logo
Karta przedmiotu
logo

Projekt menagement

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Clean Energy

Obszar kształcenia: nauki ścisłe/techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Hydrogen, biofuels and clean transpotration, Solar energy and heat pumps

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: Magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa

Kod zajęć: 16301

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Hydrogen, biofuels and clean transpotration, Solar energy and heat pumps

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W15 P10 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: angielski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Dorota Stadnicka

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Student nabędzie umiejętności planowania i organizowania przedsięwzięcia, pozna metody oceny ryzyka jego realizacji, nauczy się, jak przygotować ogólny kosztorys przedsięwzięcia, a także nauczy się prezentować graficznie harmonogram projektu i pozna możliwości wykorzystania programu Microsoft Project do planowania przedsięwzięcia.

Ogólne informacje o zajęciach: Przedmiot obowiązkowy dla studentów trzeciego semestru

Materiały dydaktyczne: https://dstadnicka.v.prz.edu.pl

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 The standard for project management and a guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide). Project Management Institute. 2021
2 Harold Kerzner PROJECT MANAGEMENT A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling John Wiley & Sons, Inc.. 2003
3 Joseph Heagney Fundamentals of Project Management American Management Association. 2012
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 The standard for project management and a guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide). Project Management Institute. 2021
2 Harold Herzner PROJECT MANAGEMENT A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling John Wiley & Sons, Inc.. 2003
Literatura do samodzielnego studiowania
1 The standard for project management and a guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide). Project Management Institute. 2021

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na właściwy semestr studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Ogólna podstawowa wiedza z zakresu zarządzania organizacjami

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność pracy zespołowej

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Zdolność do analitycznego myślenia

