logo
Karta przedmiotu
logo

Biopaliwa ciekłe i gazowe

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Clean Energy

Obszar kształcenia: nauki ścisłe/techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Hydrogen, biofuels and clean transpotration, Solar energy and heat pumps

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: Magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Kod zajęć: 16296

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności Hydrogen, biofuels and clean transpotration

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W15 L15 P10 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: angielski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Hubert Kuszewski

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą problemów teoretycznych i praktycznych związanych ze stosowaniem, oceną jakości, dystrybucją i przechowywaniem paliw alternatywnych i biopaliw stosowanych w środkach transportu. Student posiada umiejętność określenia podstawowych parametrów paliw alternatywnych i biopaliw.

Ogólne informacje o zajęciach: Przedmiot obowiązkowy dla studentów drugiego semestru.

Materiały dydaktyczne: Instructions

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Boca Raton Biomass preprocessing and pretreatments for production of biofuels : mechanical, chemical and thermal methods Taylor & Francis Group. 2018
2 Matthew T. Carr Biofuels Wiley John & Sons. 2009
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Standards for the determination of fuel parameters .
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Caye M. Drapcho, Nghiem Phu Nhuan, Terry H. Walker. Biofuels engineering process technology New York : McGraw-Hill. 2008

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja co najmniej na 2 semestr studiów kierunku Clean Energy

