logo
Karta przedmiotu
logo

Produkcja, magazynowanie i dystrybucja wodoru

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Clean Energy

Obszar kształcenia: nauki ścisłe/techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Hydrogen, biofuels and clean transpotration, Solar energy and heat pumps

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: Magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Kod zajęć: 16294

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności Hydrogen, biofuels and clean transpotration

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W30 C10 L10 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: angielski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr inż. prof. PRz Michał Inglot

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr inż. Łukasz Dubiel

semestr 2: dr Andrzej Bąk

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Głównym celem kształcenia w tym module jest zdobycie ogólnej wiedzy na temat technologii wodorowej

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł ten wprowadza studentów w podstawowe zagadnienia związane produkcją, magazynowaniem i dystrybucją wodoru oraz rolą wodoru w transformacji energetycznej.

Materiały dydaktyczne: e-learning platform

Inne: Scientific publications and internet

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Gavin Walker Solid-state hydrogen storage: materials and chemistry. Elsevier, 2008 Elsevier. 2008
2 Michael Frank Hordeski Alternative fuels—the future of hydrogen The Farimont Press. 2008
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Emmanuel Zoulias and Nicolaos Lymberopoulos Hydrogen-based autonomous power systems: techno-economic analysis of the integration of hydrogen in autonomous power systems. Springer Science & Business Media. 2008
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Patrick Moseley and Jurgen Garche Electrochemical Energy Storage for Renewable Sources and Grid Balancing Elsevier. 2015