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Potrafi określić założenia oraz ograniczenia dla przedsięwzięcia, potrafi opracować strukturę zadań projektowych, wie, jak opracować strukturę organizacyjną projektu i macierz odpowiedzialności projekt zespołowy, wykład sprawozdanie z projektu K_W10++
K_U07++
K_U08++
P7S_UO
P7S_UU
P7S_WK
02 Potrafi przeprowadzić ocenę wykonalności realizacji przedsięwzięcia, ocenić warianty realizacji zadań projektowych, identyfikować potencjalne zakłócenia w realizacji zadań projektowych. projekt zespołowy, wykład sprawozdanie z projektu, prezentacja projektu K_W10++
K_U07+
K_K04+
P7S_KR
P7S_UU
P7S_WK
03 Wie, jak opracować kosztorys projektu, harmonogram realizacji przedsięwzięcia, jak zastosować program Microsoft Project do planowania realizacji przedsięwzięcia. projekt zespołowy, wykład sprawozdanie z projektu K_W10+++
K_U07++
K_U09+
P7S_UU
P7S_WK
04 Zna zasady i metodykę zarządzania projektami wykład zaliczenie pisemne K_W10+++
K_W14+
K_K04++
P7S_KR
P7S_WK
05 Dokonuje przeglądu literatury w tym anglojęzycznej w celu pozyskiwania wiarygodnych informacji i potrafi się dzielić tymi informacjami. projekt prezentacja projektu K_U01+
K_U02+
P7S_UK
P7S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Definicja projektu. Przykłady projektów. Cechy projektu. Zarządzanie projektami. Cechy zarządzania projektem. Typy projektów. Parametry oceny projektu. W01 MEK04
1 TK02 Organizacja zespołów projektowych: skład i kompetencje zespołu projektowego, konsultanci i kontraktorzy, tworzenie struktury organizacyjnej, budowa zespołu projektowego, matrycowa struktura organizacyjna. Warunki efektywnego zarządzania projektem. Zarządzanie projektami a zmiany. Zagrożenia dla prawidłowej realizacji projektu. Cykl życia projektu. W02 MEK01
1 TK03 Definiowanie i organizacja projektu. Identyfikacja problemu. Rozpoznawanie uwarunkowań. Pożądana sytuacja docelowa. Cele projektów. Wstępny konspekt projektu. W03 MEK01
1 TK04 Analiza ryzyka i zmian projektowych. Metody analizy ryzyka. Studium wykonalności. Ocena projektu: wykonalność techniczna, finansowa, operacyjna, geograficzna, czasowa, zasobowa, prawna. W04 MEK02
1 TK05 Tworzenie planu projektu. Planowanie. Podstawowe elementy planu projektu. Ograniczenia planu projektu. Podstawowe zasady planowania rezultatów i prac. Planowanie szczegółowe i harmonogram czasowy. W05 MEK01
1 TK06 Wykresy Gantta. System organizacji i kontroli projektu. Typowe problemy zarządzania projektami. Możliwość wykorzystania standardowego oprogramowania do nadzorowania realizacji projektów. W06 MEK03
1 TK07 Śledzenie i dozorowanie projektu. Zasady kierowania projektami. System organizacji i kontroli projektu. Zarządzanie kosztami projektu. Zamknięcie projektu. Raport końcowy. W07 MEK04
1 TK08 Opracowanie założeń dla projektu: model przedsiębiorstwa, uzasadnienie podjętego tematu, cele i zakres projektu, oczekiwania stron zainteresowanych, terminy, założenia i ograniczenia projektowe. P01 MEK01 MEK05
1 TK09 Opracowanie struktury zadań projektowych P02 MEK01
1 TK10 Opracowanie struktury organizacyjnej projektu i macierzy odpowiedzialności P03 MEK01
1 TK11 Ocena wykonalności projektu, możliwych wariantów realizacji projektu oraz ocena odporności projektu na zakłócenia P04 MEK02
1 TK12 Opracowanie kosztorysu projektu P05 MEK03
1 TK13 Opracowanie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Zastosowanie programu Microsoft Project do planowania i nadzorowania projektów P06 MEK03
1 TK14 Prezentacja i obrona projektów P07 P08 MEK04 MEK05
1 TK15 Test zaliczeniowy W08 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 1) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 4.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 4.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 1) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 5.00 godz./sem.
Przygotowanie do prezentacji: 4.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 1) Przygotowanie do konsultacji: 3.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 1) Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Zaliczenie pisemne, którego celem jest sprawdzenie osiągnięcia następującego efektu modułowego: MEK08.