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wymagane są podstawowe wiadomości z zakresu fizyki, chemii i termodynamiki.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność analizy i pozyskiwania danych z literatury.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student rozumie konieczność samokształcenia i dokształcania.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Zna ogólne zasady związane ze stosowaniem, oceną jakości, dystrybucją i przechowywaniem ciekłych i gazowych paliw alternatywnych i biopaliw stosowanych w środkach transportu. wykład Zaliczenie w formie testu pisemnego wielokrotnego wyboru, ocena prezentacji na zadany temat K_W04+++
K_W05++
K_W08+
P7S_WG
P7S_WK
02 Student umie wykorzystać uregulowania normatywne w ocenie parametrów fizykochemicznych paliw alternatywnych i biopaliw. Student umie prowadzić badania naukowe związane z oznaczaniem parametrów fizykochemicznych paliw alternatywnych i biopaliw stosowanych w środkach transportu. laboratorium sprawozdanie z laboratorium K_U01++
K_U02++
K_U03+
P7S_UK
P7S_UW
03 Student potrafi opracować projekt wstępny systemu oceny parametrów fizykochemicznych ciekłych i gazowych paliw alternatywnych projekt zespołowy sprawozdanie z projektu K_U04++
K_U05++
K_U06+
K_U08+
P7S_UO
P7S_UU
P7S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Wiadomości wstępne – klasyfikacja paliw konwencjonalnych, alternatywnych i biopaliw stosowanych w środkach transportu. Podstawy przebiegu procesu spalania paliw. Powstawanie paliw alternatywnych i biopaliw. Charakterystyka i eksploatacja ciekłych paliw alternatywnych i biopaliw stosowanych w silnikach o zapłonie wymuszonym. Charakterystyka i eksploatacja ciekłych paliw alternatywnych i biopaliw stosowanych w silnikach o zapłonie samoczynnym. Gazowe paliwa alternatywne. Właściwości mieszanin paliw konwencjonalnych i alternatywnych. Metody badawcze stosowane do oceny właściwości paliw alternatywnych i biopaliw. W01-W08 MEK01
2 TK02 Wprowadzenie do zajęć. Zasady BHP w laboratorium ME. Automatyczny pomiar ciepła spalania oleju napędowego z dodatkiem biokomponentu. Metodyka oznaczania właściwości samozapłonowych paliw metodą CVCC. Wykorzystanie gęstościomierza oscylacyjnego do badania wpływu temperatury na gęstość paliwa alkoholowego. Automatyczny pomiar temperatury zapłonu biopaliwa silnikowego w tyglu zamkniętym Martensa Pensky'ego. Badanie lotności paliwa alkoholowego. Automatyczny pomiar lepkości kinematycznej paliwa. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. L01-L08 MEK02
2 TK03 Wprowadzenie do zajęć. Opracowanie projektu wstępnego systemu oceny parametrów fizykochemicznych biopaliwa ciekłego. Opracowanie projektu wstępnego systemu oceny parametrów fizykochemicznych biopaliwa gazowego. Zaliczenie projektu. P01-P05 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 2) Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 2) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 2.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 8.00 godz./sem.
Przygotowanie do prezentacji: 2.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2) Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 2) Przygotowanie do zaliczenia: 8.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Na zaliczeniu pisemnym w formie testu wielokrotnego wyboru złożonego z 10 pytań sprawdzana jest realizacja efektu modułowego MEK01. Ocena z testu zaliczeniowego determinowana jest liczbą uzyskanych punktów. Liczba uzyskanych punktów wraz z odpowiadającymi im ocenami: 0 ÷ 5: brak zaliczenia egzaminu; 6: dst; 7: +dst; 8: db; 9: +db; 10: bdb; Ocenę z zaliczenia stanowi ocena średnia z testu zaliczeniowego (50%) oraz z prezentacji na zadany temat z zakresu przedmiotu (50%). Przyjmuje się następujące przeliczenie uzyskanej średniej oceny z testu i prezentacji na ocenę z zaliczenia: 3,000 ÷ 3,399 dst; 3,400 ÷ 3,799 +dst; 3,800 ÷ 4,199 db; 4,200 ÷ 4,599 +db; 4,600 ÷ 5,000 bdb.
Laboratorium Zajęcia laboratoryjne weryfikują realizację efektu modułowego MEK02. Warunkiem zaliczenia części laboratoryjnej jest poprawne wykonanie wszystkich sprawozdań. Ocenę z części laboratoryjnej stanowi średnia z ocen ze sprawozdań zespołowych. Przyjmuje się następujące przeliczenie uzyskanej średniej na ocenę końcową z laboratorium: 3,000 ÷ 3,399 dst; 3,400 ÷ 3,799 +dst; 3,800 ÷ 4,199 db; 4,200 ÷ 4,599 +db; 4,600 ÷ 5,000 bdb.
Projekt/Seminarium Zajęcia projektowe weryfikują realizację efektu modułowego MEK03. Warunkiem zaliczenia części projektowej jest sporządzenie prezentacji z zakresu zadanego tematu oraz wykonanie zespołowego opracowania pisemnego projektu. Ocenę z części projektowej stanowi ocena z opracowania pisemnego projektu.
