logo
Karta przedmiotu
logo

Podstawy energetyki nuklearnej

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Clean Energy

Obszar kształcenia: nauki ścisłe/techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Hydrogen, biofuels and clean transpotration, Solar energy and heat pumps

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: Magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Termodynamiki

Kod zajęć: 16299

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Hydrogen, biofuels and clean transpotration, Solar energy and heat pumps

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W20 / 1 ECTS / Z

Język wykładowy: angielski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. prof. PRz Mariusz Szewczyk

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Opanowanie wiedzy na temat pochodzenia i specyfiki energii jądrowej i sposobów jej gospodarczego wykorzystywania, zasady działania, budowy i rodzajów reaktorów jądrowych oraz energetyki jądrowej, jej aktualnego stanu, oddziaływania na środowisko i ekonomicznych aspektów działania.

Ogólne informacje o zajęciach: Celem wykładu jest przekazanie aktualnej, opartej na faktach i badaniach naukowych wiedzy, na temat energetyki jądrowej oraz skonfrontowanie stereotypów na temat energii jądrowej z realną wiedzą.

Materiały dydaktyczne: https://v.prz.edu.pl/szewmar

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 J. Kenneth Shultis, Richard E. Faw. Fundamentals of nuclear science and engineering CRC Press / Taylor & Francis Group. 2017
2 Websites "International Atomic Energy Agency", "U.S.NCR", "EVN - Environmentalists For Nuclear Energy", "EC Website", "World Nuclear Association" https://www.iaea.org/, https://www.nrc.gov/, http://www.ecolo.org/, https://energy.ec.europa.eu/topics/nuclear-energy_enl, https://world-nuclear.org/. 2022
3 Murray, Raymond L. Nuclear energy : an introduction to the concepts, systems, and applications of nuclear processes Burlington : Butterworth-Heinemann ; Amsterdam : Elsevier. 2009
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Warszawski, Michał Nuclear power plant : english-polish dictionary Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe". 2013

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Wpis w indeksie na semestr 2.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Termodynamika, Fizyka, Ekonomia - poziom I stopnia studiów technicznych: Chemia - zakres szkoły średniej

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność krytycznej oceny zastanych schematów myślowych oraz wyciągania wniosków tylko w oparciu o empiryczne dane.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Świadomość wagi i zrozumienie skutków i aspektów pozatechnicznej działalności inżynierskiej.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Posiada podstawową wiedzę na temat pochodzenia i specyfiki energii jądrowej i sposobów jej gospodarczego wykorzystywania. wykład test pisemny K_W02+++
K_W04+
K_U01+
K_K01+
P7S_KK
P7S_KO
P7S_UK
P7S_WG
P7S_WK
02 Ma podstawową wiedzę na temat zasady działania, budowy i rodzajów reaktorów jądrowych. wykład test pisemny K_W02+++
K_W04++
K_U01+
K_K01++
K_K03++
K_K06+
P7S_KK
P7S_KO
P7S_KR
P7S_UK
P7S_WG
P7S_WK
03 Opanował w podstawowym zakresie wiedzę na temat energetyki jądrowej, jej aktualnego stanu, oddziaływania na środowisko i ekonomicznych aspektów działania. wykład test pisemny K_W02+++
K_W04++
K_U01+
K_K01++
K_K03++
K_K06+
P7S_KK
P7S_KO
P7S_KR
P7S_UK
P7S_WG
P7S_WK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Energia jądrowa: model standardowy, budowa jądra atomowego, deficyt masy, rozpad promieniotwórczy, materiały promieniotwórcze, materiały rozszczepialne, oddziaływanie neutronu z jądrem atomowym, materiały paliworodne, fizyka reakcji rozszczepienia, reaktor Ogle, fuzja jądrowa. W01-W03 MEK01 MEK02
2 TK02 Reaktory jądrowe - działanie: kontrolowana reakcja rozszczepienia, neutrony opóźnione, współczynnik mnożenia, regulacja mocy reaktora, zatrucie ksenonem i inne zagadnienia eksploatacyjne, podział i zastosowanie reaktorów, reaktory termiczne – moderatory i chłodziwa, reaktory prędkie – chłodziwa, reaktory powielające – powielanie paliwa; budowa elektrowni jądrowej, blok reaktora, obiegi czynników chłodniczych, układy zabezpieczające i pomocnicze. W04-W06 MEK01 MEK02
2 TK03 Reaktory jądrowe – rodzaje i budowa: reaktory jądrowe I - II generacji – geneza i rozwój; reaktory jądrowe III generacji, reaktory lekkowodne PWR, reaktory lekkowodne BWR, reaktory ciężkowodne CANDU, reaktory sodowe, reaktory gazowe AGR; reaktory IV generacji, reaktory termiczne inherentnie bezpieczne, reaktory ciekłometaliczne, reaktory gazowe wysokotemperaturowe HTR, reaktor Rubbi, reaktory ciepłownicze. W07-W09 MEK02 MEK03
2 TK04 Cykl paliwowy: cykl otwarty i zamknięty, surowce rozszczepialne i paliworodne - rodzaje i zasoby, wytwarzanie paliwa jądrowego, wzbogacanie paliwa i produkcja elementów paliwowych, gospodarka paliwem w rdzeniu, transport i przeróbka paliwa wypalonego, odpady nisko i wysokoaktywne – zabezpieczanie i przechowywanie. W10-W11 MEK02 MEK03
2 TK05 Energetyka jądrowa a środowisko, lokalizacja elektrowni, awarie elektrowni jądrowych, oddziaływanie promieniowania jonizującego na organizmy żywe, zjawisko radiofobii, hipoteza LNT vs zjawisko hormezy, bezpieczeństwo wykorzystywania energii jądrowej, systemy i procedury bezpieczeństwa w energetyce jądrowej. W12-W15 MEK02 MEK03
2 TK06 Energetyka jądrowa: stan aktualny i plany rozwojowe na świecie, udział energetyki jądrowej w produkcji energii elektrycznej, rozwój technologii jądrowej w regionach świata, możliwości zastosowań i perspektywy rozwoju. W16-W17 MEK02 MEK03
2 TK07 Energetyka jądrowa w Polsce: historia energetyki jądrowej w Polsce, plany i ich realizacja, lokalizacje elementów składowych energetyki jądrowej. Perspektywy rozwoju energetyki nuklearnej w Polsce W18-W19 MEK02 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2) Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 3.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 2.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2)
Zaliczenie (sem. 2) Przygotowanie do zaliczenia: 4.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Obecność na wykładach jest obowiązkowa i może być sprawdzana. Ocena osiągnięcia modułowych efektów kształcenia MEK01 - MEK03 jest dokonywana na podstawie wyników testu jednokrotnego wyboru w którym występuje 100 stwierdzeń/pytań z których każde oceniane jest na 0 lub 1 punkt i odnoszących się w 30% do MEK01 i po 35% do MEK02 i MEK03. Aby zaliczyć test należy uzyskać minimum 35 % ponad średnią statystyczną (test jest symetryczny więc 50 punktów jest możliwe do uzyskania przy całkowicie przypadkowym wypełnianiu testu) co oznacza 68 punktów a 90 i więcej punktów oznacza ocenę najwyższą. Pomiędzy 75 i 90 punktami stosowana jest skala liniowa.
Ocena końcowa Ocena końcowa jest tożsama z oceną z wykładu. Zaliczenie wykładu w terminie poprawkowym obniża ocenę końcową o co najmniej pół stopnia.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie