logo
Karta przedmiotu
logo

Efektywność energetyczna w transporcie

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Clean Energy

Obszar kształcenia: nauki ścisłe/techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Hydrogen, biofuels and clean transpotration, Solar energy and heat pumps

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: Magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Kod zajęć: 16298

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności Hydrogen, biofuels and clean transpotration

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W15 C10 L15 P10 / 4 ECTS / E

Język wykładowy: angielski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Artur Jaworski

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Poznanie metod stosowanych do badań efektywności energetycznej środków transportu. Umiejętność analiz środków transportu w zakresie zużycia energii i sprawności napędu.

Ogólne informacje o zajęciach: Przedmiot obieralny dla studentów 2 sem. kierunku Clean energy - specjalność Hydrogen, biofuels and clean transportation.

Materiały dydaktyczne: Instrukcje do ćwiczeń.

Inne: https://dieselnet.com/

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Frank Kreith; D.Yogi Goswami Handbook of energy efficiency and renewable energy Boca Raton : CRC Press / Taylor & Francis Group. 2007
2 Wojciech Drożdż, Michał Kurtyka Energy of modern cities Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa. 2020
3 European energy and transport : scenarios on key drivers Luxembourg : European Commission. 2004
4 Suzana Kahn Ribeiro, Maria Josefi na Figueroa Energy End-Use: Transport .
5 Instrukcja systemu MMI AVL. 2014
6 Instrukcja obsługi systemu RDE: Horiba OBS 2200 Horiba. 2012
7 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku Ministerstwo Infrastruktury. 2019
8 Zielona Kolej w Polsce – klimat, energetyka, transport Ministerstwo Rozwoju i Technologii; Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 2021
9 Krzysztof Karwowski (red.) Energetyka transportu zelektryfikowanego. Poradnik inżyniera Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk. 2020
10 Andrzej Krych Energochłonność jako kryterium optymalizacji miejskiego transportu publicznego TransporT miejski i regionalny, 06/2019. 2019
11 JACEK KROPIWNICKI OCENA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z SILNIKAMI SPALINOWYMI WYDAWNICTWO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. 2011
12 Prochowski Leon Pojazdy samochodowe. Mechanika ruchu. WKiŁ, Warszawa. 2020
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Krzysztof Karwowski (red.) Energetyka transportu zelektryfikowanego Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk. 2020
2 Jacek Kropiwnicki Ocena efektywności energetycznej pojazdów samochodowych z silnikami spalinowymi Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk. 2011
3 Andrzej Krych Energochłonność jako kryterium optymalizacji miejskiego transportu publicznego Transport miejski i regionalny, 06/2019. 2019
4 Porchowski Leon Pojazdy samochodowe. Mechanika ruchu. WKiŁ, Warszawa. 2020
5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii Dz. U. z 2022, poz. 956. 2014
6 Instrukcja obsługi: Hamownia podwoziowa AVL- ZÖLLNER AVL- ZÖLLNER. 2014
7 Instrukcja obsługi systemu RDE: Horiba OBS 2200 Horiba. 2012
8 Instrukcja obsługi systemu DATRON DLS-2 DATRON. 2004
Literatura do samodzielnego studiowania
1 BIAŁA KSIĘGA Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu Komisja Europejska, Bruksela (dostęp online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0144&from=PL). 2011

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na 2 semestr studiów drugiego stopnia kierunku Clean energy