Ocena końcowa Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich efektów modułowych i zaliczenie wszystkich form zajęć. Ocenę końcową stanowi ocena z zaliczenia (50%), laboratorium (25%) oraz projektu (25%). Przyjmuje się następujące przeliczenie uzyskanej średniej ważonej na ocenę końcową: 3,000 ÷ 3,399 dst; 3,400 ÷ 3,799 +dst; 3,800 ÷ 4,199 db; 4,200 ÷ 4,599 +db; 4,600 ÷ 5,000 bdb.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 A. Jaworski; H. Kuszewski; M. Mądziel; P. Woś The investigation of auto-ignition properties of 1-butanol–biodiesel blends under various temperatures conditions 2023
2 K. Balawender; S. Boichenko; A. Jaworski; H. Kuszewski; K. Lew; R. Longwic; P. Wojewoda; P. Woś Assessment of the Effect of Road Load on Energy Consumption and Exhaust Emissions of a Hybrid Vehicle in an Urban Road Driving Cycle—Comparison of Road and Chassis Dynamometer Tests 2023
3 A. Jaworski; H. Kuszewski; M. Mądziel Sustainable Public Transport Strategies—Decomposition of the Bus Fleet and Its Influence on the Decrease in Greenhouse Gas Emissions 2022
4 K. Balawender; T. Campisi ; M. Jakubowski; A. Jaworski; H. Kuszewski; K. Lew; M. Mądziel; A. Ustrzycki; P. Wojewoda; P. Woś Evaluation of the Effect of Chassis Dynamometer Load Setting on CO2 Emissions and Energy Demand of a Full Hybrid Vehicle 2022
5 T. Campisi; A. Jaworski; H. Kuszewski; K. Lew; M. Mądziel; P. Woś The Development of CO2 Instantaneous Emission Model of Full Hybrid Vehicle with the Use of Machine Learning Techniques 2022
6 A. Jaworski; H. Kuszewski; M. Mądziel Lubricity of Ethanol-Diesel Fuel Blends-Study with the Four-Ball Machine Method 2021
7 K. Balawender; M. Jakubowski; A. Jaworski; H. Kuszewski; J. Lubas Effect of temperature on tribological properties of 1-butanol–diesel fuel blends-Preliminary experimental study using the HFRR method 2021
8 T. Campisi; A. Jaworski; H. Kuszewski; M. Mądziel; P. Woś Assessing Vehicle Emissions from a Multi-Lane to Turbo Roundabout Conversion Using a Microsimulation Tool 2021
9 K. Balawender; A. Jaworski; D. Konieczny; H. Kuszewski; P. Woś Wykrywanie spalania stukowego w silniku dwupaliwowym 2020
10 K. Balawender; M. Jakubowski; A. Jaworski; H. Kuszewski; K. Lejda; S. Siedlecka; A. Ustrzycki; E. Zielińska Modeling of Unburned Hydrocarbon Emission in a Di Diesel Engine Using Neural Networks 2020
11 K. Balawender; M. Jakubowski; M. Jaremcio; A. Jaworski; H. Kuszewski; K. Lejda; K. Lew; M. Mądziel; A. Ustrzycki; P. Wojewoda Analysis of Cold Start Emission from Light Duty Vehicles Fueled with Gasoline and LPG for Selected Ambient Temperatures 2020
12 K. Balawender; M. Jakubowski; M. Jaremcio; A. Jaworski; H. Kuszewski; K. Lejda; K. Lew; M. Mądziel; P. Woś The Impact of Driving Resistances on the Emission of Exhaust Pollutants from Vehicles with the Spark Ignition Engine Fuelled by Petrol and LPG 2020
13 K. Balawender; M. Jaremcio; A. Jaworski; A. Krzemiński; H. Kuszewski; K. Lew; M. Mądziel; P. Woś Realizacja cyklu jezdnego w badaniach emisji zanieczyszczeń na hamowni podwoziowej 2020
14 K. Balawender; S. Boichenko; A. Jaworski; H. Kuszewski; M. Mądziel; L. Pavliukh; D. Savostin-Kosiak Assessment of CO2 emissions and energy consumption during stationary test of vehicle with SI engine powered by different fuels 2020
15 S. Boichenko; H. Kuszewski; K. Lejda; I. Trofimov; A. Yakovlieva Anti-wear Properties of Jet Fuel with Camelina Oils Bio-Additives 2020
16 H. Kuszewski Effect of Injection Pressure and Air–Fuel Ratio on the Self-ignition Properties of 1-butanol–Diesel Fuel Blends: Study Using a Constant-Volume Combustion Chamber 2019
17 H. Kuszewski Experimental investigation of the autoignition properties of ethanol-biodiesel fuel blends 2019
18 H. Kuszewski Experimental study of the autoignition properties of n-butanol–diesel fuel blends at various ambient gas temperatures 2019
19 S. Boichenko; H. Kuszewski; K. Lejda; O. Vovk; A. Yakovlieva Development of alternative jet fuels modified with camelina oil bio-additives 2019
20 A. Jaworski; H. Kuszewski; D. Latała; K. Lejda; M. Mądziel; A. Ustrzycki Nowa procedura przeprowadzania badań emisji spalin z pojazdów samochodowych z wykorzystaniem testów drogowych 2018
21 H. Kuszewski Effect of adding 2-ethylhexyl nitrate cetane improver on the autoignition properties of ethanol-diesel fuel blend - Investigation at various ambient gas temperatures 2018
22 H. Kuszewski Experimental investigation of the effect of ambient gas temperature on the autoignition properties of ethanol-diesel fuel blends 2018
23 H. Kuszewski Physical and Chemical Properties of 1-Butanol–Diesel Fuel Blends 2018
24 K. Balawender; A. Jaworski; H. Kuszewski; K. Lejda; A. Ustrzycki; P. Woś Analysis of the repeatability of the exhaust pollutants emission research results for cold and hot starts under controlled driving cycle conditions 2018