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student spełnia wymagania formalne określone regulaminem studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu fizyki i chemii.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student powinien potrafić sformułować i rozwiązać proste równanie algebraiczne.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student potrafi pracować samodzielnie i w zestpole. Umie prezentować wyniki swojej pracy w formie pisemnego raportu.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Posiada podstawową wiedzę z zakresu technologii wodorowej. Zna metody wytwarzania wodoru, jego magazynowania i dystrybucji. Potrafi wskazać dziedziny życia, gdzie wodór może znaleźć praktyczne zastosowanie. wykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratorium sprawdzian pisemny, raport pisemny K_W04++
K_W06+++
K_W08+++
K_U03++
P7S_UW
P7S_WG
P7S_WK
02 Posiada umiejętności pracy z literaturą i przygotowania prac pisemnych. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do wdrożenia OZE bazujących na technologi wodorowej. ćwiczenia rachunkowe, laboratorium obserwacja wykonawstwa K_W01++
K_U01+++
K_U05++
K_U08+++
P7S_UK
P7S_UO
P7S_UW
P7S_WG
03 Za podstawowe właściwości fizykochemiczne wodoru. Potrafi opisać proces elektrolizy, zaprojektować i przeprowadzić prosty eksperyment. laboratorium raport pisemny K_U04+++
K_U06+++
P7S_UU
P7S_UW
04 Zna zasadę działania ogniw paliwowych. Potrafi wskazać ich potencjalne zastosowania oraz przeprowadzić proste doświadczenia. wykład, laboratorium raport pisemny K_W06++
K_W08++
K_U03+++
K_U04+++
P7S_UU
P7S_UW
P7S_WG
P7S_WK
05 Rozumie zasadność wdrożenia energetyki wodorowej, zna podstawowe problemy technologiczne oraz ekonomiczne. Zna role wodoru w transformacji energetycznej. wykład sprawdzian pisemny K_W01+++
K_W04++
K_U05++
P7S_UW
P7S_WG
P7S_WK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Wodór - wprowadzenie W01-W04,C01-C02 MEK01 MEK02
2 TK02 Techniki wytwarzania wodoru: procesy termiczne, elektryczne, związane z energią słoneczną i procesy biologiczne W05-W10,C03-C06,L01-L04 MEK01 MEK03 MEK05
2 TK03 Magazynowanie wodoru: sprężony gaz, ciekły wodór i magazynowanie w ciele stałym W11-W14,C07-C08,L05-L08 MEK01 MEK02 MEK05
2 TK04 Ogniwa paliwowe - podstawy działania i wydajność. Analiza aktualnego stanu technologii, kosztów i możliwości rozwoju rynku. W15-W20,C09-C10,L09-L10 MEK01 MEK04
2 TK05 Integracja technologii wodorowej z isteniejącą insfrastrukturą. W21-W24 MEK01 MEK05
2 TK06 Autonomiczny system elektroenergetyczny oparty na wodorze - wyzwania i korzyści W25-W28 MEK02 MEK05
2 TK07 Pojazdy na ogniwa paliwowe - wodór w transporcie. W29-W30 MEK03 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 1.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 8.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 2) Przygotowanie do ćwiczeń: 3.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 2.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 2) Przygotowanie do laboratorium: 3.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 4.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2) Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 2) Przygotowanie do zaliczenia: 8.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena zalezy od frekwencji na wykładach oraz oceny z pisemnego zaliczenia wykładu.
Ćwiczenia/Lektorat Ocena zależy od aktywności studenta na zajęciach, wyniku sprawdzianu oraz frekwencji na ćwiczeniach.
Laboratorium Ocena jest średnią ze wszystkich ocen za sprawozdania pisemne. Obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa.
Ocena końcowa Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z ćwiczeń (0,2), z laboratorium (0,2) i wyniku zaliczenia wykładu (0,6). Każda ocena musi być pozytywna.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 L. Chotorlishvili; V. Dugaev; M. Inglot; C. Jasiukiewicz; K. Kouzakov; T. Masłowski; R. Stagraczyński; S. Stagraczyński; T. Szczepański; S. Wolski Random spin-orbit gates in the system of a topological insulator and a quantum dot 2022
2 M. Inglot; T. Szczepański Impurity-Induced Magnetization of Graphene 2022
3 Ł. Dubiel; I. Stefaniuk; A. Wal The Low-Field Microwave Absorption in EMR Spectra for Ni50−xCoxMn35.5In14.5 Ribbons 2022
4 J. Barnaś; V. Dugaev; A. Dyrdał; M. Inglot Graphene with Rashba spin-orbit interaction and coupling to a magnetic layer: Electron states localized at the domain wall 2021
5 Ł. Dubiel; W. Maziarz; I. Stefaniuk; A. Wal; A. Żywczak Electron magnetic resonance study of the Ni47Co3Mn35.5In14.5 ribbons 2021
6 Ł. Dubiel; W. Maziarz; P. Potera; I. Stefaniuk; A. Wal; A. Żywczak Cobalt Content Effect on the Magnetic Properties of Ni50-xCoxMn35.5In14.5 Annealed Ribbons 2021
7 J. Barnaś; J. Berakdar; V. Dugaev; M. Inglot Light absorption and pseudospin density generation in graphene nanoribbons 2019
8 J. Dziedzic; M. Inglot; P. Kwaśnicki Influence of Photoanode Geometry on Current–Voltage Parameters of the DSSC 2019
9 M. Inglot; L. Pyziak INŻYNIER NA STAŻ – wysokiej jakości program stażowy 2019
10 M. Inglot; M. Jarzębski; P. Kardasz; P. Kwaśnicki Characterization techniques of sandwich-type TiO2/QD composites for low-cost quantum dots\' solar cell 2019
11 M. Inglot; P. Kwaśnicki Raman Measurements as a Fast and Efficient Technique for Characterisation of TiO2 and Quantum Dots on TiO2 Substrate for Photovoltaic Application 2019
12 V. Dugaev; M. Inglot Magnetic Anisotropy in Doped Graphene with Rashba Spin–Orbit Interaction 2019
13 V. Dugaev; M. Inglot; P. Kwaśnicki; S. Wolski Generation, Absorption and Photoconductivity in 2D Structures of Perovskite with Nanodisc Quantum Dots 2019
14 J. Barnaś; J. Berakdar; V. Dugaev; M. Inglot; E. Sherman Charge and spin currents in graphene generated by tailored light with orbital angular momentum 2018