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wymagane są podstawowe wiadomości z zakresu fizyki i matematyki.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność analizy i pozyskiwania danych z literatury.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student rozumie konieczność samokształcenia i dokształcania.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 posiada wiedzę na temat efektywności energetycznej środków transportu. Zna metody stosowane do badań zużycia energii środków transportu. Zna czynniki mające wpływ na energochłonność transportu. wykład egzamin cz. pisemna K_W04+
K_W07+
K_W09+
P7S_WG
P7S_WK
02 posiada umiejętność wyznaczania zapotrzebowania na energię przez środki transportu lądowego: drogowego i kolejowego. Potrafi wyznaczać efektywność energetyczną w transporcie lądowym z uwzględnieniem źródła energii i rodzaju napędu. ćwiczenia rachunkowe obserwacja wykonawstwa, raport pisemny K_U01+
K_U02+
K_U03+
K_U05+
P7S_UK
P7S_UW
03 ma umiejętność analizy i oceny efektywności energetycznej projektów z zakresu transportu lądowego. projekt indywidualny prezentacja projektu, sprawozdanie z projektu K_U01+
K_U04+
K_U06+
K_U09+
P7S_UK
P7S_UU
P7S_UW
04 posiada umiejętność przeprowadzania wybranych badań środków transportu drogowego w zakresie efektywności energetycznej. laboratorium obserwacja wykonawstwa, zaliczenie cz. praktyczna K_U01+
K_U03+
K_U04+
P7S_UK
P7S_UU
P7S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Wprowadzenie - omówienie karty przedmiotu. Wskaźniki efektywności transportu. Źródła energii w transporcie. Efektywność energetyczna w różnych gałęziach transportu. Analiza zużycia energii w transporcie w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Zużycie energii i emisja zanieczyszczeń. Testy homologacyjne środków transportu drogowego. Zapotrzebowanie na energię przez środki transportu. Straty energii. Analiza energochłonności środków transportu. Sposoby obniżenia energochłonności w transporcie. Tendencje rozwojowe w zakresie poprawy efektywności energetycznej w transporcie. W01-W15 MEK01
2 TK02 Wprowadzenie. Opory ruchu środków transportu. Energochłonność ruchu. Zapotrzebowanie na energię środków transportu lądowego z uwzględnieniem parametrów cyklu jezdnego. Analiza zapotrzebowania na energię i zużycia energii przez wybrane środki transportu z uwzględnieniem różnych rodzajów napędu: spalinowy, hybrydowy, elektryczny. Zaliczenie. C01-C10 MEK02
2 TK03 Analiza efektywności energetycznej w transporcie dla wybranych projektów dotyczących transportu zrównoważonego. Ocena oddziaływania na środowisko przez środki transportu z uwzględnieniem źródła energii. Prezentacja projektów. Zaliczenie. P01-P10 MEK03
2 TK04 Wprowadzenie, przepisy BHP. Badania oporów ruchu pojazdów drogowych z uwzględnieniem prędkości jazdy, obciążenia oraz ciśnienia w ogumieniu. Badania efektywności energetycznej pojazdu na hamowni podwoziowej. Badania hamowniane sprawności układu napędowego samochodu. Zaliczenie. L01-L15 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 2) Przygotowanie do ćwiczeń: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 5.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 2) Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 2) Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 10.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2) Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 2) Przygotowanie do egzaminu: 10.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Na egzaminie pisemnym wykładu sprawdzana jest realizacja pierwszego efektu modułowego (MEK01). Z części pisemnej ocena ustalana jest na podstawie uzyskanej liczby punktów następująco: od 10 do 11,99 pkt. - dostateczny, od 12 do 13,99 pkt. - plus dostateczny, od 14 do 15,99 pkt. - dobry, od 16 do 17,99 pkt. - plus dobry, od 18 pkt - bardzo dobry.
Ćwiczenia/Lektorat Na zajęciach ćwiczeniowych sprawdzana jest realizacja drugiego efektu modułowego (MEK02). Ocena ustalana jest jako średnia arytmetyczna ocen z odpowiedzi oraz prac ćwiczeniowych. W zależności od średniej wynosi: dla średniej od 3 do 3,24 - dst (3,0); dla średniej od 3,25 do 3, 74 - +dst (3,5); dla średniej od 3,75 do 4,24 - db (4,0); dla średniej od 4,25 do 4,74 - +db (4,5); dla średniej od 4,75 do 5 - bdb (5,0)
Laboratorium Na zajęciach laboratoryjnych sprawdzana jest realizacja czwartego efektu modułowego (MEK04). Ocena ustalana jest jako średnia arytmetyczna ocen z odpowiedzi oraz opracowanych sprawozdań z badań. W zależności od średniej wynosi: dla średniej od 3 do 3,24 - dst (3,0); dla średniej od 3,25 do 3, 74 - +dst (3,5); dla średniej od 3,75 do 4,24 - db (4,0); dla średniej od 4,25 do 4,74 - +db (4,5); dla średniej od 4,75 do 5 - bdb (5,0)
Projekt/Seminarium Na zajęciach projektowych sprawdzana jest realizacja trzeciego efektu modułowego (MEK03). Ocena ustalana jest jako średnia arytmetyczna dwóch ocen: opracowanego projektu oraz prezentacji ustnej otrzymanych wyników. W zależności od średniej wynosi: dla średniej od 3 do 3,24 - dst (3,0); dla średniej od 3,25 do 3, 74 - +dst (3,5); dla średniej od 3,75 do 4,24 - db (4,0); dla średniej od 4,25 do 4,74 - +db (4,5); dla średniej od 4,75 do 5 - bdb (5,0)
Ocena końcowa Warunkiem zaliczenia modułu jest osiągnięcie wszystkich efektów modułowych i zaliczenie wszystkich form zajęć. Ocena końcowa wyznaczana jest jako suma: 25% oceny z weryfikacji MEK01, 25% oceny z weryfikacji MEK02, 25% oceny z weryfikacji MEK03 i 25 % oceny z weryfikacji MEK04. W zależności od jej wartości ocena końcowa wynosi: dla przedziału od 3 do 3,39 - dst (3,0); dla przedziału od 3,4 do 3, 79 - +dst (3,5); dla przedziału od 3,8 do 4,19 - db (4,0); dla przedziału od 4,2 do 4,59 - +db (4,5); dla przedziału od 4,6 do 5 - bdb (5,0)