Projekt/Seminarium Warunkiem koniecznym zaliczenia projektów jest wykonanie i prezentacja projektu. Przy zaliczaniu projektów sprawdzane jest osiągnięcie następujących efektów modułowych: MEK01, MEK02, MEK03, MEK04, MEK05, MEK06, MEK07, MEK09.
Ocena końcowa Ocena końcowa jest średnią z projektu i zaliczenia pisemnego. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu i zaliczenia pisemnego.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 D. Antonelli; A. Christopoulos; V. Dagienė; A. Juškevičienė; M. Laakso; V. Masiulionytė-Dagienė; M. Mądziel; D. Stadnicka; C. Stylios A Virtual Reality Laboratory for Blended Learning Education: Design, Implementation and Evaluation 2023
2 A. Bonci; S. Longhi; D. Stadnicka The Overall Labour Effectiveness to Improve Competitiveness and Productivity in Human-Centered Manufacturing 2022
3 D. Antonelli; P. Litwin; D. Stadnicka Disabled employees on the manufacturing line: Simulations of impact on performance and benefits for companies 2022
4 D. Atzeni; A. Carreras-Coch; G. Dec; D. Mazzei; M. Mądziel; L. Pappa; Ł. Paśko; X. Solé-Beteta; D. Stadnicka; C. Stylios Plan and Develop Advanced Knowledge and Skills for Future Industrial Employees in the Field of Artificial Intelligence, Internet of Things and Edge Computing 2022
5 D. Stadnicka; Ł. Szczekala Knowledge Management as a Sustainable Development Supporting Method in Manufacturing Organizations – A Systematic Literature Review 2022
6 E. Boffa; R. Chelli; P. Ferreira; M. Finžgar; M. Lanzetta; P. Litwin; N. Lohse; F. Lupi; M. M. Mabkhot; A. Maffei; P. Minetola; P. Podržaj; D. Stadnicka Toward a sustainable educational engineer archetype through Industry 4.0 2022
7 G. Dec; K. Kubiak; D. Stadnicka Possible Applications of Edge Computing in the Manufacturing Industry-Systematic Literature Review 2022
8 G. Dec; R. Figliè; D. Mazzei; M. Mądziel; J. Navarro; Ł. Paśko; X. Solé-Beteta; D. Stadnicka; C. Stylios; M. Tyrovolas Role of Academics in Transferring Knowledge and Skills on Artificial Intelligence, Internet of Things and Edge Computing 2022
9 P. Litwin; D. Stadnicka Problems of System Dynamics model development for complex product manufacturing process 2022
10 R. Amadio; A. Carreras-Coch; D. Mazzei; J. Merino; J. Navarro; J. Sęp; D. Stadnicka; C. Stylios; M. Tyrovolas; T. Żabiński Industrial Needs in the Fields of Artificial Intelligence, Internet of Things and Edge Computing 2022
11 W. Daź; D. Habrat; W. Habrat; D. Stadnicka Technical and Legal Relations in Aviation Industry from Technology Management and Sustainability Perspective 2022
12 D. Antonelli; G. Bruno; D. Stadnicka Evaluating the effect of learning rate, batch size and assignment strategies on the production performance 2021
13 D. Antonelli; J. Barata; E. Boffa; P. C. Priarone; R. Chelli; P. Ferreira; M. Finžgar; M. Lanzetta; P. Litwin; N. Lohse; F. Lupi; M. M. Mabkhot; A. Maffei; M. Mądziel; P. Minetola; S. Nikghadam-Hojjati; Ł. Paśko; P. Podržaj; D. Stadnicka; X. Wang Mapping Industry 4.0 Enabling Technologies into United Nations Sustainability Development Goals 2021
14 D. Basara; J. Pater; D. Stadnicka Influence of temperature based process parameter compensation on process efficiency and productivity 2021
15 D. Stadnicka Lean Manufacturing: kompendium wiedzy 2021
16 D. Stadnicka Problemy w obszarach produkcyjnych: Część 1. Proste metody w trudnych zadaniach. Studia przypadków 2021
17 D. Stadnicka Problemy w obszarach produkcyjnych: Część 2. Pracownik i technologie przyszłości. Studia przypadków 2021
18 J. Pater; D. Stadnicka Towards Digital Twins Development and Implementation to Support Sustainability-Systematic Literature Review 2021
19 M. Mądziel; D. Stadnicka Application of Lean Analyses and Computer Simulation in Complex Product Manufacturing Process 2021
20 A. Bonci; G. Dec; E. Lorenzoni; M. Pirani; D. Stadnicka Symbiotic cyber-physical Kanban 4.0: an Approach for SMEs 2020
21 B. Bukowska; D. Stadnicka Value stream mapping of a unique complex product manufacturing process 2020
22 D. Stadnicka; E. Wyczewska Sustainable development supported by lean tools in assembly processes-a systematic literature review 2020
