Pavliukh Comparative assessment of CO2 emissions and fuel consumption in a stationary test of the passenger car running on various fuels 2020
29 A. Jaworski; K. Lejda; J. Lubas; M. Mądziel Comparison of exhaust emission from Euro 3 and Euro 6 motor vehicles fueled with petrol and LPG based real driving conditions 2019
30 A. Jaworski; K. Lejda; M. Mądziel Creating an emission model based on portable emission measurement system for the purpose of a roundabout 2019
31 K. Lejda; M. Mądziel Znajomość luki jakościowej w badaniach wpływu miejskich projektów transportowych 2019
32 P. Litwin; M. Mądziel; D. Stadnicka Simulations of Manufacturing Systems: Applications in Achieving the Intended Learning Outcomes 2019
33 A. Jaworski; D. Latała; M. Mądziel Porównanie rzeczywistych emisji szkodliwych składników spalin pojazdów samochodowych do wybranych modeli obliczeniowych 2018
34 A. Jaworski; H. Kuszewski; D. Latała; K. Lejda; M. Mądziel; A. Ustrzycki Nowa procedura przeprowadzania badań emisji spalin z pojazdów samochodowych z wykorzystaniem testów drogowych 2018
35 A. Jaworski; K. Lejda; M. Mądziel; A. Ustrzycki Assessment of the emission of harmful car exhaust components in real traffic conditions 2018
36 A. Jaworski; M. Mądziel Porównanie wyników emisji toksycznych składników spalin z pojazdów samochodowych uzyskanych z systemu PEMS z modelem obliczeniowym EMEP/CORINAIR programu OPERAT FB 2018