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 A. Jaworski; H. Kuszewski; M. Mądziel; P. Woś The investigation of auto-ignition properties of 1-butanol–biodiesel blends under various temperatures conditions 2023
2 K. Balawender; S. Boichenko; A. Jaworski; H. Kuszewski; K. Lew; R. Longwic; P. Wojewoda; P. Woś Assessment of the Effect of Road Load on Energy Consumption and Exhaust Emissions of a Hybrid Vehicle in an Urban Road Driving Cycle—Comparison of Road and Chassis Dynamometer Tests 2023
3 A. Jaworski; H. Kuszewski; M. Mądziel Sustainable Public Transport Strategies—Decomposition of the Bus Fleet and Its Influence on the Decrease in Greenhouse Gas Emissions 2022
4 A. Jaworski; K. Lejda Inżynieria środków transportu: badania, konstrukcja i technologia: wybrane problemy 2022
5 A. Jaworski; K. Lejda Modelowanie emisji zanieczyszczeń w spalinach silnikowych samochodu osobowego w cyklu jezdnym z uwzględnieniem oporu ruchu samochodu 2022
6 K. Balawender; A. Jaworski; P. Woś Sterowanie wtryskiwaczami wodoru w silniku przepływowym 2022
7 K. Balawender; T. Campisi ; M. Jakubowski; A. Jaworski; H. Kuszewski; K. Lew; M. Mądziel; A. Ustrzycki; P. Wojewoda; P. Woś Evaluation of the Effect of Chassis Dynamometer Load Setting on CO2 Emissions and Energy Demand of a Full Hybrid Vehicle 2022
8 M. Bilski; A. Jaworski; K. Lejda Effect of driving resistances on energy demand and exhaust emission in motor vehicles 2022
9 S. Boichenko; A. Jaworski; K. Lejda; I. Shkilniuk; O. Tarasiuk Modern technologies of hydrogen generation and accumulation - analytical overview of theoretical and practical experience 2022
10 S. Boichenko; A. Jaworski; І. Matviyi; I. Shkilniuk; O. Tarasiuk; О. Tselishchev; P. Woś Міжгалузеві проблеми і системні дослідження в паливно-енергетичному секторі 2022
11 T. Campisi; A. Jaworski; H. Kuszewski; K. Lew; M. Mądziel; P. Woś The Development of CO2 Instantaneous Emission Model of Full Hybrid Vehicle with the Use of Machine Learning Techniques 2022
12 A. Jaworski; H. Kuszewski; M. Mądziel Lubricity of Ethanol-Diesel Fuel Blends-Study with the Four-Ball Machine Method 2021
13 K. Balawender; A. Jaworski; K. Lejda; M. Mądziel; D. Savostin-Kosiak; A. Ustrzycki Assessment of Petrol and Natural Gas Vehicle Carbon Oxides Emissions in the Laboratory and On-Road Tests 2021
14 K. Balawender; M. Jakubowski; A. Jaworski; H. Kuszewski; J. Lubas Effect of temperature on tribological properties of 1-butanol–diesel fuel blends-Preliminary experimental study using the HFRR method 2021
15 M. Jaremcio; A. Jaworski; K. Lejda; M. Mądziel; P. Woś Charakterystyka wybranych testów jezdnych stosowanych w badaniach emisji zanieczyszczeń w spalinach silnikowych samochodów osobowych 2021
16 T. Campisi; A. Jaworski; H. Kuszewski; M. Mądziel; P. Woś Assessing Vehicle Emissions from a Multi-Lane to Turbo Roundabout Conversion Using a Microsimulation Tool 2021
17 T. Campisi; A. Jaworski; M. Mądziel; G. Tesoriere The Development of Strategies to Reduce Exhaust Emissions from Passenger Cars in Rzeszow City-Poland A Preliminary Assessment of the Results Produced by the Increase of E-Fleet 2021
18 A. Jaworski Odwzorowanie oporów ruchu samochodu podczas badań emisji zanieczyszczeń w spalinach na hamowni podwoziowej 2020
19 A. Jaworski; K. Lejda Systemy i środki transportu: konstrukcja i badania: wybrane zagadnienia 2020
20 A. Jaworski; K. Lejda; M. Mądziel; D. Savostin-Kosiak The Impact of Exhaust Emission from Combustion Engines on the Environment: Modelling of Vehicle Movement at Roundabouts 2020
21 A. Jaworski; K. Lew; P. Wojewoda Wpływ oddziaływania buspasów na parametry ruchu środków transportu drogowego 2020
22 K. Balawender; A. Jaworski; D. Konieczny; H. Kuszewski; P. Woś Wykrywanie spalania stukowego w silniku dwupaliwowym 2020