23 J. Sęp; D. Stadnicka; J. Zając Przegląd wymagań stawianych specjalistom na rynku pracy w województwie podkarpackim w kontekście wymagań technologii Przemysłu 4.0 2020
24 A. Deif; D. Stadnicka A gamification approach application to facilitate lean manufacturing knowledge acquisition 2019
25 D. Antonelli; . D\'Addona; A. Maffei; V. Modrak; G. Putnik; D. Stadnicka; C. Stylios Tiphys: An Open Networked Platform for Higher Education on Industry 4.0 2019
26 D. Antonelli; D. Stadnicka Human-robot collaborative work cell implementation through lean thinking 2019
27 D. Antonelli; D. Stadnicka Predicting and preventing mistakes in human-robot collaborative assembly 2019
28 D. Antonelli; P. Litwin; D. Stadnicka Human Factor in Industry of the Future - Knowledge Acquisition and motivation 2019
29 D. Antonelli; P. Litwin; D. Stadnicka Human factor in intelligent manufacturing systems - knowledge acquisition and motivation 2019
30 D. Habrat; W. Habrat; D. Stadnicka Analysis of the Legal Risk in the Scientific Experiment of the Machining of Magnesium Alloys 2019
31 K. Antosz; D. Stadnicka Minimization of Fuel Consumption in a Logistic Company: Implementation of Six Sigma and Drivers’ Skills Management with the Use of Fuzzy Logic 2019
32 M. Rośkowicz; P. Rydzowski; D. Stadnicka Pull-off test of adhesive joints based on polyester-glass laminate and aluminum alloy 2019
33 P. Litwin; D. Stadnicka Computer Modeling and Simulation in Engineering Education: Intended Learning Outcomes Development 2019
34 P. Litwin; D. Stadnicka Value stream mapping and system dynamics integration for manufacturing line modelling and analysis 2019
35 P. Litwin; J. Sęp; D. Stadnicka TIPHYS: Otwarta platforma sieciowa dla wspierania procesu edukacyjnego z zakresu Industry 4.0 2019
36 P. Litwin; M. Mądziel; D. Stadnicka Simulations of Manufacturing Systems: Applications in Achieving the Intended Learning Outcomes 2019
37 A. Bonci; S. Longhi; M. Pirani; D. Stadnicka Information Management and Decision Making Supported by an Intelligence System in Kitchen Fronts Control Process 2018
38 D. Antonelli; D. Stadnicka Combining factory simulation with value stream mapping: a critical discussion 2018
39 D. Antonelli; P. Litwin; D. Stadnicka Multiple System Dynamics and Discrete Event Simulation for manufacturing system performance evaluation 2018
40 D. Stadnicka Wieloaspektowe podejście do zwiększania efektywności przedsiębiorstw 2018
41 K. Antosz; D. Stadnicka An Intelligent System Supporting a Forklifts Maintenance Process 2018
42 K. Antosz; D. Stadnicka An Intelligent System Supporting a Maintenance Process of Specialised Medical Equipment 2018
43 K. Antosz; D. Stadnicka Overall Equipment Effectiveness: Analysis of Different Ways of Calculations and Improvements 2018
44 K. Antosz; D. Stadnicka Possibilities of maintenance service process analyses and improvement through six sigma, lean and industry 4.0 implementation 2018
45 K. Antosz; P. Litwin; R. Perłowski; A. Rzucidło; D. Safin; D. Stadnicka Doskonalenie procesu planowania produkcji z wykorzystaniem elementów koncepcji Lean Manufacturing i Przemysł 4.0. Część I. Gra dydaktyczna 2018
46 K. Antosz; P. Litwin; R. Perłowski; A. Rzucidło; D. Stadnicka Identyfikacja i eliminacja strat w pracach biurowych i w pracy z wiedzą – gra dydaktyczna 2018
47 K. Antosz; P. Litwin; R. Perłowski; A. Rzucidło; D. Stadnicka Istota pracy z wiedzą i analiza strat występujących w pracy z wiedzą oraz możliwości ich eliminacji 2018
48 K. Antosz; P. Litwin; R. Perłowski; A. Rzucidło; J. Sęp; D. Stadnicka Doskonalenie procesu planowania produkcji z wykorzystaniem elementów koncepcji Lean Manufacturing i Przemysł 4.0. Część II. Metody i narzędzia 2018
49 R. Ratnayake ; D. Stadnicka Development of additional indicators for quotation preparation performance management: VSM-based approach 2018
50 S. Kłos; D. Stadnicka An Analysis of the Impact of Buffer Allocation and Maintenance on the Effectiveness of a Manufacturing System Using Computer Simulation 2018
51 V. Modrak; Z. Soltysova; D. Stadnicka Success factors and future trends in mass customization 2018