23 K. Balawender; M. Jakubowski; A. Jaworski; H. Kuszewski; K. Lejda; S. Siedlecka; A. Ustrzycki; E. Zielińska Modeling of Unburned Hydrocarbon Emission in a Di Diesel Engine Using Neural Networks 2020
24 K. Balawender; M. Jakubowski; A. Jaworski; P. Szymczuk; A. Ustrzycki; P. Woś Application of Variable Compression Ratio VCR Technology in Heavy-Duty Diesel Engine 2020
25 K. Balawender; M. Jakubowski; M. Jaremcio; A. Jaworski; H. Kuszewski; K. Lejda; K. Lew; M. Mądziel; A. Ustrzycki; P. Wojewoda Analysis of Cold Start Emission from Light Duty Vehicles Fueled with Gasoline and LPG for Selected Ambient Temperatures 2020
26 K. Balawender; M. Jakubowski; M. Jaremcio; A. Jaworski; H. Kuszewski; K. Lejda; K. Lew; M. Mądziel; P. Woś The Impact of Driving Resistances on the Emission of Exhaust Pollutants from Vehicles with the Spark Ignition Engine Fuelled by Petrol and LPG 2020
27 K. Balawender; M. Jaremcio; A. Jaworski; A. Krzemiński; H. Kuszewski; K. Lew; M. Mądziel; P. Woś Realizacja cyklu jezdnego w badaniach emisji zanieczyszczeń na hamowni podwoziowej 2020
28 K. Balawender; S. Boichenko; A. Jaworski; H. Kuszewski; M. Mądziel; L. Pavliukh; D. Savostin-Kosiak Assessment of CO2 emissions and energy consumption during stationary test of vehicle with SI engine powered by different fuels 2020
29 O. Ivanushko; A. Jaworski; A. Loboda; M. Mądziel; D. Savostin-Kosiak; M. Tsiuman Establishing the regularities of correlation between ambient temperature and fuel consumption by city diesel buses 2020
30 S. Boichenko; A. Jaworski; L. Pavliukh; S. Shamanskyi Evaluation of the potential of commercial use of microalgae in the world and in Ukraine 2020
31 S. Boichenko; A. Jaworski; M. Mądziel; L. Pavliukh Comparative assessment of CO2 emissions and fuel consumption in a stationary test of the passenger car running on various fuels 2020
32 S. Boichenko; A. Jaworski; N. Kalmykova; K. Lejda; O. Tarasiuk; O. Vovk Hydrogen technologies and environmental safety of technosphere: the key points of recent tendencies 2020
33 A. Jaworski Problematyka wyznaczania współczynników oporów ruchu samochodów do badań emisji zanieczyszczeń spalin w warunkach symulowanych na hamowni podwoziowej 2019
34 A. Jaworski; K. Lejda; J. Lubas; M. Mądziel Comparison of exhaust emission from Euro 3 and Euro 6 motor vehicles fueled with petrol and LPG based real driving conditions 2019
35 A. Jaworski; K. Lejda; M. Mądziel Creating an emission model based on portable emission measurement system for the purpose of a roundabout 2019
36 K. Balawender; A. Jaworski Wpływ dodatku gazu HHO na wybrane parametry eksploatacyjne silnika o zi o małej pojemności 2019
37 A. Jaworski; A. Leśniak Analiza porównawcza energochłonności ruchu w transporcie kolejowym i drogowym 2018
38 A. Jaworski; D. Latała; M. Mądziel Porównanie rzeczywistych emisji szkodliwych składników spalin pojazdów samochodowych do wybranych modeli obliczeniowych 2018
39 A. Jaworski; H. Kuszewski; D. Latała; K. Lejda; M. Mądziel; A. Ustrzycki Nowa procedura przeprowadzania badań emisji spalin z pojazdów samochodowych z wykorzystaniem testów drogowych 2018
40 A. Jaworski; K. Lejda; M. Mądziel; A. Ustrzycki Assessment of the emission of harmful car exhaust components in real traffic conditions 2018
41 A. Jaworski; M. Mądziel Porównanie wyników emisji toksycznych składników spalin z pojazdów samochodowych uzyskanych z systemu PEMS z modelem obliczeniowym EMEP/CORINAIR programu OPERAT FB 2018
42 K. Balawender; A. Jaworski; A. Krzemiński Stanowisko badawcze układu hamulcowego 2018
43 K. Balawender; A. Jaworski; H. Kuszewski; K. Lejda; A. Ustrzycki; P. Woś Analysis of the repeatability of the exhaust pollutants emission research results for cold and hot starts under controlled driving cycle conditions 2018